Nacházíte se zde: Úvod Služby EOD Obchodní podmínky služby EOD poskytované Národní knihovnou ČR

Obchodní podmínky služby EOD poskytované Národní knihovnou ČR

Platnost od : 5.6.2013

1) Rozsah platnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé mezi Národní knihovnou ČR (dále jen „NK ČR“) a fyzickou osobou starší 18ti let způsobilou k právním úkonům (dále jen „Zákazník“) v souvislosti se službou eBooks on Demand – Elektronické knihy na objednávku (dále jen „EOD“).

1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je nutné sjednat zvlášť, a to písemnou formou.

1.3. Znění Obchodních podmínek může NK ČR měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího platného znění Obchodních podmínek.

1.4 Nedílnou součástí Obchodních podmínek je ceník služby EOD vystavený na www.nkp.cz/sluzby/cenik-eod.

1.5. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, v případě sporu o výklad má přednost česká verze.

 

2) Předmět plnění

2.1 Službou EOD je možné získat v elektronické podobě knihu z fondu NK ČR, resp. Slovanské knihovny vydanou v rozmezí let 1500-1900, která už není chráněna autorským zákonem (dále jen „e-knihy“). Jiné typy dokumentů jsou ze služby vyloučeny.

2.2 Výstupním formátem EOD je PDF soubor, který umožňuje:

  • zobrazení a prohlížení e-knihy ve standardních softwarech (např. Adobe Acrobat Reader)
  • tisk jednotlivých stran e-knihy nebo celé e-knihy
  • kopírování obrázků a částí textu do jiných aplikací (např. textové editory)

2.3 Pokud to umožňuje kvalita knihy, která je předlohou pro e-knihu, je na přání Zákazníka provedeno optické rozpoznávání znaků (OCR). Pak lze v e-knize vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávání.

2.4 Předmětem digitalizace v rámci služby EOD je vždy celá kniha, ne jen její část.

2.5 E-knihy získané prostřednictvím služby EOD nebo jejich části může Zákazník použít výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely.

2.6 Zákazník není oprávněn zpřístupnit e-knihu třetím stranám, ať už za úhradu nebo bezúplatně. V případě porušení tohoto ustanovení je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé porušení tohoto ustanovení.


3) Uživatelský účet

3.1 Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce EOD může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ve svém uživatelském účtu může Zákazník sledovat přehled zpracovávaných požadavků, hotových požadavků, a dále informace o objednávkách připravených k zaplacení a ke stažení. Může také editovat osobní údaje vložené při registraci.

3.2 Při registraci na webové stránce EOD a při objednávání e-knih je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání jsou ze strany NK ČR považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které jsou Zákazníkovi zaslány na e-mailovou adresu zadanou při registraci.

3.4 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení NK ČR, popř. třetích osob.

3.5 Zákazník odpovídá za úplné a pravdivé vyplnění údajů a nese plnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu či porušení práv třetích osob.

 

4) Vstup do smluvního vztahu

4.1 Službu je možné objednat buď prostřednictvím on-line bází  NKC, STT a SLK – záznamy knih určených pro EOD jsou opatřeny tlačítkem „EOD-objednat knihu“, nebo prostřednictvím souborného katalogu služby EOD, který je dostupný z internetové stránky http://books2ebooks.eu.

4.2 Údaje o objednávané knize jsou do objednávkového formuláře vyplněny automaticky prostřednictvím tlačítka EOD umístěného u vybraných záznamů. Pokud je to možné, je zároveň vypočtena cena za zhotovení objednané e-knihy. Zákazník má dále možnost zvolit způsob doručení e-knihy. V případě volby doručení na CD/DVD-ROM jsou k ceně za zhotovení e-knihy automaticky připočítány poštovní poplatky, resp. poplatky za vyzvednutí CD/DVD-ROM osobně v NK ČR. Formulář odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Tím vzniká Smluvní vztah mezi Zákazníkem a NK ČR.

4.3 NK ČR neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi obsah objednávky, a to e-mailem zaslaným na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“). Údaje uvedené v objednávce jsou ze strany NK ČR považovány za správné.

4.4 Zákazník bere na vědomí, že NK ČR není povinna objednávku vyřídit, a to zejména v případech, kdy digitalizaci neumožňuje aktuální fyzický stav či dostupnost knihy, nebo je-li objednaná kniha zařazena do projektů masové digitalizace v rámci NK ČR.

4.5 Pokud cenu za službu EOD nelze vypočítat automaticky v průběhu zadávání objednávky, zasílá Zákazník prostřednictvím objednávkového formuláře požadavek na tzv. cenový odhad, který je nezávazný a zdarma. Konečná cena bude Zákazníkovi oznámena e-mailem se žádostí o potvrzení. Potvrzením ceny ze strany Zákazníka vzniká Smluvní vztah. Pokud zákazník na e-mail s oznámením ceny ve lhůtě 30 dnů neodpoví, je objednávka považována za stornovanou.

4.6 Před odesláním objednávky nebo požadavku na cenový odhad má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře vložil. Jeho odesláním Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami EOD.

4.7 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

5) Lhůta na vyřízení objednávky

5.1 Standardní doba na vyřízení objednávky – od potvrzení jejího přijetí po vytvoření e-knihy – je 14 dnů. Pokud není možné tuto lhůtu dodržet, je NK ČR povinna Zákazníka o této skutečnosti informovat e-mailem zaslaným na elektronickou adresu Zákazníka.

5.2 Ve výjimečných případech může být se Zákazníkem dohodnuta závazná lhůta pro dodání e-knihy.

 

6) Platební podmínky

6.1 Po vytvoření objednané e-knihy je Zákazníkovi zaslána výzva k platbě, a to na elektronickou adresu Zákazníka.

6.2 Cenu a případné náklady spojené s dodáním e-knihy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:

6.3 V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uvést jako variabilní symbol číslo objednávky. Závazek Zákazníka uhradit cenu e-knihy a příp. náklady spojené s jejím dodáním je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet NK ČR.

6.4 Pokud není e-kniha uhrazena ve lhůtě delší než 30 dnů od odeslání výzvy k platbě, resp. splatnosti faktury, je NK ČR oprávněna od smlouvy odstoupit a Zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč. Tímto není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody.

 

7) Přeprava a dodání

7.1 E-kniha je dodávána buď elektronicky (download link), nebo na CD/DVD-ROM nosiči. Způsob doručení e-knihy určuje Zákazník. V případě dodávání na CD/DVD-ROM  nese Zákazník riziko a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

7.2 Dodání e-knihy elektronicky (download link) se uskuteční tak, že Zákazníkovi je zaslán hypertextový link umožňující stažení (download) e-knihy, a to na Zákazníkem určenou e-mailovou adresu. Tento link je aktivní po dobu 60 dnů. Odesláním hypertextového linku se e-kniha pokládá za doručenou. Zákazník bere na vědomí, že po uplynutí uvedené lhůty bude hypertextový link nefunkční a stažení e-knihy bude možné z veřejně přístupného repositáře.

7.3 Pokud je e-kniha dodávána na CD/DVD-ROM, je ponechána k vyzvednutí v odd. referenčních a meziknihovních služeb NK ČR nebo zaslána na poštovní adresu určenou Zákazníkem při objednávání služby EOD. Zákazník je povinen CD/DVD-ROM při dodávání převzít.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno e-knihu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí zásilky od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující CD/DVD-ROM byl neporušen.

7.6 Pokud NK ČR není způsobilá, a to bez zavinění na své straně, dodat objednanou e-knihu, například z důvodu nesplnění závazků ze strany smluvního partnera NK ČR zapojeného do zajišťování služby EOD, je NK ČR oprávněna smlouvu se Zákazníkem vypovědět. V takovém případě bude Zákazník bezodkladně informován, že jeho objednaná e-kniha nemůže být doručena.

 

8) Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k povaze a charakteru produktu je možnost odstoupení od smlouvy vyloučena.

 

9) Zodpovědnost za vady

9.1 Co se e-knihy týče, NK ČR negarantuje ani nezodpovídá za to, že bude vyhovovat specifickému očekávání Zákazníka nebo že Zákazník dosáhne specifického cíle. Obzvlášť není možné garantovat optické rozpoznávání znaků (OCR), jehož vytvoření a kvalita závisí na digitalizované knize (druh písma-typ písma, jazyk, stáří knihy).

9.2 Dočasné pozastavení služby EOD, např. pozastavení hypertextového linku pro stažení (download) e-knihy, které vyplývá z vyšší moci, z operativních poruch nebo z okolností, které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k odpovědnosti NK ČR.

9.3 Pokud je doručená e-kniha v rozporu s kupní smlouvou, má zákazník nárok na náhradní produkt. NK ČR neručí za poškození CD/DVD-ROM způsobené během přepravy.   Odpovědnost za jinou škodu, než škodu na e-knize, je vyloučena.

9.4 Práva Zákazníka vyplývající z odpovědnosti NK ČR za vady se uplatňují písemně na adrese Národní knihovna ČR, odd. referenčních a meziknihovních služeb, Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00 nebo elektronicky na e-mailové adrese eod@nkp.cz.

9.5 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy NK ČR obdržela od Zákazníka reklamovaný CD/DVD-ROM s e-knihou nebo e-mail s hypertextovým linkem.

 

10) Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Zákazník souhlasí se zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany NK ČR, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací Zákazníkovi.

10.4 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat NK ČR o změně svých osobních údajů.

10.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

11) Zasílání obchodních sdělení

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence související s kupní smlouvou doručena druhé straně písemně, a to elektronickou poštou. Zákazníkovi je doručováno na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2 Zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

12) Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních ustanovení vyžadují písemnou formu, která bude mít podobu vyplývající z bodu 11.1.

12.3 Kontaktní údaje poskytovatele služby: adresa pro doručování NK ČR, odd. referenčních a meziknihovních služeb, Klementinum 190, 110 00 Praha 1; adresa elektronické pošty eod@nkp.cz; telefon +420 221 663 203.

 

Jana Huňová