Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Kontakty PhDr. Renáta Modráková

PhDr. Renáta Modráková

 

PhDr. Renáta Modráková (roz. Sádlová)

(2.6. 1978, Strakonice)

Pracovní činnost v rámci oddělení

Středověké rukopisy, webová stránka a sociální sítě oddělení, stáže, odborné exkurze

Badatelské okruhy

- Paleografie 13. a 14. století

- Středověké latinské rukopisy

- Klášterní skriptoria 13. a 14. století

- Knihovny středověkých ženských klášterů

- Dějiny klášterů benediktinek v českých zemích (zejména klášter benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě)

- Středověká monastická literatura

Projekty

- Výzkum dějin knižní kultury (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV, oblast č. 132: 2019–2023)

- Kniha jako médium ve středověku a novověku (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV, oblast č. 139: 2021–2023)

- Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku (GAČR 20-08698S: 2020-2022)

- NAKI II Knihověda.cz: Portál k dějinám knižní kultury do roku 1800 (DG16P02H015, 2016-2020)

- Collection of Medieval Manuscripts of the Czech Reformation, Register of the World Memory (Unesco, 2007)

Další odborné aktivity

- Mezinárodní konsorcium TEI

- Mezinárodní konsorcium APICES

- členka EmBook project

- working group Medieval libraries from former female convents in Middle Europe (spolu s J. Hamburger, E. Schlotheuber)

- The Society for Medieval Feminist Scholarship (SMFS)

- redakční rada (ediční řada ORST)

- vedení odborných stáží a praxí

 

Bibliografie

Monografie

- MODRÁKOVÁ Renáta, Soupis židovských rodin z roku 1793. IV. díl, kraje: Chrudimsko, Plzeňsko, Žatecko, Hradecko, ed. Ivana Ebelová a kol., Praha: Státní ústřední archiv, 2004 (ISBN 80-86712-12-5) [List of Jewish Faimilies from the Year 1793. IV. Part, Regions: Chrudim, Plzeň, Žatec, Hradec]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Soupis židovských rodin z roku 1793. V. díl, kraje: Čáslavský, Klatovský, Rakovnický, ed. Ivana Ebelová a kol., Praha: Státní ústřední archiv, 2005 (ISBN 80-86712-21-4) [List of Jewish Families from the Year 1793. V. Part, Regions: Čáslav, Klatovy, Rakovník]

- MAREK Jindřich – MODRÁKOVÁ Renáta, Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky, Praha: Národní knihovna ČR, 2006 (ISBN 80-7050-499-4) [Fragments of Manuscripts in the National Library of the Czech Republic]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.-16. století, Praha: Národní knihovna ČR, 2008 (ISBN 978-80-7050-550-2) [Time Has Laid its Attire Aside: Fashion in Manuscripts from the 11th – 16th Centuries]

- UHLÍŘ Zdeněk – MODRÁKOVÁ Renáta, Zákon a Písmo: rukopisy české reformace 14.-16. století, Praha: Národní knihovna ČR, 2009 [Law and Scripture: Manuscripts of the Czech Reformation on the 14th – 16th Centuries]

- KLIMEK Tomáš – MODRÁKOVÁ Renáta, Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016 (ISBN 978-80-7050-670-7) [The Way to Diversity, or, the Caffeiner as a  Digital Medieval Historian]

- KŘEČKOVÁ Jitka – MODRÁKOVÁ Renáta – SVOBODOVÁ Milada – VOJTÍŠKOVÁ Lucie – VOJTÍŠEK Jan, Ad mandatum domini Regis: z královské kanceláře a knihovny Václava IV., Praha: Národní archiv, 2019 (ISBN 978-80-7469-093-8) [Ad mandatum domini Regis: From Royal Chancery and Library of Wenceslas IV]

- STUDNIČKOVÁ Milada – BOLDAN Kamil – MODRÁKOVÁ Renáta, Nebeský žebřík: pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR, Praha: Scriptorium, 2019 (ISBN 978-80-88013-93-8) [Latter to the Heaven: Late Medieval Prayer Books from the Collections of the National Library CZ]

- elektronická edice rukopisu XII.D.12 (Manuscriptorium) [Manuscript XII.D.12]

Studie a články

- MODRÁKOVÁ Renáta, Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví. Knihovna 18, 2007, s. 9-14 [Reformation Manuscripts from Klementinum from the Perspective of the View of World Cultural Heritage]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v 13.-14. století, in: Dvory a rezidence ve středověku II, Skladba a kultura dvorské společnosti, ed. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha: Historický ústav, 2008, s. 459-474 [Reflection of Court in the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle in the 13th-14th Centuries]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Písemnosti abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve 13.-14. století. Naznačení úzkých hranic mezi diplomatikou a kodikologií, in: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, ed. Zdeněk Hojda – Hana Pátková, Praha: Filozofická fakulta UK, 2008, s. 55-72 [Documentations of Abesses from the St. George´s Convent at the Prague Castle in the 13th-14th Centuries]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Úřad abatyše kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v období 13.–14. století, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, ed. Pavel Krafl, Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, s. 580-592 [Office of Abbess from the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle in the Period of the 13th-14th Centuries]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Známé i neznámé jeptišky kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě z jeho pramenů, in: Náchodsko od minulosti k dnešku, Náchod: Regionální muzeum Náchod, 2009, s. 83-102 [Known and Unknown Nuns form the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle from its sources]

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Uniformity and Variability of the Book Culture of Women´s Mediaeval Order Institutions in Central European Lands, in: Rediscover Final Conference Proceedings, Prague, 15 September 2010, National Library of the Czech Republic, Prague: National Library, 2010, s. 45-64

- MODRÁKOVÁ Renáta, Open the Gates of Paradise: the Benedictines in the heart of Europe 800-1300: Exhibition guide. Ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, Praha: Národní galerie, 2014, s. 236-237, 244-245

- MODRÁKOVÁ Renáta, Středověké rukopisy v soukromém vlastnictví benediktinek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, in: Knihy v proměnách času, ed. Jitka Radimská, Jitka, České Budějovice, 2015, s. 337-354 [Medieval Manuscript in Private Ownership of the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Ego indigna et misera famula tua, in: Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře, ed. Tomáš Klimek – Renáta Modráková, Praha: Národní knihovna České republiky, 2016, s. 177-189

- MODRÁKOVÁ Renáta, Rukopisy z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Dějiny a současnost 2018, s. 28-29 [Manuscripts from the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Historické jádro knihovny premonstrátů v Teplé, Dějiny a současnost 2018, s. 28-29 [Historical Core of Library from the Premonstratensian Monastery in Teplá]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Die Chronik des sogenannten Dalimil, in: Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte. Ausstellungskatalog, ed. Markus Cottin – Lisa Merkel, Michael Imhof Verlag, 2018, s. 395-396

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Change of Historical Periods in the Light of Manuscripts and their Scribes from the Benedictine St. George´s Convent at the Prague Castle at the Beginning of the 14th Century, in: „Change“ in medieval and Renaissance scripts and manuscripts. 19th Colloque international de paléographie latine in Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin on September 16.-19, 2015, ed. Eeuw OvergaauwMartin Schubert, Turnhout: Brepols, 2019, s. 277-288

- MODRÁKOVÁ Renáta, Knihovny ženských klášterů v pohusitské období, Acta Musei Nationali Pragae Historia litterarum 65/3-4, 2020, s. 25-40 [Libraries of Female Monasteries in Post-Hussite Period]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Sbírka kázání moravského superintendenta církve evangelické helvétského vyznání Michala Blažka, 1789–1790, Knihovna 30/2, 2019, s. 91-95 [Collection of Sermons by Moravian Superintendant of the Church of Evangelic Helvetian Religion Michal Blažek, 1789-1790]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Zlomek z druhé poloviny 13. století s dvouhlasou hudební notací z okruhu pařížské katedrály Notre-Dame v kodexu V E 15, E-zpravodaj Národní knihovny ČR 8/3, 2021, s. 3 [Fragment from the second half of the 13th century with two-voices staff notation from the circle of the Parish Notre-Dame Cathedral in the codex V E 15] https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2021_3.pdf

- MODRÁKOVÁ Renáta, Přemyslovský kult v rukopisech Kunhuty, abatyše svatojiřského kláštera, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. ed. Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová, Praha: Karolinum, 2021, s. 40-50 [The Přemyslid Cult in the manuscripts of Kunigunde, Abbess of St George´s Convent]

- MODRÁKOVÁ Renáta, Výstava Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily, E-zpravodaj Národní knihovny ČR 6, 2021, s. 3-4 [The Exhibition The Book and the Veil. 1100 Years since the Death of Princess and Saint Ludmila]

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Reconstruction of Former Czech Benedictine Convent Libraries in Manuscriptorium Digital Library (v tisku)

- MODRÁKOVÁ Renáta, The Production of Notated Manuscripts in the Scriptorium of St. George´s Convent in the Reign of Charles IV (v tisku)

- MODRÁKOVÁ Renáta, Medieval Libraries form Bohemian Benedictine Nunneries on the Easter European Borders (v tisku)

- MODRÁKOVÁ Renáta, Benedictine St. George´s Monastery at the Prague Castle as a Crossroad of Medieval Cultural Trends and Ideas (v tisku)

- MODRÁKOVÁ Renáta, Speaking internationally in female communities on the Eastern boarders of medieval Europe (v tisku)

Recenze

- (rec.) VINTR Josef, Ostrovské rukopisy, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014, Slovo a smysl 22/XI, 2014, s. 120-121 [Manuscripts from Ostrov]

- (rec.) PETR Stanislav, Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana, Praha: Historický ústav AV ČR, 2014 (ISBN 978-80-7286-238-2), Studia Mediaevalia Bohemica 8, 2016, s. 169-170 [Research of Bohemical Manuscripts in Libraries Angelica, Corsiniana and Vallicelliana in Rome]

- (rec.) DRAGOUN Michal – MAREK Jindřich, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta, Praha: Národní museum – Scriptorium, 2012 (ISBN 978-80-7036-350-8, 978-80-87271-68-1), Acta Musei Nationali Pragae Historia litterarum 62/3-4, 2017, s. 46-49 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum: Collections of Adolf Patera and Čeněk Zíbrt]

- (rec.) BRČÁK Marek et al., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A, Praha: Národní museum – Scriptorium, 2014 (ISBN  978-80-7036-421-5), Acta Musei Nationali Pragae Historia litterarum 63/1-2, 2018,s. 50-53 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum. Shelf mark 1 A]

- (rec.) BENEŠ Jiří et al., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 B a 1 C, Praha: Národní museum – Scriptorium, 2015 (ISBN 978-80-7036-448-2), Acta Musei Nationalis Pragae Historia Litterarum 63/3-4, 2018, s. 207-211 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum. Shelf mark 1 B and 1 C]

- (rec.) BROM Vlastimil et al., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G, Praha: Národní muzeum – Scriptorium, 2016 (ISBN 978-80-7036-493-2), Acta Musei Nationali Pragae Historia Litterarum 64/1-2, 2019, s. 69-73 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum. Shelf mark 1 B and 1 C]

- (rec.) DRAGOUN Michal, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 K. (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta), Praha: Národní museum – Scriptorium, 2017 (ISBN 978-80-7036-537-3), Acta Musei Nationali Pragae Historia Litterarum 64/3-4, 2019, s. 48-55 [Manuscripts Fragments from the Library of the National Museum: Shelf mark 1 K. Additions to Collections of Adolf Patera and Čeněk Zíbrt]

- (rec.) BOLDAN Kamil, Počátek českého knihtisku, Praha: Scriptorium, 2018 (ISBN 978-80-88013-69-3), Knihovna 31, 2020, s. 84-86 [Begining of Bohemian Bookprinting]

Výstavy

- Putovní výstava Půvaby a tajemství klementinských rukopisů (2007/2008), Národní knihovna ČR (a partnerské knihovny) [Charms and Secrets of Manuscripts from Klementinum]

- Čas odložil svůj šat. Móda klementinských rukopisů z 11.-16. století. (2008), Národní knihovna ČR [Time Has Laid its Attire Aside: Fashion in Manuscripts from the 11th – 16th Centuries]

- Čechy – křižovatka Evropy. II. část: Zákon a Písmo. Rukopisy České reformace 14.-16. století (spolu se Zdeňkem Uhlířem) (2009), Národní knihovna ČR [Bohemia – Crossroad of Europe. II. Part: Law and Scripture: Manuscripts of the Czech Reformation on the 14th – 16th Centuries]

- Josef Truhlář a klementinská knihovna (spolu s Jindřichem Markem) (2013), Národní knihovna ČR [Josef Truhlář and Library in Klementinum]

- virtuální výstava „…a slovo se stalo hudbou“ (spolu s Lenkou Hlávkovou) [„…and Word Became Music]

- Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. (spoluúčast) (2018), Národní archiv – Národní knihovna ČR [From the Royal Chancery and Library of Wenceslas IV]

- Scala coeli. Pozdně středověké modlitební knihy (projekt NAKI, spoluúčast) (2018), Národní knihovna ČR [Scala coeli. Late Medieval Prayer Books]

- Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech (spolupráce) (9.6. 2020-11.9. 2020), MÚ Praha-Suchdol

- Kniha a závoj. 1100 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily (13.12.2021-30.1.2022), Národní knihovna ČR [The Book and the Veil. 1100 Years since the Death of Princess and Saint Ludmila]

- virtuální výstava Kniha a závoj [The Book and the Veil]

Zahraniční pobyty a stáže

- Universität in Bern, Švýcarsko (2001)

- Vatican, Rom, Itálie (2007)

- Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, Polsko (2006, 2014, 2022)

- Biblioteka Uniwersytecka, Toruń, Polsko (2014)

- Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Maďarsko (2016)

- Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Rakousko (2017, 2018)

- Bayerische Staatsbibliothek, München, Německo (2018)

- Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle, Německo (2022)

Konference

- Knihy v proměnách času, Český Krumlov (24.10.-27.10.2014) [Books in Changes of Time], s příspěvkem Středověké rukopisy v soukromém vlastnictví benediktinek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě [Medieval Manuscript in Private Ownership of the St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle]

- Karel IV. (1316-1378) a hudební odkaz jeho doby, Praha (10.-12.11.2016) [Charles IV (1316-1378) and Musical Tradition of his Time], s příspěvkem The Production of Notated Manuscripts in the Scriptorium of St. George´s Convent in the Reign of Charles IV

- Monasteries in Digital Humanities, Pauline Monastery of Jasna Góra (12.9.-15.9.2017), s příspěvkem The Reconstruction of Former Czech Benedictine Convent Libraries in Manuscriptorium Digital Library

- (TRANS)MISSIONS: Monasteries as Sites of Cultural Transfers, Praha (25.9.-26.9.2017), s příspěvkem Benedictine St. George´s Monastery at the Prague Castle as a Crossroad of Medieval Cultural Trends and Ideas

- Women´s Literary Culture and the Medieval Canon, Bergen, Norway (22.-24.6. 2017), s příspěvkem Premysliden Princesses as Donators in the Medieval Middle European Territory

- Annual meeting TEI, Victoria, Canada (11.-16.11.2017)

- MedRen, Praha, (4.-8.7. 2017), s příspěvkem Medieval Musical Manuscripts from Former Benedictine Convents in the Bohemian Lands

- Workshop Libraries of female monasteries in Northern Germany, Medingen, German (27.6.-30.6.2018)

- Annual meeting TEI, Tokio, Japan (9.9.-13.9.2018)

- Bibliotheca Antiqua, Olomouc (28.-29.11. 2018), s příspěvkem Výzkum proveniencí ve středověkých rukopisech Národní knihovny ČR [Research of Provenance Glosses in Medieval Manuscripts of the National Library of the Czech Republic]

- IV. mezioborové medievistické kolokvium Centra pro studium středověku FF UK Oddech a zahálka ve středověku, Praha (22.1.-23.1.2019) s příspěvkem Oddech a zahálka v českých středověkých ženských klášterech [Rest and Idleness in Czech Medieval Female Monasteries]

- “From the Scriptorium to the Library”, Segovia, Spain (10.6.-12.6. 2019) s příspěvkem Medieval Libraries from Bohemian Benedictine Nunneries on Easter European Borders

- “Speaking Internationally”, Bangor, Velká Británie (26.6.-28.6.2019) s příspěvkem Speaking Internationally in Female Communities on the Easter Borders

- Annual meeting TEI, Graz, Rakousko (15.-20.9. 2019) s posterem Research of provenance glosses in medieval manuscripts and in incunabulas from historical collections of the National Library of the Czech Republic + Virtual reconstruction of scattered provenance of Bohemian printed books

- The twenty-first Colloquium of the Comité international de paléographie latine, The rise of vernacular writing. The palaeographical perspective, Florencie, Itálie (19.-21.2. 2020) s posterem Research of provenance glosses in medieval manuscripts and in incunabulas from historical collections of the National Library of the Czech Republic

- mezinárodní workshop St. George´s Benedictine Convent at the Prague Castle, Harvard University - Universität v Düsseldorfu - Národní knihovna ČR, Praha, 18.-21.7. 2022 (spolupořadatel)

- Annual meeting TEI, Newcastle (11.-17.9. 2022)

Další aktivity

- Video Knihy na řetězech [Libri catenati]

- Video tzv. Pasionál abatyše Kunhuty [So Called Passiona of Abbess Kunhuta]

- Video Pontifikál Renauda z Baru [Pontificale of Reginaud from Bar]

- Video Velikonoce ve středověkých rukopisech [Easter in Medieval Manuscripts]

- Video Zlomek evangelia svatého Lukáše [Fragment of the Gospel of Luke]

- Certifikát Design Thinking

Úvodní stránka oddělení

PhDr. Renáta Modráková