Nacházíte se zde: Úvod Služby Předregistrace

Předregistrace

Subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje Národní knihovně ke zpracování podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (dále jen „EU“) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, protože jejich zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Neuzavře-li subjekt údajů příslušnou smlouvu do 7 kalendářních dnů ode dne předregistrace, Národní knihovna jako správce poskytnuté osobní údaje z databáze vymaže.

Předregistrace (a následně i vlastní registrace) je v Národní knihovně ČR určena pro osoby starší 15 let. Předregistrovat se můžete pomocí speciálního formuláře, který také naleznete v bázi NKC pod tlačítkem  Předregistrace (menu Přihlášení > Předregistrace).

Ve formuláři vyberte první možnost, tj. Chcete si půjčovat knihy do studovny nebo domů?

 

 

 

 

 

Na základě předregistrace je možné po dobu její platnosti:

 • objednávat prostřednictvím konta v bázi NKC vybrané dokumenty k prezenčnímu studiu ve studovnách NK ČR
 • objednávat prostřednictvím konta v bázi KKL vybrané dokumenty k prezenčnímu studiu v Knihovně knihovnické literatury
 • objednat počítač v Referenčním centru pro přístup k internetu, licencovaným databázím a dalším zdrojům
 • kontrolovat stav objednávek prostřednictvím Vašeho konta v bázi NKC

Studium objednaných dokumentů či využití počítačů Vám bude umožněno až po dokončení registrace v NK ČR.

Předregistrace neumožňuje:

 • zadávat požadavky na meziknihovní služby
 • využívat vzdálený přístup k online licencovaným zdrojům dostupným v NK ČR
 • využívat vzdálený přístup k dílům nedostupným na trhu v rámci Národní digitální knihovny nebo dalších digitálních knihoven, které díla nedostupná na trhu také nabízejí (Moravská zemská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR)
 • objednávat dokumenty k absenční výpůjčce

Přihlašovací údaje (ID a heslo) získané po vyplnění předregistračního formuláře jsou platné po dobu 7 kalendářních dnů. V průběhu této doby je nutné předregistraci osobně dokončit v NK ČR v  Hale služeb.  Pro dokončení registrace je nezbytné:

 • prokázat se v Hale služeb platným osobním dokladem totožnosti
 • podepsat v Hale služeb Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb
 • uhradit v Hale služeb roční poplatek za provedení registrace + poplatek 10,- Kč za vystavení čtenářského průkazu

Po dokončení registrace osobně v Hale služeb bude mít uživatel přístup ke službám NK ČR v plném rozsahu včetně výpůjčních služeb (v souladu s Knihovním řádem). Úspěšná předregistrace v NK ČR je potvrzena e-mailem.

Předregistrace, které nebudou do 7 kalendářních dnů dokončeny osobně v NK ČR, budou automaticky po překročení této lhůty smazány a objednané dokumenty vráceny zpět do skladu, zrušeny budou i případné rezervace počítače v Referenčním centru.

V případě dotazů k předregistraci se můžete obracet na Halu služeb (tel.: 221 663 248, e-mail: pujcovna.os@nkp.cz).