Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Kontakty Mgr. Lucie Heilandova

Mgr. Lucie Heilandova

Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D.

Pracovní činnost v rámci oddělení

Cizojazyčné staré tisky

Badatelské okruhy

- Grafické umění

- Moravský knihtisk 17.–19. století

- Dějiny moravských církevních (klášterních) a profánních knihoven

Projekty

- Česká knižní ilustrace v raném novověku (TAČR TL05000157: 2021–2023) viz https://e-ilustrace.cz/

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV oblast č. 1: 2021–2023)

- Historické fondy MZK (Výzkumný záměr MK00009494301: 2004–2010)

- Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén (NAKI DF12P01OVV047: 2011–2015)

- Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace (NAKI II DG16P02R047: 2016–2020)

Další odborné aktivity

- redakční rada ORST

 

Bibliografie

Monografie

- HEILANDOVÁ Lucie – PAVELKOVÁ Jindra – MAHEL Richard – RICHTROVÁ Eva, Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013 (ISBN 978‑80‑7051‑196‑1) [Last two hundred years in the history of the monastery Rajhrad]

- HEILANDOVÁ, Lucie – PAVELKOVÁ Jindra – RICHTROVÁ Eva, In omnibus glorificetur Deus. Dvě stě let od povýšení na opatství. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2013 (ISBN 978-80-210-6198-9) [In omnibus glorificetur Deus. Two hundred years of the elevation to abbacy]

- PAVELKOVÁ Jindra – HAVEL Dalibor –HEILANDOVÁ Lucie – RICHTROVÁ Eva – MACUROVÁ Zuzana – ŽŮREK Pavel – SMOLOVÁ Martina, Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2014 (ISBN 978‑80‑210‑6705-9) [Lovers and Benefactors of the Arts and Sciences in Vestments]

- HEILANDOVÁ, Lucie, Grafická sbírka rajhradského kláštera a umělecký mecenát rajhradských benediktinů, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015 (ISBN 978-80-7051-208-1) [Graphical collection of the Rajhrad monastery and the art mecenat of the Rajhrad Benedictines]

- HEILANDOVÁ Lucie, Kresleno na kameni. Počátky brněnské a pražské litografie. Disertační práce. Seminář dějin umění FF MU, Brno 2018 (online: https://is.muni.cz/th/q6myh/) [Drawn on the Stone. The Origins of Lithography in Moravia and in Bohemia]

- BOLOM-KOTARI Martina (ed.), Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. (ISBN 978-80-7435-740-4) (online: http://www.branamoudrosti.cz/pages/output/Katalog_Branamoudrostiotevrena.pdf) [Benedictine Monastery Libraries at Broumov and Rajhrad]

Studie a články

- HEILANDOVÁ Lucie, Schramova sbírka vedut a portrétů, in: Jaromír Kubíček, Moravská zemská knihovna v Brně: 1808–2008 Knihovní sbírky, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2008, s. 101–113 [Schram Collection of Vedute and Portraits]

- HEILANDOVÁ Lucie, Zámecká knihovna hrabat Chorinských, Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 18. odborné konference, Olomouc, 14.–15. října 2009, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2010, s. 227–237 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/import/konf18/p23-Heilandov%C3%A1-2009.pdf ) [The palace library of Chorinsky’s, the counts from Veselí nad Moravou]

- HEILANDOVÁ Lucie, Roztomilé maličkosti aneb zrcadlo bláznovství ve sbírkách historického fondu MZK, Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 20. odborné konference Olomouc 20.–21. září 2011, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2011, s. 5–22 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/import/konf20/01heilandova.pdf ) [Cute little things or mirror of folly in Moravian library]

- HEILANDOVÁ Lucie, Osobní knihovna biskupa Matyáše Chorinského z Ledské v rajhradské klášterní knihovně. Knihy v proměnách času, ed. Jitka RADIMSKÁ, Opera romanica 16, 2015, s. 355–370 [The personal library of the bishop Matyáše Chorinského from Ledské in the library of monastery Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Grafická výzdoba právních tisků ve fondu rajhradské klášterní knihovny, Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference, 4.–5. listopadu 2015 Olomouc, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2015, s. 21–26 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2015/BA2015-heilandova.pdf ) [Graphic decoration of legal books in the library of monastery Rajhrad]

- HEILANDOVÁ Lucie, Brněnské knihkupectví a tiskárna BUSCHAK & IRRGANG, Studia Bibliographica Posoniensia, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 34–45 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/sbp2016.pdf ) [Brno bookshop and printing office BUSCHAK & IRRGANG]

- HEILANDOVÁ Lucie, The graphic collection of the Rajhrad monastery as the image of the representation and artistic activities of the Rajhrad monastery, KNIHA 2016. Zborník o problémech a dejinách knižnej kultury. Výskum dejín knižnej kultury na Slovensku a v stredoevrópskom priestore, Martin: Matica slovenská, 2016, s. 101–109

- HEILANDOVÁ Lucie, Trasslerova brněnská půjčovna knih a její stopy ve fondu rajhradské klášterní knihovny, Bibliotheca Antiqua 2016. Sborník z 25. konference, 9.–10. listopadu 2016 Olomouc, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2016, s. 138–143 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2016/20-2016-heilandova.pdf) [The book lending store of Johann Georg Trassler in Brno and its traces in the library of Rajhrad monastery]

- HEILANDOVÁ Lucie, Brněnský knihkupec, vydavatel a tiskař Johann Georg Gastl jako pokračovatel Svobodovské tiskařské tradice v 19. století, in: Bibliograf mezi regály. K životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc., ed. Jindra PAVELKOVÁ, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017, s. 47–56 [Bookseller, Publisher and printer Johann Georg Gastl as a continuator of the Svoboda printing tradition in the 19th century]

- HEILANDOVÁ Lucie, Encyklopedická díla vydávaná tiskárnou Josefa Georga Trasslera, in: Sunt libri mei… Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře, edd. Lucie HEILANDOVÁ – Jindra PAVELKOVÁ, Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 72–88 [Encyclopedic works published by printing work of Josef Georg Trassler]

- HEILANDOVÁ Lucie, Tiskařská produkce Jana Silvestra Siedlera a její výzdoba aneb na okraj typografie, KNIHA 2017. Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeuropskom priestore. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Martin: Slovenská národná knižnica Martin, 2017, s. 193–202 (online: http://www.branamoudrosti.cz/pages/output/L.Heilandova_clanek.pdf) [Printing Production of Jan Silvester Siedler and its Decoration or on the Edge of the Typography]

- HEILANDOVÁ Lucie, Ferdinand Ullersdorf z Němčího a jeho knižní odkaz rajhradskému klášteru. Studia Bibliographica Posoniensia 2017, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017, s. 43–51 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/sbp_2017_kor-4.pdf) [Ferdinand Ullersdorf from Němčí and his book collection given to the Rajhrad monastery]

- HEILANDOVÁ Lucie, Tištěná produkce moravikální provenience ve fondu rajhradské klášterní knihovny, Bibliotheca Antiqua 2018. Sborník z 27. konference 28.–29. listopadu 2018, Olomouc: VKOL; SDRUK, 2018, s. 105–109 [Printed production of moravian provenance in the Rajhrad monastery library]

- HEILANDOVÁ Lucie, První brněnské litografické dílny a počátky litografie na Moravě. ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE. Historia litterarum 63, 2018, čís. 3–4, s. 57–65 [The First Lithographic Workshops in Brno and Early Lithography in Moravia]

- HEILANDOVÁ Lucie, Knihovna kláštera brněnských Voršilek, nový deponát ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně, Bibliotheca Antiqua 2019. Sborník z 28. konference 13.–14. listopadu 2019. Olomouc: VKOL; SDRUK, 2019, s. 110–117 (online: https://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2019/BA2019_Heilandov%C3%A1.pdf) [The library of Brno Ursuline nuns, new deposit in fund of the Moravian Library in Brno]

- HEILANDOVÁ Lucie, Donátoři rajhradského kláštera v 17. a 18. století ve světle provenienčních záznamů, Studia Bibliographica Posoniensia 2020, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2020, s. 176–186 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/web-sbp_2020_screen.pdf) [Donors of the Rajhrad Monastery in the 17th and 18th centuries in the light of provenance records]

- HEILANDOVÁ Lucie, The Library of the Brno Ursuline Convent, in: Monastica Historia Volume 5. Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment, ed. Jakub ZOUHAR, Brno, Hradec Králové, St. Pölten 2020, s. 52–70 (online: http://branamoudrosti.cz/pages/output/Sbornik_Monastica_historia_5.pdf)

- HEILANDOVÁ Lucie, Litografická tvorba Františka Richtra a jeho obrazy ze života brněnských měšťanů, in: Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2021, s. 239–249      http://www.plzensympozium.cz/sbornik/603e6f5d167413.318769399/

- HEILANDOVÁ Lucie, Zapomenutá brněnská tiskárna a kamenotiskárna Prokopa Fritsche, Studia Bibliographica Posoniensia 2020, Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2021, s. 100–113 (online: https://www.ulib.sk/files/sk/publikacie-ukb/studia-bibliographica-posoniensia/spb2021.pdf) [The Forgotten Brno Publishing House and Lithography Workshop of Prokop Fritsch]

- HEILANDOVÁ Lucie, Brněnský knihkupec a tiskař Franz Gastl. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2022, 67(1–2), s. 13–21. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historia-litterarum/67-1-2/brnensky-knihkupec-a-tiskar-franz-gastl [The Brno Bookseller, Publisher and Printer Franz Gastl]

Recenze

- (rec.) KŘIŽANOVÁ, Petronela, Príbeh zabodnutého knihupectva Anton Löwe (1770–1799?), Bratislava: Detail, 2017, in: Knihy a dějiny 25/1–2, 2018, s. 91–92 [The story of a forgotten bookshop of Anton Löwe]

- (rec.) AUGUSTYNOWICZ, Christoph, FRIMMEL, Johannes (ed.), Der Buchdrucker Maria Theresias: Johann Thomas Trattner (1719–1798) und sein Medienimperium. Buchforschung, Beiträge zum Buchwesen in Österreich 5, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019 (ISBN 978-3-447-11235-2), in: Knihy a dějiny 27/1–2, 2020, s. 277–278

- (rec.) BENDOVÁ, Lenka, Jana BISOVÁ, Petr MAŠEK a Jan KRYŠTŮFEK. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy, Praha: Národní muzeum, 2021 (ISBN 978-80-7036-690-5), in: Knihovna: knihovnická revue 33(1), 2022, 33(1), s. 89–90

Výstavy

- In omnibus glorificetur Deus. 200 let povýšení na opatství. (24. dubna – 31. října 2013), Benediktinský klášter Rajhrad

- An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. (14. května – 30. října 2014), Benediktinský klášter Rajhrad

- Christian d’Elvert. Otec moravských kulturních dějin. Oči Brna. (2016), MZK Brno

- Adolf Loos. Světoběžník. Oči Brna. (2018), MZK Brno

- Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. (2019–2020). Památník písemnictví na Moravě a benediktinský klášter Rajhrad, Benediktinský klášter Broumov, Police nad Metují. http://www.branamoudrosti.cz/pages/output/Vystava_Rajhrad.pdf

- Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily (13. 12. 2021 – 30. 1. 2022), Národní knihovna ČR

Konference

- Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob. Brno (17.–20. října 2017). Spolupořadatel konference, vystoupení s příspěvkem „Encyklopedická díla vydávaná tiskárnou Josefa Georga Trasslera.“

- Mezinárodního sympozium a workshop O přípravě barev, pigmentů a zlacení. Brno (7.–8. listopadu 2018). Spolupořadatel konference a workshopu, vystoupení s příspěvkem „Rukopisné a tištěné receptáře pro přípravu barev“. [About the preparation of colors, pigments and gilding]

- Monasteria abolita. Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století. Želiv (5. 10. 2021–7. 10. 2021). Spolupořadatel konference, vystoupení s příspěvkem „Zrušení kláštera brněnských františkánek v rámci josefinských reforem a jeho osudy.“

Další aktivity

- Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase. Specializovaná mapa s odborným obsahem. http://mapa.rajhradskyklaster.cz/. [The development of the complex Rajhrad Monastery over time]

- Katalogizace obrazových dokumentů ve formátu MARC 21 se zřetelem na věcný popis. Metodika. Brno: MZK, 2016. http://invenio.nusl.cz/record/202677 [Cataloging of visual documents in MARC 21 with regard to the subject description]

- Profánně provenienční mapa rajhradského fondu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. https://nobilitas.mapy.mzk.cz/ [Seculare provenance map of the Rajhrad book collection]

- Moravikální produkce v rajhradském klášterním fondu. Specializovaná mapa s odborným obsahem.  https://typografie.mapy.mzk.cz/.  [Printed production of moravian provenance in the Rajhrad monastery library. Provenance map of the Rajhrad book collection.]

- Výuka na FF MU (2013–2019 výuka na FF MU Kabinet informačních studií a knihovnictví – Dějiny knižní kultury; 2014–2019 výuka na katedře Pomocných věd historických FF MU – Kniha a historické knihovní celky)

- Video Cesare Ripa a jeho ikonologie ve fondech Národní knihovny [Cesare Ripa and His Iconology in collections of the National Library]

Úvodní stránka oddělení

Mgr. Lucie Heilandová, PhD.