Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Relaxační zóny a Individuální studijní zóny

Návštěvní řád Relaxační zóny a Individuální studijní zóny

 1. K provedení práv a povinností uživatele Národní knihovny České republiky (dále jen jako „NK ČR“) stanovených Knihovním řádem NK ČR (dále jen jako „Knihovní řád“) při používání služeb Relaxační zóny a Individuální studijní zóny (dále společně také jako “Prostory“) se vydává tento Návštěvní řád Relaxační zóny a Individuální studijní zóny (dále také jako „Návštěvní řád“). V případech neupravených tímto Návštěvním řádem platí Knihovní řád.
 2. Prostory mohou využít uživatelé NK ČR s platným čtenářským průkazem i držitelé jednodenní vstupenky.
 3. Je zakázáno využívat Prostory ke komerční nebo jinak výdělečné činnosti.
 4. V Prostorech je možné studovat vlastní dokumenty nebo knihovní jednotky, které mají uživatelé v NK ČR absenčně vypůjčené, a při vstupu byla na tyto knihovní jednotky vyplněna propustka. Při změně technologie ochrany knihovního fondu může NK ČR od této povinnosti upustit.
 5. Do těchto Prostor nelze objednávat knihovní jednotky z knihovního fondu. Nelze sem ani vnášet knihovní jednotky z jiných studoven (ať již vypůjčené do jiných studoven nebo ty, které jsou součástí příručních knihoven).
 6. K dispozici je možnost připojení do elektrické sítě a k Wi-Fi.
 7. Hlasová komunikace je povolena, je však třeba dodržovat vzájemnou ohleduplnost vůči ostatním, kteří se v prostoru nacházejí.
 8. V Prostorech je povolena konzumace nápojů a jídla, s výjimkou konzumace teplých jídel.
 9. V Relaxační zóně se nachází místa pro výměnu knih, tzv. swap-koutky. Do nich je možné odkládat vlastní knihy a zároveň si odnést knihy, které zde nechali jiní uživatelé. Vynášené knihy je třeba předložit u turniketů ke kontrole. Při změně technologie ochrany knihovního fondu může NK ČR od této povinnosti upustit. V knize nesmí být razítko NK ČR ani jiné vlastnické znaky NK ČR.
 10. V Prostorech je také možnost si vypůjčit stolní hru, kterou je po použití třeba donést zpět na místo.
 11. V Relaxační zóně lze využít komunitní nástěnku pro zanechání vzkazu.
 12. Při odchodu je nezbytné zanechat Prostory ve stavu, který nebude bránit jejich využití dalšímu uživateli. Pokud jsou Prostory jakkoli poškozené, uživatel je povinen neprodleně závady nahlásit službě v Referenčním centru, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle +420 221 663 201.
 13. Za předměty vnesené uživateli NK ČR nepřebírá odpovědnost. Na dobu provozního dne si je uživatelé mohou uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny. Používání skříněk musí být v souladu s Provozním řádem úložných skříněk v prostorách NK ČR. Prostory jsou monitorovány prostřednictvím kamerového (ne zvukového) systému se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou k nalezení v příloze č. 9 Knihovního řádu nebo na webových stránkách NK ČR.
 14. V případě jakéhokoliv bezpečnostního problému či konfliktu je nezbytné kontaktovat pracovníky ostrahy.

 

V Praze dne 27. března 2024

Mgr. Lenka Maixnerová v. r.
náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby
Národní knihovny České republiky