Nacházíte se zde: Úvod Služby Referenční zdroje na Internetu - Reference resources on Internet

Referenční zdroje na Internetu - Reference resources on Internet

 

bibliografie, katalogy - bibliographies, catalogues

filozofie a náboženství - philosophy and religion

oborové brány - subject gateways

vzdělávání - education

biografie - biographies

právo - law

muzea, galerie, archivy, knihovny
- museum, galleries, archives, libraries

praktické informace - general information

autorské právo - copyright

mezinárodní organizace - international organizations

digitální knihovny - digital libraries

zpravodajství - newspapers and journals

slovníky - dictionaries

národní instituce - national institutions

encyklopedie - encyclopaedias

vyhledávací služby - search engines

geografie - geography COVID-19
historie - history

 

BIBLIOGRAFIE, KATALOGY - BIBLIOGRAPHIES, CATALOGUES

Při vyhledávání literatury k určitému tématu můžete získat základní informace o doporučených zdrojích (bibliografiích, katalozích knihoven, souborných katalozích, plnotextových databázích, portálech atd.) např. na stránkách NK ČR v sekce Jak najít. Kromě tipů pro vyhledávání ve fondu NK ČR jsou v této sekci pro jednotlivé druhy dokumentů uvedeny i další doporučené zdroje, s jejichž pomocí můžete hledaný dokument identifikovat. Na stránkách portálu Knihovny.cz v sekce Co bylo vydáno pak naleznete přehledně zpracované zdroje pro vyhledávání  českých i zahraničních knih, článků a časopisů.

katalogy knihoven

 • souborné katalogy v ČR

 • katalogy jednotlivých českých knihoven - odkazy naleznete např. v databázi ADR nebo na portálu KNIHOVNY.CZ.

 • The European Library (TEL)
  Portál The European Library obsahuje informace o evropských národních knihovnách a odkazy na jejich katalogy. Systém nabízí komunikaci v řadě jazyků vč. češtiny.

 • Karlsruher Virtueller Katalog - KVK
  KVK nabízí jednoduché vyhledávání v souborných katalozích jednotlivých spolkových zemích Německa, souborných katalozích Rakouska a Švýcarska, vybraných světových knihoven včetně České republiky (např. v katalogu Kongresové knihovny, katalozích britské, francouzské a španělské národní knihovny), v databázích knih, které jsou aktuálně dostupné na knižním trhu a v digitálních knihovnách (např. Europeana, GoogleBooks). Komunikace v NJ a AJ.

 • Zeitschriftendatenbank - ZDB
  Obsahuje odkazy na bibliografické záznamy (ev. plné texty) skoro 2 milióny titulů novin, časopisů a dalších seriálových publikací dostupných v německých a rakouských knihovnách.

 • WorldCat.org
  Volně dostupná verze souborného katalogu OCLC WorldCat, v licencované podobě je WorldCat dostupný ve vybraných knihovnách ČR. Komunikace ve světových jazycích, vč. češtiny.

 • Library of Congress online catalog
  Katalog největší knihovny světa. Kongresová knihovna má nejkompletnější pokrytí anglofonní literatury. Systém umožňuje několik úrovní vyhledávání.Komunikace v AJ.

 • British Library Integrated Catalogue
  Katalog British Library obsahuje informace o knihách, časopisech, hudebninách a konferenčních materiálech dostupných ve fondu této knihovny.

článkové databáze

Registrovaní uživatelé NK ČR mohou využívat řadu licencovaných článkových databází, a to buď přímo z počítačů NK ČR nebo mimo budovu NK ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu k licencovaným zdrojům.

Kromě těchto licencovaných zdrojů existují na internetu i volně přístupné databáze, které mohou obsahovat i abstrakty nebo celé plné texty článků:

 • Google Scholar
  Služba zprostředkovává vyhledávání akademických prací z různých vědeckých oborů a zdrojů např. diplomových prací, abstraktů, článků, knih nebo studií.

 • Directory of Open Access Journal (DOAJ)
  Adresář časopisů s otevřeným přístupem je webový projekt, jehož snahou je poskytovat seznam co největšího množství tzv. otevřených časopisů, tzn. časopisů, které jsou přístupné bez poplatku a splňují pravidla přístupu Open Access.

 • Article@Inist
  Databáze Article@Inist umožňuje vyhledávat dokumenty  (časopisecké články, časopisy, knihy, materiály z konferencí, dizertační práce) v katalogu Institut de l'Information Scientifique et Technique.

 • FindArticles
  Článková databáze FindArticles obsahuje více než 10 000 000 článků, část z nich je volně přístupná.

 • Computer Science Bibliography
  Soubor cca 1500 bibliografií naučné literatury z oblasti výpočetní techniky. Aktualizace probíhá měsíčně. Obsahuje přes 7 000 000 odkazů (převážně na časopisecké články, konferenční materiály a technické zprávy) a zaujímá 2,3 GBytes v BibTeX. Více než  1 000 000 odkazů obsahuje URL zdrojů přístupných online. Zároveň zahrnuje cca 2000 odkazů na další zdroje bibliografických informací.

 • Scientific Literature Digital Library (CiteSeer)
  Vyhledávání citací a fultextů k počítačové literatuře.

 • LexisNexis
  V databázi LexisNexis je možné vyhledávat bibliografické záznamy z německého denního tisku a odborných periodik z oblasti práva a ekonomických věd.

 • HighWire Press

 • arXiv.org
  Elektronický archiv preprintů vědeckých prací z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biologie, který je volně dostupný na internetu. Průměrně do tohoto archivu přibývá každý měsíc kolem čtyř tisíc nových prací.

bibliografie, soupisy

 • Index Translationum
  Index Translationum je mezinárodní bibliografie překladů, kterou zpracovává UNESCO. Databáze obsahuje informace o knihách přeložených a publikovaných od roku 1979 ve více než 100 členských státech UNESCO. Aktualizace databáze probíhá 4x ročně. Databáze je k dispozici i na CD-ROM v Referenčním centru NK ČR, CD-ROM verze nabízí oproti online přístupu více možností při práci s nalezenými záznamy. Tištěný Index Translationum z let 1932-1978 je dostupný v Referenčním centru Národní knihovny ČR.

 • Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce - Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Volně přístupné jsou základní informace o závěrečné práci, v rámci systému je rovněž možné vyhledávat.

 • DART-Europe E-theses Portal - DART-Europe je společenství vědeckých knihoven a konsorcia knihoven, jehož cílem je zlepšit globální přístup k evropských vysokoškolským pracím. E-theses Portal nyní nabízí jednotný přístup pro vyhledávání elektronických vědeckých a disertačních prací.

 • EThOS (Electronic theses online service) - cílem databáze EThOS je nabídnout jednotný přístup k všem vědeckým pracím, které vznikají v rámci vyššího vzdělávání ve Velké Británii.  Automaticky jsou sklízeny vysokoškolské práce v elektronické podobě z institucionálních repozitářů a digitalizovány tištěné práce ze spolupracujících knihoven. Stahování textů je částečně bezplatné, v některých případech je nutné uhradit náklady na digitalizaci.

 • Bibliografía Española de Monografías - španělská národní bibliografie (monografie)

 • Online Bibliography Theology and Peace
  Bibliografie literatury zabývající se otázkou etiky míru. Bibliografii zpracovává Institute for Theology and Peace (Institute für Theologie und Frieden - Hamburk).

 • BHO - Book History online
  Elektronická verze tištěného soupisu Annual Bibliography of the History of the printed Book and Libraries - ABHB  je bibliografická databáze tematicky pokrývající oblast historie tištěné knihy a knihoven. Báze obsahuje záznamy odborných monografií, seriálů a článků. Databáze se průběžně doplňuje. Na tvorbě databáze spolupracuje Nizozemská Národní knihovna (De Koninklijke Bibliotheek) společně s odborníky z více než 30 zemí světa. Za Českou republiku zpracovává záznamy Národní knihovna České republiky.

 • Österreichische Historische Bibliographie (ÖHB)
  Bibliografie obsahuje informace o dokumentech vztahujících se k  historii Rakouska i jiných zemí. Bližší informace k bibliografii.

 • Česká národní bibliografie (ČNB)

 • české oborové bibliografie přístupné na internetu

 • Česko-irské styky (knižní a časopisecká bibliografie)
  Překlady irské a anglo-irské literatury do češtiny a slovenštiny. Československé ohlasy na Irsko a irskou kulturu.

 • personální bibliografie historiků (Dějiny a současnost : kulturně historická revue) - B.Loewenstein, F.Palacký, J.Pekař, J.Polišenský, A.Sedláček, J.Slavík, P.J.Šafařík, D.Třeštík, J.Válka

 • Bibliografie dějin Českých zemí
  Databáze poskytované Historickým ústavem AV ČR. Aktuálně (2019) obsahují více než 420 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945. Databáze: Historická bibliografie od r. 1990 (výběrově od r. 1945), Český časopis historický, Excerpované dokumenty. Více o projektu.

 • Knihověda.cz - portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800; obsahuje: Bibliografické databáze bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury, Encyklopedie knihy, Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy; projekt Knihovny AV ČR, NK ČR, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

 • Historický ústav, Slovenská akadémia vied - databáze Historický časopis 1953-1989, Histrorická literatúra od roku 1990

Zpět na obsah - Table of Contents

OBOROVÉ BRÁNY - SUBJECT GATEWAYS

 • KIV - česká oborová brána pro obor knihovnictví a informační věda

 • MUS - česká oborová brána pro obor hudba a hudební věda

 • TECH - česká oborová brána pro technické a přírodní vědy

 • Artlib.eu - česká oborová brána pro obor umění a architektura

 • IReL - česká oborová brána pro mezinárodní vztahy

 • WordWideScience.org: The Global Science Gateway
  Celosvětový portál, jehož cílem je shromažďovat mezinárodní vědecké informace. Umožňuje vyhledávání ve více než 200 milionech dokumentů. Součástí WordWideScience portálu je mj. i do roku 2011 fungující německý vědecký portál Vascoda: das Internetportal für wissenschaftliche Information.

 • AERADE (Velká Británie)
  Portál pro oblast letectví a obrany

 • Webis- Fachportale (DE)
  Přehled německých oborových bran (tzv. ViFa - Virtuelle Fachbibliothek)

 • SciCentral (US)
  Oborová brána pro vědecké informace z renomovaných zdrojů.

Zpět na obsah - Table of Contents

BIOGRAFIE - BIOGRAPHIES

slovníky, rejstříky

Zpět na obsah - Table of Contents

MUZEA, GALERIE, ARCHIVY, KNIHOVNY - MUSEUMS, GALLERIES, ARCHIVES, LIBRARIES

Zpět na obsah - Table of Contents

AUTORSKÉ PRÁVO - COPYRIGHT

Zpět na obsah - Table of Contentss

DIGITÁLNÍ KNIHOVNY - DIGITAL LIBRARIES

národní digitální knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

časopisy

 • System Kramerius -  vybrané digitální knihovny zpřístupňující digitalizovaná periodika českých knihoven.

Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Židovské muzeum v Praze, Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum v PrazeNárodní archiv, Česká digitální knihovna, Lesnický a myslivecký digitální archiv, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

knihy

 • System Kramerius - digitální knihovny zpřístupňující digitalizované monografie a periodika českých knihoven. V současné chvíli prostřednictvím systému Kramerius zpřístupňují své fondy následující knihovny:

Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovnaKnihovna Akademie věd ČRVědecká knihovna v OlomouciStudijní a vědecká knihovna v Hradci KrálovéSeveročeská vědecká knihovna v Ústí nad LabemJihočeská vědecká knihovna v Českých BudějovicíchNárodní technická knihovnaMěstská knihovna v PrazeKnihovna Antonína ŠvehlyMoravskoslezská vědecká knihovna v OstravěKrajská knihovna Fr. Bartoše ve ZlíněDigitální studovna Ministerstva obrany, Národní filmový archivMěstská knihovna Česká TřebováKrajská vědecká knihovna v LiberciKrajská knihovna Karlovy VaryKrajská knihovna Vysočiny, Národní lékařská knihovnaStředočeská vědecká knihovna v KladněStudijní a vědecká knihovna Plzeňského krajeŽidovské muzeum v PrazeNárodní muzeumKnihovna Západočeského muzea v PlzniMuzeum východních Čech v Hradci KrálovéMuzeum JindřihohradeckaUměleckoprůmyslové muzeum v PrazeNárodní archivČeská digitální knihovnaUniverzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních vědUniverzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Lesnický a myslivecký digitální archivVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografickýVysoká škola ekonomická v PrazeMendelova univerzita v BrněVysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

 • Česká elektronická knihovna - Plnotextová databáze české poezie 19. století (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)
  Ve formě elektronické knihovny jsou zpřístupněny plné texty prvních vydání básnických textů od počátků novodobé česky psané poezie až po její plný rozmach. Pro přílišný rozsah české poezie 19. století byla vybrána výhradně knižní vydání básnických skladeb, případně almanachů, a až na výjimky jsou vyloučeny příležitostné tisky. Pro vstup do databáze je nutné se zdarma zaregistrovat.

 • Edice E (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.) - texty vybraných publikací, které se váží k činnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i

 • Digitální knihovna prof. Arna Nováka (Ústřední knihovna FF Masarykovy univerzity, Ústav české literatury FF Masarykovy univerzity)

 • Kohoutí kříž : Šumavské ozvěny - Studie a medailony s ukázkami německé lyriky, lyrických črt v próze a jiného čtení ze Šumavy v originálním veršovém znění a překladech. (Jihočeská vědecká knihovna v  Českých Budějovicích, autor Jan Mareš).

 • Digitalizované zdroje informací (Národní ústav lidové kultury) - vedle oborových periodik (Národopisné aktuality 1964-1990, Český lid 1891-1931 a  Národopisný věstník českoslovanský 1906-1934) je zde možné vyhledat digitalizované publikace,písňové sbírky nebo historické prameny. Sbírky obsahují např. díla Františka Bartoše, Františka Sušila či K. J. Erbena věnovaná české a moravské národní písní)

 • Czech Medieval Sources on-line (Centrum medievistických studií) - portál zveřejňuje zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám (např. Archiv český, Codex diplomaticus, Desky zemské, Desky dvorské, Regesta Bohemiae et Moravia)

 • Zlatý fond českého ekonomického myšlení (Vysoká škola ekonomická) - díla mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení - počínaje první "národohospodářskou" učebnicí na pražské universitě napsanou Josephem Sonnenfelsem v roce 1765 a konče díly vydanými v prvních letech po skončení druhé světové války. Na tento projekt navazuje virtuální knihovna Bibliotheca Economica.

 • Bibliotheca Economica (Vysoká škola ekonomická) - virtuální knihovna se specializuje na dokumenty související s počátky českého ekonomického myšlení, vedle digitalizovaných knižních titulů obsahuje i některé ročníky časopisu Národopisný obzor. Bibliotheca Economica navazuje na Zlatý fond českého ekonomického myšlení, postupně se rozšiřuje díky spolupráci se studenty VŠE v rámci semináře "Zlatý fond českého ekonomického myšlení". Virtuální knihovna obsahuje kromě digitalizovaných textů velmi často i biografické údaje o jednotlivých autorech a bibliografii jejich děl.

 • Czech Digital Mathematics Library - cílem DML-CZ je chránit v digitální podobě obsah většiny matematické literatury vydané v ČR a poskytovat volný přístup k bibliografickým datům a digitálnímu obsahu.  DML-CZ obsahuje digitalizované matematické časopisy, proceedingy a monografie. V DML-CZ je možné listovat jednotlivými ročníky i vyhledávat v rámci digitalizovaných textů.

 • Chrudimsko digitálně

 • Depositum - virtuální knihovna Katolické teologické fakulty UK obsahuje edici Soupis památek historických a uměleckých v království českém (sv.1-40 z let 1897 až 1913) a vybrané časopisy: Časopis katolického duchovenstva (1828-1948), Via - časopis pro teologii (1968-1970) a Nový život (1890-1909)

 • E-knihovna Městské knihovny v Praze
  E-knihovnu tvoří tematické portály věnované zdigitalizovaným titulům z fondu MKP - Pohádky on-line, Sherlock Holmes on-line, Božena Němcová online, Karel Čapek online, Praha v knihovně

 • The Complete Work of Charles Darwin Online
  Stránky Darwin Online představují nejkompletnější zdroj věnovaný Ch.Darwinovi. Naleznete zde plné texty jeho publikovaných i nepublikovaných prací.

 • Shakespeare in Quatro
  Plné texty Shakespearových her vydaných do roku 1642, které jsou ve sbírkách British Library

 • Zlatý fond SME - digitalizovaná sbírka děl klasiků slovenské literatury, více informací o projektu

 • Google Book Search - vyhledávání ve zdigitalizovaných knihách a e-knihách

 • Project Gutenberg - obsahuje cca 60 000 volně dostupných e-knih

 • DiFMOE - digitální knihovna převážně německých digitalizovaných zdrojů, která si klade za cíl zahrnout kulturní dědictví střední a východní Evropy

 • On-line books page
  Seznam více než 3 milonů volně dostupných knih na webu, různé formáty. Prohledávání podle autora, názvu, prohlížení nových přírůstků, prohlížení podle autora, názvu, tématu a prohlížení archivu.

rukopisy, staré tisky, mapy ...

 • Manuscriptoriumvolně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie. Uživatelské rozhraní umožňuje nejen snadné vyhledávání a prohlížení dokumentů, ale umožňuje i vytváření osobních kolekcí a virtuálních dokumentů.

 • Digitální knihovna historický fondů Vědecké knihovny v Olomouci

 • Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci

 • Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

 • Rarebooksonline přístup k více než 200 historickým referenčním dílům; tematicky databáze pokrývá oblast starých tisků, světové literatury, přírodopisu, přírodních věd, lékařství, teologie, kulturologie, mezinárodních teritoriálních studií, judaik, hudby, teologie, umění, architektury atd.; návod pro vyhledávání v rozhraní Rarebooks.

Zpět na obsah - Table of Contents

SLOVNÍKY - DICTIONARIES

překladové

 • Překladač Google - překladový slovník pro řadu světových jazyků

 • Online Translation Dictionaries - jednotný přístup k cca deseti slovníkům a odkazy na další zdroje

 • Vícejazyčný slovník online - anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, latinský, esperantský překladový slovník do češtiny

 • Linguee - překladový slovník více světových jazyků z/do angličtiny

 • Leo - překladový slovník více světových jazyků z/do němčiny

 • Multiran - překladový slovník více světových jazyků z/do ruštiny

 • WWWJDIC - japonsko-anglický slovník

 • Allwords.Com - překladový slovník z AJ, navíc obsahuje anglický křížovkářský slovník.

 • Verbix Verb Conjugator - slovník pro časování sloves v angličtině, francouzštině, němčině, arabštině, japonštině, latině, španělštině a dalších jazycích

 • Majstro - překladový slovník

 • Matematický slovník česko-anglický

výkladové

 • Český národní korpus
  ČNK je rozsáhlý reprezentativní soubor počítačově zapsaných textů, který slouží k mnohostrannému poznání jazyka nejen lingvistům, ale i širokému spektru zájemců z jiných oborů (např. literární věda, psychologie, sociologie, ale i z oblastí zdánlivě s jazykem nesouvisejících, jako je třeba matematika a informatika). Korpusy zahrnují vedle psaného současného jazyka (přes 4 miliardy slov) i soubory spontánního mluveného jazyka (přes 7 miliónů slov). Prvních 20 mil. běžných tvarů slov je složeno z textů Lidových novin ročníků 1991-94, Mladé fronty Dnes ročník 1992, Vesmíru ročníků 1991-93 a Reflexu 1994-95. Vyžaduje registraci.

 • Vokabulář webový: webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny - vyhledávač nad různými slovníky staré češtiny

 • Webster dictionary - výkladový slovník nakladatele referenční literatury Merriam-Webster

 • WordNet - lexikální systém, jehož podoba byla inspirována současnými psycholingvistickými teoriemi o fungování lexikální paměti u lidí. Podstatná jména, slovesa, přídavná jména a příslovce jsou organizovány do skupin synonym, z nichž každá představuje jeden  lexikální pojem. Skupiny synonym jsou propojeny různými typy vazeb.

 • Cambridge Dictionary - výkladový slovník anglického jazyka doplněný o překlady do řady světových jazyků

 • Dictionary.com - výkladový slovník anglického jazyka

 • Wictionary (Wikislovník) - mnohojazyčný výkladový slovník

oborové, specializované

Zpět na obsah - Table of Contents

ENCYKLOPEDIE - ENCYCLOPAEDIAS

národní, cizojazyčné, oborové

 • Britannica.com
  Volně přístupná Britannica.com zahrnuje nejnovější vydání Encyclopaedia Britannica, výběr ze světových časopisů, knih a webovských stránek. Výsledkem hledání jsou odkazy se stručnými anotacemi a fotografie.

 • Encyclopedia.com - vyhledává ve více než 100 důvěryhodných zdrojích - encyklopediích, slovnících, heslářích, biografiích atp.

 • Freeality.com - stránka s jednotným přístupem k různým online encyklopedickým zdrojům všeobecným i tematickým

 • Velký katalog družic a kosmických sond - česky
  Tato databáze obsahuje přehled všech úspěšných kosmických startů od roku 1957 do současnosti a stručný popis jednotlivých funkčních objektů (družic a kosmických sond) vypuštěných do vesmíru a astronautů. Ve své podstatě vychází z každoročních Přehledů kosmonautiky, v létech 1970-1990 vydávaných v ČTK, v následujících létech na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy.

 • Literárně-filosofická encyklopedie

 • Atlas ohrožených jazyků (UNESCO) - Atlas of the World’s Languages in Danger
  Pomocí interaktivní mapy je možné vyhledávat jazyky podle různých kritérií. Z 6000 jazyků existujících ve světě je jich cca 2500 prezentováno jako jazyk v ohrožení, přičemž Atlas rozlišuje 5 stupňů ohrožení, 5. stupeň, vyhaslé jazyky čítá přes 200 jazyků, které vyhynuly za poslední tři generace.

Zpět na obsah - Table of Contents

GEOGRAFIE - GEOGRAPHY

mapy, atlasy, historické a místní

Zpět na obsah - Table of Contents

HISTORIE - HISTORY

instituce, časopisy
genealogie

ostatní

Zpět na obsah - Table of Contents

FILOZOFIE A NÁBOŽENSTVÍ - PHILOSOPHY AND RELIGION

Zpět na obsah - Table of Contents

VZDĚLÁVÁNÍ - EDUCATION

 • Pedagogická knihovna J. A. Komenského
  Pedagogická knihovna buduje Pedagogickou bibliografickou databázi, která obsahuje anotované bibliografické záznamy článků z českých a zahraničních pedagogických časopisů a záznamy příspěvků z českých pedagogických sborníků. Přístup do databáze je možný přes online katalog, Seznam zpracovávaných časopisů nebo Český pedagogický tezaurus.

 • EURYDICE
  Evropská informační síť o vzdělávání EU - EURYDICE shromažďuje a analyzuje dokumenty o vzdělávacích systémech ve světě, především zemí EU a kandidátských zemí. Mnohé publikace jsou plnotextově přístupné na internetové stránce

 • Organizace pro hospodářskou soutěž a rozvoj (OECD)
  OECD se v posledním desetiletí velmi angažuje v oblasti vzdělávání. "Učit se pro život" je heslem, pod nímž probíhá rozsáhlý výzkum znalostí a dovedností patnáctiletých žáků z celého světa: OECD - PISA. První část proběhla v r. 2000. Plné texty dokumentů tohoto projektu a obsažný dokument o výsledcích (aktuálně z roku 2018) jsou dostupné na internetu.

 • Otevřené vzdělávání - řada bezplatných zdrojů v oblasti vzdělávání s akcentem na "otevřené znalosti" nejen ve smyslu volného přístupu, ale i rovnosti a spolupráce ve vzdělávání. Podpora otevřeného vzdělávání je iniciativou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - zdroje - především statistické

Zpět na obsah - Table of Contents

PRÁVO - LAW

 • ASPI, Nové ASPI - Automatizovaný systém právních informací - omezený přístup do právního informačního systému ASPI. Předpisy ze Sbírky zákonů ČR a Sbírky mezinárodních smluv ČR, novelizace souvisejících předpisů.

 

 

 

 

Zpět na obsah - Table of Contents


PRAKTICKÉ INFORMACE - GENERAL INFORMATION

právo, vzdělání, zdraví, životní prostředí, zaměstnání, turistika, kultura, počasí, vzdálenosti, míry, váhy

adresáře, informace o výrobcích a výr. značkách, výzkumy trhu

národní, mezinárodní, vybrané statistické zdroje

Zpět na obsah - Table of Contents

NÁRODNÍ INSTITUCE - NATIONAL INSTITUTIONS

vládní, parlamentní, státní

Zpět na obsah - Table of Contents

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE - INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

CE, EU, UN- FAO, ILO, IMF, WHO, OECD

Zpět na obsah - Table of Contents

ZPRAVODAJSTVÍ - NEWSPAPERS AND JOURNALS

Zpět na obsah - Table of Contents

VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY - SEARCH ENGINES

 • Seznam - český vyhledávač

 • Google - celosvětový vyhledávací systém společnosti Google Inc.

 • Yahoo! - celosvětový vyhledávací systém společnosti Yahoo

 • Dogpile - celosvětový vyhledávací systém společnosti Infospace

 • Wolfram Alpha - znalostní vyhledávač; výsledkem nejsou odkazy, ale odpovědi

Zpět na obsah - Table of Contents

COVID-19

 

Zpět na obsah - Table of Contents