Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Kontakty PhDr. Alena Císařová Smítková

PhDr. Alena Císařová Smítková

PhDr. Alena Císařová Smítková

(*1971 Praha)

Pracovní činnost v rámci oddělení

Cizojazyčné staré tisky, databáze STT

Badatelské okruhy

- Knižní provenience (majitelé, sbírky a sběratelé starých tisků)

- Dějiny knihoven a knižní kultura v novověku

Projekty

- Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (NAKI II. DG18P02OVV009: 2018-2022)

- Kniha jako médium ve středověku a novověku (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV oblast č. 10: 2021-2023)

- Hromadná digitalizace historických a vzácných dokumentů ve spolupráci se společností Google (MK ČR/VISK 6: 2011-2018)

Další odborné aktivity

- Redakční rada Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR

- Komise pro koordinaci návrhů udílení statusů a jednotek a revizi způsobu signování NK ČR


Bibliografie

Monografie
- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena – JELÍNKOVÁ Andrea – SVOBODOVÁ Milada (ed.), Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha: Knihovna AV ČR, 2013 (ISBN 978-80-86675-24-4) [Libri magistri muti sunt. In honour of Dr. Jaroslava Kašparová]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena (ed.), S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, Praha: Národní knihovna ČR, 2020 (ISBN 978-80-7050-727-8) [With a Book in Hand. Collective Monograph on the Anniversary of Life PhDr. Veronika Procházková]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena (ed.), Kráčel krajem poutník… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, Praha: Národní knihovna ČR, 2020 (ISBN 978-80-7050-728-5) [A Pilgrim walked through the Countryside… Collective Monograph on the Anniversary of Life PhDr. Jan Sobotka]

Studie a články

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Hranice Kunratického panství v letech 1724–1730, in: Manu propria ... Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., edd. Zuzana Adamaitis – Tereza Paličková, Praha: Národní knihovna ČR, 2012, s. 189-198 [Borders of the Kunratice Estate in the Years 1724-1730]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Zbraslavsko v matričních zápisech z let 1651-1800. Demografická sonda se zřetelem k obci Lahovice, in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 2/2012, Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ, 2012, s. 53-78 [Zbraslav Region in Registry Records from 1651-1800. Demographic Probe with Regard to the Village of Lahovice]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Staré tisky v knihovně chebských františkánů, in: Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, edd. Kamil Boldan – Jindřich Marek, Praha: Národní knihovna ČR, 2013, s. 239-305 [Old Prints in the Library of the Franciscans of Cheb]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Květena Čech. Tištěné herbáře Národní knihovny, Dějiny a současnost 7, 2017, s. 36-37 [Flora of Bohemia. Printed Herbariums of the National Library]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Pomologie. Herbáře ve sbírkách Národní knihovny, Dějiny a současnost 4, 2018, s. 22-23 [Pomology. Herbariums in the Collections of the National Library]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena – MACH, David, Ancient book "History of Tamerlane", in: Čechija respublikaci tŭplamlari = The collections of the Czech Republic = Sobranija Češskoj Respubliki, Edice Ŭzbekiston madanij merosi = The cultural legacy of Uzbekistan = Kul‘turnoje nasledije Uzbekistana, Toškent: East Star Media: Zamon Press Info, 2019, s. 328-336

- Vzdělaný čtenář: katalog výstavy: státní zámek Kynžvart, 8. 8. – 10. 10. 2020, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020 (hesla v katalogu) [The educated Reader: The Exhibition Catalogue]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Po stopách předchozích majitelů starých tisků – František Michálek Bartoš, in: S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, ed. Alena Císařová Smítková, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, s. 161-172 [In the Footsteps of Previous Owners of Early Printed Books – František Michálek Bartoš]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Boryňové ze Lhoty a Šumava, in: Kráčel krajem poutník… Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, ed. Alena Císařová Smítková, Praha: Národní knihovna ČR, 2020, s. 174-189 [The Boryněs of Lhota and the Šumava Mountains]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Kniha přijímání a propouštění učedníků krejčovského cechu ve Vizovicích, in: Z archivu ke studentům a zase zpět. Věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, edd. Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, s. 27-44 [A Book of Apprentices‘ Enrolments and Releases of the Tailors‘ Guild in Vizovice]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena – Paličková Tereza – Vackářová Jana, Jezuitské fondy Národní knihovny ČR ve světle provenienčního průzkumu, in: ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE – Historia litterarum, 66/2021, 1-2, s. 27-43 [Jesuit Collections in the National Library of the CR in Light of Provenance Research]

- V nejhlubší úctě: katalog výstavy: státní zámek Kozel, 1. 6. – 31. 7. 2021, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2021, 61 s. (hesla v katalogu) (ISBN 978-80-85033-96-0) [With Deepest Respect: The Exhibition Catalogue]

- CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Malý náhled do světa sběratelů kuriozit v 16. – 18. století, in: ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE – Historia litterarum, 67/2022, 1-2, s. 66-77 [A Little Insight into the World of Curiosity Collectors in the 16th–18 th Centuries]

Úvodní stránka oddělení

PhDr. Alena Císařová Smítková