Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Publikační činnost Soupisy vydaných publikací Publikační činnost Slovanské knihovny

Publikační činnost Slovanské knihovny

 


Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací


Publikace do roku 1994

abecední soupis publikací vydaných do roku 1994, které je dosud možné zakoupit

Aleksandr Filipovič Smirdin : k istorii smirdinskogo fonda Slavjanskoj biblioteki / L. Kiškin

1. vyd. - Praha: Novinář, 1987. - 127 s.: obr.

Studie podává charakteristiku osobnosti a činnosti ruského knihkupce, nakladatele a bibliofila A. F. Smirdina a jeho vztahů s ruskými literáty první poloviny 19. století. Stopuje osudy a historii Smirdinovy knihovny, jejíž významná část je uložena ve Slovanské knihovně.

Cena: 13,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

smirdin-cover.jpg
   

Aleksandr Sergejevič Myl'nikov : 60 let : bibliografie / zpracovala Eva Velinská

1. vyd. - Praha, 1989. - 125 s. : 1 portr.

Personální bibliografie sovětského historika, slavisty a bohemisty zahrnuje práce publikované od roku 1951 do roku 1988 včetně jejich recenzí. Připojena je rovněž bibliografie literatury o A. S. Myl'nikovi a jeho díle.

Cena: 11,- Kč

 
   

Bibliografie bibliografií z fondu Slovanské knihovny. Díl 1-5 / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková

1. vyd. - Praha, 1987-1988. - Díl l: 192 s.; díl 2: 207 s.; díl 3: 225 s; díl 4: 247 s.; díl 5: 269 s.

Pětisvazková bibliografie obsahuje tematicky utříděný soupis všech knižních bibliografií dostupných ve fondu Slovanské knihovny.

zdarma

 
   

Bulharská krásná literatura v českých překladech 1825-1980 : bibliografie knižní produkce s úvodní studií / zpracovaly A. Vachoušková a H. Sofrová za spolupráce D. Hronkové

1. vyd. - Praha, 1983. - 232 s.

Tento soupis je nejen bibliografií, ale současně i dokladem zájmu české kulturní veřejnosti o bulharskou literaturu i příspěvkem k česko-bulharským kulturním stykům. Záznamy jsou opatřeny signaturami Slovanské knihovny a dalších odborů Národní knihovny. Při práci byly použity materiály i jiných pražských knihoven.

Cena: 15,- Kč

 
   

Bulharská periodika ve Slovanské knihovně / sestavila Milena Klímová

1. vyd. - Praha, 1977. - 171 s.

Katalog bulharských novin a časopisů, zahrnující období od roku 1844 do konce 70. let 20. stol. Katalog je rozdělen do 12 tematických okruhů a opatřen signaturami Slovanské knihovny.

Cena: 8,- Kč

 
   

Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760 : biograficko-bibliografický slovník / Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček

1. vyd. - Praha : SPN, 1972. - 560 s.

Slovník vznikl u příležitosti VI. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze roku 1968. Sleduje současně dva cíle: je příručkou, která podává stručně základní informace o dosavadní práci českých a slovenských badatelů o dějinách a kultuře slovanských národů a zároveň je přípravou k dějinám slavistiky v Čechách.

Cena: 60,- Kč

cs-prace72-cover.jpg
   

Jan Amos Komenský v encyklopediích slovanských národů / J. Śliziński; z pol. orig. přel. H. Sofrová

1. vyd. - Praha, 1990. - 51 s. - ISBN 80-7050-094-8

Příspěvek Slovanské knihovny k 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Polský bohemista a slavista podává chronologickou sumarizaci hesel věnovaných J. A. Komenskému v encyklopediích jednotlivých slovanských národů a obsažnou charakteristiku jejich formální a obsahové stránky.

Cena: 10,- Kč

 
   

Karel Čapek : bibliografie díla a literatury o životě a díle : (publikace v Československu a v Sovětském svazu). Díl 1-4 / zpracovala M. Křepinská za spolupráce S. Tuháčkové a N. Glazkova ; úvodní studie S. V. Nikolskij: Karel Čapek v Sovetskom sojuze

1. vyd. - Praha, 1991. - Sv. 1-4: 901 s. : il.

Výběrová bibliografie děl K. Čapka a literatury o něm přináší nejobsáhlejší výběr literatury o životě a díle K.Č., z toho v ruštině téměř úplně. Vlastní část bibliografie zahrnuje:

a/ knižní vydání děl K. Č. v češtině a literaturu o jeho životě a díle v češtině a slovenštině (1918-1989),

b/ překlady děl K. Č. do ruštiny i do jiných jazyků národů bývalého SSSR a literaturu o životě a díle K. Č. v ruštině a v jiných jazycích národů bývalého SSSR (1924-1987).

Čtyřdílná publikace zahrnuje rovněž soupis všech prvních posmrtných vydání děl, souborů prací a výborů z díla. Samostatný oddíl zachycuje poezii věnovanou K. Č. a beletristická zpracování jeho života a díla. Přináší přehled redakční činnosti K. Č., soupis prvních inscenací jeho divadelních her na našich scénách, knižní vydání adaptací děl K. Č. a dramatizací jeho díla pro jeviště, filmografii děl K. Č., včetně životopisných filmů o něm.

Cena: 50,- Kč

capek-cover.jpg
   

Mezinárodní sjezdy slavistů – bibliografie publikovaných příspěvků

Řada bibliografií materiálů vztahujících se k jednotlivým mezinárodním sjezdům slavistům

kongres12-cover.jpg
   

O Dostojevském: sborník statí a materiálů

1. vyd. - Praha, 1972. - 345 s.

Vydáno k 150. výročí narození spisovatele. Úvodní studie Fr. Berana podává informativní přehled o vývoji literárněvědného bádání o Dostojevském v SSSR od poloviny 40. let do počátku 60. let 20 stol. Sborník přináší výběr osmi monografických studií z pozůstalosti ruského literárního vědce A. L. Béma (v rus. orig.). Autora přibližuje stručná biografická poznámka M. Kudělky a především bibliografie S. V. Belova Bibliografija rabot A. L. Béma o Dostojevskom.

Cena: 30,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

dostoevsky-cover.jpg
   

Odborná literatura literárněvědná k otázkám ruské sovětské literatury ve fondech Slovanské knihovny. Díl I. / zpracovala Eva Velinská

1. vyd. - Praha, 1971. - 136 s.

V bibliografickém katalogu jsou uvedeny základní práce ze všeobecně literární vědy a zejména pak pramenná literatura (encyklopedie, literární slovníky, bibliografie). Jsou zde též výběrově zařazeny učebnice, zvláště vysokoškolské.

Cena: 10,- Kč

 
   

Odborná literatura literárněvědná k otázkám ruské sovětské literatury ve fondech Slovanské knihovny. Díl II. / zpracovala E. Velinská

1. vyd. - Praha, 1972. - 197 s.

Druhý díl je věnován knižním monografickým zpracováním životopisů a děl ruských sovětských spisovatelů z hlediska literárně kritického a literárně historického. Jedná se o praktickou pomůcku pro čtenáře Slovanské knihovny, studenty vysokých a středních škol a pedagogické pracovníky.

Cena: 10,- Kč

 
   

Polská krásná literatura v českých překladech (1945-1979) : bibliografie s úvodní studií / zprac. M. Šoutová

1. vyd. - Praha, 1982. - 276 s.

Bibliografie registruje knižní vydání českých překladů z polské krásné literatury z uvedených let. K záznamům jsou připojeny signatury Slovanské knihovny.

Cena: 18,- Kč

 
   

Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků. Díl I.

1. vyd. - Praha : Svět sovětů, 1965. - 203 s.

Z obsahu: Neznámé styky M. I. Glinky s Čechami. Život a dílo E. Nápravníka. Puškinova Bachčisarajská fontána jako česká poobrozenecká opera. Soupis významnějších českých hudebníků, kteří žili a působili v Rusku. Soupis repertoáru ruských oper a oper s ruskými náměty na českých scénách.

Cena: 15,50,- Kč

 
   

Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků. Díl II.

1. vyd. - Praha: Lidové nakladatelství, 1969. - 304 s.

Z obsahu: Říjnová revoluce a SSSR v československé publicistice a reportážích 1918-1929. Karel Jaromír Erben a Rusko... atd.

Cena: 25,- Kč

 
   

Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků. Díl III.

1. vyd. - Praha : Lidové nakladatelství, 1976. - 176 s.

Z obsahu: Češskije temy v russkoj poezii 19 veka. Petr Velikij v Karlových Varech. O první písni na Puškinovy verše komponované v Praze. atd.

Cena: 19,- Kč

 
   

Rešetarova knihovna ragusian / zpracoval O. Berkopec

1. vyd. - Praha, 1967. - 57 s.

Soupis fondu tématické knihovny předního charvátského slavisty Milana Rešetara, která byla získaná a zařazena do fondu Slovanské knihovny.

Cena: 8,- Kč

resetar-cover.jpg
   

Slovanská knihovna : průvodce po fondech a službách / zprac. Eva Velinská

1. vyd. - Praha, 1992. - 109 s. : [41] obr. příl. v textu.

Stručný přehled dějin Slovanské knihovny a charakteristika specializovaného slavistického fondu s angl., něm. a rus. resumé, s bibliografií prací vydaných Slovanskou knihovnou a informace o základních službách knihovny. Publikace je doplněna obrazovou přílohou, která podtrhuje šíři současného i historického slavistického fondu.

Cena: 30,- Kč

 
   

Slovanské literatury : sylabus k přednáškám / zpracoval kolektiv pracovníků Slovanské knihovny

1. vyd. - Praha, 1984. - 263 s.

Sborník obsahuje výtahy přednášek pořádaných pracovníky Slovanské knihovny pro veřejné knihovny jednotlivých krajů naší republiky. Cílem bylo seznámit knihovníky s charakterem jednotlivých slovanských literatur.

Zdarma

 
   

Sovětský svaz v písemnictví Československa 1936-1941 / J. Vávra

1. vyd. - Praha, 1967. - 122 s.

Soupis bibliograficky podchycuje československá knižní sovětika a chronologicky navazuje na bibliografickou příručku V. Běhounka a J. Reisse, která byla vydána již v roce 1936 a doplňuje ji.

Cena: 8,- Kč

 
   

Taras Ševčenko v české kultuře : bibliografie / sestavila Eva Velinská, Orest Zilynskyj

1. vyd. - Praha, 1962. - 95 s.

Bibliografie se snaží o podání uceleného obrazu ohlasu díla jednoho z největších ukrajinských spisovatelů v naší kultuře od dob básníkova života až do roku 1961, kdy Světová rada míru zařadila 100. výročí úmrtí básníka do světových kulturních výročí.

Cena: 6,- Kč

shevchenko-cover.jpg
   

Vzácná leniniana ve Slovanské knihovně : bibliografický soupis Leninových děl vydaných do roku 1923 / zprac. J. Vacek, Z. Chinová

1. vyd. - Praha, 1984. - 71 s.

Příspěvek k 60. výročí úmrtí Lenina. Obsahuje práce vydané za Leninova života, které má ve svých fondech Slovanská knihovna.

Cena: 6,- Kč

leniniana-cover.jpg
   

Život s knihami : Josef Strnadel 1977-1982 / připr. M. Křepinská

1. vyd. - Praha, 1982. - 135 s.

Bibliografický sborník k sedmdesátinám spisovatele, zasloužilého umělce a bývalého ředitele Slovanské knihovny.

Cena: 12,- Kč