Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Týmových studoven

Návštěvní řád Týmových studoven

 1. K provedení práv a povinností uživatelů Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“) stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“) při používání služeb Týmových studoven (dále také jako “Studovny“) se vydává tento Návštěvní řád Týmových studoven (dále také jako „Návštěvní řád“). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.
 2. Studovny mohou využívat pouze uživatelé NK ČR s platným čtenářským průkazem, případně držitelé platné jednodenní vstupenky, kteří tohoto uživatele doprovázejí.
 3. Studovny lze využívat výhradně pro studijní účely či vědeckou práci. Je zakázáno je využívat pro komerční aktivity.
 4. Týmové studovny jsou vybaveny připojením k elektrické síti a k Wi-Fi.
 5. Využití projektoru (nebo jiné techniky - pokud je jí Studovna vybavena) musí být předem konzultováno s knihovníkem, který obeznámí uživatele s jeho obsluhou. Bez provedeného zaškolení se tak výslovně zakazuje toto zařízení jakkoliv užívat nebo s ním manipulovat.
 6. Rezervaci Studoven může provést pouze uživatel s platným čtenářským průkazem, a to v online katalogu NK ČR nebo u pracovníků knihovny, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Při rezervaci jiným způsobem, než prostřednictvím online katalogu NK ČR, je nutné uvést jméno kontaktní osoby, číslo čtenářského průkazu a požadovaný čas rezervace.
 7. Studovnu je možné rezervovat maximálně 14 kalendářních dní předem.
 8. Rezervace se provádí po dvouhodinových blocích, maximálně je možné rezervovat dva dvouhodinové bloky (druhý blok je třeba rezervovat přímo u služby v Referenčním centru).
 9. Pokud není Studovna rezervována jiným registrovaným uživatelem, lze pobyt prodloužit. Prodloužení provádí služba v Referenčním centru.
 10. Studovny je možné využít i bez předchozí rezervace, ale zájemci s potvrzenou rezervací mají přednost. Bližší informace poskytne služba v Referenčním centru.
 11. Nedostaví-li se uživatel, který provedl rezervaci v určený čas, je rezervace Studovny po 10 minutách automaticky zrušena.
 12. Uživateli s platným čtenářským průkazem je Studovna načtena jako výpůjčka na jeho čtenářské konto. Je výhradně na odpovědnosti uživatele, na nějž je provedena výpůjčka a který studovnu protokolárně převzal, kterým osobám umožní do studovny přístup. Počet těchto osob je však limitován kapacitou dané studovny.
 13. Před započetím a následně po ukončení užívání studovny je sepsán předávací protokol, ve kterém se zachytí stav studovny při předání a převzetí. Uživatel, na kterého je Studovna vypůjčena, je povinen zkontrolovat prostor při převzetí a případné závady či poškození společně s pracovníkem NK ČR zapsat do předávacího protokolu, jinak nese za tato poškození odpovědnost. Po ukončení práce předává místnost uklizenou a nepoškozenou.
 14. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat pracovníky Referenčního centra o vzniku škody a tuto škodu NK ČR uhradit. Není-li dohodnuto jinak, bere uživatel na vědomí, že odstranění případných škod zajistí NK ČR, a to na náklady uživatele, kterému byla studovna protokolárně předána.
 15. Není povoleno vnášet do Studoven potraviny a nápoje (vyjma čirých nealkoholických nápojů v uzavíratelných obalech).
 16. Psaní na tabuli je povoleno pouze fixami zapůjčenými od služby v Referenčním centru. V případě použití vlastních fix hrozí poškození tabule.
 17. Není dovoleno mezi Studovnami a ostatními prostory knihovny přemísťovat vybavení, techniku, židle, ani jinak manipulovat se zařízením Studoven.
 18. Týmové studovny nejsou zvukově izolované, hlasitost komunikace je nutné proto zachovávat na rozumné úrovni.
 19. Zaměstnanci knihovny jsou oprávněni kdykoliv vstoupit do Studovny. Při porušení Návštěvního řádu nebo Knihovního řádu mohou uživatele ze Studovny vykázat.
 20. Při nedodržení nebo opakovaném porušování Návštěvního řádu, nerespektování pokynů zaměstnanců knihovny může být uživatel zbaven práva (dočasně nebo trvale) využívat Týmové studovny a ztratí možnost rezervovat si je.
 21. Uživatelé berou na vědomí, že z důvodu ochrany majetku NK ČR jsou Studovny monitorovány prostřednictvím kamerového (ne zvukového) systému se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou k nalezení v příloze č. 9 Knihovního řádu nebo na webových stránkách NK ČR.

V Praze dne 27. března 2024

Mgr. Lenka Maixnerová v. r.
náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky