Nacházíte se zde: Úvod Služby České oborové bibliografie přístupné na internetu

České oborové bibliografie přístupné na internetu

České oborové bibliografie přístupné na internetu

Článková bibliografie Divadelního ústavu a Divadelní bibliografie 1851-1990
Knihovna Národního filmového archivu  - katalog dokumentů
Článkové bibliografie Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR
České soudobé dějiny - články
Bibliografie českých/československých dějin 1918–
Bibliografie českých/československých dějin 1969–1990
Bibliografie české literární vědy
Bibliografie české lingvistiky
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
Bibliographia Medica Čechoslovaca
Geologická bibliografie ČR
Retrospektivní Česká uměleckohistorická bibliografie
Bibliografie památkové péče
Dokumentační databáze FinLit
Muzikologická bibliografická databázeČlánková bibliografie Divadelního ústavu
bibliografii zpracovává: Bibliografické oddělení Divadelního ústavu

V bibliografii článků o českém i zahraničním divadle naleznete:

 • domácí odborný divadelní tisk, zpětně vyexcerpován od roku 1990
 • divadelní periodika, která dosud nebyla bibliograficky zpracována, jsou postupně excerpována kompletně od počátku vydávání ( např. Ochotnické divadlo / Amatérská scéna od r. 1955)
 • články z deníků a vybraných periodik kulturního zaměření jsou v databázi od sezony 1996/97
 • z vybraných zahraničních časopisů jsou podchycena všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle
 • celkem bylo dosud sledováno 170 domácích a 60 zahraničních titulů.


Divadelní bibliografie 1851-1990

bibliografii zpracovává: Bibliografické oddělení Divadelního ústavu

 • původní lístková kartotéka obsahuje cca 300 000 excerpt o článcích o českém divadle a příbuzných disciplínách (literatuře, hudbě atd.) v odborných publikacích a periodickém tisku (výběrová excerppce)
 • seznam excerpovaných titulů

 

Knihovna Národního filmového archivu - katalog dokumentů
bibliografii zpracovává: Knihovna Národního filmového archivu

 • Katalog dokumentů obsahuje mimo jiné i bibliografické záznamy článků z českého tisku a periodik od roku 1992.

 

Článkové bibliografie Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
bibliografie zpracovává: Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. - Oddělení informačních zdrojů – bibliografická sekce

 • Databáze ARUA obsahuje oborovou článkovou bibliografii, která se zpracovává systematicky od 40. let 20. století až do současnosti. Článková bibliografie je částečně výstupem z grantu GA AV ČR 1ET200020405.
 • Databáze ARUPP obsahuje oborovou článkovou bibliografii vztahující se k problematice archeologie Pražského hradu. Báze vznikla s podporou Archives of European Archaeology (AREA IV 2005 - 2008).

 

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR v.v.i.
bibliografie zpracovává: Knihovna Historického ústavu AV ČR v.v.i. - bibliografický úsek

 • Databáze "Historická bibliografie od roku 1990 (výběrově od r. 1945)" zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990 (výběrově od r. 1945), které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Čechách). Slouží jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí. Nezachycuje systematicky data z oboru archeologie, která pro potřeby ročenek doplňuje bibliografické pracoviště knihovny Archeologického ústavu v Praze a slovacika, která jsou doplňována z databáze bibliografického pracoviště Historického ústavu SAV.
 • Databáze "Český časopis historický 1895-2012" zachycuje je obsah jednotlivých ročníků tohoto významného vědeckého časopisu od jeho vzniku v roce 1895 do roku 2012 (celkem 110 ročníků).


České soudobé dějiny - články (online databáze)
Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004 (PDF)
Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999 (PDF)
Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995 (PDF)
Bibliografie k dějinám Československa 1969–1990 (PDF)
bibliografie zpracovává: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. - Knihovna, bibliografické pracoviště

 • Online databáze obsahuje články a recenze z českých a zahraničních odborných časopisů a sborníků konferenčních, tematických nebo jubilejních, vydaných od r. 1990, databáze je aktualizovaná průběžně.
 • Česká produkce k soudobým dějinám byla kontinuálně zpracovaná v kumulativních bibliografiích pod názvem Bibliografie českých/československých dějin dostupných i ve formátu PDF. Jsou zahrnuty monografie, sborníky a články z odborných časopisů a sborníků vydané od roku (1989)1990 do roku 2004.
 • Ústav pro soudobé dějiny sleduje obor soudobých dějin od roku 1938 do současnosti ve všech mezioborových souvislostech, to znamená ve vztahu k politickým, sociálním a hospodářským dějinám, k dějinám státu a práva, k filosofii, ekologii a d. vědním disciplinám.Bibliografie české literární vědy
bibliografii zpracovává: Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i.

 • Databáze článkové bibliografie české literární vědy - bohemistiky obsahují ve dvou obsahově, časově i metodikou zpracování odlišných celcích oborově orientovanou bibliografii snažící se podat pokud možno úplný obraz knižní a časopisecké produkce literárněvědné bohemistiky vydané na území ČSSR a ČR, v omezené míře pak i produkce zahraniční.

 • Retrospektivní bibliografie české literární vědy 1775-1945 - původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.
 • Databáze "Retrospektivní bibliografie (do roku 1945)" vznikla částečným přepisem předmětové části Retrospektivní bibliografie 1770-1945, tj. lístkového katalogu, v němž jsou shromážděny odkazy na články a studie v českých časopisech týkající se české literatury od počátku národního obrození až do konce druhé světové války, včetně odkazů na produkci beletristickou a překladovou. V elektronické podobě podchycuje asi 5 % celku, zbytek excerpt je přístupný v lístkové podobě v ÚČL.
 • Bibliografie 1945-1960 - zpracování tohoto časového období bylo zahájeno v roce 2012 v rámci grantového projektu NAKI. Výsledky jsou průběžně zpřítupňovány v databázi ÚČL-články.
 • Databáze "Bibliografie české literární vědy (od roku 1961)" vznikla přepisem záznamů z ročenek Česká literární věda (roky 1961 - 1980), přepisem lístkového bibliografického materiálu (1981 - 1989), průběžnou excerpcí (od r. 1990 do současnosti) a retroexcerpcí. Podchycuje údaje o studiích, recenzích či zprávách vztahujících se k tematice české literatury a teorie literatury z českého periodického tisku a sborníkové produkce, včetně knižních předmluv a doslovů. Při tvorbě  aktuální bibliografie je z excerpovaných publikací vybíráno vše, co se obsahově dotýká literární teorie či české literatury, tedy i cizojazyčné články s touto tematikou. Knihy a neperiodické sborníky jsou  zpracovávány jako celek v rámci jednoho záznamu, periodické sborníky, časopisy a deníky rozepisovány tak, že každému excerpovanému článku nebo stati odpovídá jeden samostatný záznam. K 31.7.2012 byla excerpce do této databáze uzavřena. Od 1.8.2012 jsou nově excerpované informace zpřístupňovány v databázi ÚČL-články.Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
bibliografii zpracovává: Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a knihovna Antonína Švehly

 • Databáze zahrnuje údaje o časopisecké produkci v ČR z oboru zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinární medicíny a z navazujících vědních oborů za období cca od roku 1993 do současnosti.


Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMC)
bibliografii zpracovává: Oddělení bibliografie a katalogizace Národní lékařské knihovny

 • Báze BMC je česká národní bibliografie, která excerpuje české a slovenské časopisy do roku 2000. Od r. 2001 zpracovává pouze české časopisy a slovenskou produkci zastupují jen časopisy, které jako česko-slovenské časopisy vydává tiskové středisko České lékařské společnosti. Dále jsou zpracovávány knihy, sborníky, recenze českých knih z oblasti medicíny. Kromě knih jsou všechny dokumenty zpracovány na analytické úrovni. Databáze též zachycuje bohemika a slovacika (práce práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech).
 • BMC obsahuje záznamy zpracované od roku 1999 a cca 1x měsíčně jsou dodávány nově zpracované záznamy.
 • Komplexní databáze je na CD-ROM "Bibliomedica", kde jsou záznamy od r. 1977 - CD-ROM je přístupný v Referenčním centru NK ČR

   

Geologická bibliografie ČR

 • součástí Elektronického katalogu knihovny České geologické služby je i analytický soupis článků o geologii Českého masivu a navazujících jednotek českých a zahraničních autorů vyšlých v českých a zahraničních periodikách a monografiích z fondu knihovny (od 1987)
 • záznamy článků, statí, separátů a knih z české produkce z let 1928-1989 je možné vyhledat v naskenované jmenné bibliografické kartotéce

 

 

Retrospektivní Česká uměleckohistorická bibliografie (1781 - 1986)
bibliografii zpracovává: Ústav dějin umění AV ČR v.v.i.

 • česká uměleckohistorická bibliografie za léta 1781-1986

 

Bibliografie památkové péče
bibliografii zpracovává: Národní památkový ústav

 • Výběrová bibliografie je sestavována z monografií, článků a statí z periodických i neperiodických sborníků české provenience a výběrem zahraničních článků, které se obecně zaměřují na památkovou péči nebo mají vztah k českým zemím.
 • Bibliografie je doplněna anotacemi a rejstříky autorským, místním, jmenným a rejstříkem excerpovaných informačních pramenů, online verze je opatřena též rejstříkem tematických skupin.
 • Informační prameny zahrnují i metodické materiály a publikace k problematice ochrany a údržby památek a o památkové péči všeobecně, obsáhlejší propagační tisky aj.

 

Dokumentační databáze FinLit
databázi zpracovává: Odborná knihovna Ministerstva financí ČR

 • databáze obsahuje cca 65 tisíc česky anotovaných záznamů domácích i zahraničních článků převážně z oblasti veřejných financí, ekonomiky
 • méně početně jsou zastoupeny další související obory jako např. účetnictví, bankovnictví, obchod, mezinárodní finance, veřejná správa, právo…
 • okrajově jsou zastoupena i další témata, např. informatika, životní prostředí, zemědělství, statistika…
 • soustavně je (ve stávající podobě) databáze vytvářena od roku 1990, databáze byla budována již dříve ve štítkové podobě, ovšem starší data nebyla nikdy převedena do elektronické podoby
 • excerpovány jsou odborné tituly, případně denní tisk (Hospodářské noviny, Financial times, Handelsblatt) z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska, Holandska, Francie, Velké Británie, USA, Ruska
 • excerpovány jsou/byly tituly v češtině, slovenštině, němčině, angličtině, ruštině a francouzštině
 • vzhledem k výběrovému charakteru databáze není žádný z obsažených titulů excerpován v plném rozsahu
 • databáze je dostupná je v rámci katalogu Odborné knihovny MF ČR (kategorie dokumentu články z časopisu)

 

Muzikologická bibliografická databáze
databázi zpracovává: Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění AV ČR

 • od roku 2014 vzniká elektronická databáze české muzikologické literatury, která zahrnuje v tuzemsku i v zahraničí publikované práce českých autorů, jakož i zahraničních vědců, kteří působí v České republice nebo jejichž publikace se týkají české hudby
 • obsahuje monografie, kritické hudební edice, sborníky, články z odborných časopisů, výběrově recenze a další formáty vědeckých výstupů
 • databáze ke konci roku 2020 obsahuje cca 23 000 záznamů, je průběžně doplňována o aktuální muzikologickou produkci, zároveň probíhá retrokonverze výročních bibliografických přehledů publikovaných od roku 1970 v časopise Hudební věda, osobních bibliografií muzikologů a dalších publikovaných bibliografií
 • databáze je součástí Souborného katalogu KNAV a přispívá do ANL