Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2019 Spolupráce NK a PEN klubu

Spolupráce NK a PEN klubu

Generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda a předseda českého centra PEN klubu Jiří Dědeček podepsali 27. února 2019 memorandum o spolupráci.

Generální ředitel Národní knihovny  ČR Martin Kocanda a předseda českého centra PEN klubu Jiří Dědeček dnes podepsali memorandum o spolupráci. Cílem dohody je společné pořádání kulturních akcí a vzájemná podpora obou institucí. Prvním počinem jsou autorská čtení, která se budou pravidelně konat na půdě Klementina, v sídle Národní knihovny. Od května pak začnou každé první pondělí v měsíci setkání s osobnostmi kultury ve Werichově vile na Kampě. „Dohodu považuji za první a velmi důležitý krok, který přispěje k oživení Klementina a podpoří zájem veřejnosti o literaturu, ale i Národní knihovnu a PEN klub. Kromě toho se v podstatě hned pouštíme do praktické realizace spolupráce,“ řekl generální ředitel NK. Předseda českého PEN klubu ocenil, jak rychle se podařilo dohodu uzavřít. „Jsem rád, že jsme v osobě pana ředitele Kocandy našli spřízněného člověka, který nám vyšel vstříc. Věřím, že naše společné úsilí přinese ovoce,“ dodal. PEN klub je mezinárodní sdružení spisovatelů, básníků a vydavatelů. Byl založen v roce 1921 v Londýně. Československé centrum vzniklo o čtyři roky později a u jeho zrodu stál novinář a spisovatel Karel Čapek, který byl zvolen jeho prvním předsedou.

Spolupráce NK a PEN klubu

Generální
ř
editel Národní knihovny
Č
R Martin Kocanda a p
ř
edseda
č
eského centra PEN klubu Ji
ř
í D
ě
de
č
ek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Cílem dohody je
spole
č
né po
ř
ádání kulturních akcí a vzájemná podpora obou institucí. Prvním po
č
inem jsou autorská
č
tení, která se budou pravideln
ě
konat na p
ů
d
ě
Klementina, v sídle Národní knihovny. Od kv
ě
tna pak
za
č
nou každé první pond
ě
lí v m
ě
síci setkání s osobnostmi kultury ve Werichov
ě
vile na Kamp
ě
.
„Dohodu považuji za první a velmi d
ů
ležitý krok, který p
ř
isp
ě
je k oživení Klementina a podpo
ř
í zájem
ve
ř
ejnosti o literaturu, ale i Národní knihovnu a PEN klub. Krom
ě
toho se v podstat
ě
hned pouštíme do
praktické realizace spolupráce,“
ř
ekl generální
ř
editel NK.
P
ř
edseda
č
eského PEN klubu ocenil, jak rychle se poda
ř
ilo dohodu uzav
ř
ít. „Jsem rád, že jsme
v osob
ě
pana
ř
editele Kocandy našli sp
ř
ízn
ě
ného
č
lov
ě
ka, který nám vyšel vst
ř
íc. V
ěř
ím, že naše
spole
č
né úsilí p
ř
inese ovoce,“ dodal.
PEN klub je mezinárodní sdružení spisovatel
ů
, básník
ů
a vydavatel
ů
. Byl založen v roce 1921
v Londýn
ě
.
Č
eskoslovenské centrum vzniklo o
č
ty
ř
i roky pozd
ě
ji a u jeho zrodu stál noviná
ř
a
spisovatel Karel
Č
apek, který byl zvolen jeho prvním p
ř
edsedou.