Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Studovna vědeckých pracovníků

Studovna vědeckých pracovníků


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Vstup do Studovny vědeckých pracovníků je povolen pouze těm registrovaným uživatelům, kterým bylo přiznáno oprávnění trvale, tj. po dobu platnosti registrace, používat služeb Studovny vědeckých pracovníků (viz poznámka) a těm uživatelům s denní vstupenkou, kteří jinak v zásadě splňují podmínky oprávnění trvale používat služeb této studovny. Ostatní uživatelé smějí využívat studovnu jen při naplnění následujících podmínek:
  1. potřebují-li v její příruční knihovně publikaci, kterou Národní knihovna ČR vlastní pouze v tomto jediném exempláři;
  2. jestliže byla pro ně expedována knihovní jednotka z konzervačního fondu;
  3. jestliže byl pro ně ve Studovně společenských a přírodních věd nebo ve Studovně periodik expedován mikrodokument, čtecí přístroje jsou v obou studovnách obsazeny a žádný trvalý registrovaný uživatel Studovny vědeckých pracovníků nepožaduje s čtecím přístrojem v této studovně pracovat;
  4. jestliže naléhavě potřebují k práci knihovní jednotku blokovanou pro trvalého registrovaného uživatele Studovny vědeckých pracovníků a tento ji právě nepoužívá.
 2. Při vstupu do studovny odevzdejte službě v předsálí svůj čtenářský průkaz, případně se prokažte jednodenní vstupenkou.
 3. Zvuková komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je zakázána.
 4. Pro svou práci použijte, pokud možno, jedno, neobsazené místo u pracovního stolu. V některých případech Vám může místo k práci závazně stanovit knihovník.
 5. Ve studovně můžete studovat knihovní jednotky, které Vám vydá knihovník v předsálí studovny (tištěné dokumenty, mikrodokumenty). Za výpůjčky ručíte až do doby, než je odevzdáte zpět knihovníkovi. Po dohodě s knihovníkem si blokované knihovní jednotky (svazky) můžete uložit samostatně na stanovené místo v policích – běžné v předsálí studovny, velkorozměrné ve studovně.
 6. Ve studovně je k dispozici příruční knihovna. Její fond je obsažen v elektronickém katalogu knihovny (OPAC), v bázi NKC.
 7. Zpřístupňování knihovních jednotek z konzervačních fondů se řídí zvláštními pokyny, které jsou k dispozici u službu konajícího knihovníka v předsálí.
 8. Prostřednictvím pracovních stanic počítačové sítě jsou Vám rovněž k dispozici databáze Národní knihovny a on-line databáze jí poskytované, jakož i přístup do Internetu.
 9. Při psaní nepoužívejte knihovní jednotky jako podložky. Při práci používejte, prosím, měkkou obyčejnou tužku, inkoustové pero používat nelze. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou nepřípustné. Na pracovní stoly neodkládejte zavazadla větších rozměrů (než malá kabelka).
 10. Blokování knihovních jednotek ve studovně
  1. Pro trvalé registrované uživatele Studovny vědeckých pracovníků není počet blokovaných knihovních jednotek neperiodických publikací omezen (s výhradou přeplnění úložné kapacity). Pokud není na evidenčním lístku uvedena lhůta blokování, je knihovní jednotka blokována po dobu jednoho týdne, žádá-li uživatel o blokování delší než jeden měsíc, je to respektováno za předpokladu, že knihovní jednotku nežádá další uživatel a aktuální úložné kapacity to umožňují.
  2. Knihovní jednotky vypůjčené prezenčně ve studovně nelze blokovat uložením v nájemním uzamykatelném kontejneru či skříňce ( viz ad 17).
  3. Knihovní jednotky - velkoformátové svazky (zejména noviny), se blokují v zásadě v rozsahu jeden ročník jednoho titulu pro jednoho registrovaného uživatele. Objednávky v nadlimitním rozsahu je třeba projednat předem se službou, posuzují se v souladu s aktuální úložnou kapacitou ve studovně.
 11. Chcete-li převést vypůjčené knihovní jednotky do jiné studovny, předložte je s nově vyplněnými evidenčními lístky službě, a to nejpozději 20 minut před uzavírací dobou. Knihovní jednotky, na něž nebude vypsán nový evidenční lístek, budou vráceny tentýž den do skladu. Do jiné studovny se však nepřevádějí knihovní jednotky ze zdejší příruční knihovny.
 12. Opouštíte-li studovnu, vraťte u služby vypůjčené knihovní jednotky. Opouštíte-li studovnu pouze krátkodobě a Váš čtenářský průkaz je uložen u služby, alternativně můžete pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, již si vyzvednete v předsálí; nicméně pak za své výpůjčky plně ručíte.
 13. Chcete-li zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy nebo mikrodokumentu z fondu Národní knihovny ČR, obraťte se na službu v předsálí, a to i pokud chcete použít vnesené zařízení. Upozorňujeme na omezení daná zájmem knihovny na ochraně fondů (podrobnější vysvětlení poskytne knihovník). Nemůže-li Národní knihovna ČR uspokojit Vaše požadavky na zvláštní druh reprografických prací, pověřený knihovník s Vámi může projednat řešení problému. Ve studovně nelze v žádném případě používat intenzívní světlo.
 14. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v Národní knihovně povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.
 15. Ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu.
 16. Za předměty vnesené uživateli Národní knihovna ČR v žádném případě nepřebírá odpovědnost. Můžete si je uložit buď po dobu provozu knihovny během kalendářního dne do šatny, resp. do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny nebo do nájemního kontejneru či skříňky podle bodu 17.
 17. Trvalí registrovaní uživatelé Studovny vědeckých pracovníků si mohou pro ukládání osobních věcí najmout uzamykatelný kontejner či skříňku. Podmínky nájmu stanovuje individuální smlouva. Doba nájmu činí alespoň jeden kalendářní měsíc. Národní knihovna může pronájem odepřít uživateli, který hrubě nebo opakovaně porušil podmínky předchozího nájmu.

V Praze dne 17. prosince 2012.

PhDr. Hanuš Hemola
náměstek sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

Poznámka

Pokyny pro registraci trvalého uživatele Studovny vědeckých pracovníků

Písemná instrukce

Trvalými registrovanými uživateli Studovny vědeckých pracovníků se mohou stát zejména:

 • členové a pracovníci vrcholných státních institucí až po ředitele sekcí (správ)
 • vědečtí pracovníci Akademie věd
 • řídící a vědečtí pracovníci celostátních odborných a kulturních institucí (např. Národní galerie, Národního muzea ap.)
 • vysokoškolští profesoři, docenti a odborní asistenti a asistenti
 • vedoucí redakční pracovníci (redaktoři odborných periodik, šéfredaktoři a vedoucí redaktoři denního tisku, pokud odborně publikují)
 • pro příslušníky zahraničních korporací platí tato ustanovení obdobně

Další uživatelé, pokud se chtějí stát trvalými registrovanými uživateli Studovny vědeckých pracovníků, osloví vedoucího Oddělení studoven. Při jednání je žádoucí doložit opakovanou odbornou publikační činnost, případně odpovídající doporučení vedoucího některého ze shorauvedených pracovišť.

Posluchačům postgraduálního studia a doktorandům se v zásadě doporučuje používat služeb Studovny společenských a přírodních věd.

Pro trvalé registrované uživatele Studovny vědeckých pracovníků je stanovena výše registračního poplatku uživatele knihovny podle položky 1.3 Ceníku placených služeb a poplatků Národní knihovny ČR.*

V Praze dne 17. prosince 2012.

PhDr. Hanuš Hemola, v. r.
náměstek sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky

*Dle platného Ceníku tedy při registraci či jejím prodloužení [na jeden rok] činí výše poplatku Kč 150,- - ať s oprávněním k výpůjčkám mimo budovu knihovny (status registrovaného uživatele 01 nebo 07) nebo bez tohoto oprávnění (status registrovaného uživatele 77). Registrační poplatek zaplatí i důchodce ve věku nad 70 let.

Hanuš Hemola