Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Rukopisy, inkunábule a staré tisky Katalogy a databáze

Katalogy a databáze

 

1. Průvodce po fondu

2. Katalogy rukopisů

3. Katalogy inkunábulí, starých tisků a map (tisky vydané do roku 1800)

4. Katalogy grafiky

Průvodce po fondu

HEJNOVÁ, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR. Průvodce. Praha, 2007. (1. vyd.: TÁŽ. Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků SK ČSR v Praze. Praha, 1989.)

URBÁNKOVÁ, Emma. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha, 1957.

FALTYSOVÁ, Vlasta (ed.). Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky. Od prvotisků do konce 19. století. Praha, 2006 (německá verze: FABIAN, Bernhard. Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag. Teil 1. Bearbeitet von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei. Redaktion Claudia Blum. Hildesheim; Zürich; New York, 1999).

HANSLIK, J. A. Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek. Prag, 1851; HANUŠ, J. Zusätze und Inhaltsverzeichnisse zu Hanslik's Geschichte und Beschreibung der k.k. Prager Universitäts-Bibliothek. Prag, 1863.

KRISTELLER, Paul Oskar: Latin Mauscript Books before 1600. 5. Aufl., München, 2003. Plný text knihy s vyhledáváním.

MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručně dějiny jejich zpracování. Knihovna, 18, 2007, s. 99–118. Online verze.

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie Tošnerová. Praha, 2004. (rec. Jindřich MAREK, Mediaevalia historica bohemica, 10, 2005 [vyšlo 2006], s. 389-402, výtah na webu)

VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha, 1990.

 

Katalogy rukopisů

Databáze Manuscriptorium

Latinské, české a německé rukopisy

TRUHLÁŘ, Josef. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. Bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur I-II. Pragae, 1905-1906. (Latinské rukopisy především z oddělení I-VIII a IX-XV; rec. WOLKAN, Rudolf. Der Handschriftenkatalog der Prager Universitätsbibliothek, Mitteilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen 9, 1905, s. 70-76, 166-182.)

DOLCH, Walther. Katalog der deutschen Handschriften der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. I. Teil. Die Handschriften bis etwa z. J. 1550. Prag, 1909. (Německé středověké rukopisy, především z oddělení XVI.) Online.

MAREK, Jindřich – DRAGOUN, Michal. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha 2016. (Přírůstky středověkých rukopisů v odděleních I-XV.)

TADRA, Ferdinand Manuscripta Germanica - Deutsche Handschriften. Rukopis Národní knihovny ČR XVI.B.37. (Německé rukopisy, především z oddělení XVI, nacházející se v knihovně v době pořízení soupisu.)

TRUHLÁŘ, Josef. Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské. Praha, 1906. (České rukopisy, především z oddělení XVII.)

SVOBODOVÁ, Milada. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha, 1996. (České rukopisy signatury XVII.)

RICHTEROVÁ, Alena. Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha, 2007. (Oddělení XIX, velká část.)

KAPRAS, Jan. Rukopisy děčínské. Časopis českého Museum 78, 1904, s. 340-344, 423-430. (Oddělení XIX, podstatná část.)

TILLE, Václav; VILIKOVSKÝ, Jan. Rukopisná bohemika v Admontě. Časopis archivní školy 11, 1933, s. 77-122. (Oddělení XX.) Konkordance starých a nových signatur - XX

WENZEL, Elke. Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weißenau. Frankfurt am Main, 1998. (Oddělení XXIII, část.)

KELLE, Johann. Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. Lobkowitzsche Bibliothek, Serapeum, 1867, s. 305-317, 321-326. (Oddělení XXIII - řazeno dle starých čísel, v plném rozsahu se neshoduje s dnešní signaturou XXIII NK ČR.) Konkordance starých a nových signatur - XXIII (bez záruky)

LEHMANN, Paul. Handschriften aus Kloster Weissenau in Prag und Berlin. In Erforschung des Mittelalters IV, Stuttgart, 1961, s. 40-82. (Oddělení XXIII, část.)

SVOBODOVÁ, Milada. Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky I-II. Praha, 2012 (Oddělení XXIII, část.)

Nedatovaný inventář rukopisů pražské lobkovické knihovny pořízený po smrti knížete Augusta Longina (? 1842). Rukopis Národní knihovny ČR XXIII.A.15. (Oddělení XXIII dle stavu z poloviny 19. století, řazena podle starých čísel.) Konkordance starých a nových signatur - XXIII (bez záruky)

MAREK, Jindřich; MODRÁKOVÁ, Renáta. Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha, 2006 [vyd. 2007]; dodatek: MAREK, Jindřich. Nové písemnosti utrakvistické konzistoře a další dodatky k soupisu samostatných rukopisných zlomků v Národní knihovně ČR. Archivní časopis, 59, 2009, s. 27–49. (Rukopisné zlomky oddělení XXIV.)

URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971. (Oddělení XXVI.)

WOHLMANN, Bernhard. Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Ossegg. In Xenia Bernardina, Bd. 2. Wien, 1891, s. 115-164. (Rukopisy kláštera v Oseku.)

BOLDAN, Kamil: Bohemikální iluminované rukopisy knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku z pohledu kodikologického, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999-2000, s. 52-92.

HOFFMANN, František. Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Monasterii Teplensis Ordinis Praemonstratensis. Praha, 1999. (Rukopisy kláštera v Teplé.)

TRUHLÁŘ, Josef. Paběrky z rukopisů Klementinských. Věstník České akademie, 6, 1897, s. 302–305, 470–474; 7, 1898, s. 45–50, 209–213, 271–274, 409–413, 521–528, 590–593, 660– 664; 8, 1899, s. 180–184, 286–289, 353–357, 415–420, 451–453; 9, 1900, s. 148–152, 243–246, 293–295, 353–354, 413–416, 470–474, 566–569, 624–627; 10, 1901, 46–48, 99–100, 193–200. Český časopis historický, 8, 1902, s. 187–194, 316–325; 9, 1903, s. 194–202; 10, 1904, s. 201–202. [svázáno - u pultu/bound - at the desk]

URBÁNKOVÁ, Emma. Přírůstky rukopisného oddělení Universitní knihovny od vydání tištěných katalogů, Knihovna 1957, s. 41-64.

PLOCEK, Václav. Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae Socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur I-II. Pragae, 1973.

 

Řecké, církevněslovanské, románské a orientální rukopisy

OLIVIER, Jean-Marie; MONÉGIER DU SORBIER, Marie-Aude. Catalogue des manuscripts Grecs de Tchécoslovaque. Paris, 1983, s. 63-92. TITÍŽ. Manuscrits grecs récemment découverts en République Tchèque. Supplément au Catalogue des manuscrits grecs de Tchécoslovaquie. Paris, 2006, s. 67–305.

VAŠICA, Josef. Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Praha, 1995. (Hlavně oddělení XVII.)

ČERNÝ, Václav. Rukopisy, psané románskými jazyky, v pražských knihovnách. Studie o rukopisech 1, 1962, s. 65-108.

FÁREK, Michal. Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky. Praha, 2000.

BAHBOUH, Charif; CHARVÁTOVÁ, Jitka. Catalogue of Arabic Manuscripts of the National Library of the Czech Republic [elektronický zdroj]  = Katalog arabských rukopisů Národní knihovny České republiky. Praha, 1998.

PINTAUDI, Rosario; DOSTÁLOVÁ, Růžena; VIDMAN, Ladislav. Papyri Graecae Wessely Pragenses I-III, Firenze, 1988-2011.

 

Speciální soupisy

BERÁNEK, Karel. Soupis archivních rukopisů a jiných archiválií v Universitní a Strahovské knihovně v Praze. Sborník archivních prací 21, 1971, s. 185–234.

KOROLEC, Jerzy B.. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum, quae in Bibliothecae olim Universitatis Pragensis nunc Státní knihovna ČSR vocata asservantur. Wrocław, 1977.

HOFMAN, Alois. Die Sammlungen des Prager Adalbert Stifter-Archivs. Vierteljahrsschrift des A. Stifter Institut des Landes Oberösterreich. Linz, Jahrgang 11, 1962, Folge 3/4, s. 67-169.

WEIDMANN, Clemens. Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Band VII/1-2. Tschechische Republik und Slowakische Republik. Werkverzeichnis. Verzeichnis nach der Bibliotheken. Wien, 1997.

Konkordance starých a nových signatur - dnešní sign. NK ČR XX

Konkordance starých a nových signatur - dnešní sign. NK ČR XXIII (bez záruky)

 

Katalogy inkunábulí, starých tisků a map

Databáze STT (Pro vyhledávání inkunábulí (prvotisků vydaných do roku 1500), starých tisků a map (1501-1800) z fondu NK

 

Inkunábule

URBÁNKOVÁ, Emma. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986.

BÄUMLOVÁ, Michaela. Typografické jednolisty 15. století v knihovně chebských františkánů, Sborník muzea Karlovarského kraje 16, 2008, s. 7-25.

BOLDAN, Kamil. Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů, Minulostí Západočeského kraje 43, 2008, s. 79-114.

HLINOMAZ, Milan. Přehled tepelských prvotisků. Incunabula quae in bibliotheca teplensis asservantur. (Památce dr.Waltera Dolcha), Minulostí západočeského kraje 35, 2000, s. 167-243.

BOLDAN, Kamil. Úřední jednolistové tisky jagellonského věku. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016

 

Staré tisky

RetrIS - Generální katalog I (Naskenovaný lístkový katalog pro vyhledávání starých tisků, které zatím nejsou zkatalogizovány v bázi STT)

KPS Knihopis (Báze obsahuje bibliografické záznamy jazykově českých tisků vydaných v letech 1501-1800 a také bohemikálních inkunábulí, jež byly vytištěny na území Čech mezi lety 1476-1500. Předchůdcem báze KPS byl Knihopis-Digital, který založil a provozoval Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.)

Knihověda.cz (Portál Knihověda zahrnuje společný vyhledávač v databázích Knihopis a BCBT, interaktivní mapu tiskáren a tiskařské produkce v Čechách a na Moravě do r. 1800 a také elektronickou verzi publikace: Voit, Petr. Encyklopedie knihy, 2006 rozšířenou o hesla z oblasti středověké knižní kultury.)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století [CD-ROM]. Praha, 2003. http://www.lib.cas.cz/kvo/produkce-tiskaren-cr/ (Naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury).

HLINOMAZ, Milan. Postinkunábule a paleotypy v knihovně Kláštera premonstrátů Teplá, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 147-253.

KAŠPAR, Oldřich. Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Registro de los impresos espa?oles y portugueses de la antigua biblioteca pragense de los Lobkowicz actualmente depositada en la biblioteca Estatal de la República Socialista Checa en Praga. Praha, 1984.

Soupis děl J.A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Sest. Komise pro soupis děl Komenského. Věd. red. Dr. Emma Urbánková. Praha, 1959.

TŘÍŠKA, Josef. Disertace pražské univerzity 16.-18. století. Dissertationes Universitatis Pragensis 16.-18. saec. Praha, 1977.

URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971.

PALIČKOVÁ, Tereza a ADAMAITIS, Zuzana. Czerninská rodová knihovna: tisky 16. století czerninské provenience ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2019


Mapy

SOBOTKA, Jan: Lobkowiczká mapová sbírka. Praha, Národní knihovna ČR 2017.

 

Katalogy grafiky

Digitální knihovna Manuscriptorium

BLAŽÍČEK, Oldřich (ed.). Theses in Universitate Carolina Pragensi disputatae. Saec. 17 et 18. Vol. II,1-7 Pragae, 1967-1970. (Faksimile 111 univerzitních tezí.)

DELUGA, Waldemar. Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag. Praha, 2000.

FECHTNEROVÁ, Anna. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze, I-IV. Praha, 1984.

ZELENKOVÁ, Petra. Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR. Praha, 2020

 

Tereza Paličková