Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Návštěvní řád Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR

Návštěvní řád Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR

Návštěvní řád Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR

čl. 1


Oddělení rukopisů a starých tisků je speciální oddělení, které spravuje historický knihovní fond Národní knihovny České republiky se sídlem v Praze. Režim oddělení se řídí zvláštními ustanoveními.

 

čl. 2

 

Studovna oddělení rukopisů a starých tisků je určena pouze k práci s historickými knihovními fondy spravovanými oddělením a k práci s příruční knihovnou.

Přístup do studovny mají všichni uživatelé, kteří vlastní čtenářský průkaz Národní knihovny ČR.

Všechny dokumenty spravované oddělením včetně příruční knihovny se půjčují výhradně prezenčně, a to do studovny oddělení.

 

čl. 3

 

Formulář objednávky je k dispozici ve studovně (je nutné vyplnit ve všech třech částech); je možné si objednat také elektronicky (odkaz na formulář elektronické objednávky je na webových stránkách oddělení), e-mailové či telefonické objednávky jsou vyloučeny. Dokumenty ve špatném fyzickém stavu se nepůjčují. V půjčovním procesu mají zásadně přednost náhradní nosiče, tj. digitální kopie vzniklé v rámci digitalizace historických fondů, optické disky, mikrofilmy, mikrofiše, fotokopie a faksimile.

 

čl. 4

 

Dokumenty nelze objednat na počkání, ale jsou přinášeny v expediční hodiny (9:00, 14:00), nebo na dohodnutý termín. Objednat lze maximálně 5 svazků. Teprve po jejich vrácení lze objednat další svazky. Ve studovně lze studovat pouze 1 svazek. Maximální doba výpůjčky je stanovena na 3 dny ode dne expedice (pokud se uživatel nedohodne jinak). Výjimky povoluje vedoucí oddělení.

Expedice dokumentů z Centrálního depozitáře Hostivař se koná 1x týdně, a to v pátek.

 

čl. 5

 

Pro studium historických fondů je ve studovně vyhrazeno 6 míst (stůl č. 1,2 pro studium rukopisů; stůl č. 3,4,5,6 pro studium starých tisků). Uživatel pracující s historickými fondy je povinen studovat na těchto místech. Pracovník pověřený dozorem může s ohledem na obsazení studovny a povahu půjčených dokumentů místo ke studiu určit.

Součástí úkolů pracovníka pověřeného dozorem ve studovně není poskytovat pomoc při čtení textů a jejich překládání.

 

čl. 6

 

Rukopisy (označené konkordanční signaturou Cim) mohou být zapůjčeny pouze na jeden den a studovány omezenou dobu. Jejich rezervace není možná. Výjimky z tohoto nařízení povoluje vedoucí oddělení.

 

 

čl. 7

 

Každý uživatel je povinen odevzdat při vstupu do studovny pracovníkovi konajícímu službu svůj platný čtenářský průkaz.

 

čl. 8

 

Dokumenty půjčené z trezoru je nutno při každém opuštění studovny odevzdat pracovníkovi konajícímu službu ve studovně.

 

čl. 9

 

Uživatel je povinen:

a)    při studiu používat pouze obyčejné tužky střední tvrdosti (2H, HB);

b)    originální dokumenty studovat položené na molitanových podložkách;

c)    k zakládání a sledování textu používat pouze záložky z nekyselého papíru, které jsou k dispozici u služby;

d)    zachovávat klid, nerušit žádným způsobem ostatní uživatele;

e)    dbát pokynů služby.

čl. 10

 

Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do půjčených dokumentů, např. zaškrtávat, vpisovat, dopočítávat folia, kopírovat, popř. používat je jako psací podložky apod. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě nese odpovědnost za všechna poškození a je povinen uhradit Národní knihovně náklady na opravu dokumentů, popř. nahradit škodu jako při jeho ztrátě.

 

čl. 11

 

Ve studovně je zakázáno konzumovat potraviny a používat mobilní telefon (vyřizování hovorů). Před vstupem do studovny je uživatel povinen odložit v šatně svrchní oděv, tašky, aktovky apod.

 

čl. 12

Fotografování ve studovně:

a)    Fotografování knihovních jednotek z příruční knihovny: vlastní zařízení (fotoaparát, mobil) lze použít i bez výslovného povolení ze strany knihovníků při fotografování „z ruky“, bez blesku/intenzivního světla, pro osobní potřebu.

b)    Fotografování knihovních jednotek z historického fondu: vlastní zařízení (fotoaparát, mobil) lze použít pouze po předchozí domluvě a povolení ze strany knihovníků při fotografování „z ruky“, bez blesku/intenzivního světla, pro osobní potřebu.

čl. 13

Zhotovení kopie na kopírovacích zařízeních (xerox):

a)    Kopírování knihovních jednotek z fondu příruční knihovny ORST může – po projednání s knihovníkem – provést uživatel sám.

b)    Kopírování knihovních jednotek z historického fondu není povoleno, na základě objednávky zhotoví oddělení reprografických zakázek za úhradu tzv. ochranný xerox.

čl. 14

 

Poruší-li uživatel některé z povinností uložených tímto návštěvním řádem, mohou mu být zapůjčené dokumenty odebrány.

 

čl. 15

 

Případné výjimky týkající se návštěvního řádu povoluje vedoucí oddělení.

 

čl. 16

 

V obecných otázkách se uživatelé řídí Knihovním řádem Národní knihovny ČR. Ve smyslu ustanovení jeho 11. části, odst. 3., je tento návštěvní řád jeho nedílnou součástí.

 

čl. 17

 

Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem vydání.

 

 

 

 

 

V Praze, dne 15.11. 2017                                         ………………………………………………..

PhDr. Miroslava Hejnová

ředitelka odboru historických a hudebních fondů