Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Změna Knihovního řádu od 1. 4. 2024

Změna Knihovního řádu od 1. 4. 2024

Informativní přehled změn v Knihovním řádu NK ČR platném od 1. 4. 2024. Knihovní řád nově definuje pojmy Knihovní dokument, Služba, Předregistrovaný uživatel a Neregistrovaný...
Změna Knihovního řádu od 1. 4. 2024

logo NK ČR

1. 4. 2024 vstupuje v platnost nový Knihovní řád Národní knihovny České republiky.

Knihovní řád platný od 1. 4. 2024 nově definuje pojmy Knihovní dokument, Služba, Předregistrovaný uživatel a Neregistrovaný uživatel. Oproti stávajícím Knihovnímu řádu jsou zde dále upraveny pojmy Registrovaný uživatel a Návštěvní řády, resp. doplněný je pojem Provozní řád.


Registrace a jednodenní vstupenky

 • Mění se podoba registračního formuláře a upraven je text Smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb. Nově registrovaní uživatelé budou od 1. 4. 2024 dostávat e-mailem shrnutí smlouvy. V případě, že při registraci neuvedou e-mail, mohou v Hale služeb požádat o kopii smlouvy.
 • Od 1. 4. 2024 NK ČR se zároveň mění postup při registraci na místě. Prvním krokem bude předregistrace na vyhrazených počítačích v Hale služeb. Registrace pak bude následně dokončena u přepážek 1 nebo 2.
 • Součástí Knihovního řádu jsou podmínky vzdálené registrace. NK ČR bude i nadále nabízet možnost registrovat se vzdáleně na základě bankovní identity, kvalifikovaného elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu a úředně ověřeného podpisu (tyto služby NK ČR doposud poskytuje v režimu experimentální služby). Nově přibude od 1. 4. 2024 i vzdálená registrace s využitím datové schránky.
 • Vzdáleně registrovaní uživatelé mají možnost vyzvednout si čtenářský průkaz v Hale služeb.
 • Knihovní řád nově zakotvuje podmínky pro online prodloužení / obnovení platnosti registrace, resp. navazuje na službu poskytovanou doposud v režimu experimentální služby. Online obnovení platnosti registrace bude možné po dobu 2 let od ukončení posledního registračního období.
 • Aktualizovány jsou podmínky žádosti uživatele o výmaz.
 • Nově je v Knihovním řádu zakotvena povinnost uživatele chránit přístupové údaje do čtenářského konta a vzdáleného přístupu.
 • Při porušení Knihovního řádu má NK ČR právo na dobu 6 měsíců pozastavit uživateli právo přístupu do NK ČR a využívání služeb a zdrojů NK ČR. V mimořádných situacích získá NK ČR možnost odepřít uživateli poskytování služeb na trvalo.
 • Jednodenní vstupenka se vydává na žádost uživatele a je určena především k vstupu do vyhrazené části knihovny a prohlídce jejích prostor. V případě, kdy bylo uživateli ze závažných důvodů odňato právo přístupu do NK ČR, neslouží jako náhrada za odepřené služby.


Služby NK ČR

 • Přehled veškerých služeb NK ČR uvádí příloha č. 1 Knihovního řádu. Služby jsou nově definovány ve vztahu k jednotlivým skupinám uživatelů (registrovaní uživatelé, návštěvníci a účastníci kurzů, neregistrovaní uživatelé přistupující ke službám NK ČR mimo budovu, knihovny).
 • Využití vybraných služeb bude vázáno na platnou registrací a předložení platného čtenářského průkazu.
 • Uživatel a návštěvník může do vyhrazeného prostoru vstoupit se psem pouze v případě, že jde o asistenčního psa. Uživatel a návštěvník je povinen v takovém případě při vstupu do vyhrazeného prostoru předložit platný průkaz psa. Pes by měl být také označen.


Absenční výpůjčky

 • Od 1. 4. 2024 se již nebude při výpůjčce mimo knihovnu (absenční výpůjčce) podepisovat potvrzení o výpůjčce. Rozhodné budou proto informace uvedené ve čtenářské kontě uživatele, tj. které knihovní jednotky má ve svém čtenářském kontě načtené jako výpůjčku.
 • Zvyšuje se počet knihovních jednotek, které může mít uživatel absenčně vypůjčených, z 10 na 20.
 • Součástí Knihovního řádu je stanovení podmínek, za nichž mohou občané ČR a dalších států získat právo absenčních výpůjček. U občanů států EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska NK ČR tak navazuje na již existující možnosti poskytované od 1. 5. 2022 v experimentálním provozu.
 • Nový Knihovní řád již předjímá možnost vypůjčovat si a vracet absenční výpůjčky samoobslužně. V souvislosti s možností samoobslužného vracení absenčních výpůjček bude zakotvena povinnost k úhradě poplatků a vzniklé škody i poté, co byla knihovní jednotka odečtena ze čtenářského konta.
 • Mění se podmínky v případě, že registrovaný uživatel nevrátí absenční výpůjčky a je mu odeslána předžalobní upomínka - dnem odeslání předžalobní upomínky se povinnost registrovaného uživatele vrátit knihovní jednotku mění v povinnost uhradit NK ČR finanční náhradu za nevrácenou knihovní jednotku vypočtenou dle Ceníku. Zaplacením poplatku z prodlení se registrovaný uživatel nezbavuje povinnosti k úhradě případné škody.


Prezenční výpůjčky

 • Konkrétní podmínky prezenčních výpůjček (např. kolik knihovních jednotek a na jak dlouho si může uživatel ve studovně rezervovat) nově určují Návštěvní řády jednotlivých studoven a z Knihovního řádu jsou tyto informace vypuštěny.


Meziknihovní služby

 • Knihovní řád nově stanovuje podmínky, za kterých jsou poskytovány meziknihovní výpůjční služby z fondu NK ČR. Meziknihovní reprografické služby povoluje i pro vzdáleně registrované uživatele.
 • V návaznosti na pokyny dodávající knihovny umožňuje zpřístupnit knihovní jednotky získané prostřednictvím mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb i v absenčním režimu. NK ČR si vyhrazuje právo u konkrétní knihovní jednotky stanovit výhradně prezenční režim.
 • Zpřesněny jsou podmínky meziknihovních výpůjčních služeb v oblasti vrácení knihovní jednotky a zodpovědnosti uživatele.


Ostatní

 • Závazná velikosti vnášených zavazadel bude od 1. 4. 2024 vyvěšena u turniketů. Nadále bude platit, že zavazadla, která povolenou velikost překročí, bude nutné ponechat v šatně nebo ve skříňkách v prostoru šatny.
 • Ve vnitřních prostorách NK ČR a na Révovém nádvoří bude od 1. 4. 2024 platit nejen zákaz kouření klasických cigaret, ale také používání elektronických cigaret či obdobných zařízení.


Ruší se služby, které již NK ČR neposkytovala

 • prezenční i absenční půjčování čteček
 • eDDO (elektronické dodávání dokumentů)
 • cirkulační a currentové služby
 • možnost mimořádné absenční výpůjčky na základě finanční jistoty


Ceník

Od 1. 4. 2024 se mění i vybrané položky v Ceníku placených knihovnických a informačních služeb a poplatků a také částečně jeho struktura.

 • registrační poplatek
  • při registraci na místě se pro osoby ve věku 26-69 let zvyšuje na 200 Kč
  • při vzdálené registraci se zvyšuje na 200 Kč
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - poplatek za dodání výpůjčky ze zahraničí se bude nově odvíjet od země dodání
  • dodání z Evropy mimo Velkou Británii - 250 Kč
  • dodání z Velké Británie a zemí mimo Evropu - 450 Kč
 • kopie a tisky na objednávku - sjednocuje se cena za kopie a tisky zhotovené na objednávku
  • černobílá kopie/tisk, 1 strana A4 - 12,- Kč
  • černobílá kopie/tisk, 1 strana A3 - 14,- Kč
  • barevná kopie/tisk, 1 strana A4 - 17,- Kč
  • barevná kopie/tisk, 1 strana A3 - 25,- Kč
 • digitální kopie (skeny) na objednávku - zvyšuje se cena za skeny v rozlišení 200 a 300 dpi a nově se zavádí smluvní cena za zvýšenou kvalitu skenu při rozlišení 400 / 600 dpi
  • sken 200 dpi (uživatelská kvalita) - 16,- Kč
  • sken 300 dpi (uživatelská kvalita) - 24,- Kč
  • sken 400 / 600 dpi (tisková kvalita) - 100,- Kč (smluvní cena – rozšíření kvality skenu)
 • zasílání upomínky poštou (obyčejné psaní) - účtován bude poplatek ve skutečné výši

Objednávky na zhotovení kopií a tisků, digitálních kopií a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby zadané do 31. 3. 2024 budou zpoplatněny dle Ceníku placených knihovnických a informačních služeb platného v době zadání objednávky.


Dále se mění struktura příloh Knihovního řádu

 • Příloha č. 1: Přehled služeb poskytovaných NK ČR
 • Příloha č. 2: Přehled služeb poskytovaných NK ČR pro uživatele a návštěvníky se zdravotním postižením
 • Příloha č. 3: Registrační formulář
 • Příloha č. 4: Podmínky vzdálené registrace
 • Příloha č. 5: Podmínky online prodloužení / obnovení platnosti registrace
 • Příloha č. 6: Podmínky pro přiznání práva absenčních výpůjčních služeb a oprávnění uživatele Studovny vědeckých pracovníků
 • Příloha č. 7: Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků NK ČR
 • Příloha č. 8: Pravidla využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven
 • Příloha č. 9: Ochrana osobních údajů
 • Příloha č. 10: Používání výpočetní techniky, internetu a informačních zdrojů
 • Příloha č. 11: Pravidla poskytování reprografických služeb v NK ČR