Nacházíte se zde: Úvod Služby Organizace spojených národů

Organizace spojených národů

 1. Sídlo OSN

 2. Oficiální jazyky

 3. Hlavní orgány

 4. Informační služby


  1. Knihovna OSN (Dag Hammarskjöld Library)

  2. udržuje rozsáhlý fond knih (přes 400 000 jednotek), periodik a kartografického materiálu, který se svým obsahovým zaměřením vztahuje k problematice OSN.

   Tematické pokrytí je široké a různorodé: historie OSN, politologie, mezinárodní vztahy, mezinárodní a národní právo, odzbrojení, energetika, ekonomie, doprava a komunikace, geografie, sociální vědy.

  3. Databáze

   1. UNBISNET

   2. (United Nations Bibliographic Information System on the Internet) umožňuje přístup ke všem dokumentům vydaným Spojenými národy a rovněž tak i přístup k ostatním dokumentům získaným Knihovnou Dag Hammerskjölda. V rámci databáze UNBISnet se nacházejí tři dílčí databáze:
 • Bibliografické záznamy (bibliografické záznamy monografií, seriálů, článků, retrospektiva 1979-)

 • Přijaté rezoluce (bibliografické záznamy rezolucí přijatých Valným shromážděním - retrospektiva 1983-, Radou bezpečnosti - retrospektiva 1946-)

 • Projevy (záznamy projevů z Valného shromáždění, Rady bezpečnosti, Ekonomické a sociální rady - retrospektiva 1983- a Poručenské rady - retrospektiva 1982-94)


 • UN-I-QUE

 • (United Nations Information Quest) je specializovanou databází která umožňuje vyhledávání symbolů třídění Knihovny Dag Hammerskjölda. Výsledkem vyhledávání není celý bibliografický záznam, ale pouze klasifikační znak charakterizující daný dokument. V databázi lze vyhledávat odkazy pouze na periodicky vydávané materiály (zprávy ze zasedání výboru/komise - Sessional Reports of Committee/Commission, ročenky - Annual Publications, zprávy vydávané periodicky/nepravidelně - Reports Periodically/Irregulary Issued, prohlášení ve všeobecné rozpravě - Statements in the General Debate)

 • DEPOLIB

 • je databáze depozitních knihoven, která obsahuje kontakty na všechny knihovny, kterým jsou zasílány publikace vydané hlavními orgány Organizace spojených národů (tyto publikace jsou v databázi označované zkratkou UN) nebo vybranými specializovanými agenciemi (publikace jsou v databázi označované zkratkami příslušných agencií):

   

   

  • Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO)

  • Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization, IACAO)

  • Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO)

  • Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

  • Světová banka (World Bank, WB)


 • DATABÁZE TISKOVÝCH PROHLÁŠENÍ

 • (Press Release database) je full-textová databáze evidující tisková prohlášení delegátů jednotlivých států u Spojených národů. Vyhledávat lze prostřednictvím klíčových slov, třídících znaků, předmětových hesel či data vydání. V rámci databáze jsou dokumenty roztříděny podle data vydání do dvou částí:

   

  • Last 30 days - obsahuje dokumenty, které byly vydány během posledních třiceti dnů. Vyhledávat v databázi lze prostřednictvím klíčových slov, symbolů klasifikačního třídění nebo dle předmětových hesel.

  • 20 latest -  tvoří soubor dvaceti nejnovějších tiskových prohlášení. Prohlášení jsou setříděna sestupně dle data vydání. Záznam je tvořen symbolem klasifikačního třídění a celým názvem dokumentu.

 • DATABÁZE OFICIÁLNÍCH DOKUMENTŮ OSN

 • (Official Document System, ODS) je elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy. Cílem projektu je zajištění jednotného online přístupu k plným textům oficiálních dokumentů, vydaných v průběhu existence Organizace spojených národů. Full-textové dokumenty jsou dostupné v pdf formátu ve všech oficiálních jazycích - v angličtině, v arabštině, v čínštině, ve francouzštině, v ruštině a ve španělštině. Přístup do databáze je možný pouze na základě platného hesla. Dokumenty v databázi ODS jsou rozděleny do dvou souborů:

   

  • United Nations Documentation - kde jsou soustředěny publikace vydané od r. 1993. Soubor neobsahuje dokumenty, které jsou určené k prodeji, smlouvy (ty lze nalézt v UN Treaty Collection), tisková prohlášení (vyhledatelná v Press Release nebo na webových stránkách UN News Website), informační materiály pro veřejnost a neformální publikace typu referátů a přednášek.

  • United Nations Resolutions - zahrnuje záznamy rezolucí vydaných hlavními orgány OSN - Valným shromážděním, Radou bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radou a Poručenskou radou od roku 1946.


 • DATABÁZE MEZINÁRODNÍCH SMLUV A DOHOD

 • (United Nations Treaty Collection, UNTC) je databáze mezinárodních smluv a dohod registrovaných Sekretariátem OSN od roku 1946. Sbírka obsahuje přes 40 000 smluvních dokumentů. Přístup do databáze je možný pouze na základě platného hesla. (Přístup do databáze možný prostřednictvím Informačního centra OSN v Praze.)

 • DATABÁZE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

 • (United Nations Statistics Database, UNISTAT) databáze obsahuje statistické údaje ze všech členských zemí. Je zde možné vyhledat informace z nejrůznějších oblastí: obchod, demografie, populace, energetiky a jiné. Na základě těchto údajů pak lze vypracovávat profily zemí, ekonomické statistiky, demografické a sociální statistiky, statistiky životního prostředí apod. Údaje jsou excerpovány z více než 30 mezinárodních specializovaných informačních zdrojů (FAO, ILO, IMF, ITU, OECD, UNESCO, WHO, WIPO, World Bank apod.). Přístup do databáze je pouze na základě platného hesla.

 • TEZAURUS

 • (UNBIS Thesaurus) Tezaurus UNBIS je vícejazyčný a má multidisciplinární záběr


 • Depozitní knihovny OSN

 • V roce 1946 zřídila Knihovna Dag Hammarskjölda systém depozitních knihoven (depository library system ) za účelem rozšiřování dokumentů vydaných Spojenými národy. Distribuované dokumenty vznikají na půdě hlavních orgánů - Rady bezpečnosti, Valného shromáždění, Ekonomické a sociální rady, dříve i Poručenské rady, Mezinárodního soudního dvora a šesti specializovaných agencií.

  V současné době registruje Knihovna Dag Hammarskjölda 408 depozitních knihoven ve 146 zemích světa.

  Národní knihovna České republiky je od roku 1948 depozitní knihovnou publikací systému Spojených národů číslo 55. Její depozitní fond je nejrozsáhlejší z depozitních knihoven na území České republiky. Národní knihovna zpřístupňuje následující materiály Organizace spojených národů a jejich agencií:

   

   

  • oficiální záznamy vydané hlavními orgány OSN a vybrané dokumenty označené prodejními kódy (tzv. sales numberI)

  • periodika (periodicals available on subscription)

  • mezinárodní smlouvy a dohody deponované u generálního tajemníka OSN (United Nations Treaty Series)

  • publikace Evropské hospodářské komise a dalších regionálních komisí Ekonomické a sociální rady

  • oficiální záznamy Generálních konferencí a Výkonného výboru UNESCO

  • další publikace UNESCO

  • publikace Organizace pro zemědělství a výživu (FAO)

  • vybrané publikace Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Světové obchodní organizace (WTO), Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP), Dětského fondu OSN (UNICEF), Rozvojového programu OSN (UNDP)

  • statistické ročenky

  Pro uživatele, kteří nejsou registrovanými uživateli Národní knihovny ČR a kteří projeví zájem výlučně o studium dokumentů OSN, je v Hale služeb vydán modrý průkaz s platností na jeden den. Průkaz opravňuje uživatele studovat publikace OSN získané na základě depozita, jazykové slovníky v příruční knihovně, případně publikace v příruční knihovně Referenčního centra, jakož i elektronické zdroje z produkce systému Spojených národů  (Official Document system, Index Translationum, Unesco Data Bases), Fakta a čísla OSN. Průkaz platí též ve Studovně periodik ke studiu časopisů systému Spojených národů.

  Depozitní knihovny v České republice:

  Název knihovny

  Sídlo

  Depozitní fond
  Center for Economic Research and Graduate Education, Praha Praha FAO
  Centrum informačních a knihovnických služeb, Vysoká škola ekonomická v Praze Praha ILO
  Ekonomicko-správní fakulta MU, Středisko vědeckých informací, Brno Brno WB
  Moravská zemská knihovna, Brno Brno OSN
  Národní knihovna České republiky, Praha Praha OSN, UNESCO
  Parlamentní knihovna, Praha Praha OSN
  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň Plzeň WB
  Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha Praha FAO

 • Informační centrum OSN v Praze

 • je součástí světové sítě informačních center Spojených národů. Plní úlohu oficiálního zastoupení Organizace spojených národů v České republice. Jeho ředitel je zástupcem generálního tajemníka v ČR. Základním posláním centra je poskytovat informace o činnosti celého systému Spojených národů médiím, nevládním organizacím, státním institucím i široké veřejnosti. Informační centrum OSN v Praze sídlí v tzv. UN House na adrese:

   

  Nám. Kinských 6
  150 00 Praha 5

  Součástí centra je Referenční knihovna Informačního centra OSN.

  UN HOUSE se sídlem: • Kalendář událostí

 • informace o plánovaných konferencích a zasedáních, přehled uplynulých konferencí a významných událostí a každodenní rozpis všech zasedání konaných v sídle OSN a zveřejněných v UN Journal.

 • Zpravodajství

 • tiskové zprávy a přehledy zpráv, tiskové konference OSN, bulletiny a informační přehledy, sdělení mluvčího OSN.

 • Publikace OSN

 • přehled publikací OSN, které lze objednat, včetně on-line objednacího formuláře.
 • Multimediální služby Spojených národů


 • (United Nations Radio, UNR) UNR vysílá každý všední den patnácti minutové zprávy, které se týkají hlavního dění v OSN. Programy jsou dostupné v šesti světových jazycích: angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině. UNR rovněž zprostředkovává necenzurovaný přenos z jednání Valného shromáždění, Rady bezpečnosti konaných v hlavní úřadovně Spojených národů v New Yorku. Uživatelé internetu mohou využít nabídky vysílání na internetových stránkách UNR.
 • Televizní a video sekce OSN

 • (United Nations Television and Video)
 • Foto


 • Statistika

 • statistické přehledy (Monthly Bulletin of Statistics)

 • Specializované agentury

 •  

   

  Markéta Bilinová