Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Pravidla poskytování reprografických služeb v NK ČR

Pravidla poskytování reprografických služeb v NK ČR

Příloha č. 11 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

I. Obecné podmínky

 1. NK ČR poskytuje ze svého knihovního fondu reprografické služby v samoobslužném režimu i na objednávku. NK ČR v souladu s obecnými právními předpisy (autorský zákon, knihovní zákon, zákon o vysokých školách, trestní zákoník atd.), případně s podmínkami smluvních licencí, umožňuje pořizovat kopie knihovních dokumentů i s použitím vlastního zařízení. Podmínky poskytování jednotlivých služeb na zařízeních NK ČR i vlastních zařízeních jsou specifikovány níže.
 2. Reprografickými službami se rozumí kopírování, skenování, tisk na podkladě graficky vyjádřeného obsahu dokumentu.
 3. Cena nabízených reprografických služeb (kopií i tisků) se řídí Ceníkem, který je přílohou č. 7 Knihovního řádu.
 4. Kopie z předloh, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovovat výlučně pro osobní potřebu nebo pro nevýdělečnou potřebu studia, vyučování či vědeckého výzkumu. Obdobně lze užít pouze pro osobní potřebu uživatele nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby, případně rovněž pro nevýdělečnou potřebu vyučování či vědeckého výzkumu rozmnoženiny zhotovené a dodané na objednávku, jiné užití musí být upraveno smluvně (spolu s prohlášením uživatele o způsobu nakládání s kopií knihovního dokumentu).
 5. Uživatelé mohou požádat službu o konzultaci při nastavení zařízení NK ČR pro samoobslužné kopírování či tisk.
 6. Uživatelé mohou kopie a tisky reklamovat (v podrobnostech viz Knihovní řád).

II.  Samoobslužný režim kopírování na zařízeních NK ČR - specifikace fondů
NK ČR umožňuje z částí svého knihovního fondu zhotovování kopií samoobslužným způsobem.

 1. Na multifunkčních zařízeních s přítlačným víkem není povoleno kopírování následujících předloh – vázaných svazků z knihovního fondu NK ČR:
  1.1.     vymezení podle fyzického stavu:
  1.1.1. rozměr zavřené předlohy přesahuje formát A4
  1.1.2. vazba předlohy neumožňuje její rozevření do úhlu 180°
  1.1.3. předloha je z křehkého (lámavého) papíru
  1.1.4. hřbet předlohy je silnější než 8 cm
  1.1.5. předloha není v zachovalém stavu (např. blok svazku není soudržný, ze svazku vypadávají listy, listy jsou pomačkány či potrhány)
  1.1.6.  skládané přílohy vevázané ve svazku

  1.2.     vymezení podle příslušnosti k jednotlivým částem knihovního fondu NK ČR:

  1.2.1. dokumenty z konzervačních fondů NK ČR
  1.2.2. dokumenty vydané na dnešním území České republiky (příp. Československa) a zahraniční bohemika s vročením do roku 1934 včetně
  1.2.3. cizojazyčná literatura s vročením do roku 1900 včetně
  1.2.4. notové záznamy bez schválení Hudebního oddělení, které bere v úvahu ustanovení autorského zákona
  1.2.5. fondy Slovanské knihovny uložené v trezoru
  1.2.6. platné české technické normy
 2. Pokud je knihovní jednotka vyloučená ze samoobslužného zhotovování kopií podle bodu 1, pak je možné zhotovit tištěnou kopii prostřednictvím skeneru ve Studovně společenských a přírodních věd, respektive ve Slovanské knihovně. Tuto službu není možné využít v případě notových záznamů chráněných autorským zákonem a platných českých technických norem. Možnost zhotovit tištěnou kopii tímto způsobem posuzuje služba.
 3. Z knihovních jednotek vyloučených ze samoobslužného kopírování je zpravidla možné zhotovit kopie na objednávku (kromě případů sub 1.2.4. a 1.2.6.), viz část V.

III. Pokyny pro uživatele reprografických služeb v samoobslužném režimu na zařízeních NK ČR

 1. Před zahájením kopírování či tisku v samoobslužném režimu uživatelé odevzdávají službě ve studovně čtenářský průkaz NK ČR nebo jiný osobní průkaz, následně jim bude vydána kopírovací karta. Je však nepřípustné v této souvislosti přijímat občanský průkaz (§ 39, odst. b) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech), cestovní doklady (§ 5, odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech) či řidičský průkaz. Odevzdaný průkaz je uživateli vrácen ihned po zaplacení poplatku za zhotovené kopie.
 2. V samoobslužném režimu je možné v závislosti na typu dokumentu zhotovovat jednostranné a oboustranné černobílé i barevné kopie a tisky ve formátech A4 a A3.
 3. Zařízení pro samoobslužné kopírování a tisk jsou uživatelům k dispozici v těchto prostorách:
  • Studovna společenských a přírodních věd
  • Referenční centrum
  • Studovna periodik
  • Slovanská knihovna
  • Hala služeb
 4. Samoobslužné kopírování na zařízeních NK ČR

  4.1. Služba stanovuje konkrétní postup samoobslužného kopírování pro každou knihovní jednotku. Dle posouzení smí stanovit výjimku z pravidel. Instrukce služby jsou závazné, jejich porušení může vést k odnětí práva používat služby NK ČR.
  4.2. Uživatel si může samoobslužně zhotovit kopie z vlastních materiálů do formátu A3.
  4.3. Dojde-li ke zhotovení nežádoucích či vadných kopií v důsledku chybného nastavení zařízení zadaného samostatně uživatelem, hradí takové kopie uživatel.
  4.4. NK ČR běžně nenabízí možnost zhotovit si digitální kopie na zařízeních knihovny. Výjimečně je možné tuto službu poskytnout, pokud lze na místě ověřit, že dokument obsahuje pouze díla volná nebo nechráněná autorským zákonem. Tento stav vyhodnocuje služba.
  4.5. Z knihovních jednotek, které nelze kopírovat samoobslužně (viz část II tohoto dokumentu), zhotovuje NK ČR kopie na objednávku uživatele.
  4
  .6. Uživatelům se zdravotním postižením (OZP průkazy typu ZTP, ZTP/P) poskytuje NK ČR asistenci při samoobslužném kopírování knihovních jednotek (viz příloha č. 2 Knihovního řádu).

 5. Samoobslužný tisk ze zařízení NK ČR
  5.1. Uživatelé mohou po dohodě se službou tisknout z počítačů umístěných v Hale služeb a ve studovnách (dále jen jako „Počítače). Prostřednictvím Počítačů lze tisknout i z vybraných čteček mikrodokumentů.
  5.2. Z počítačů je v závislosti na jejich určení možný tisk z online licencovaných zdrojů, digitálních knihoven, datových médií, mikrodokumentů, internetu, vlastních souborů.
  5.3. Při tisku většího počtu stran je doporučeno rozdělit soubory odesílané k tisku do dávek o maximálním rozsahu 40 stran a tisknout každou dávku samostatně.
  5.4. Uživatel je odpovědný za nastavení tisků odeslaných z Počítače na příslušné tiskové zařízení, odpovídá také za konečnou kontrolu odesílaného souboru.
  5.5. Uživatel je povinen uhradit veškeré tisky, které odeslal z Počítače. Úhrada tisků není po uživateli požadována v případě, že poškození tisku či chybný tisk způsobila prokázaná chyba tiskového zařízení.

IV. Kopírování předloh z fondu NK ČR a dokumentů zprostředkovaných meziknihovními službami vlastním zařízením uživatele

 1. NK ČR umožňuje uživatelům zhotovit si, v souladu s obecnými právními předpisy, případně s podmínkami smluvních licencí, kopie knihovních dokumentů s použitím vlastního zařízení.
 2. Uživatel smí ke kopírování použít vlastní zařízení, avšak nesmí používat intenzivní světlo. Bez dalšího smí použít mobilní telefon, tablet nebo fotoaparát bez opory.
 3. V jiných případech (použití stativu, skeneru nebo jiného zařízení či pomůcky umožňující zhotovit kopii obdobně vysoké kvality) projedná způsob kopírování každé jednotlivé knihovní jednotky se službou, jejíž stanovisko je uživatel povinen respektovat. V kladném případě předá službě písemné prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia, formulář je k dispozici na vyžádání u služby.
 4. Vyloučeno je zhotovování kopií
  4.1. platných českých technických norem,
  4.2. z obrazovky v případě mikrodokumentů a obsahu digitálních knihoven,
  4.3. dokumentů zprostředkovaných meziknihovními službami v případě, že dožádaná knihovna kopírování nepovoluje,
  4.4. pomocí ručního skeneru v případě špatného fyzického stavu knihovní jednotky nebo jejího zařazení do konzervačního fondu.

V. Reprografické služby na objednávku

 1. NK ČR na základě písemné objednávky zhotovuje ze svého fondu tištěné a digitální kopie. Digitální kopie NK ČR zhotoví pouze v případě, že tím neporuší autorský zákon či uzavřené licenční smlouvy. NK ČR si vyhrazuje právo objednávku odmítnout např. z důvodu fyzického stavu předlohy.
 2. Kopie z předloh z fondu NK ČR nebo z dokumentů zprostředkovaných meziknihovní službou je možné objednat:

  2.1. osobně ve studovnách a v Hale služeb
  2.2. dopisem, e-mailem, online formulářem
  2.3. prostřednictvím služby eBooks on Demand (EOD)
  2.4. prostřednictvím služby ZÍSKEJ (EDD)

 3. Uživatel, který objednávku kopií zadává ve studovnách a v Hale služeb, je povinen řádně vyplnit Objednávku reprografických prací a současně označit záložkami a podle instrukcí NK ČR ty části knihovní jednotky, ze kterých chce pořídit kopie. V opačném případě si NK ČR vyhrazuje právo buď za dohledávání neuvedených informací účtovat k poplatku za zhotovení kopie zvláštní příplatek podle Ceníku nebo kopie nezhotovit.
 4. U objednávek zadaných podle bodů 2.2. - 2.4. se Objednávka reprografických prací nevyplňuje, uživatel je však povinen řádně specifikovat požadovaný dokument a typ kopie.
 5. Při objednání dle bodů 2.1. a 2.2. si NK ČR vyhrazuje právo účtovat příplatek za přípravu předlohy, případně za dohledání údajů a stránek.
 6. Podmínky poskytování služby eBooks on Demand (EOD) se řídí Obchodními podmínkami služby EOD poskytované Národní knihovnou České republiky.
 7. Podmínky poskytování služby ZÍSKEJ se řídí Provozním řádem ZÍSKEJ pro koncové uživatele.
 8. Při poskytnutí formátově přístupné rozmnoženiny dokumentů z fondu NK ČR pro osoby se zrakovým postižením nebo osoby s jinými poruchami čtení NK ČR spolupracuje s externím oprávněným poskytovatelem, kterému pro takový účel digitální kopie předmětných dokumentů poskytuje.
 9. Pro objednání kopií dle bodů 2.1 - 2.3. není nutné být registrovaným uživatelem NK ČR.
 10. Přehled poskytovaných reprografických služeb je uveden v části VI tohoto dokumentu.
 11. U reprografických služeb na objednávku je uživatel povinen respektovat pokyny služby ve studovně, pracovníka NK ČR, který objednávku vyřizuje, případně správce příslušné části knihovního fondu, jenž rozhodne o nejvhodnějším způsobu zhotovení kopie.
 12. NK ČR neodpovídá za nižší kvalitu reprodukce, pokud předem uživatele na tuto skutečnost upozornila nebo plyne-li nižší kvalita reprodukce z kvality kopírované předlohy.
 13. Ke lhůtě zpracování reprografické objednávky uvedené v části VII tohoto dokumentu je dále nezbytné připočítat dobu nutnou pro zpracování objednávky, expedici požadované knihovní jednotky, komunikaci se zadavatelem objednávky, včetně platby a případnou dopravu.
 14. Způsob dodání kopií je závislý na technologii jejich zhotovení a druhu objednané služby. Dodání kopií je možné osobním vyzvednutím, zasláním poštou (nebo obdobným poskytovatelem přepravních služeb) nebo zabezpečenou elektronickou službou či prostřednictvím služeb EOD a ZÍSKEJ.
 15. Platbu lze provádět v hotovosti či kartou v NK ČR (zpravidla v případě osobního vyzvednutí), převodem na účet NK ČR na základě vystavené faktury či zálohové faktury nebo prostřednictvím platební brány (objednávky podle bodů 2.3 a 2.4). Kromě poplatků za pořízení kopií NK ČR účtuje poplatky za jejich doručení ve výši skutečných nákladů a poplatek za balné dle Ceníku.

VI. Přehled reprografických služeb na objednávku z fondu NK ČR a z dokumentů zprostředkovaných meziknihovní službou

 1. tištěné kopie (černobílé či barevné; výstup pouze ve formátu A4, A3)
  1.1.        z tištěných předloh maximálně do formátu A1
  1.2.        z mikrodokumentů (pouze černobílé kopie) a datových médií
  1.3.        z digitálních dokumentů
 2. digitální kopie
  2.1.        z fyzických předloh (včetně mikrodokumentů) v uživatelské (200 dpi, 300 dpi) nebo tiskové kvalitě (400 / 600 dpi) - zhotovovány jsou ad hoc skenováním, kopie nejsou zpracovány procedurou OCR
  2.2.        z digitálních předloh zařazených do vlastních zdrojů NK ČR (digitálních knihoven)
 3. fotografické reprodukce na papíře
  3.1.        Fotografické reprodukce jsou zhotovovány z grafických, tj. tištěných předloh z fondu NK ČR digitální kamerou (maximální rozměr předlohy je 25x35 cm).
  3.2.        Černobílé a barevné fotografické reprodukce všech obvyklých rozměrů, jednotlivé rozměry uvádí Ceník, maximálně však do rozměru 30x40 cm.
 4. barevné fotografie s digitálním výstupem
  4.1.        Uživatelská kvalita: Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi
  4.2.        Tisková kvalita: Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG (možno TIFF), 300 dpi
 5. Další specifikaci výše uvedených reprografických služeb na objednávku uvádí Ceník.

VII. Lhůty dodání rozmnoženin zhotovených na objednávku

K níže uvedeným lhůtám je nutné dále připočítat dobu nutnou pro expedici požadovaného dokumentu a pro případnou komunikaci se zadavatelem objednávky.

Druh kopií

Rozsah

Čas objednávky

K vyzvednutí

tištěné kopie zhotovené na objednávku na specializovaném pracovišti

do 20 stran kopií

objednané v pracovní den do 13:00

následující pracovní den po 9:00

objednané v pracovní den po 13:00 nebo v sobotu po celý den

následující pracovní den po 14:00

od 21 stran kopií

 

do 1 týdne

kopie z mikrodokumentů ve fondu NK ČR nebo zprostředkovaných meziknihovní službou

do 10 stran kopií

objednané v pracovní den do 13:00

následující pracovní den po 9:00

objednané v pracovní den po 13:00 nebo v sobotu po celý den

následující pracovní den po 14:00

od 11 stran kopií

 

do 1 týdne

fotografické reprodukce na papíře

 

 

do 3 týdnů

barevné fotografie s digitálním výstupem

 

 

do 3 týdnů

další digitální kopie

do 20 stran kopií

objednané v pracovní den do 13:00

následující pracovní den po 9:00

objednané v pracovní den po 13:00 nebo v sobotu po celý den

následující pracovní den po 14:00

od 21 stran kopií

 

do 1 týdne

digitální kopie z již digitalizovaných zdrojů NK ČR

 

 

do 1 týdne

ZÍSKEJ (EDD)

do 20 stran kopií nebo 1 článek

(viz pravidla EDD Získej)

 

24 - 96 pracovních hodin

eBooks on Demand (EOD)

 

 

do 2 týdnů od potvrzení objednávky

poskytnutí 1 strany digitalizátu z Národní digitální knihovny, pokud je to v souladu s autorským právem (automatizované zpracování)

minimální počet objednaných stran: 150

 

do 2 týdnů od potvrzení objednávky