Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Referenční centrum

Referenční centrum


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Před vstupem do Referenčního centra (dále jen „RC“) jsou uživatelé povinni vypnout akustickou signalizaci mobilních telefonů a telefonovat pouze mimo prostory studovny. Uživatelé mají za povinnost chovat se v RC tak, aby nerušili ostatní uživatele a zachovávat základy slušného chování (viz ustanovení části 3, bodu 2 Knihovního řádu NK ČR). V případě porušení tohoto návštěvního řádu uživatelem je služba oprávněna uživatele z prostor RC vykázat.
 2. Před vstupem do RC jsou uživatelé povinni odložit v šatně nebo do uzamykatelných skříněk svrchní oděv, tašky, aktovky apod. Příruční zavazadlo, vyjma přenosných počítačů, které uživatel může vnášet do RC, nesmí v žádném uvedeném parametru překročit rozměry 30x21x10 cm. Výjimku z tohoto bodu mají pouze pracovníci knihoven, kteří v RC vyřizují agendu meziknihovních služeb.
 3. Do prostoru RC není povoleno vnášet jídlo nebo pití či je zde přímo konzumovat.
 4. V RC je možné využívat referenční a meziknihovní služby, garance za jednotlivé služby je rozdělena následujícím způsobem:
  • pult referenčních služeb (dále jen „služba RC“) garantuje zejména: referenční a rešeršní služby, přístup k Digitální knihovně (Kramerius atd.), přístup k licencovaným databázím, přístup k internetu prostřednictvím pevného připojení a Wi-Fi, přístup k příruční knihovně a využívání studijních míst, samoobslužné tisky, kopírování samoobslužné a na objednávku pro individuální uživatele
  • pult meziknihovních služeb (dále jen „služba MVS“) garantuje zejména: meziknihovní služby vnitrostátní, meziknihovní služby mezinárodní, elektronické dodávání dokumentů, eBooks on Demand (EOD)
 5. Uživatelé jsou povinni odevzdat při vstupu do RC čtenářský průkaz nebo se prokázat platnou jednodenní vstupenkou. V závislosti na typu služby, o kterou mají zájem, odevzdávají zmíněný doklad službě RC nebo službě MVS. Příslušným průkazem se službě MVS prokážou i pracovníci jiných knihoven, kteří v RC vyřizují agendu meziknihovních služeb.
 6. Uživatelům s platnou registrací nebo vstupenkou je k dispozici příruční knihovna. Registrovaní uživatelé dále mohou využívat počítače, na kterých jsou zpřístupňovány tyto elektronické zdroje: Digitální knihovna, online licencované databáze, báze Národní knihovny ČR, internet a souborné katalogy  knih a periodik v knihovnách ČR a Wi-Fi. Doba užívání elektronických zdrojů je omezena na 2 hodin denně, doba práce na internetu na 1 hodinu denně. Čas, po který lze tyto zdroje využívat, si může uživatel zarezervovat ve svém uživatelském kontě v bázi NKC. Držitelé platné vstupenky mohou využívat příruční knihovnu, studijní místa, Digitální knihovnu NK ČR, katalogy a databáze NK ČR a Wi-Fi (vybrané sítě). Pracovníky jiných knihoven opravňuje jejich průkaz pouze ke vstupu do RC za účelem vyřízení agendy meziknihovních služeb.
 7. Příruční knihovna RC je rozdělena na dvě části – volný výběr umístěný přímo v RC a knihovní jednotky uložené v příručním skladu expedované po domluvě se službou RC. Knihovní jednotky zapůjčené z příruční knihovny (volného výběru) i zapůjčené z příručního skladu předávají uživatelé vždy zpět službě RC. V žádném případě uživatelé knihovní jednotky nevracejí sami do regálů. Uživatelé nesmějí vynášet ze studovny žádné knihovní jednotky z příruční knihovny RC.
 8. Služba RC poskytuje uživatelům nezbytné informace pro orientaci v příruční knihovně, případně konzultace při vyhledávání v online licencovaných databázích, Digitální knihovně NK ČR a v databázích Národní knihovny ČR. Informace nad rámec garantovaných konzultací k informačním zdrojům a službám knihovny se odvíjí od aktuální situace ve studovně.
 9. Služba RC neposkytuje konzultace k využívání volného internetu (např. provádění finančních transakcí, zadávání inzerátů), ovládání grafických programů (např. editace fotografií, videí) atd. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní zodpovědnost uživatele a NK ČR nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv únik či zneužití dat z aplikací s přístupem k osobním údajům a datům uživatele.
 10. Pracovníci RC poskytují uživatelům po dohodě školení k využívání informačních zdrojů a služeb NK ČR. Zájemci se mohou zapsat do rozvrhu školení u služby RC ve studovně, případně se mohou dohodnout s garantem jednotlivých školení na individuálních konzultacích. Je možné domluvit též individuální konzultaci na téma, které souvisí se službami poskytovanými v RC.
 11. V RC jsou vyhrazena místa pro studium prezenčních výpůjček meziknihovní výpůjční služby. U těchto míst mají uživatelé meziknihovních služeb přednost. Pokud služba MVS neurčí jinak, mohou uživatelé tyto prezenční výpůjčky studovat i v dalších studovnách NK ČR. Uživatelé jsou povinni prezenční výpůjčky vrátit službě MVS nejpozději do konce provozní doby RC. Žádost o prodloužení výpůjční lhůty dokumentu je nutné předat službě MVS s dostatečným předstihem. Dokumenty vypůjčené prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb, u nichž je povolena absenční výpůjčka, mohou uživatelé studovat mimo NK ČR. Uživatelé jsou povinni dodržovat veškeré lhůty spojené s výpůjčkou.
 12. V případě opuštění počítače s pevným připojením k internetu je uživatel povinen ukončit veškeré spuštěné programy. Pokud uživatel své místo u počítače s pevným připojením k internetu opustí na dobu delší než 10 minut, je služba RC oprávněna uvolnit toto místo pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby RC. Služba RC je zároveň oprávněna ukončit veškeré programy spuštěné uživatelem. Za případnou ztrátu dat uživatele či jejich únik služba RC nenese žádnou odpovědnost.
 13. Uživatelé RC si mohou objednat následující služby: zpracování rešerše na dané téma, kopie z fondu NK ČR, tisky z Digitální knihovny Kramerius, meziknihovní služby, elektronické dodávání dokumentů nebo službu eBooks on Demand (EOD). Ceny jednotlivých služeb se řídí Ceníkem placených služeb a poplatků Národní knihovny ČR.
 14. Registrovaní uživatelé mohou po dohodě se službou tisknout z online licencovaných zdrojů, Digitální knihovny NK ČR, internetu nebo z vlastních souborů. Při tisku většího počtu stran jsou povinni rozdělit soubory odesílané k tisku do dávek o maximálním rozsahu 25 stran a tisknout každou dávku samostatně. Cena tisku se řídí Ceníkem placených služeb a poplatků Národní knihovny ČR. Uživatel je zodpovědný za nastavení tisků odeslaných z počítačů NK ČR na příslušná tisková zařízení, zodpovídá také za konečnou kontrolu odesílaného souboru (např. u textových dokumentů je nutné zkontrolovat, zda nejsou na tiskové zařízení odesílány i prázdné stránky, které mohou být součástí dokumentu). Uživatel je povinen uhradit veškeré tisky, které odeslal z počítače. Úhrada tisků není po uživateli požadována v případě, že poškození tisku či chybný tisk způsobila prokázaná chyba tiskového zařízení. Uživatelé mohou požádat službu RC o konzultaci při nastavení tisku, stejně tak mohou tisky reklamovat.
 15. Na základě domluvy se službou RC mohou uživatelé kopírovat z materiálů příruční knihovny na samoobslužném multifunkčním zařízení, které je umístěno v RC. Služba MVS povoluje samoobslužné kopírování dokumentů získaných prostřednictvím meziknihovních služeb. Samoobslužné kopírování se řídí Pokyny pro využívání samoobslužných reprografických služeb. Uživatel je povinen uhradit veškeré kopie zhotovené na příslušném zařízení. Úhrada kopií není po uživateli požadována v případě, že poškození kopií či chybné zhotovení kopií způsobila prokázaná chyba zařízení. Uživatelé mohou požádat službu RC o konzultaci při nastavení příslušného zařízení, stejně tak mohou kopie reklamovat. Při kopírování většího počtu stran může být uživatel službou RC požádán o dočasné přerušení kopírování tak, aby zařízení mohl využít i jiný uživatel. Souvisle bez přerušení může uživatel kopírovat do 25 stran.
 16. Na základě domluvy se službou mají uživatelé možnost zhotovit si z tištěných svazků digitální fotografii vlastním zařízením, a to bez použití blesku a bez jakýchkoliv zvukových projevů použitého zařízení. Stativ je možné využít pouze po podepsání prohlášení o užití díla. Zhotovování digitálních kopií z mikrofiší nebo fotografování obrazovek s digitalizovanými dokumenty je zakázáno. Digitální kopie zhotovené uživatelem jsou určeny pouze pro jeho osobní potřebu a NK ČR nenese odpovědnost za případné porušení autorských (a obdobných) práv uživatelem při užívání kopií.
 17. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v NK ČR povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.
 18. Uživatelé mohou v Referenčním centru využívat bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi), informace o technických parametrech jsou dostupné na webu Národní knihovny ČR.
 19. Registrovaní uživatelé NK ČR si mohou v Referenčním centru prezenčně vypůjčit čtečky elektronických knih. Výpůjčky čteček se řídí Pravidly půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih, uživatelé jsou povinni tato Pravidla respektovat.
 20. Za předměty vnesené uživateli a užívané uživateli v RC v žádném případě NK ČR nenese odpovědnost.

 

V Praze dne 2. listopadu 2015.

PhDr. Hanuš Hemola v.r.
náměstek pro knihovní fondy a služby

Hanuš Hemola