Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Studovny Hudebního oddělení Národní knihovny ČR

Návštěvní řád Studovny Hudebního oddělení Národní knihovny ČR

Návštěvní řád Studovny Hudebního oddělení Národní knihovny ČR

Provoz Studovny Hudebního oddělení (OH) se řídí Knihovním řádem a následujícími pravidly.

 1. Studovna OH je určena ke studiu hudebnin, knih o hudbě uložených v příruční knihovně a dalších jednotek fondu oddělení. Ve zvláštním režimu jsou zde zpřístupňovány také nahrávky na CD z fondu NK ČR.
 2. Podmínkou pro poskytování služeb ve studovně je platný čtenářský průkaz. Při využívání Souborného hudebního katalogu, studiu vzácných tisků a hudebních rukopisů je třeba navíc vyplnit badatelský list. Návštěva prostor studovny a prezenční studium literatury z příruční knihovny jsou možné i po zakoupení jednorázové vstupenky v Hale služeb.
 3. Před příchodem do studovny je uživatel povinen odložit svrchní oděv, aktovky, batohy apod. v šatně knihovny.
 4. Vnášet potraviny a nápoje do studovny není dovoleno, jejich konzumace ve studovně je zakázána.
 5. Při vstupu do studovny uživatel službě odevzdá svůj čtenářský průkaz nebo povolení ke vstupu do studoven NK ČR (jednorázovou vstupenku).
 6. Dokumenty z fondů OH je možno studovat pouze prezenčně ve studovně oddělení.
 7. Expedice tištěných hudebnin z fondů OH se provádí na základě elektronické objednávky prostřednictvím online katalogu NK ČR. V případě speciálních požadavků je možné objednávku poslat emailem na oh@nkp.cz. Informaci o vyřízení objednávky čtenář vidí ve svém kontě, v případě speciálních požadavků je vyrozuměn e-mailem.
 8. Jednorázová expedice tištěných a rukopisných hudebnin obvykle obsahuje maximálně 6 exemplářů.
 9. Hudebniny lze rezervovat na dobu 14 dnů včetně dne objednávky. Prodloužení je možné ve čtenářském kontě, pokud nebyl vznesen požadavek jiného čtenáře.
 10. Exempláře z příruční knihovny se nerezervují.
 11. Uživatel ručí za poskytnutý dokument po dobu realizace výpůjčky. Uživatel je povinen vrátit ho v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. V opačném případě nese odpovědnost za všechna poškození a je povinen uhradit NK ČR náklady na opravu, popř. nahradit škodu jako při jeho ztrátě.
 12. Ve studovně je třeba zachovávat ticho. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno.
 13. Po ukončení studia se vypůjčený dokument ze skladu i z příruční knihovny odevzdává službě. Stejně tak i při krátkodobém opuštění studovny.
 14. Počítač v hlavní studovně je určen k vyhledávání v elektronických katalozích NK, ke studiu hudebních databází a elektronických médií přístupných v OH, k provádění hudebně-bibliografických rešerší a další hudebně-odborné činnosti. Počítač ve vedlejší studovně je určen k využívání NDK, DNNT. V případě většího zájmu uživatelů je délka práce s počítačem omezena na 60 min. Je-li počítač obsazen, obraťte se na službu.
 15. Digitální klavír ve studovně je určen k přehrávání zapůjčených hudebnin z fondu OH NK ČR. V případě většího zájmu uživatelů je čas přehrávání omezen na 30 minut.
 16. Přehrávače jsou určené k poslechu obsahu nosičů zvuku zapůjčených v NK ČR.
 17. Sluchátka k využití digitálního klavíru a poslechu hudby z přehrávačů jsou vydávána službou u výpůjčního pultu, kam jsou po skončení hraní / poslechu opět vrácena.
 18. Ve studovně lze na základě řádné objednávky zadat příslušný druh reprografických služeb, jejichž poskytování upravují samostatné podmínky. Kopie autorskoprávně volných dokumentů, jejichž fyzický stav to umožňuje, je po domluvě se službou možné zhotovit samoobslužně na příslušných místech knihovny. (Autorský zákon (121/2000 Sb.) umožňuje pořizovat rozmnoženiny hudebnin před uplynutím 50 let od jejich vydání a před uplynutím 70 let od smrti jejich autora pouze se souhlasem autora nebo jiného nositele autorských práv (většinou nakladatele). Možnost volného pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu se na kopírování vydaného notového záznamu nevztahuje, jak výslovně stanoví § 30a odst. 1 písm. d) autorského zákona.)
 19. Použití vlastních fotoaparátů, mobilních telefonů ev. dalších zařízení k pořizování snímků studovaných dokumentů je možné výhradně po domluvě se službou, vždy podle povahy dokumentu, v případě vzácných dokumentů po podepsání příslušného prohlášení.
 20. Výjimky z návštěvního řádu povoluje vedoucí oddělení.
 21. Porušení ustanovení návštěvního řádu může mít za následek vyloučení z užívání Studovny Hudebního oddělení, Studovny Oddělení rukopisů a starých tisků, jakož i dalších studoven konzervačních fondů Národní knihovny České republiky, případně i další sankce vůči uživateli podle Knihovního řádu Národní knihovny ČR.