Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Vizitky

Úsek náměstka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
Odbor služeb (OS)
Oddělení SW aplikací
Oddělení správy a archivace digitálních dokumentů
Oddělení jmenného zpracování
Odbor ochrany knihovních fondů
Referát procesních postupů
Oddělení nakladatelství a výstavnictví
Odbor doplňování fondů (ODF)
Oddělení preventivní konzervace
Odbor novodobých digitálních sbírek
Oddělení rozpočtu a evidence majetku
Odbor správy a provozu (OSP)
Oddělení souborných katalogů
Studijní a informační oddělení
Knihovní fondy a služby (KFS)
Oddělení Webarchivu
Digitalizace a technologie (DaT)
Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondů
Oddělení skenování a reprografie
Oddělení provozu ICT
Ekonomika a provoz (SEP)
Oddělení bezpečnosti informací
Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu
Odbor personální a mzdy
Oddělení procesů a podpory
Oddělení standardů digitálních sbírek
Generální ředitel NK ČR
Oddělení PR a marketingu
Oddělení restaurování
Oddělení realizace
Oddělení rozvoje a technické podpory služeb
Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
Odbor ekonomiky a rozpočtu (OER)
Hudební oddělení
Referát financování programů
Oddělení služeb - Slovanská knihovna
Oddělení rukopisů a starých tisků
Oddělení podpory uživatelů
Oddělení služeb čtenářům
Oddělení doplňování fondů - Slovanská knihovna
Oddělení studoven
Oddělení doplňování domácích dokumentů
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů
Oddělení zpracování fondů - Slovanská knihovna
Knihovnický institut (KI)
Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Odbor digitalizace a knihovních systémů
Právní oddělení
Referát interního auditu
Oddělení výběru knihovního fondu pro reformátování
Historické a hudební fondy (HHF)
Oddělení informační soustavy
Oddělení mezinárodních agentur
Oddělení procesů a podpory
Oddělení retrospektivní konverze (ORK)
Odbor ICT
Referát Manuscriptorium
Oddělení vzdělávání
Odbor investic (OI)
Oddělení mikrografie a digitalizace
Oddělení správy knihovny
Centrální depozitní knihovna
Oddělení přípravy
IOP MZK
Oddělení národních jmenných autorit
Oddělení zpracování speciálních dokumentů
Oddělení veřejných zakázek (OVZ)
Odbor komunikace (OKo)
Oddělení organizace fondů
Odbor správy fondů (OSF)
Mezinárodní referát
Referát pro analýzu a koordinaci VKIS
Slovanská knihovna (SK)
Kancelář generálního ředitele NK (KGŘ)
Oddělení bezpečnosti informací
Oddělení revize fondů
Oddělení metadat
Oddělení periodik
Oddělení provozu Klementina a CD Hostivař
Oddělení správy Národního konzervačního fondu
Referát bezpečnosti, krizového řízení a dislokace
Odbor veřejných zakázek a projektů (OVZP)
Referát projektové podpory a strukturálních fondů
Personální oddělení
Odbor zpracování fondů (OZF)
Archiv NK
Oddělení zpracování mezd
Oddělení knihovních systémů
Referát výzkumu a vývoje
Oddělení spisové služby