Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Používání výpočetní techniky, internetu a informačních zdrojů

Používání výpočetní techniky, internetu a informačních zdrojů

Příloha č. 10 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

I. VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 1. NK ČR nabízí návštěvníkům a uživatelům k použití na místě výpočetní techniku různého charakteru a určení (dále též jako „Pracovní stanice nebo Počítače). V závislosti na konkrétním účelu se může u jednotlivých Počítačů lišit jejich konfigurace, dostupné funkce a vybavení.
 2. Podmínky a délku využití jednotlivých typů Pracovních stanic a možnosti rezervace stanovují Návštěvní řády jednotlivých studoven, aktuálně platné odpovídající pokyny či služba. Přednost mají vždy registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem, kteří využívají elektronické služby včetně internetu v souladu se specializací jednotlivých studoven nebo si využití Pracovní stanice objednali (pokud tuto službu daná studovna nabízí).
 3. Před zaujetím místa u Pracovní stanice uživatel zpravidla předá svůj čtenářský průkaz službě. Práci na Pracovní stanici smí zahájit pouze se souhlasem služby. Pracovat smí pouze na přiděleném místě ve studovně po dobu určenou řádem studovny nebo aktuálně platným odpovídajícím pokynem.
 4. Uživatelé smějí u vybraných Počítačů používat povolené nosiče dat (zpravidla USB); informace o nich je uvedena na předmětném stanovišti.
 5. Z vyhrazených Počítačů mohou uživatelé po dohodě se službou samoobslužně tisknout z vybraných zdrojů, internetu a vlastních souborů. Podmínky samoobslužného tisku včetně jeho ceny určuje Knihovní řád a jeho přílohy (zejména Ceník, příloha č. 7 Knihovního řádu).
 6. Veškerá uživatelská data se na Počítačích NK ČR ukládají pouze dočasně. Za uložená data nenese NK ČR žádnou odpovědnost.
 7. Uživatelům je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému Pracovních stanic a nainstalovaných aplikací a programů. Uživatelům je zakázáno používat jiné programové vybavení než to, které je mu poskytnuto v nabídce.
 8. Uživatelé se nesmí žádnými prostředky pokusit získat jiná přístupová práva či role, které jim nepřísluší. Nesmí se snažit získat přístup nebo přistupovat k informacím jiných uživatelů, pokud nejsou součástí poskytované služby. Zároveň nesmí vědomě narušovat práci ani chod a výkonnost Pracovní stanice.  Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva nebo roli jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě. Takto získané údaje nesmí nijak použít ani je nesmí nikomu předat.
 9. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace Počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na práci, provoz Počítače nebo datové sítě. Dále je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. V případě, že poškodí jakoukoli část výpočetní techniky, je povinen uhradit NK ČR veškeré vzniklé náklady.
 10. Uživatel i návštěvník bere na vědomí, že soukromá data, k jejichž sdělování prostřednictvím elektronické komunikace může docházet při používání Pracovních stanic pro soukromou potřebu uživatele nebo návštěvníka nesouvisející s knihovními službami, nemusí být šifrována. NK ČR nenese odpovědnost za jejich zneužití nebo zcizení jinými subjekty.
 11. Provoz datových sítí NK ČR může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické údržby, případně z jiných závažných důvodů. NK ČR neodpovídá za jeho případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 12. NK ČR není odpovědná za závazky, které by mohly z činnosti uživatelů používajících přístup k internetu v prostorách NK ČR vyplynout vůči třetím osobám.
 13. Správce sítě je oprávněn monitorovat síť za účelem kontroly a optimalizace jejího provozu. Využitím Počítače NK ČR nebo sítě NK ČR pro bezdrátové připojení k internetu vyjadřuje uživatel s tímto monitorováním souhlas.

II. PŘÍSTUP K INTERNETU

 1. NK ČR nabízí uživatelům přístup k internetu na zařízeních NK ČR (dále jen „Pevné připojení k internetu”) a bezdrátové připojení k internetu (dále jen Wi-Fi).
 2. Pevné připojení k internetu je určeno pouze registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem a je k dispozici na vyhrazených Počítačích v jednotlivých studovnách. Podmínky využívání Pevného připojení k internetu (délka využívání Počítače, možnost rezervace Počítače atd.) se v jednotlivých studovnách řídí aktuálně platným odpovídajícím pokynem NK ČR.
 3. Vybrané zdroje NK ČR dostupné prostřednictvím internetu (zejména katalogy NK ČR, digitální knihovny) mohou na vyhrazených Počítačích umístěných ve studovnách používat i návštěvníci s jednodenní vstupenkou (viz příloha č. 1 Knihovního řádu).
 4. Wi-Fi je k dispozici v prostorách NK ČR pro uživatele a návštěvníky. Informace o technických parametrech služby jsou zveřejněny na www.nkp.cz. Pro přístup k internetu prostřednictvím Wi-Fi neposkytuje NK ČR uživatelům přístrojové zařízení. NK ČR též neposkytuje technickou podporu těm uživatelům, kteří Wi-Fi využívají na vlastním přístrojovém vybavení.
 5. Pracovníci NK ČR neposkytují konzultace k využívání volného internetu (např. provádění finančních transakcí, zadávání inzerátů), ovládání grafických programů (např. editace fotografií, videí) atd. Používání bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je možné pouze na vlastní odpovědnost uživatele a NK ČR nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv únik či zneužití dat z aplikací s přístupem k osobním údajům a datům uživatele.
 6. Dostupnost internetových služeb, které vyžadují instalaci dodatečného softwaru, nemůže být nárokována. Knihovna nenese odpovědnost za nefunkčnost webů či internetových služeb třetích stran a vyhrazuje si právo odmítnout informační nebo technickou podporu k těmto službám.
 7. NK ČR monitoruje přístup k internetu. Pokud by činnost uživatele ohrožovala síť a infrastrukturu NK ČR, bude komunikace blokována.

III. VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

 1. Při užití děl, informací a dat získaných ze zdrojů NK ČR nebo jí zprostředkovaných je uživatel povinen respektovat autorské právo a ostatní předpisy: pokud není v licenčních podmínkách na přístupu ke zdroji uvedeno jinak, smí autorská díla a předměty ochrany práv příbuzných užít výlučně pro osobní potřebu, nesmí je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Veřejně přístupné databáze smí uživatel v nepodstatné míře užít k jakémukoli účelu, ve větším rozsahu však jen pro vlastní osobní potřebu, pro účely vědecké a vyučovací.
 2. Informační zdroje dostupné na internetu lze využívat pouze v souladu s právními a morálními normami. Využívání elektronických informačních zdrojů NK ČR upravuje příloha č. 8 Knihovního řádu. Případné zneužití dat a informací může být trestné.