Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondů

Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondů

telefon: 221 663 571
fax:
e-mail: vojtech.halama@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny
Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondů
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
vedoucí oddělení: Mgr. Vojtěch Halama
zástupce:

Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondů

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Podílí se na tvorbě koncepce a strategie digitalizace novodobých knihovních fondů na národní úrovni. Koordinuje výběr titulů na digitalizaci s ohledem na strategické cíle i aktuální potřeby jednotlivých útvarů knihovny. Komunikuje s ostatními paměťovými institucemi spravujícími knihovní fondy ohledně výběru titulů na digitalizaci. Spravuje nástroj Navrhnout k digitalizaci. Oslovuje držitele autorsko-majetkových práv kvůli případné spolupráci na digitalizaci a fyzicky zajišťuje požadavky na výpůjčky chybějících svazků určených pro kompletaci titulů dovnitř i vně NK ČR. Připravuje, vede předsmluvní jednání, uzavírá a eviduje smlouvy o výpůjčkách za účelem digitalizace, smlouvy o replikacích dat, smlouvy o deponování mikrofilmů. Je koordinátorem národního podprogramu VISK 7, ve kterém vede konzultační činnost i kontrolu projektů jednotlivých žadatelů. Připravuje dílčí statistiky z realizace programu, organizuje pravidelné semináře VISK 7 a komunikuje s jednotlivými pracovišti. Za NK ČR připravuje projekt do tohoto podprogramu. Aktivně se podílí i na realizaci dalších aktivit podporovaných v rámci dotačních mechanismů Ministerstva kultury ČR, jako např. odkyselování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, průzkum fyzického stavu novodobých fondů včetně mapování struktury původních vlastníků či nákup lepenky nutné pro výrobu ochranných obalů. Připravuje a následně realizuje výzkumné a vývojové projekty zaměřené na vývoj pracovních nástrojů, postupů a metodik v oblasti správy fondů. Vede agendu uložených mikrofilmů, zajišťuje jejich kontrolu a evidenci. Zajišťuje propagaci a uplatnění výsledků výzkumných projektů formou přednášek, odborných prezentací či vlastní publikační činnosti.

Vojtěch Halama