Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Hudební oddělení Fond Hudebního oddělení

Fond Hudebního oddělení

V Hudebním oddělení jsou uloženy a zpřístupněny sbírky tištěných a rukopisných hudebnin a dalších s hudbou souvisejících dokumentů (knihy o hudbě, odborné muzikologické časopisy, korespondence, libreta ad.), pocházející převážně z 18.–21. století.

Nejrozsáhlejším fondem je sbírka hudebních tisků, která čítá přibližně 110 000 jednotek. Sbírka je soustavně budována od založení Hudebního oddělení roku 1923.

Domácí produkce hudebnin je doplňována na základě povinného výtisku. Díky úsilí zakladatele oddělení Ladislava Vycpálka (1882–1969) je zde téměř v úplnosti zastoupena starší produkce českých a zvláště pražských hudebních nakladatelství, zejména od počátku 20. století (F. A. Urbánek, Mojmír Urbánek, Hudební matice Umělecké besedy, Barvitius, Hoffmann, Chadím, Šolc a další), od roku 1935 soustavně také produkce slovenská.

Zahraniční hudebniny byly a jsou doplňovány výběrově. Prioritou jsou přitom tituly z oblasti tzv. vážné hudby, pořizované pro účely studijní a vědecké. Provozovací materiály se doplňují pouze výjimečně, hlavní důraz leží na partiturách a na novodobých kritických edicích.

Součástí sbírky hudebních tisků je množství titulů z 19. i 18. století a ojediněle též starších, které mají charakter historických pramenů. Druhově a žánrově je sbírka univerzální, zahrnuje hudbu církevní, všechny druhy hudby světské a výjimkou není ani žánr hudby populární.

Sbírka hudebních tisků je uspořádána dle formátů, stojí na signatuře 59 A až G. Nejvýznamnější pomůckou pro vyhledávání je autorský lístkový katalog. Pomocné lístkové katalogy – systematický a předmětový – jsou mladší a postihují fond pouze částečně. V elektronickém katalogu (báze NKC) jsou zpracovány přírůstky od roku 1995. Autorský lístkový katalog tištěných hudebnin je rovněž přístupný na internetových stránkách NK (RetrIS).

Rozsahem menší sbírka rukopisných hudebnin čítá kolem 5500 jednotek. Obsahuje opisy i autografy z 18.–20. století, její součástí je i několik relativně samostatných celků, k nimž patří zejména hudební sbírka kantorského rodu Strachotů, sbírka z kůru kostela v Kolči, vzácná sbírka kantorského rodu Hübnerů z Dlouhého Mostu ad.

Rukopisné hudebniny mají signaturu 59 R, lístkový katalog se nachází ve studovně Hudebního oddělení. Části rukopisné sbírky hudebnin jsou v současnosti elektronicky zpracovávány pro mezinárodní soupis hudebních pramenů RISM.

Dalším samostatným celkem fondu Hudebního oddělení je sbírka korespondence (cca 450 jednotek) významných skladatelů, hudebníků, hudebních vědců a nakladatelů, převážně z 19. a 20. století. Dopisy jsou uloženy pod signaturou 59 L, pomůckou pro vyhledávání je zatím inventární seznam dostupný v hudebním oddělení.

Samostatným kompletem je tzv. Mozartův památník, soubor dobových dokumentů a tištěných vydání i opisů Mozartových skladeb.

Sbírka mikrofilmů obsahuje výběr kopií převážně bohemikálních hudebních dokumentů, pořízených a zpřístupňovaných ke studijním účelům se zřetelem na ochranu vzácných hudebních pramenů z České republiky i ze zahraničních knihoven.

Součástí fondu Hudebního oddělení je obsáhlá příruční knihovna. Obsahuje více než 9000 svazků muzikologické literatury a řadu titulů odborných periodik, které jsou z větší části zpřístupněny ve volném výběru. Lístkový katalog příruční knihovny se nachází ve studovně Hudebního oddělení.

Václav Kapsa