Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Ceník

Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Příloha Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 29. srpna 2022

Čtenářské průkazy a registrace
1 Registrační poplatek
1.1 za provedení registrace na místě a za každé její prodloužení
1.1.1
 • fyzická osoba, 26-69 let
150,-
1.1.2
 • fyzická osoba, 15-25 let
100,-
1.1.3
 • fyzická osoba, od 70 let
zdarma
1.1.4
 • fyzická osoba, držitel průkazu ZTP/P, ZTP, TP
zdarma
1.1.5
 • uživatelé Studovny vědeckých pracovníků (bez ohledu na věk)
150,-
1.2 za provedení registrace fyzické osoby vzdáleně a za každé její prodloužení
1.2.1
 • fyzická osoba, 15 - 69 let (při přechodu na plnou registraci není zohledněn bod 1.1.2)
150,-
1.2.2
 • fyzická osoba, od 70 let
zdarma
1.2.3
 • fyzická osoba, držitel průkazu ZTP/P, ZTP, TP
zdarma
2 Poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu

10,-

3

Poplatek za vystavení duplikátu platného čtenářského průkazu

50,-

4

Jednodenní vstupenka

20,-

5 Meziknihovní služby

5.1

vnitrostátní meziknihovní služby

5.1.1

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

zdarma

5.1.2
 • kopie z knihoven v ČR
dle ceníku dodávající knihovny
5.1.3
 • kopie dodávané knihovnám v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy
20,-
5.1.4
 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR na základě objednávky na portálu knihovny.cz (služba ZÍSKEJ)
dle ceníku služby ZÍSKEJ dostupného na https://ziskej-info.techlib.cz/pro-ctenare
5.2 mezinárodní meziknihovní služby
5.2.1
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
250,-
5.2.2
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
450,-
5.2.3
 • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
40,-
5.3 vypořádání ztráty, poškození nebo znehodnocení knihovní jednotky půjčené prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)
5.3.1
 • manipulační poplatek
200,-
5.3.2
 • náhrada celkové škody podle knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny

6
Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby
6.1 Reprografická kopie nebo tiskový výstup
- 1 strana
čb
tisk
čb tisk

barevný

tisk

barevný tisk
formát A4 A3 A4 A3
6.1.1
 • základní sazba
  (zhotoveno v samoobslužném provozu, tiskový výstup informační služby)
2,- 4,- 9,- 18,-
6.1.2
 • výjimka pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P - platí pro všechny položky v části 6.1
2,- 4,- 9,- 18,-
6.1.3
 • zhotoveno na objednávku z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
6,- 12,- 14,- 23,-
6.1.4
 • zhotoveno na objednávku na zvláštním zařízení podle posouzení knihovníka (rozměry, stav předlohy)
12,- 16,- 14,- 23,-
6.1.5 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše v samoobslužném provozu
(pouze černobílý tisk)
2,-
4,-
6.1.6 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR
(pouze černobílý tisk)
10,-
11,-
6.2 Laminace kopií
6.2.1 formát A3 1 list 20,-
6.2.2 formát A4 1 list 10,-
6.2.3 formát A5 1 list 8,-
6.3 Kroužková vazba
6.3.1 do 20 listů 20,-
6.3.2 do 100 listů 30,-
6.3.3 do 180 listů 40,-
6.4 Fotografická reprodukce - digitální výstup bez nosiče dat
6.4.1
 • Uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi)
126,-
6.4.2
 • Tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi)
250,-
6.5 Fotografická reprodukce (barevný fototisk)
6.5.1
 • 9x12 cm
100,-
6.5.2
 • 13x18 cm
100,-
6.5.3
 • 18x24 cm
106,-
6.5.4
 • 24x30 cm
114,-
6.5.5
 • 30x40 cm
126,-
6.6 Digitální kopie (uživatelský a nižší formát, sken 200 dpi) bez nosiče dat
6.6.1
 • digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy bez nosiče dat
12,-
6.6.2 Příplatek za každou stranu v rozlišení 300 dpi
50%
6.6.3
 • zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek
10,-
6.6.4
 • z mikrofilmu a mikrofiše z fondu NK
12,-
6.6.5
 • zhotoveno samoobslužně z dokumentu, obsahujícího pouze díla volná nebo nechráněná autorským právem
2,-
6.7
Elektronické dodávání dokumentů dle ceníku dodavatele
6.8 eBooks on Demand https://www.nkp.cz/sluzby/eod
6.9 Poskytnutí 1 strany digitalizátu z NDK u autorsky volného díla (automatizované zpracování, minimální počet objednaných stran: 150) 0,40
7

Rešeršní služby

7.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
7.2 Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
7.3 Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
7.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
8 Exkurze pro knihovníky, instituce z knihovnictví a studentské kolektivy (maximálně 30 účastníků) zdarma
9

Poplatky z prodlení a další poplatky a příplatky

9.1 Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu - za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
9.1.1
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku
5,-
9.1.2
 • za každou knihovní jednotku mimořádné výpůjčky
10,-
9.1.3
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
10,-
9.2 Poplatek za upomínku (doporučený dopis ředitele NK ČR) 70,-
9.3
Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku) 200,-
9.4 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku), přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky 200,-
9.4.1 Finanční náhrada při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky v případě, jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné. Dle Knihovního řádu rozhoduje o způsobu náhrady Národní knihovna ČR.
Výše finanční náhrady se řídí buď  aktuální tržní cenou dokumentu (publikace)k níž se připočítává manipulační poplatek při likvidaci škody (9.4.) nebo je kalkulována jako kombinace ceny zhotovené kopie (6.1.), ceny vazby (dle ceníku smluvního externího dodavatele) a manipulačního poplatku při likvidaci škody (9.4.).
9.5
Poplatek (nevratný) za oznámení o rezervaci knihovní jednotky (poštou, telefonicky) 19,-
9.6
Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických, hudebních a konzervačních fondů při reprografických službách
9.6.1 1-10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 20,-
9.6.2 11-50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 100,-
9.6.3 Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 500,-
9.7
Poplatek za balné
35,-
9.7.1 Balné – hromadná distribuce brožur a kalendářů 10,-
9.8
Příplatek za neúplnou objednávku 20,-
9.9
Příplatek za zhotovení výřezu 4,-
9.10
Příplatek za přípravu předloh
9.10.1
 • do 10 citací paušálně
30,-
9.10.2
 • za 11. a každou další citaci
3,-
9.11
Příplatky za expresní služby 50%
9.12 Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného
9.13 Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-
9.14 Vratná záloha na poskytnutí zámku 100,-
9.15 Poplatek v případě ztráty zámku 100,-
9.16 Poplatek za úložnou skříňku ve Studovně vědeckých pracovníků
9.16.1 Poplatek (měsíční) za úložnou skříňku ve Studovně vědeckých pracovníků 25,-
9.16.2 Pokuta za uložení nepovolených předmětů 100,-
9.17 Poplatek za vydání zanechaných věcí v úložných skříňkách 200,-
9.18 Poplatek za nevrácení či poškození zapůjčeného "šatnového" čísla 50,-
10 Nosiče dat
10.1
 • CD včetně papírového obalu
15,-
10.2
 • DVD včetně papírového obalu
30,-
Objednávku na zhotovení digitální kopie Národní knihovna ČR přijme, v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, mimo jiné pouze tehdy, pokud je ověřeno, že uplynula doba trvání ekonomických autorských práv ke všem dílům obsaženým v předmětu kopírování. Ověření podmínky uvedené v předchozí větě není součástí přijetí objednávky. Pracovníci knihovny však při přijímání objednávky na zhotovení digitální kopie nahlédnou do katalogu knihovny.
Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (čl. 9.12.) , balné (čl. 9.7.), nosič dat (čl. 10.), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (čl. 9.6.) atd.)

Obecná ustanovení

11
Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem smluvní cenu.
12 U objednávek si NK ČR vyhrazuje právo vybírat zálohy před plněním objednávky.
13
Ceník  úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
13.1
černobílý tisk jedné strany formát A4
2,-
13.2 barevný tisk jedné strany formát A4 4,-
13.3 pořízení kopie do elektronické podoby jedné strany A4 1,-
13.4 CD včetně papírového obalu 15,-
13.5 za odeslání informace žadateli dle skutečných nákladů poskytovatele poštovních služeb
13.6 za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí 250,- / hodina

 

Vybrané položky ceníku

čl.  1 - Registrační poplatek
čl.  5 - Meziknihovní služby
čl.  6 - Reprografické služby
čl.  7 - Rešeršní služby, exkurze
čl.  9 - Poplatky z prodlení