Nacházíte se zde: Úvod Služby Referenční zdroje na Internetu - Reference resources on Internet

Referenční zdroje na Internetu - Reference resources on Internet


bibliografie, katalogy - bibliographies, catalogues

geografie - geography

oborové brány - subject gateways

historie - history

biografie - biographies

filozofie a náboženství - philosophy and religion

muzea, galerie, archivy, knihovny
- museum, gallleries, archives, libraries

vzdělávání - education

autorské právo - copyright

praktické informace - general information

digitální knihovny - digital libraries

mezinárodní organizace - international organizations

slovníky - dictionaries

zpravodajství - newspapers and journals

encyklopedie - encyclopaedias

tematický přístup - virtuální knihovny - subject access

vyhledávací služby - search engines

centra referenčních informací - virtual reference desks


 

BIBLIOGRAFIE, KATALOGY - BIBLIOGRAPHIES, CATALOGUES

Při vyhledávání literatury k určitému tématu můžete získat základní informace o doporučených zdrojích (bibliografiích, katalozích knihoven, souborných katalozích, plnotextových databázích, portálech atd.) např. na stránkách NK ČR v sekce Jak najít. Kromě tipů pro vyhledávání ve fondu NK ČR jsou v této sekci pro jednotlivé druhy dokumentů uvedeny i další doporučené zdroje, s jejichž pomocí můžete hledaný dokument identifikovat. Na stránkách portálu Knihovny.cz v sekce Co bylo vydáno pak naleznete přehledně zpracované zdroje pro vyhledávání  českých i zahraničních knih, článků a časopisů.

katalogy knihoven

 • souborné katalogy v ČR

 • katalogy jednotlivých českých knihoven - odkazy naleznete např. v databázi ADR

 • The European Library (TEL)
  Portál The European Library obsahuje informace o evropských národních knihovnách a odkazy na jejich katalogy. Systém nabízí komunikaci v AJ, FR a NJ.

 • Karlsruher Virtueller Katalog - KVK
  KVK nabízí jednoduché vyhledávání v souborných katalozích jednotlivých spolkových zemích Německa, souborných katalozích Velké Británie, Rakouska a Švýcarska, dále v katalogu Kongresové knihovny, katalozích britské, francouzské a španělské národní knihovny a v databázích knih, které jsou aktuálně dostupné na knižním trhu. Komunikace v NJ a AJ.

 • WorldCat.org - volně dostupná verze souborného katalogu OCLC WorldCat, v licencované podobě je WorldCat dostupný ve vybraných knihovnách ČR

 • Library of Congress online catalog
  Katalog největší knihovny světa. Kongresová knihovna má nejkompletnější pokrytí anglofonní literatury. Systém umožňuje několik úrovní vyhledávání.Komunikace v AJ

 • British Library Integrated Catalogue
  Katalog British Library obsahuje informace o knihách, časopisech, hudebninách a konferenčních materiálech dostupných ve fondu této knihovny.

článkové databáze

Registrovaní uživatelé NK ČR mohou využívat řadu licencovaných článkových databází, a to buď přímo z počítačů NK ČR nebo mimo budovu NK ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu k licencovaným zdrojům.

Kromě těchto licencovaných zdrojů existují na internetu i  volně přístupné databáze, které mohou obsahovat i abstrakty nebo celé plné texty článků:

 • Google Scholar

 • Directory of Open Access Journal (DOAJ) - Find articles

 • Article@Inist
  Databáze Article@Inist umožňuje vyhledávat dokumenty  (časopisecké články, časopisy, knihy, materiály z konferencí, dizertační práce) v katalogu Institut de l'Information Scientifique et Technique.

 • FindArticles
  Článková databáze FindArticles obsahuje více než 10 000 000 článků, část z nich je volně přístupná.

 • Computer Science Bibliography
  Soubor cca 1400 bibliografií naučné literatury z oblasti výpočetní techniky. Aktualizace probíhá měsíčně. Obsahuje přes 1 200000 odkazů (převážně na časopisecké články, konferenční materiály a technické zprávy) a zaujímá 660 MBytes v BibTeX. Více než  150000 odkazů obsahuje URL zdrojů přístupných online. Zároveň zahrnuje cca 2000 odkazů na další zdroje bibliografických informací.

 • Scientific Literature Digital Library (CiteSeer)
  Vyhledávání citací a fultextů k počítačové literatuře.

 • LexisNexis
  V databáze LexisNexis je možné vyhledávat bibliografické záznamy z německého denního tisku a odborných periodik z oblasti práva a ekonomických věd.

 • Vascoda : das Internetportal für wissenschaftliche Information

 • HighWire Press

 • arXiv.org

bibliografie, soupisy

 • Index Translationum
  Index Translationum je mezinárodní bibliografie překladů, kterou zpracovává UNESCO. Databáze obsahuje informace o knihách přeložených a publikovaných od roku 1979 ve více než 100 členských státech UNESCO. Aktualizace databáze probíhá 4x ročně. Databáze je k dispozici i na CD-ROM v Referenčním centru NK ČR, CD-ROM verze nabízí oproti online přístupu více možností při práci s nalezenými záznamy. Tištěný Index Translationum z letech 1932-1978  je dostupný  v Referenčním centru Národní knihovny ČR.

 • Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce - Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Volně přístupné jsou základní informace o závěrečné práci, v rámci systému je rovněž možné vyhledávat.

 • DART-Europe E-theses Portal - DART-Europe je společenství vědeckých knihoven a konsorcia knihoven, jehož cílem je zlepšit globální přístup k evropských vysokoškolským pracím. E-theses Portal nyní nabízí jednotný přístup pro vyhledávání elektronických vědeckých a disertačních prací.

 • EThOS (Electronic theses online service) - cílem databáze EThOS je nabídnout jednotný přístup k všem vědeckým pracím, které vznikají v rámci vyššího vzdělávání ve Velké Británii.  Automaticky jsou sklízeny vysokoškolské práce v elektronické podobě z institucionálních repozitářů a digitalizovány tištěné práce ze spolupracujících knihoven. Stahování textů je částečně bezplatné, v některých případech je nutné uhradit náklady na digitalizaci.

 • Bibliografía Española de Monografías - španělská národní bibliografie (monografie)

 • Online Bibliography Theology and Peace
  Bibliografie literatury zabývající se otázkou etiky míru. Bibliografii zpracovává Institute for Theology and Peace.

 • BHO - Book History online
  Elektronická verze tištěného soupisu Annual Bibliography of the History of the printed Book and Libraries - ABHB  je bibliografická databáze tematicky pokrývající oblast historie tištěné knihy a knihoven. Báze obsahuje záznamy odborných monografií, seriálů a článků. Databáze se průběžně doplňuje. Na tvorbě databáze spolupracuje Nizozemská Národní knihovna (De Koninklijke Bibliotheek) společně s odborníky z více než 30 zemí světa. Za Českou republiku zpracovává záznamy Národní knihovna České republiky.

 • Österreichische Historische Bibliographie (ÖHB)
  Bibliografie obsahuje informace o dokumentech vztahujících se k  historii Rakouska i jiných zemí. Bližší informace k bibliografii.

 • české oborové bibliografie přístupné na internetu

 • Česko-irské styky (knižní a časopisecká bibliografie)
  Překlady irské a anglo-irské literatury do češtiny a slovenštiny. Československé ohlasy na Irsko a irskou kulturu.

 • personální bibliografie historiků (Dějiny a současnost : kulturně historická revue) - B.Loewenstein, F.Palacký, J.Pekař, J.Polišenský, A.Sedláček, J.Slavík, P.J.Šafařík, D.Třeštík, J.Válka

 • Historický ústav,  Slovenská akadémia vied - databáze Historický časopis 1953-1989, Histrorická literatúra od roku 1990

OBOROVÉ BRÁNY - SUBJECT GATEWAYS

 • KIV - knihovnictví a informační věda

 • MUS - hudba a hudební věda

 • TECH - technika

 • ART - umění a architektura

 • Německo - v menu Subject Gateways naleznete přehled oborových bran (tzv. ViFa - Virtuelle Fachbibliothek)

Obsah - TOC

BIOGRAFIE - BIOGRAPHIES

slovníky, rejstříky

Obsah - TOC

MUZEA, GALERIE, KNIHOVNY, ARCHIVY

AUTORSKÝ ZÁKON, AUTORSKÁ PRÁVA - COPYRIGHT LAW, COPYRIGHT

DIGITÁLNÍ KNIHOVNY - DIGITAL LIBRARIES


časopisy

knihy

rukopisy, staré tisky, mapy ...

zahraniční digitální knihovny

Obsah - TOC

SLOVNÍK - DICTIONARIES

národní, specializované, cizojazyčné
překladové

výkladové

 • Český národní korpus
  ČNK je rozsáhlý reprezentativní soubor počítačově zapsaných textů, který slouží k mnohostrannému poznání jazyka nejen lingvistům, ale i širokému spektru zájemců z jiných oborů (např. literární věda, psychologie, sociologie, ale i z oblastí zdánlivě s jazykem nesouvisejících, jako je třeba matematika a informatika). Prvních 20 mil. běžných tvarů slov je složeno z textů Lidových novin ročníků 1991-94, Mladé fronty Dnes ročník 1992, Vesmíru ročníků 1991-93 a Reflexu 1994-95. Vyžaduje registraci a instalaci software.

 • Webster dictionary

 • WordNet
  WordNet? je on-line pracující lexikální systém, jehož podoba byla inspirována současnými psycholingvistickými teoriemi o fungování lexikální paměti u lidí. Podstatná jména, slovesa, přídavná jména a příslovce jsou organizovány do skupin synonym, z nichž každá představuje jeden  lexikální pojem. Skupiny synonym jsou propojeny různými typy vazeb.

oborové

 • Online dictionaries
  Přístup k cca dvaceti tematickým slovníkům

 • Art and Architecture Thesaurus
  Řízený slovník obsahující téměř 120.000 termínů z oblasti architektury a příbuzných oborů

 • Free Online Dictionary of Computing FOLDOC
  Slovník  obsahuje akronyma, termíny z oblasti programovacích jazyků, operačních systémů, teorie sítí, elektroniky ... Více než 12.000 definic o celkovém objemu přes 4MB. Jednotlivé termíny jsou navzájem hypertextově provázány a odkazují též na další zdroje v síti.

Obsah - TOC

ENCYKLOPEDIE - ENCYCLOPAEDIAS

národní, cizojazyčné, oborové

 • Britannica.com
  Volně přístupná Britannica.com zahrnuje nejnovější vydání Encyclopaedia Britannica, výběr ze světových časopisů, knih a webovských stránek. Výsledkem hledání jsou odkazy se stručnými anotacemi. Tyto odkazy jsou setříděny podle zdroje, z něhož byly převzaty.

 • Encyclopedia.com
  Obsahuje přes 17.000 hesel z Concise Columbia Electronic Encyclopedia (3.vyd.), kromě stručného vysvětlení pojmu obsahuje každé heslo odkazy na texty a obrázky Electric Library.

 • Online Encyclopedias
  stránka s jednotným přístupem k cca třiceti online encyklopedickým zdrojům všeobecným i tematickým

 • About.com
  Stránka s podtitulem "Internet s lidskou tváří" nabízí faktografické informace ze všech oborů lidské činnosti včetně přehledu odkazů na další dokumenty na WWW.

 • Velká encyklopedie družic a kosmických sond - česky
  Tato databáze obsahuje přehled všech úspěšných kosmických startů od roku 1957 do současnosti a stručný popis jednotlivých funkčních objektů (družic a kosmických sond) vypuštěných do vesmíru a astronautů. Ve své podstatě vychází z každoročních Přehledů kosmonautiky, v létech 1970-1990 vydávaných v ČTK, v následujících létech na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy.

 • Literárně-filosofická encyklopedie

 • Atlas ohrožených jazyků (UNESCO) - Atlas of the World’s Languages in Danger
  Pomocí interaktivní mapy je možné vyhledávat jazyky podle různých kritérií. Z 6000 jazyků existujícíh ve světě je jich 2500 prezentováno jako jazyk v ohrožení, přičemž Atlas rozlišuje 5 stupňů ohrožení, 5. stupeň, vyhaslé jazyky čítá asi 200 jazyků, které vyhynuly za poslední tři generace. Atlas lze také stáhnout ve formátu pdf.

Obsah - TOC

GEOGRAFIE - GEOGRAPHY

mapy, atlasy, historické a místní

Obsah - TOC

HISTORIE - HISTORY

instituce, časopisy
genealogie

ostatní

Obsah - TOC

filozofie a náboženství - philosophy and religion

Obsah - TOC

vzdělávání - education

 • Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK)
  NPKK zpracovává databáze bibliografických záznamů a anotací publikací dostupných v ČR. Databáze jsou přístupné v knihovně a v institucích, které s knihovnou na databázích spolupracují (Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň). V současné době se připravuje přímý přístup na všechny databáze přes internetovou stránku SPKK.

 • EURYDICE
  Evropská informační síť o vzdělávání EU - EURYDICE shromažďuje a analyzuje dokumenty o vzdělávacích systémech ve světě, především zemí EU a kandidátských zemí. Mnohé publikace jsou plnotextově přístupné na internetové stránce

 • .
 • Organizace pro hospodářskou soutěž a rozvoj (OECD)
  OECD se v posledním desetiletí velmi angažuje v oblasti vzdělávání. "Učit se pro život" je heslem, pod nímž probíhá rozsáhlý výzkum znalostí a dovedností patnáctiletých žáků z celého světa: OECD - PISA. První část proběhla v r. 2000. Plné texty dokumentů tohoto projektu a obsažný dokument o výsledcích první části PISA 2000 jsou dostupné na internetu.

Obsah - TOC

PRAKTICKÉ INFORMACE - GENERAL INFORMATION

právo, vzdělání, zdraví, životní prostředí, zaměstnání, turistika, kultura, počasí, vzdálenosti, míry, váhy


adresáře, informace o výrobcích a výr. značkách, výzkumy trhu


národní, mezinárodní, vybrané statistické zdroje

 • Český statistický úřad

 • Bluenomics: economics at your fingertips
  Komponovaná databáze z oficiálních zdrojů jako je Eurostat, Worldbank, OECD a dalších čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy v mezinárodním srovnání. Možnost přímo exportovat grafy i data enormně zrychlí vyhledávání informací. Většina informací je v Blueeconomics poskytována zdarma, akademici (studenti, učitelé a vědci) mohou data stahovat též zdarma.


faktografické informace a služby

 • Ask Jeeves

 • MegaConverter's Home Page
  Univerzální konvertor (míry, váhy a další jednotky, včetně historických)

 • Úřad průmyslového vlastnictví
  Uvádí odkazy na online světové patentové a známkové databáze a databáze průmyslových vzorů volně přístupné na Internetu, včetně databáze ochranných známek zapsaných u Úřadu pro průmyslové vlastnictví a zkušební databáze ochranných známek platných na území ČR.

 • Patentové dokumenty od r. 1971 do současnosti
 • European Patent Office - esp@cenet
  přístup k patentovým informacím od r. 1920 (30 mil. dokumentů)

Obsah - TOC

STÁTNÍ A VLÁDNÍ INSTITUCE ČR - INSTITUTIONS OF THE CZECH REPUBLIC

vládní, parlamentní, státní

Obsah - TOC

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE - INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

CE, EU, UN- FAO, ILO, IMF, WHO, OECD

Obsah - TOC

ZPRAVODAJSTVÍ - NEWSPAPERS AND JOURNALS

 • iDnes
  Nejčtenější český zpravodajský server

 • MF Dnes on-line
  Elektronická podoba nejčtenějšího deníku v ČR.

 • Lidové noviny on-line

 • Anopress


 • Mediální databanka provozovaná polečností Anopress nabízí ve svém PressCentru přehled aktuálních informací.
  Uživatelé Anopressu v RC mají zdarma přístup i k plným textům článků a zpráv z celostátních i regionálních periodik a k záznamům hlavních zpravodajských a publicistických relací rozhlasu a televize.
 • Novinky.cz
  Odkazy na aktuální články z českých periodik

Obsah - TOC

VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY - SEARCH ENGINES

Obsah - TOC

TEMATICKÝ PŘÍSTUP - VIRTUÁLNÍ KNIHOVNY - SUBJECT ACCESS

Obsah - TOC