Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Rukopisy, inkunábule a staré tisky Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starých tisků – stručná charakteristika

Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starých tisků – stručná charakteristika

V oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR jsou uloženy historické knižní fondy od počátků písemnictví do roku 1800 s některými časovými přesahy.

Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starých tisků – stručná charakteristikaRukopisná sbírka čítá okolo 14.800 knihovních jednotek. Nejstarší jádro tvoří středověké rukopisy pražské univerzity. Na ně navazují rukopisy pražské jezuitské koleje. Další součástí rukopisné sbírky jsou rukopisy zrušených klášterů z doby Josefa II. Významné rukopisné přírůstky pocházejí i z 20. století. Tyto rukopisy získala Národní knihovna nákupem některých význačných šlechtických knihoven (zejména Pražská Lobkowiczká knihovna, Thun-Hohensteinská knihovna z Děčína), klášterních knihoven (Admont, Teplá, Cheb) i jiných knihoven (Městská knihovna v Žitavě).

Součástí sbírky jsou také orientální rukopisy, indické rukopisy psané na palmových listech, sbírka řeckých papyrů Graeci-Wessely a archiv Adalberta Stiftera (jeho písemná pozůstalost).

Vedle vlastních fondů spravuje Národní knihovna ČR i deponáty (asi 650 knihovních jednotek) - rukopisy křížovníků, břevnovských benediktinů, krumlovských minoritů a oseckých cisterciáků aj.

Neméně významnou součástí sbírek jsou inkunábule neboli prvotisky – neboli knihy vytištěné do roku cca od 1450 – 1500. Velikost sbírky je přes 4200 exemplářů.

Blumen und Insecten-BuchSbírka starých tisků je vymezena léty 1501 – 1800 a čítá přes 200 000 svazků. Prvořadým úkolem Národní knihovny je shromažďovat jazykově české tisky a ostatní bohemikální tisky. Nebohemikální tisky uložené ve fondu navazují na tradici jezuitské kolejní knihovny a některých soukromých knihoven (např. Pražská Lobkowiczká knihovna, knihovna Kinských).

Další částí historických fondů je sbírka starých map z období 16. a 18. století s ojedinělými přesahy do 19. století, která čítá přes 640 samostatných map a 32 atlasů (celkem asi 2500 map) a jejíž stěžejní díl tvoří Lobkowiczká mapová sbírka.

Samostatný celek tvoří rozsáhlá sbírka (526 kusů) grafických jednolistů univerzitních jezuitských tezí z období baroka, jež sloužily jako diplom na jezuitské univerzitě.

Jednotlivé rukopisy se postupně digitalizují a zpřístupňují v digitální knihovně Manuscriptorium. Staré tisky jsou postupně digitalizovány a rekatalogizovány a jsou přístupné v databázi Národní knihovny STT. Nedílnou součástí oddělení rukopisů a starých tisků je příruční knihovna, která slouží jednak jako služební knihovna pro odborné zpracování knižních fondů a dále jako uživatelská knihovna ve volném výběru, profilovaná na historické knižní fondy, jejich obsah a dějiny knižní kultury.

Doporučená forma citace signatur originálů ze sbírek ORST

Níže předkládáme doporučenou formu citace signatur originálů ze sbírek našeho oddělení:

(1) Pro jazykově české texty (nezávisle na jazyku originálu rukopisu): NK Praha + signatura (například NK Praha XIII C 1a, lze také NK Praha XIII.C.1a)

(2) Pro jazykově anglické texty: NL Prague + signatura (například NL Prague XIII C 1a, lze také NL Prague XIII.C.1a)

(3) Pro jazykově německé texty: NB Prag + signatura (například NB Prag XIII C 1a, lze také NB Prag XIII.C.1a)

Podrobnější informace k jednotlivým částem fondu

Rukopisy

Inkunábule

Staré tisky

Mapy a grafika

 


Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování

 

Tereza Paličková