Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Registrovat se vzdáleně Pravidla vzdálené registrace čtenářů a online prodlužování platnosti registrace

Pravidla vzdálené registrace čtenářů a online prodlužování platnosti registrace

Článek I
 1. Tímto opatřením generální ředitel Národní knihovny České republiky (dále jen „generální ředitel„ a „NK ČR“) stanovuje pravidla pro vzdálenou registraci zájemce o registraci (dále jen jako „uživatel“) a pravidla online prodlužování provedené registrace.
 2. Uživatel může provést vzdálenou registraci prostřednictvím bankovní identity nebo prostřednictvím tzv. předregistrace v Online katalogu NK ČR a následném ověření podpisu na smlouvě.
 3. Uživatel uhradí registrační poplatek na 1 rok (365 dnů). Výše registračního poplatku se řídí platným Ceníkem placených poplatků a služeb NK ČR, příloha č. 5 Knihovního řádu. Úhradu lze provést pouze prostřednictvím online platby.
 4. Vzdáleně registrovaným uživatelům není vydáván čtenářský průkaz.
 5. V případě, že vzdáleně registrovaný uživatel bude mít zájem stát se registrovaným uživatelem (Knihovní řád, část prvá) a využívat další služby, je nutné při první osobní návštěvě kontaktovat pracovníky Haly služeb, splnit podmínky registrace (viz Knihovní řád, část čtvrtá) a uhradit poplatek za vystavení čtenářského průkazu dle platného Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR, příloha č. 5 Knihovního řádu. Platnost čtenářského průkazu bude nastavena tak, aby uživatel dokončil započaté registrační období 365 dnů.
 6. Vzdálenou registraci je možné opakovaně prodlužovat úhradou aktuálního poplatku dle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR (nutné opět doložit doklady opravňující k čerpání případné slevy).
 7. Všechny informační zdroje a informace v nich uložené je uživatel povinen používat v souladu s platnými právními předpisy.
 8. Pokud není v tomto opatření uvedeno jinak, postupuje se dle aktuálně platného Knihovního řádu.

Článek II

Vzdálená registrace prostřednictvím bankovní identity
 1. Uživatel na https://registrace.nkp.cz zvolí registraci přes bankovní identitu. Podmínkou je, aby uživatel již měl aktivovanou bankovní identitu, tj. aby měl přístupové údaje do svého internetového bankovnictví u banky, která svým klientům již bankovní identitu poskytuje.
 2. Ze seznamu bank podporujících bankovní identitu uživatel zvolí svou banku, přihlásí se do svého internetového bankovnictví a postupuje dle pokynů k ověření identity.
 3. Uživatel odsouhlasí údaje předávané do NK ČR. Část z nich je stanovena jako povinná, u zbývajících záleží na rozhodnutí uživatele, zda je NK ČR poskytne. Jestliže uživatel nesouhlasí, aby byly NK ČR předány údaje, které jsou označeny jako povinné, proces vzdálené registrace nemůže být dokončen. Údaje předané prostřednictvím bankovní identity není možné v průběhu registrace jakkoliv upravovat.
 4. V průběhu registrace je uživatel dále vyzván, aby:
  1. doplnil svou kontaktní adresu v případě, že se liší od jeho adresy trvalého pobytu;
  2. udělil souhlas s Knihovním řádem NK ČR;
  3. udělil souhlas s textem Smlouvy o poskytování vybraných knihovnických a informačních služeb na základě registrace provedené vzdáleně.
 5. Uživatel, který chce jako držitel TP, ZTP, ZTP/P uplatnit nárok na slevu, vloží v průběhu registrace kopie příslušných dokladů, a to ve formátech pdf nebo jpg.
 6. Úhradu lze provést pouze prostřednictvím online platby. V případě, že je uživatel v průběhu registrace vyzván k platbě a tuto platbu neprovede okamžitě během procesu registrace, vzdálenou registraci není možné dokončit.
 7. Vzdálená registrace proběhne bez platby registračního poplatku (viz Ceník NK ČR) v případě, že uživatel na počátku procesu registrace uplatnil nárok na slevu (držitel TP, ZTP, ZTP/P) a vložil i příslušné doklady nebo systém automaticky vyhodnotil nárok na slevu na základě data narození uživatele.
 8. Po úspěšném dokončení registrace vzdáleně registrovaný uživatel od NK ČR e-mailem obdrží:
  1. ID uživatele;
  2. automaticky vygenerované heslo, které je zasíláno v samostatném e-mailu;
  3. instrukce k přihlášení;
  4. potvrzení o úhradě registračního poplatku NK ČR (pokud neuplatnil nárok na slevu);
  5. uzavřenou Smlouvu o poskytování vybraných knihovnických a informačních služeb na základě registrace provedené vzdáleně;
  6. Knihovní řád NK ČR.
 9. ID uživatele slouží po dokončení vzdálené registrace jako přihlašovací údaj k jednotlivým poskytovaným službám. Automaticky vygenerované heslo si uživatel může kdykoliv změnit na heslo vlastní, a to ve svém čtenářském kontě.
 10. Přístup ke zdrojům a službám dostupným pro vzdáleně registrované uživatele je automaticky aktivován do 10 minut od úhrady, respektive od dokončení procesu registrace v případě uživatele, který uplatnil nárok na slevu z důvodu věku.
 11. Uživateli, který při registraci uplatnil nárok na slevu jako držitel TP, ZTP, ZTP/P, je vzdálená registrace dokončena manuálně pracovníkem NK ČR až po kontrole dokladů opravňujících k čerpání slevy. Aktivace vzdálené registrace je v tomto případě oznámena vzdáleně registrovanému uživateli e-mailem. Stejnou formou je uživatel informován v případě, že vložené doklady nebyly uznány a slevu nelze přiznat. V takovém případě je registrace zrušena.
 12. Proces vzdálené registrace nelze dokončit v případě, že:
  1. uživatel během registrace nepovolí předání povinných údajů NK ČR;
  2. během registrace je požadována úhrada registračního poplatku, kterou uživatel neprovede;
  3. uživatel neuvede informace o své kontaktní adrese;
  4. uživatel neposkytne souhlas s Knihovním řádem NK ČR;
  5. uživatel neposkytne souhlas se zněním Smlouvy o poskytování vybraných knihovnických a informačních služeb na základě registrace provedené vzdáleně;
  6. uživatel uplatňuje nárok na slevu jako držitel TP, ZTP, ZTP/P, který NK ČR dle vložených dokumentů neuzná jako oprávněný;
  7. uživatel je již v NK ČR z minulosti evidován - v těchto případech kontaktujte Halu služeb.
 13. NK ČR je oprávněna vzdálenou registraci zrušit v případě, že do 7 kalendářních dnů od registrace vyplyne, že uživatel uplatnil nárok na slevu, aniž by z doložených dokladů vyplývalo, že na slevu má nárok. V takovém případě NK ČR ještě uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené při registraci a vyzve ho doložení podkladů pro nárok na slevu. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy podmínky nesplní, účet bude smazán.
 14. Ve stejné lhůtě jako v bodě 12) je NK ČR rovněž oprávněna vzdálenou registraci zrušit v případě, kdy dojde k duplicitní registraci z důvodu změny jména. Již uhrazený registrační poplatek bude vrácen na účet, ze kterého byl zaplacen, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK ČR uživateli oznámí, že vzdálená registrace bude zrušena.

 

Čl. III

Vzdálená registrace prostřednictvím tzv. předregistrace v Online katalogu NK ČR a následném ověření podpisu na smlouvě

 1. Uživatel, který se chce v NK ČR vzdáleně zaregistrovat na základě ověření podpisu, provede v Online katalogu NK ČR předregistraci. Úspěšné provedení předregistrace je potvrzeno na obrazovce a též zasláním automatické zprávy na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl při předregistraci.
 2. Po úspěšné předregistraci získá uživatel od NK ČR:
  1. ID uživatele - zobrazuje se po dokončení předregistrace, uvedeno je též ve zprávě, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele
  2. odkaz pro online úhradu registračního poplatku - uveden je ve zprávě, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele
  3. Smlouvu - je také součástí zprávy, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatel
 3. ID uživatele bude sloužit i po dokončení vzdálené registrace jako přihlašovací údaj k jednotlivým poskytovaným službám. Heslo si uživatel zadává sám při předregistraci, později ho může změnit ve čtenářském kontě.
 4. V zaslané Smlouvě uživatel zkontroluje a doplní požadované informace (povinné údaje jsou označeny). Takto vyplněnou Smlouvu:
  1. vytiskne a nechá legalizovat (ověřit) svůj podpis na Smlouvě na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (např. pobočce České pošty poskytující službu Czech POINT); při legalizaci je nutné předložit platný osobní doklad totožnosti;
  2. podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V tomto případě je nutné podepsanou Smlouvu odeslat ve formátu pdf na adresu hala.os@nkp.cz.
 5. Podepsanou Smlouvu s ověřovací doložkou je nutné NK ČR doručit buďto poštou na adresu NK ČR (na obálku je nutné uvést HALA SLUŽEB - registrace) nebo naskenovanou smlouvu zaslat na adresu hala.os@nkp.cz, je nutné naskenovat kompletní Smlouvu včetně ověřovací doložky o legalizaci, akceptován je sken vytvořený na vlastním zařízení uživatele (pod podmínkou adekvátní kvality a čitelnosti výsledného skenu) nebo sken vzniklý v rámci služby Konverze poskytované na Czech POINTu.
 6. NK ČR si vyhrazuje právo odmítnout ověřenou Smlouvu v případě, že:
  • text Smlouvy bude uživatelem jakkoliv pozměněn (s výjimkou identifikačních údajů uživatele v hlavičce smlouvy či v článku II)
  • v hlavičce smlouvy a článku II nebudou uvedeny platné údaje uživatele. Pokud se odlišují osobní údaje uživatele uvedené v článku II Smlouvy od údajů v ověřovací doložce pro legalizaci, NK bude považovat za platné údaje zapsané v ověřovací doložce pro legalizaci.
 7. Odkaz pro úhradu registračního poplatku zašle NK ČR na e-mailovou adresu, kterou uživatel zadal při předregistraci. Úhradu je možné provést pouze prostřednictvím online platby. Po přijetí platby je uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úhradě. V případě, že uživatel v průběhu procesu registrace platbu neprovede, vzdálenou registraci není možné dokončit.
 8. Ze strany uživatele mohou kroky uvedené v bodech 4 a 5 a úhrada registračního poplatku probíhat souběžně. Pokud uživatel uplatňuje některý z nároků na slevu (viz Ceník placených služeb a poplatků NK ČR), je vhodné nejprve NK ČR zaslat podepsanou Smlouvu a doklad pro uznání slevy pro držitele TP, ZTP, ZTP/P a s případnou platbou registračního poplatku vyčkat na výzvu ze strany NK.
 9. Nejpozději do 2 pracovních dnů od zaevidování úhrady registračního poplatku v NK a doručení podepsané Smlouvy (podle toho, ke které skutečnosti dojde později) knihovna dokončí registraci, aktivuje přístup ke zdrojům a službám dostupným pro vzdáleně registrovaného uživatele a uživatele bude informovat e-mailem. E-mailem mu zašle též sken uzavřené Smlouvy, resp. Smlouvu podepsanou elektronicky i ze strany NK ČR.
 10. NK ČR je oprávněna předregistraci zrušit v případě, že do 7 kalendářních dnů od předregistrace nastane některá z následujících situací:
  • NK ČR od uživatele neobdrží podepsanou smlouvu a nebude uhrazen registrační poplatek
  • NK ČR od uživatele obdrží podepsanou smlouvu, registrační poplatek nebude uhrazen a z věku či doložených dokladů nevyplyne, že by uživatel měl nárok na slevu. V takovém případě NK ČR ještě uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené v předregistraci a vyzve ho k úhradě registračního poplatku. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy úhradu neprovede, již zaslaná Smlouva bude skartována.
  • Uživatel uhradí registrační poplatek a zároveň Národní knihovně nebude doručena podepsaná Smlouva. V takovém případě Národní knihovna uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené v předregistraci a vyzve ho k zaslání podepsané Smlouvy. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy podepsanou Smlouvu nezašle, již uhrazený registrační poplatek bude vrácen zpět na účet, z něhož byl zaplacen, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK ČR uživateli oznámí, že vzdálenou registraci není možné dokončit
 11. Pokud při dokončování registrace na základě dodané Smlouvy a úhrady registračního poplatku K ČR zjistí, že daný uživatel již v NK ČR evidován je, pak může nastat některá z následujících situací:
  1. je-li s jeho registrací spojen přestupek vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě si NK ČR vyhrazuje právo vzdálenou registraci odmítnout, již uhrazená platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK ČR uživateli oznámí, že vzdálenou registraci není možné dokončit, a dojde ke skartaci zaslané Smlouvy;
  2. uživatel je již evidován v NK ČR bez platné registrace, s níž jsou stále spojeny přestupky vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě NK ČR uživatele kontaktuje, vzdálenou registraci bude možné provést pouze v případě, že dojde k vyrovnání závazků, v opačném případě si NK ČR vyhrazuje právo vzdálenou registraci odmítnout, již uhrazená platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena a dojde ke skartaci zaslané Smlouvy
  3. uživatel je již evidován v NK ČR bez platné registrace, s níž nejsou spojeny přestupky vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě NK ČR uživatele kontaktuje a dle potřeby upraví následné kroky tak, aby nedošlo k duplicitní registraci.

 

Čl. IV

Online prodlužování platnosti registrace

 1. Online prodloužení platnosti registrace (dále jako “online prodloužení”) NK ČR umožňuje pouze registrovaným a vzdáleně registrovaným uživatelům, kteří mají vůči NK ČR vypořádány veškeré závazky a uhradí poplatek za prodloužení registrace.
 2. Online prodloužení není možné v případě, že uživatel uplatňuje některou ze slev (viz Ceník placených služeb a poplatků NK ČR). V těchto případech lze o prodloužení zažádat individuálně e-mailem (uvedeným v čtenářském kontě) na hala.os@nkp.cz nebo jej provést osobně v Hale služeb. Dále není možné online prodloužit registraci v případech, kdy uživatel dokládá povolení k pobytu nebo svou usazenost v České republice. Platnost takových dokladů je často kratší než platnost registrace. V těchto případech je proto možné prodloužit registraci pouze osobně v Hale služeb.
 3. Informace, zda registrovaný a vzdáleně registrovaný uživatel může svou registraci v NK ČR prodloužit online, uživatel nalezne ve svém čtenářském kontě (část Čtenář). Uživatelům s platnou registrací se tato informace zobrazuje po dobu 30 dnů před koncem platnosti jejich registrace. Pokud platnost registrace již vypršela, informace o možnosti online prodloužení se zobrazuje po dobu 1 roku (365 dnů) od ukončení posledního registračního období.
 4. Při každém přihlášení do čtenářského konta vždy probíhá nové ověření, zda je možné uživateli nabídnout online prodloužení registrace, a to v závislosti na podmínkách uvedených v bodech 1) a 2) a časových lhůtách uvedených v bodě 3).
 5. Úhradu poplatku za prodloužení registrace je možné provést výhradně platební kartou online a pouze z odkazu uvedeného ve čtenářském kontě registrovaného a vzdáleně registrovaného uživatele. Výše poplatku na 1 rok (365 dnů) se řídí platným Ceníkem placených služeb a poplatků NK ČR, příloha č. 5 Knihovního řádu. Po přijetí platby je registrovanému a vzdáleně registrovanému uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úhradě a potvrzení o prodloužení registrace v NK ČR.
 6. Uživatelé, kteří si prodloužili registraci v NK ČR na základě online platby, při první fyzické návštěvě v NK ČR nepředkládají svůj doklad totožnosti k jeho opětovnému ověření. Dle Knihovního řádu (část čtvrtá, bod 4) zůstává zachována povinnost bezodkladně NK ČR oznámit každou změnu v údajích, které NK ČR v registračním formuláři požaduje jako povinné.

 

V Praze dne 5. 5. 2022

Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel
Národní knihovny České republiky