Nacházíte se zde: Úvod Služby NK ČR - objednávka SDI

NK ČR - objednávka SDI

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

OBJEDNÁVKA služby SDI

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Jméno objednavatele Oddělení referenčních a
meziknihovních služeb
Název instituce, firmy: Národní knihovna ČR
kontaktní osoba:
IČO: IČO: 023 221
Adresa: Klementinum 190
110 00 Praha 1
tel.: tel.: 221 663 239
fax : fax.: 222 220 370
E-mail: reference@nkp.cz

Téma (podrobná a přesná formulace):

Názvy bází:

Periodicita aktualizace: týdně
měsíčně
čtvrtletně
Forma výstupu: papír
disketa 3 1/2
Způsob platby: v hotovosti
složenkou
fakturou
Data: tisková podoba
Výměnný formát
(ISO 2709)
Způsob odběru: osobně
poštou
Objednavatel se zavazuje:
  1. uhradit dlužnou částku do 14 dnů po obdržení složenky, příp. faktury pod smluvní pokutou 0,5 % za každý den prodlení
  2. nepoužívat dodané rešerše pro další komerční využití bez souhlasu Národní knihovny ČR
Zpracovatel se zavazuje po dobu 1 roku od data objednávky v požadované periodicitě poskytovat aktualizované tématické rešerše z výše uvedených bází na vybraném nosiči.
V .................................. dne ........................

V Praze dne ................................................

....................................................
razítko, podpis objednavatele

....................................................
razítko, podpis zpracovatele

objednávka ve formátu Word