Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Osvědčení k vývozu

Osvědčení k vývozu

Dne 25.února 2004 vstoupil v platnost zákon č.80/2004 Sb., kterým se mění původní zákon č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č.122/2000 Sb. Zákon ukládá, aby předměty kulturní hodnoty při trvalém vývozu nebo při vývozu na dobu určitou z území ČR byly opatřeny příslušným osvědčením k vývozu. Národní knihovna ČR ze zákona pověřena vydávat osvědčení pro předměty z oboru knižní kultury.

Územní působnost NK ČR dle místa trvalého pobytu či sídla vlastníka:

1. hlavní město Praha

2. Středočeský kraj

3. Jihočeský kraj

4. Plzeňský kraj

5. Karlovarský kraj

6. Ústecký kraj

7. Liberecký kraj

8. Královéhradecký kraj

9. Pardubický kraj

Žádost o vydání osvědčení podává výhradně vlastník předmětu Národní knihovně ČR ve čtyřech stejnopisech označených A,B,C a D (pouze originál) pro každý předmět. Formuláře je možné získat na webu Ministerstva kultury ČR. Každý ze čtyř stejnopisů vlastník řádně vyplní na stroji nebo hůlkovým písmem v oddílech jemu určených (přední strana tiskopisu). Vyplněné údaje musí být identické, úplné a čitelné. Každý stejnopis opatří  dvěmi fotografiemi (shodné na stejnopisu A, B, C a D) o velikosti 9 x 13 cm (pohled přední a zadní strany předmětu, resp.titulní list a vazba tisku či rukopisu). Rovněž prosíme žadatele o poskytnutí kontaktních údajů (e-mail, telefon) pro případná doplnění žádosti.

Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na 5 let a poplatek za jeho vydání činí 500 Kč. Osvědčení může  sloužit jak k jednorázovému vývozu, tak k vývozům opakovaným. Vlastník předmětu je povinen ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby platnosti osvědčení odevzdat stejnopis D odborné organizaci, která osvědčení vydala. V případě, že se vývoz neuskutečnil, vrací organizaci ve stejné lhůtě stejnopisy B, C a D. POZOR, při nedodržení těchto zákonných povinností hrozí udělení pokuty až do výše 20.000,- Kč.

· Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání a poplatek za jeho vydání činí 500,- Kč.

· Osvědčení nemohou být nahrazena posudky soudního znalce. Posudek tedy nemůže být znalcem vepsán do tiskopisu.

· Vlastník může k vykonání všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty zmocnit třetí osobu. Plná moc však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem vlastníka.

· Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt nebo sídlo, je žádost předložena místně příslušné odborné organizaci dle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Jestliže místní příslušnost nelze určit, je možno žádost předložit kterékoli oborově příslušné organizaci.

· Do působnosti tohoto zákona nespadají předměty prohlášené za kulturní památku dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ani předměty, které jsou součástí sbírek zařazených do Centrální evidence sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. O povolení k vývozu těchto předmětů je třeba žádat přímo Ministerstvo kultury ČR.

· Žádosti lze zasílat doporučeně na adresu Národní knihovny, Klementinum 190, Praha l, 110 00. NK ČR vyřizuje žádosti o vydání osvědčení pro předměty kulturní hodnoty v zákonné lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení. Zpracované žádosti si vlastníci, příp. osoby jimi zmocněné vyzvednou osobně proti podpisu v NK ČR nebo jim budou po vzájemné dohodě zaslány na dobírku proti zákonem stanovenému poplatku 500,- Kč. Osoba zastupující žadatele je při jednání s NK ČR povinna tuto skutečnost doložit úředně ověřenou plnou mocí.

· Je-li žadatelem cizí státní příslušník s trvalým pobytem mimo území České republiky, současná praxe bohužel neumožňuje zaslat vydané osvědčení na dobírku do zahraničí. Takový žadatel má proto možnost vyzvednout si jej osobně v Národní Knihovna ČR po zaplacení zákonného poplatku v pokladně v hale služeb NK ČR . Tento žadatel (vlastník) může rovněž zmocnit (v českém jazyce s úředně ověřeným podpisem vlastníka) osobu s trvalým pobytem na území ČR k převzetí jemu vydaného osvědčení. Náhradní možností je zaslání požadovaného poplatku (500,- Kč = cca 16 EUR) prostřednictvím šeku vystaveného na Národní knihovnu ČR, spolu s uvedením adresy knihovny nebo prostřednictvím bankovního účtu žadatele formou peněžního převodu. V takovém případě žadatel hradí veškeré bankovní poplatky související s peněžním převodem ze zahraničí. Číslo bankovního účtu knihovny spolu s variabilním symbolem zmíněného převodu Vám sdělíme prostřednictvím e-mailové adresy orst@nkp.cz. Vydaná osvědčení Národní knihovna ČR zašle doporučeně na adresu žadatele v zahraničí po proplacení šeku, či po připsání platby na bankovní účet. Tento postup musí být ovšem předem s pracovníky NK ČR dohodnut.

Způsob vývozu po vstupu do EU:

Od 1. května 2004 byly s výjimkou letiště Praha - Ruzyně zrušeny hraniční celní přechody, osvědčení zde proto nebudou potvrzována (razítkována). Zákonná povinnost vyvážet do zahraničí předměty kulturní hodnoty pouze s vystaveným osvědčením se nemění, a to včetně sankcí vyplývajících z případného nedodržení zákona. Namátková kontrola celními orgány na hraničních přechodech, i mimo prostory hraničního přechodu však není vyloučena. Vnitrozemskou celnici je třeba kontaktovat pouze v případě vývozu předmětů kulturní hodnoty mimo země EU. Takový vývoz podléhá i dalším, unijním předpisům. Jedná-li se o kulturní statek, je k vývozu z celního území Evropských společenství zapotřebí také standardní evropské povolení, které v souladu s §4 zákona č. 214/2002 Sb. vydává Ministerstvo kultury. Tiskopisy žádosti o vydání tohoto povolení jsou k dispozici v odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury (Milady Horákové 139, Praha 6).