Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Ceník

Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Příloha č. 7 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 1. 4. 2024

1 1. Registrace, čtenářské průkazy, vstupenky
1.1 Poplatky za provedení registrace na místě a za každé její prodloužení / obnovení
1.1.1 fyzická osoba, 26-69 let
200,-
1.1.2 fyzická osoba, 15-25 let
100,-
1.1.3 fyzická osoba, od 70 let
zdarma
1.1.4 fyzická osoba, držitel průkazu TP, ZTP/P, ZTP
zdarma
1.1.5 uživatelé Studovny vědeckých pracovníků (bez ohledu na věk)
200,-
1.1.6 uživatelé Studovny vědeckých pracovníků (držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P)
zdarma
1.2 Poplatky za provedení registrace vzdáleně a za každé její prodloužení / obnovení
1.2.1 fyzická osoba, 15 - 69 let (při vydání čtenářského průkazu na místě nelze zpětně nárokovat rozdíl proti bodu 1.1.2.)
200,-
1.2.2 fyzická osoba, od 70 let (při vydání čtenářského průkazu se v případě uživatelů Studovny vědeckých pracovníků uplatňuje bod 1.1.5., případně 1.1.6.)
zdarma
1.2.3 fyzická osoba, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P
zdarma
1.3 Čtenářské průkazy
1.3.1 poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu

10,-

1.3.2

poplatek za vystavení duplikátu platného čtenářského průkazu

50,-

1.4

Jednodenní vstupenky

 

1.4.1 jednodenní vstupenka 20,-
1.4.2 jedno dítě do 14 let včetně doprovodu dospělé osoby zdarma
1.4.3 fyzická osoba, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P zdarma
1.4.4 osobní asistent doprovázející držitele průkazu ZTP/P zdarma
2 Meziknihovní služby

2.1

Vnitrostátní meziknihovní služby

2.1.1

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

zdarma

2.1.2
 • kopie z knihoven v ČR
dle ceníku dodávající knihovny
2.1.3
 • kopie dodávané knihovnám v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy
20,-
2.1.4
 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR na základě objednávky na portálu knihovny.cz (služba ZÍSKEJ)
cena dle Ceníku ZÍSKEJ
2.2 Mezinárodní meziknihovní služby
2.2.1
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - dodáno z Evropy mimo Velkou Británii
250,-
2.2.2
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - dodáno z Velké Británie a zemí mimo Evropu
450,-
2.2.3
 • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
40,-
3
Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby
3.1 Reprografická kopie nebo tiskový výstup na samoobslužném zařízení
cena za 1 stranu ; ceny platí také pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P pro kopie nebo tiskové výstupy na objednávku
3.1.1
 • černobílý tisk/kopie (vč. kopie z mikrodokumentu), formát A4
2,-
3.1.2
 • černobílý tisk/kopie (vč. kopie z mikrodokumentu), formát A3
4,-
3.1.3
 • barevný tisk/kopie, formát A4
9,-
3.1.4
 • barevný tisk/kopie, formát A3
18,-
3.2 Reprografická kopie nebo tiskový výstup na objednávku
cena za 1 stranu ; výjimka pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P - cena kopií se řídí položkami bodu 3.1. tohoto Ceníku
3.2.1 černobílý tisk/kopie, formát A4 12,-
3.2.2 černobílý tisk/kopie, formát A3 14,-
3.2.3 barevný tisk/kopie, formát A4 17,-
3.2.4 barevný tisk/kopie, formát A3 25,-
3.2.5 černobílý tisk z mikrodokumentu, formát A4 10,-
3.2.6 černobílý tisk z mikrodokumentu, formát A3 11,-
3.3 Digitální kopie
cena za 1 výstup/soubor
3.3.1 digitalizováno na objednávku - sken 200 dpi (uživatelská kvalita) 16,-
3.3.2 digitalizováno na objednávku - sken 300 dpi (uživatelská kvalita) 21,-
3.3.3 digitalizováno na objednávku - sken 400 / 600 dpi (tisková kvalita) (smluvní cena – rozšíření kvality skenu; výsledné rozlišení se odvíjí od konkrétní předlohy a použitého zařízení) 100,-
3.3.4 zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů 10,-
3.3.5 zhotoveno samoobslužně (z dokumentu obsahujícího pouze díla volná nebo nechráněná autorským právem) 2,-
3.3.6 elektronické dodávání dokumentů (EDD ZÍSKEJ) cena dle Ceníku ZÍSKEJ
3.3.7 eBooks on Demand (EOD) cena dle Ceníku EOD
3.3.8 digitalizát autorsky volného díla z NDK (automatizované zpracování, minimální počet objednaných stran: 150) 0,40
3.4 Fotografická reprodukce (digitální výstup bez nosiče dat)
cena za 1 výstup/soubor
3.4.1 uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi) 126,-
3.4.2 tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi) 250,-
3.5 Fotografická reprodukce (barevný fototisk)
cena za 1 výstup/soubor
3.5.1 9x12 cm 100,-
3.5.2 13x18 cm 100,-
3.5.3 18x24 cm 106,-
3.5.4 24x30 cm 114,-
3.5.5 30x40 cm 126,-
3.6 Laminace kopií
cena za 1 list
3.6.1 formát A3 20,-
3.6.2 formát A4 10,-
3.6.3 formát A5 8,-
3.7 Kroužková vazba
3.7.1 do 20 listů 20,-
3.7.2 do 100 listů 30,-
3.7.3 do 180 listů 40,-
4

Rešeršní a ověřovací služby

4.1 Rešeršní služby
4.1.1 poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
4.1.2 pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
4.2 Ověřování informací
4.2.1 ověřování bibliografických a biografických údajů (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
4.2.2 ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
5

Poplatky a příplatky

5.1

Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu

za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky

5.1.1
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku z fondu NK ČR
5,-
5.1.2
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
10,-
5.2 Další poplatky - výpůjční služby
5.2.1 poplatek za ředitelskou upomínku (doporučený dopis generálního ředitele NK ČR) 70,-
5.2.2
poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku nebo jinou položku předmětu vymáhání) 200,-
5.2.3 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky z fondu NK ČR nebo výpůjčky prostřednictvím MVS (za každou knihovní jednotku). Manipulační poplatek je účtován vždy a sčítá se s finanční náhradou škody určenou NK ČR nebo půjčující knihovnou (v případě MVS). 200,-
5.2.4 Finanční náhrada při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky z fondu NK ČR v případě, jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné - podle Knihovního řádu rozhoduje o způsobu a výši náhrady NK ČR. Výše finanční náhrady se řídí buď aktuální tržní cenou dokumentu (publikace), k níž se připočítává manipulační poplatek při likvidaci škody (5.2.3.), nebo je kalkulována jako kombinace ceny zhotovené kopie (3.2.), ceny vazby (dle ceníku smluvního externího dodavatele) a manipulačního poplatku při likvidaci škody (5.2.3.).
5.2.5
poplatek za oznámení o rezervaci knihovní jednotky nebo zaslání upomínky poštou (obyčejné psaní) se účtuje ve skutečné výši
5.2.6 finanční náhrada škody při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky vypůjčené prostřednictvím MVS podle Knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny
5.3 Příplatky za přípravu předloh
5.3.1 do 10 položek paušálně 30,-
5.3.2 za 11. a každou další položku 3,-
5.4
Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických, hudebních a konzervačních fondů při reprografických službách
5.4.1 1-10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 20,-
5.4.2 11-50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 100,-
5.4.3 nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 500,-
5.5
Poštovné a balné

5.5.1 balné 35,-
5.5.2 balné – hromadná distribuce brožur a kalendářů 10,-
5.5.3 poplatek za doručení se účtuje dle skutečných nákladů poskytovatele poštovních služeb včetně pojistného
5.6 Další poplatky a příplatky - reprografické služby
5.6.1
příplatek za neúplnou objednávku 20,-
5.6.2
příplatek za zhotovení výřezu 4,-
5.6.3 příplatek za expresní služby + 50 % z ceny zakázky
5.7 Nosiče dat
5.7.1 CD včetně papírového obalu 15,-
5.7.2 DVD včetně papírového obalu 30,-
5.8 Poplatky - úložné skříňky, šatna
5.8.1 vratná záloha na zapůjčení zámku 100,-
5.8.2 poplatek v případě ztráty zámku nebo klíče k úložné skříňce ve Studovně vědeckých pracovníků 100,-
5.8.3 poplatek (měsíční) za úložnou skříňku ve Studovně vědeckých pracovníků 25,-
5.8.4 poplatek za vydání zanechaných věcí v úložných skříňkách 200,-
5.8.5 poplatek za uložení nepovolených předmětů ve skříňkách 100,-
5.8.6 poplatek za nevrácení či poškození "šatnového" čísla 50,-
5.9 Osvědčení k vývozu
5.9.1 poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-
6 Svobodný přístup k informacím
6.1 Ceník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

6.1.1

černobílý tisk jedné strany formát A4 2,-
6.1.2 barevný tisk jedné strany formát A4 4,-
6.1.3 pořízení kopie do elektronické podoby jedné strany A4 1,-
6.1.4 CD včetně papírového obalu 15,-
6.1.5 odeslání informace žadateli dle skutečných nákladů poskytovatele poštovních služeb
6.1.6 za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí 250,-
7

Obecná ustanovení

Objednávku na zhotovení digitální kopie Národní knihovna ČR přijme, v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, mimo jiné pouze tehdy, pokud je ověřeno, že uplynula doba trvání majetkových autorských práv ke všem dílům obsaženým v předmětu kopírování. Ověření podmínky uvedené v předchozí větě není součástí přijetí objednávky. Pracovníci knihovny však při přijímání objednávky na zhotovení digitální kopie nahlédnou do katalogu knihovny. Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (5.5.3.), balné (5.5.1.), nosič dat (5.7.), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (5.4.) atd.)
Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem smluvní cenu. U objednávek si NK ČR si vyhrazuje právo vybírat zálohy před plněním objednávky.

Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH.

 

Vybrané položky ceníku

čl.  1 - Registrační poplatek
čl.  2 - Meziknihovní služby
čl.  3 - Reprografické služby
čl.  4 - Rešeršní služby
čl.  5 - Poplatky z prodlení