Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Kontakty PhDr. Milada Svobodová

PhDr. Milada Svobodová

PhDr. Milada Svobodová

Pracovní činnost v rámci oddělení

Středověké a novověké rukopisy (fond pražské lobkowiczké knihovny sign. XXIII)

Badatelské okruhy

- Dějiny středověkých a raně novověkých knihoven

- Sbírky a sběratelé rukopisů od 17. do první poloviny 19. století

Projekty

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, VAV, oblast č. 1: 2019-2023)

- Výzkum knižní kultury raně novověkých Čech, cíl 2: Czerninská rodová knihovna, její geneze, dějiny a skladba (DRKVO Národní knihovny ČR, VAV, oblast č. 6: 2013-2015)

 

Bibliografie

Monografie

- SVOBODOVÁ Milada, Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906, Praha: Národní knihovna ČR, 1996 (ISBN 80-7050-230-4) [Catalog of Czech and Slovac Manuscripts from Shelf Mark XVII Acquired by the National, former University, Library after the Publication of the Truhlář´s Catalog in the Year 1906]

- SVOBODOVÁ Milada, Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha: Národní knihovna ČR, 2012, 2 svazky (ISBN 978-80-7050-597-7) [Manuscripts from the Collections of Tomáš Antonín Putzlacher, Michael Schuster and Other Lowborn Bibliophiles in the Holdings of the Prague Lobkowicz Library in the National Library of the Czech Republic]

- Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ – Andrea JELÍNKOVÁ – SVOBODOVÁ Milada (ed.), Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha: Knihovna AV ČR, 2013 (ISBN 978-80-86675-24-4) [Libri magistri muti sunt. In honour of Dr. Jaroslava Kašparová]

Studie a články

- SVOBODOVÁ Milada, Paměti obyvatel Menšího Města pražského z let 1581–1628 ve Veleslavínově Kalendáři historickém, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7, 1990, s. 75–105 [Memories of the Inhabitants of the Prague Lesser Town from the Years 1581–1628 in Veleslavín´s Kalendář historický (Historical Calendar)]

- SVOBODOVÁ Milada, Poslední luterský farář v Holešově a jeho zápisky v rukopise XVII F 62, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, s. 78–88 [The last Lutheran Priest in Holešov and his Notes in the Manuscript XVII F 62]

- SVOBODOVÁ Milada, Památník Jana Aleše zv. Kompas. Miscellanea oddělení  rukopisů a starých tisků 9, 1992, s. 77-110 [The Diary of Jan Aleš Called Compass]

- SVOBODOVÁ Milada, Neznámý středověký právnický rukopis ze zámecké knihovny na Orlíku. Nálezová zpráva, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998, s. 65–72 [An Unknown Medieval Juristic Manuscript from the Orlík Castle Library. Discovery Report]

- SVOBODOVÁ Milada, Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava († post 1415), in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, ed. Ivan Hlaváček – Jan Hrdina – Jan Kahuda – Eva Doležalová, Praha: Scriptorium, 1998, s. 447–463 [Medieval Library at the St. John Baptist´s Church in Miličín in the Period of the Priest Vojslav († post 1415)]

- SVOBODOVÁ Milada, Několik poznámek k obsahu a osudům znovunalezeného Litoměřického rukopisu Pulkavovy kroniky, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999–2000, s. 93–117 [Some Remarks to the Contents and History of the Found-Again Litoměřice Manuscript of Pulkava´s Chronicle]

- SVOBODOVÁ Milada, Dva kodexy z kláštera dominikánek u sv. Kateřiny v Norimberku dochované v Pražské lobkowiczké knihovně, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, ed. Jan Hrdina – Eva Doležalová – Jan Kahuda, Praha: Scriptorium, 2002, s. 115–131 [Two Codices from the Dominican St. Catherine´s Convent in Nürnberg Preserved in the Prague Lobkowicz Library]

- SVOBODOVÁ Milada, Dochované kodexy z knihovny M. Šimona z Rokycan († 1421), Opera romanica 4. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Čtenář a jeho knihovna“, ed. Jitka Radimská, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, s. 13–30 [Preserved Codices from the Library of M. Šimon from Rokycany († 1421)]

- SVOBODOVÁ Milada, Rodinná kronika Václava Viléma Cetenského z Cetně a jeho potomků z let 1677–1769 v rukopise XXIII F 93, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003–2004, s. 388–399 [Family Chronicle of Václav Cetenský of Ceteň and his Descendants from the Period 1677–1769 in the Manuscript XXIII F 93]

- SVOBODOVÁ Milada, Nově nalezený kodex z předhusitské knihovny cisterckého opatství v Pomuku, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 19, 2005-2006, s. 18–32 [A Newly Discovered Codex from the Pre-Hussite Library of the Pomuk Cistercian Abbey]

- SVOBODOVÁ Milada, „Zapomenuté“ breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138, Studie o rukopisech 36, 2005–2006, s. 3–56 [„Forgotten“ Breviaries from St George´s Benedictine Convent in Prague Castle and Their Calendars. National Library Manuscripts XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 and XXIII D 138]

- SVOBODOVÁ Milada, Jezuité a Klementinum, ed. Alena Richterová – Ivana Čornejová, Praha: Národní knihovna ČR, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, 2006, hesla č. 26, 47, 48, 52, 53, 55–57, 64, 79, 90, 92, 203, 231, 257 [The Jesuits and the Clementinum]

- SVOBODOVÁ Milada, „Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher.“ Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova († 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27–59 [„Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher.“ Collection of Medieval Manuscripts in the Library of Václav Jan Count Michna from Vacínov]

- SVOBODOVÁ Milada, „August – Ich“. Příhody mladé aristokratické manželky a matky v kresbách kněžny Berty z Lobkowicz, in: Manu propria ... Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., ed. Zuzana Adamaitis – Tereza Paličková, Praha: Národní knihovna ČR, 2012, s. 253–283 [„August – Ich“. The Stories of a Young Aristocratic Wife and Mother in the Drawings by Duchess Bertha of Lobkowicz ]

- SVOBODOVÁ Milada, Knihovna slezského humanisty Franze Gottfrieda Troila von Lessoth, in: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, ed. Alena Císařová Smítková – Andrea Jelínková – Milada Svobodová,  Praha: Knihovna AV ČR, 2013, s. 79–111 [The Library of Silesian Humanist Franz Gottfried Troilo von Lessoth]

- SVOBODOVÁ Milada, Zapomenutá sbírka apelačního rady Václava Řehoře Hannla aneb odkud pocházely nejstarší a nejcennější rukopisy někdejší majorátní czerninské knihovny, Studie o rukopisech 45, 2015, s. 37–78 [The Forgotten Collection of the Counsellor Václav Řehoř Hannl Or Where Came the Oldest and Most Valuable Manuscripts of the Former Majorat Czernin Library from]

- SVOBODOVÁ Milada, Středověké rukopisy z knihovny hrabat von Manderscheid-Blankenheim dochované ve fondu Národní knihovny České republiky, Studie o rukopisech 46, 2016, s. 55–84 [Medieval Manuscripts from Earls of Manderscheid-Blankenheim´s Library Preserved in the Collection of the National Library of the Czech Republic]

- SVOBODOVÁ Milada, Odraz zaniklých soukromých knihoven patnáctého a šestnáctého století z území kostnické diecéze v rukopisné sbírce pražské lobkowiczké knihovny, Studie o rukopisech 47, 2017, s. 25–48 [Reflection of Abandoned Private Libraries from the 15th and 16th Centuries at the Territory of the Constance Diocese in the Manuscript Collection of the Prague Lobkowicz Library]

- SVOBODOVÁ Milada, Sbírka rukopisů v zámecké knihovně Blankenheim na sklonku osmnáctého století ve světle nově nalezeného knihovního katalogu, Studie o rukopisech 48, 2018, s. 143–183 [The Collection of Manuscripts from the Blankenheim Castle Library at the End of the 18th Century in the Light of the Newly Discovered Library Catalogue]

- SVOBODOVÁ Milada, Dárek cisterciačky Geirtruyt Luchelgen z konventu Porta coeli ve Schweinheimu synovci Jasparu von Heinsberg řečenému Kirsboem. Studie o rukopisech 49/2, 2019, s. 143–157 [A Present from the Cistercian Nun Geirtruyt Luchelgen from the Porta Coeli Convent in Schweinheim for her Nephew Jaspar von Heinsberg, Called Kirsboem]

- SVOBODOVÁ Milada, Modlitební kniha exulantky Anny Kateřiny Karbanové z Volšan, in: S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, ed. Alena Císařová Smítková, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, s. 49–52 [The Prayer Book of the Exile Anna Kateřina Karbanová of Volšany]

- SVOBODOVÁ Milada, Rukopisy středověkých klášterních knihoven jako součást knižní sbírky Františka Josefa hraběte ze Šternberka a Manderscheidu aneb Putování tří klášterních kodexů zeměmi a knihovnami, in: Kráčel poutník krajem ... Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, ed. Alena Císařová Smítková, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, s. 128–146  [Manuscripts of Medieval Monastic Libraries as Part of the Book Collection of Franz Josef, Count von Sternberg-Manderscheid, or the Wandering of three Monastic through Lands and Libraries]

Recenze

- (rec.) PETRUCCI Armando, La descrizione del manoscritto, storia, problemi, modelli, Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1987, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991, s. 179–181

- (rec.) ELSHEIKH Mahmoud Salem – CONTURRI Enrico – PRUNAI FALCIANI Maria, Medicina e farmacologia nei manoscritti della Biblioteca Riccardiana di Firenze, Roma: Vecchiarelli Editore, 1990 (ISBN 88-85316-13-1), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 9, 1992, s. 199–201

- (rec.) MATTHES Elke, Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden: Verlag Otto Harrassowitz 1990 (ISBN 3-447-02992-7), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993, s. 533–536

- (rec.) GOLOB Nataša, Stiški rokopisi iz 12. stoletja. Codices Sitticenses saeculi XII. Narodna galerija Ljubljana, 14. april - 29. maj 1994, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjžnica, 1994 (ISBN 86-7265-014-X), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994, s. 196–197

- (rec.) WORSTBROCK, Franz Josef – KLAES, Monika – LÜTTEN, Jutta, Repertorium der Artes dictandi des Mittelalters. Teil I. Von den Anfängen bis um 1200, München: Wilhelm Fink Verlag, 1992 (ISBN 3-7705-2740-2), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, 1995, s. 126–128

- (rec.) ZACHOVÁ Irena – PETR Stanislav, Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna, Praha: Archiv Akademie věd ČR – Brno: Archiv města Brna, 1999 (ISBN 80-902464-9-4), in: Archivní časopis 51, 2001, s. 141–143

- (rec.) VANDI Loretta, Il manoscritto Oliveriano 1. Storia di un codice boemo del XV secolo, Pesaro: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, 2004, in: Studie o rukopisech 36, 2005-2006, s. 279–281

Výstavy

- Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. (2019), Národní archiv ČR – Národní knihovna ČR [Ad mandatum domini Regis: From Royal Chancery and Library of Wenceslaus IV]

Úvodní stránka oddělení

PhDr. Milada Svobodová