Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Monografické či seriálové zpraco

Monografické či seriálové zpraco

Monografické či seriálové zpracovávání publikací z (opakovaných) konferencí, festivalů, veletrhů atd .

 

 

Charakteristika problému

 

Uvedené typy publikací jsou zatím ve většině českých knihoven zpracovávány monograficky, ale za určitých podmínek je možné tyto publikace zpracovávat jako seriál.

 

1.                  Katalogizace publikací z konferencí jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých konferencí, katalogizace jednotlivých čísel publikací z konferencí jako monografie umožňuje zapsat číselné označení, datum a místo konání konference, související korporace a rozlišující názvy témat, předmětová hesla.

 

2.                  Výhodou seriálového zpracování uvedených kategorií publikací je soustředění bibliografických záznamů o nich na jednom místě v katalogu a odstranění stejných záhlaví (lišících se pouze kvalifikátory) v rejstřících.

 

3.                  Pokud jde o zápis ISBN,  pro potřeby sdílené katalogizace a přejímání záznamů lze v záznamech pokračujících zdrojů zapsat čísla  jednotlivých svazků ISBN do národních polí  902 (stejná struktura jako pole 020).

 

4.                  Přípisy jednotlivých sešitů, holdingů a souvisejících evidencí je nutno řešit v rámci jednotlivých  systémů,  např.  v systému ALEPH nejsou problémem.

 

Doporučené standardy a pravidla:

 

·                    AACR2R + LCRI 1.0, 12, 21, 24.7, 24.8

·                    MARC 21, UNIMARC

·                    AACR2R/UNIMARC. Schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R. Pravidlo 24.8. Praha : NK ČR, 2002. (Edice Standardizace ; č. 24)

·                    Conser cataloging manual. Washington : LC, Cataloging Distribution Service, 2002- . 2 sv. (volné listy) –  Moduly 2.2,  4.2, 4.4, 18.7 Manuál je jedním ze standardů vydaným v rámci International Cooperative Serials Cataloging Program.

 

Při rozhodování o způsobu zpracování publikací z konferencí atd. doporučujeme - kromě AACR2R a MARC 21/UNIMARC - respektovat LCRI a CONSER, katalogizační standardy, které upravují katalogizační problematiku LC a ze kterých čerpáme informace v případě sporných řešení bibliografického popisu ; doporučení z CONSER a LCRI,  týkající se seriálového či monografického zpracování publikací z konferencí navrhujeme převzít do české katalogizační praxe:

 (Součástí tohoto materiálu je stručný výtah z CONSER A LCRI, týkající se volby zpracování publikací z konferencí, protože jejich česká vydání nejsou k dispozici, a uvedené standardy nemusí být běžně dostupné ani v původní anglické verzi.)

 

Navrhované řešení:

 

1.                   Jako seriál  zpracovávat  další typy publikací, které mají znaky seriálu:

Pokud je bibliografická jednotka vydávána ve více než jedné samostatné části, či  pokud je vydávána více než jednou, při rozhodování, zda katalogizovat jako monografii nebo seriál je třeba zvážit přítomnost následujících charakteristik:

 

1.       periodicita vydávání (má-li jednotka stanovenou periodicitu, katalogizuje se jako seriál, je-li periodicita vydávání minimálně 1x  za dva roky, katalogizuje se jako seriál; je-li jednotka vydávána jednou za tři a více let, doporučuje se monografické zpracování.

2.      číslování (většina seriálů má číselná, písmenná či chronologická označení; pokud jednotka má toto označení – v hlavním názvu či na jiném místě v jednotce a není stanoveno datum ukončení vydávání - katalogizuje se jako seriál, a to i tehdy, pokud toto označení bylo doplněno až po vydání prvního sešitu

3.       pravděpodobnost neukončení vydávání

pokud z pramenů popisu v jednotce nevyplývá doba ukončení vydávání,  hlavní název jednotky např. prezentuje, že jde o opakovanou akci, vykazuje výše uvedené charakteristiky seriálu, event. obsahuje informaci o předplatném, katalogizuje se jako seriál

 

Kategorie publikací  doporučených zpracovávat jako seriály:

 

·                    publikace z opakovaných konferencí, seminářů či jednání korporací,

·                    aukční a prodejní katalogy/ceníky

·                    publikace z opakovaných veletrhů, festivalů, slavností, výstav atd.

 

při dodržení zásad: jednotlivé po sobě vydávané publikace nemají odlišný jedinečný název nebo pokud jsou publikace z opakovaných akcí zaměřené na stále stejné téma a pokud nejsou součástí číslovaných edic

 

 

Záhlaví pro uvedené kategorie publikací

 

-          pokud tyto publikace nemají název zaměřený na určité téma (jsou nepojmenované), ale v názvech jsou obsaženy obecné termíny jako např. konference, meeting, seminář, workshop, aukce, festival, veletrh, hlavní záhlaví se vytvoří vždy  pod  jménem korporace, nikoli pod jménem akce (např. zasedání akademického senátu Univerzity Karlovy)

Obecný výraz  označující akci se v záhlaví zapisuje vždy jako podřízená složka (záhlaví se zapíše v poli X10)

 

-     pokud tyto publikace mají název zaměřený na určité téma, či pokud jsou součástí jejich názvu obecné výrazy (obvykle spojené s předložkou, ale v češtině není pravidlem) „konference o… “ , „seminář na téma …“ (např. “4. seminář o stomatologických náhradách“) apod., hlavním záhlavím pro tyto publikace je obvykle jméno konference/akce. (záhlaví se zapíše v poli X11)

 

Výpustky a kvalifikátory

ke jménu konference atd. se nepřipojuje pořadové číslo konference, rok a místo jejího konání, pokud je jméno konference stále stejné ; podle potřeby se doporučuje pouze připojit - v kulatých závorkách jako součást podpole X11 $a – obecný kvalifikátor  „konference“ nebo jiný vhodný výraz v českém jazyce (festival), (veletrh), např. $aPIVEX  (veletrh).

 

pouze pokud jméno konference atd. není jednoznačné, nebo pokud je třeba odlišit stejná záhlaví, lze připojit  vhodný kvalifikátor  místa nebo označení roků konání (v kulaté závorce jako součást podpole X11$a).

 

 

2.                  Jako monografie zpracovávat publikace z konferencí atd., u kterých má každý svazek/sešit/jednotka jedinečný název,  a které jsou vydávány jako součást číslovaných edic.

 

Seriál může být zapsán pod jménem konference, pokud je její jméno uvedeno kdekoliv v popisované jednotce (LCRI 21.1B2 ; změna pravidla od r. 2001), tedy nikoli jen v předepsaných pramenech popisu.

 

 

 

Příklady (ve formátu MARC 21)

 

 

Př. 1a 

      Seriálové záhlaví pro opakovanou akci, konanou stále na stejném místě - nepřipojuje se pořadové číslo konference, rok a místo jejího konání. Součástí záhlaví v podpoli X11$a je obecný kvalifikátor, vystihující charakter akce.

Podle českých interpretací se doplňuje též kvalifikátor místa (viz edice Standardizace, č. 24, pravidlo 24.8); v následujícím příkladu není rovněž zřejmé, o jaký Hradec se jedná, kvalifikátor místa je tedy vhodný i z důvodu identifikace místa konání)

 

1112#  $aHradecké pediatrické dny (konference : Hradec Králové, Česko)

24510  $aHradecké pediatrické dny :$bprogram a sborník přednášek : Univerzita Hradec Králové … /$c[Česká lékařská společnost JEP … et al.]

260      $aHradec Králové :$bNucleus HK,$c[2002]-

300      $a   sv.  ;$c21 cm

310      $a1 x ročně

500      $aPopsáno podle: r. 2002 (vyd. 2002)

500      $aJednotlivé svazky mají ISBN

 

ALE !  - viz následující příklad

      Pokud za stejnými jmény jednotlivých publikací z akcí následují odlišná tematická zpřesnění názvu (viz podpole 245 $b), lze toto zpřesnění považovat za zvláštní  rozlišující název a publikace z akcí tohoto typu budou zpracovány monograficky.

Je-li zřejmé, že takový rozlišující název se vyskytuje pouze u některých svazků, lze i tyto publikace zpracovat jako seriál,  s využitím pole 246 Rozlišovací název.

 

Př. 1b

1112#  $aHradecké ekonomické dny 2004$c(Hradec Králové, Česko)

24510  $aHradecké ekonomické dny 2004 :$bfinancování výstavby regionu :vědecká konference, Hradec Králové 3. a 4. února 1004 : sborník příspěvků /$cUniverzita Hradec králové, Fakulta informatiky a managementu

24630   $aSborník příspěvků z konference Hradecké ekonomické dny 2004

24632   $aFinancování výstavby regionu

250       $aVyd. 1

260       $aHradec Králové :$Gaudeaums,$c2004

300       $a214 s :$bil. ;$c21 cm

500       $a80 výt.

500       $aČást. slovenský a anglický text, anglická resumé

504       $aObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy

7102#    $aUniverzita Hradec Králové. $bFakulta informatiky a managementu

 

 

Př. 2

Seriálové záhlaví - obecný kvalifikátor charakterizující akci je součástí jejího jména, a protože se festival koná pravidelně v Karlových Varech, obecný kvalifikátor ani kvalifikátor místa se už nedoplňuje

 

1112#  $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

24510  $aKarlovy Vary … :$b… mezinárodní filmový festival = … International Film Festival

24630  $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

24631  $aInternational Film Festival

2461#  $iV tiráži podnázev:$aKatalog mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

260      $aKarlovy Vary :$bFilm Servis Festival Karlovy Vary, $v[1982]-

300      $a   sv. :$bil. ;$c30 cm

310      $aRočenka

500      $aPopsáno podle: 1982

546       $aSouběžný angl. text

 

 

Další možná seriálová záhlaví (např. stejná akce s kvalifikátory místa odlišující různá místa konání):

 

1112#   $aVýstava hub (České Budějovice, Česko)

1112#   $aVýstava hub (Plzeň, Česko)

 

 

Př. 3

Seriálové zpracování sborníků z kolokvií

 

1112#  $aDynamika tekutin (kolokvium)

24510  $aColloquium fluid dynamics … :$bproceedings  …

260      $aPrague :$bAcademy of Science of the Czech Republic, $c[2002]-

300      $a   sv. :$bil. ;$c30 cm

310      $aRočenka

500      $aJednotlivé sv. mají ISBN

500      $aPopsáno podle: 2002

504      $aObsahuje bibliografie

546      $aČást. český text

 

Př. 4

Seriálové zpracování publikací z festivalů

 

1112#   $aPražské jaro (festival)

24510   $aPražské jaro…:$bmezinárodní hudební festival… = Prague Spring … : international music festival … /$cve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky : spolupořadatel hlavní město Praha

24630   $aMezinárodní hudební festival Pražské jaro

24631   $aPrague Spring

260       $a Praha :$bPražské jaro, $c1982-

300       $a   sv. :$bbarev. il. ;$c21 cm

310       $aRočenka

362       $a1982-

500       $aJednotlivé sv. mají ISBN

546       $aSouběžný angl. text

7101#    $aČesko.$bMinisterstvo kultury

7101#    $aPraha (Česko)

 

 

Př. 5

Seriálové záhlaví - akce popsána pod korporací, proto je obecný výraz charakterizující akci veden v podpoli $b ; doporučujeme zvážit používání unifikovaného názvu jako dalšího selekčního údaje u tohoto specifického typu akce

 

1102    $aGalerie Vltavín (Praha, Česko).$bAukce

24010  $aAukce (Galerie Vltavín (Praha, Česko))

24510  $aAukční den :$bobrazy, kresby 17.-21. století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika : Žofín-Slovanský ostrov … /$cAukční síň Vltavín, Antikva Nova Kodl

24630  $aAukce  - Aukční síň Vltavín

260      $aPraha :$bAukční síň Vltavín :$bAntikva Nova Kodl, $c[199-]-

300      $a   sv. ;$c30 cm

310      $aVychází nepravidelně

500      $aNázev z obálky

500      $aSoučástí názvu na rubu obálky je pořadí konání aukcí

500      $aSoučástí podnázvu je označení data konání akce

500      $aNázev na rubu obálky: … aukce Antikva Nova Kodl a aukce Aukční síně Vltavín

500      $aPodnázev do r. 2002: obrazy, kresby 17.-20. století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika

500      $aSoučástí každého sv. je volná příl. – výsledková listina předchozí aukce

500      $aPopsáno podle: květen 2004

7102#  $aAntikva Nova Kodl (Praha, Česko)

73010  $aAukce (Antikva Nova Kodl (Praha, Česko))

 

 

Př. 6

1102#  $aAukční agentura a Antikvariát Prošek.$bAukce

24010  $aAukce (Aukční agentura a Antikvariát Prošek)

245      $aNabídkový katalog /$cAntikvariát Prošek

260      $aPraha :$bAntikvariát a Aukční agentura Prošek,$c[199-?]-

300      $a   sv. ;$c15 x 21 cm

310      $a4 x ročně

500      $aPopsáno podle: č. 26 (jaro 1999)

500      $aNázev z obálky

500      $aPříl. některých  čísel je výsledková listina

 

 

Př. 7

Seriálové záhlaví pro nepojmenovanou akci pod jménem korporace

 

110 2#  $aČeská anatomická společnost.$bSjezd

245 10  $aSjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí: $bsborník abstrakt /$cUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Česká anatomická společnost

260       $aOlomouc :$bUniverzita Palackého, $c[1950]-

300       $a   sv. ;$c29 cm

310       $a1 x ročně

710 2#  $aČeská anatomická společnost

710 2#  $aUniverzita Palackého.$bLékařská fakulta

 

 

Příklady (ve formátu UNIMARC)

 

Př. 1a 

      Seriálové záhlaví pro opakovanou akci, konanou stále na stejném místě - nepřipojuje se pořadové číslo konference, rok a místo jejího konání. Součástí záhlaví v poli 71X je obecný kvalifikátor, vystihující charakter akce.

      Podle českých interpretací lze doplňovat též kvalifikátor místa (viz edice Standardizace, č. 24, pravidlo 24.8); v následujícím příkladu není rovněž zřejmé, o jaký Hradec se jedná, kvalifikátor místa je tedy vhodný i z důvodu identifikace místa konání)

 

2001#  $aHradecké pediatrické dny$eprogram a sborník přednášek$f[Česká lékařská společnost JEP … et al.]

210      $aHradec Králové$cNucleus HK$d[2002]-

215      $a   sv. $d21 cm

301      $aJednotlivé svazky mají ISBN

315      $aPopsáno podle: r. 2002 (vyd. 2002)

326      $a1 x ročně

71012  $aHradecké pediatrické dny$ckonference : Hradec Králové, Česko

 

 

ALE !  - viz následující příklad

      Pokud za stejnými jmény jednotlivých publikací z akcí následují odlišná tematická zpřesnění názvu (viz podpole 200 $e), lze toto zpřesnění považovat za zvláštní  rozlišující název a publikace z akce tohoto typu budou zpracovány monograficky.

     

Př. 1b

2001#  $aHradecké ekonomické dny 2004$efinancování výstavby regionu$evědecká konference, Hradec Králové 3. a 4. února 2004$esborník příspěvků$fUniverzita Hradec králové, Fakulta informatiky a managementu

205       $aVyd. 1

210       $aHradec Králové$cGaudeamus$d2004

215       $a214 s.$cil.$d21 cm

302       $aČást. slovenský a anglický text, anglická resumé

310       $a80 výt.

320       $aObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy

5171#   $aFinancování výstavby regionu

71012   $aHradecké ekonomické dny 2004$eHradec Králové, Česko

71002   $aUniverzita Hradec Králové$bFakulta informatiky a managementu

 

Př. 2

Seriálové záhlaví - obecný kvalifikátor charakterizující akci je součástí jejího jména, a protože se festival koná pravidelně v Karlových Varech, obecný kvalifikátor ani kvalifikátor místa se už nedoplňuje

 

2001#  $aKarlovy Vary …$emezinárodní filmový festival$d = International Film Festival

210      $aKarlovy Vary$cFilm Servis Festival Karlovy Vary $d[1982]-

215      $a   sv.$cil.$d30 cm

302      $aSouběžný angl. text

312      $aV tiráži podnázev: Katalog mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

315      $aPopsáno podle: 1982

326      $aRočenka

51010  $aInternational film festival

5171#  $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

5171#  $a Katalog mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

71012  $aMezinárodní filmový festival Karlovy Vary

 

 

Další možná seriálová záhlaví (např. stejná akce s kvalifikátory místa odlišující různá místa konání):

 

71012  $aVýstava hub$eČeské Budějovice, Česko

71012  $aVýstava hub$ePlzeň, Česko

 

 

Př. 3

Seriálové zpracování sborníků z kolokvií

 

2001#  $aColloquium fluid dynamics … $eproceedings  …

210      $aPrague$cAcademy of Science of the Czech Republic$d[2002]-

215      $a   sv.$cil.$d30 cm

301      $aJednotlivé sv. mají ISBN

302      $aČást. český text

315      $aPopsáno podle: 2002

320      $aObsahuje bibliografie

326      $aRočenka

71012  $aDynamika tekutin$ckolokvium

 

Př. 4

      Seriálové zpracování publikací z festivalů

 

2001#  $aPražské jaro…$emezinárodní hudební festival$d= Prague Spring …$eInternational Music Festival …$fve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky$gspolupořadatel hlavní město Praha

210      $a Praha$cPražské jaro$d[1982]-

215      $a   sv. $cbarev. il.$d21 cm

301      $aJednotlivé sv. mají ISBN

302      $aSouběžný angl. text

326      $aRočenka

51010  $aPrague Spring

5171#  $aMezinárodní hudební festival Pražské jaro

71012  $aPražské jaro (festival)

71201  $aČesko$bMinisterstvo kultury

71201  $aPraha (Česko)

 

 

Př. 5

Seriálové záhlaví - akce popsána pod korporací, proto je obecný výraz charakterizující akci veden v podpoli $71X $b ; doporučujeme zvážit používání unifikovaného názvu jako dalšího selekčního údaje u tohoto specifického typu akce

 

2001#  $aAukční den$eobrazy, kresby 17.-21. století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika$eŽofín-Slovanský ostrov … $fAukční síň Vltavín, Antikva Nova Kodl

210      $aPraha$cAukční síň Vltavín$cAntikva Nova Kodl$d[199-]-

215      $a   sv.$d30 cm

304      $aNázev z obálky

304      $aSoučástí názvu na rubu obálky je pořadí konání aukcí

304      $aSoučástí podnázvu je označení data konání akce

304      $aNázev na rubu obálky: … aukce Antikva Nova Kodl a aukce Aukční síně Vltavín

304      $aPodnázev do r. 2002: obrazy, kresby 17.-20. století, sochy, plastiky, objekty, česká a světová grafika

307      $aSoučástí každého sv. je volná příl. – výsledková listina předchozí aukce

315      $aPopsáno podle: květen 2004

326      $aVychází nepravidelně

50010  $aAukce$nGalerie Vltavín (Praha, Česko)

50010  $aAukce$nAntikva Nova Kodl (Praha, Česko)

5171#  $aAukce  - Aukční síň Vltavín

71002  $aGalerie Vltavín$cPraha, Česko

71202  $aAntikva Nova Kodl$cPraha, Česko

 

 

Př. 6

 

2001#  $aNabídkový katalog$fAntikvariát Prošek

210      $aPraha$cAntikvariát a Aukční agentura Prošek$d[199-?]-

215      $a   sv.$d15 x 21 cm

304      $aNázev z obálky

307      $aPříl. některých  čísel je výsledková listina

315      $aPopsáno podle: č. 26 (jaro 1999)

326      $a4 x ročně

50010  $aAukce$nAukční agentura a Antikvariát Prošek

71002  $aAukční agentura a Antikvariát Prošek$bAukce

 

 

Př. 7

Seriálové záhlaví pro nepojmenovanou akci pod jménem korporace

 

2001#   $aSjezd České anatomické společnosti s mezinárodní účastí $esborník abstrakt$fUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Česká anatomická společnost

210       $aOlomouc$cUniverzita Palackého$d[1950]-

215       $a   sv.$d29 cm

326       $a1 x ročně

71002   $aČeská anatomická společnost$bSjezd

71202   $aČeská anatomická společnost

71202   $aUniverzita Palackého$bLékařská fakulta

 

 

 

Výtah ze souvisejících instrukcí z CONSER A LCRI, týkajících se volby zpracování publikací z konferencí

 

 

LCRI 1.0. Obecná pravidla

 

Monografie versus seriál  (praxe Library of Congress)

Pokud je bibliografická jednotka vydávána ve více než jedné samostatné části, či pokud je vydávána více než jednou, při rozhodování, zda katalogizovat jako monografii nebo seriál je třeba zvážit přítomnost následujících charakteristik:

 

4.      periodicita vydávání (má-li jednotka stanovenou periodicitu, katalogizuje se jako seriál, je-li periodicita vydávání minimálně 1x za dva roky, katalogizuje se jako seriál; je-li jednotka vydávána jednou za tři a více let, zváží se pokračování monografického zpracování

5.      číslování (většina seriálů má číselná, písmenná či chronologická označení; pokud jednotka má toto označení – v hlavním názvu či na jiném místě v jednotce a není stanoveno datum ukončení vydávání - katalogizuje se jako seriál, a to i tehdy, pokud toto označení bylo doplněno až po vydání prvního sešitu

6.      pravděpodobnost neukončení vydávání

pokud z pramenů popisu v jednotce nevyplývá doba ukončení vydávání, hlavní název jednotky např. prezentuje, že jde o opakovanou akci, vykazuje výše uvedené charakteristiky seriálu, event. obsahuje informaci o předplatném, katalogizujte ji jako seriál

 

 

CONSER 2.2.1. Publikace z konferencí (včetně odkazu na  LCRI 1.0)

 

Kategorie „publikací z konferencí“  zahrnuje papers (statě ze sborníků), proceedings (sborníky z konferencí či z jednání společností), a také sborníky z konferencí na různá témata. Tyto typy publikací představují pro katalogizátora věčné dilema.

 

Katalogizace publikací z konferencí jako seriálu neumožňuje zápis specifik jednotlivých konferencí, katalogizace jednotlivých čísel publikací z konferencí jako monografie umožňuje zapsat číselné označení, datum a místo konání konference, související korporace a rozlišující názvy témat, předmětová hesla.

 

LCRI 1.0 (z r. 1997) umožňuje seriálové zpracování publikací z konferencí pro pokračující (opakované) konference, které nemají jedinečný název a/nebo které nejsou součástí číslovaných edic.

 

 

Aplikace LCRI z r. 1997:

·                     konferenční publikace nejčastěji zpracovávané jako seriál jsou akce korporací atd., jednotlivé sešity nemají jedinečný název a nejsou vydávány v rámci číslované edice

·                     konferenční publikace nejčastěji zpracovávané jako monografie jsou konference s jedinečným názvem, vydávané často v rámci číslované edice

 

Není třeba se ohlížet na stabilitu názvu, pokud se seriálově katalogizuje od prvního nebo některého samostatného čísla ; pokud se katalogizuje retrospektivně, proměnlivost názvu může ovlivňovat rozhodnutí o způsobu katalogizace.

 

Příklady:

Konference jako monografie: konference má zvláštní, rozlišující název, podle LCRI 1.0 se katalogizuje monograficky

 

Tit.s.

 

The Textile

World at

A Crossroads

 

Papers presented

at the Annual  World Conference, november 19-22, 1990, Dundee, U.K. market Challenges

 

 

 

MARC 21

            1102#   $aTextile Institut (Manchester, England).$bConference$d(1990:$cDundee, Scotland)

24514   $aThe textile world at a crossroads :$bpapers presented at the Annual World Konference, november 19-22, 1990, Dundee, U.K. market Challenges

 

UNIMARC

2001#   $a<<The> textile world at a crossroads$epapers presented at the Annual World Conference, november 19-22, 1990, Dundee, U.K. market challenges

71002   $aTextile Institut (Manchester, England)$bConference$f1990 $eDundee, Scotland)

 

Konference jako seriál: Uvedená publikace z konference je opakovaná, konference nemá jedinečný název, publikace nebyla vydána v číslované edici, lze ji katalogizovat jako seriál.

 

 

Tit. s.

 

 

77th Annual Meeting

College Art Association

Februar 16-18, 1989

San Francisco

 

ABSTRACTS AND PROGRAM

   STATEMMENTS

 

College Art Association

New York

 

 

MARC 21

            1102#   $aCollege Art Association of America.$bMeeting

24510   $aAbstracts and program statements :$bAnnual meeting, College Art Association, Februar 16-18, 1989, San Francisco

 

UNIMARC

      2001#   $aAbstracts and program statements$eAnnual meeting, College Art Association, Februar 16-18, 1989, San Francisco

      71002   $aColege Art Association of America$bMeeting

 

                 

CONSER 4.4.3 Záhlaví pro [opakovanou] konferenci - kategorie D: konference, výstavy, ad hoc události

Za konferenční publikace se považují dva typy publikací:

 

  1. periodicky se opakující konference společností, asociací atd.
  2. periodicky se opakující konference zaměřené stále na určité téma

 

V prvním případě jméno konference obsahuje slova jako „konference, meeting, seminář“.

V druhém případě je pravděpodobnější formulace „konference o…“, „seminář na téma …“ apod.

 

Seriál se popíše pod záhlavím pro jméno konference, pokud je aktivita konference prezentována zprávou (report), sborníkem (proceedings) apod. Seriál se nepopisuje pod jménem konference, pokud je publikací prezentován pouze samostatný (jeden) příspěvek z konference.

Seriál může být zapsán pod jménem konference, pokud je její jméno uvedeno kdekoliv v popisované jednotce (AACR2R + LCRI 21.1B2 ; změna pravidla od r. 2001)

 

·                     Příklad pro první typ konferenční publikace:

Sborník z nepojmenované konference asociace, akce označena obecným výrazem = záhlaví pod jménem asociace + podřízená složka pro konferenci

 

Tit.s.

 

 

       ITAA Proceedings

       National Meeting

              1991

 

 

 

MARC 21

      1102# $aInternational Textile and Apparel Association.$bNational Meeting

      24510 $aITAA Proceedings /$cNational Meeting

 

UNIMARC

2001# $aITAA Proceedings$fNational Meeting

71002 $a$aInternational Textile and Apparel Association$bNational Meeting

 

·                     Příklad pro druhý typ konferenční publikace:

Sborník z pojmenované konference na určité téma, záhlaví pod jménem konference

 

              

          Proceedings

 

 

     15th IEE Symposium

     on Computer Arithmetic

      ARITH 15-2001

 

      Vail, Colorado

      11-13 June 2001

 

 

 

      MARC 21

 

      1112# $aSymposium on Computer Arithmetic

      24510 $aProceedings /$cIEEE Symposium on Computer Arithmetic

 

UNIMARC

2001# $aProceedings$fIEEE Symposium on Computer Arithmetic

71002 $aSymposium on Computer Arithmetic

 

Další příklady:

 

MARC 21

1112# $aPaper Finishing & Converting Conference

24510 $aPaper Finishing & Converting Conference :$b[proceedings]

 

1112# $aOhio Transportation Engineering Conference

24510 $aProceedings of the … Annual Ohio Transportation Engineering Conference

 

1102# $aAmerican bar Association.$bSection of Family Law.$bMeeting

24510 $aAnnual Meeting Compendium

 

 

UNIMARC

 

2001# $aPaper Finishing & Converting Conference$e[proceedings]

71002 $aPaper Finishing & Converting Conference

 

2001# $aProceedings of the … Annual Ohio Transportation Engineering Conference

71002 $aOhio Transportation Engineering Conference

 

2001# $aAnnual Meeting Compendium

71002 $aAmerican bar Association$bSection of Family Law$bMeeting

4.4.4. V případě pochybností se vytvoří hlavní záhlaví pod názvem (21.1B2 AACR2R).

 

 

CONSER 18.7. Záhlaví pro [opakovanou] konferenci

Pro konference, akce a výstavy lze  vytvářet korporativní záhlaví. Rozhodnutí o typu záhlaví vychází z faktu, zda je událost pojmenovaná.

 

18.7.1. Typy konference a záhlaví pro [opakované] konference

Za konferenční publikace se považují dva typy publikací. (Jsou definovány v poznámce k 21.1B1 AACR2R).

 

 

18.7.3. Forma záhlaví pro [opakovanou] konferenci

Bez ohledu na typ konference se vynechává pořadové číslo a rok konání akce (AACR2R, 24.17 A1).

Ačkoli 24.7B umožňuje použití pořadového čísla, roku a místa konání v kvalifikátoru, pro seriál není takový kvalifikátor vhodný, protože se u každého čísla mění.

 

  1. Kategorie 1 –  (konference zaměřená na určité téma)

Záhlaví se vytvoří pod jejím vlastním jménem

 

                  Konference on Worker’s Compensation World Forestry Congress

                  Symposium on Colloid Chemistry

 

  1. Kategorie 2 –  (akce korporací, společností atd. )

Jména v této kategorii nejčastěji obsahují výrazy jako annual, meeting, constitutional convention, konference atd., obvykle je tento výraz prezentován v souvislosti se jménem korporace, a považuje se za podřízenou složku. Tyto výrazy mohou, ale nemusí být gramaticky spojeny s korporací. Pokud jsou s korporací gramaticky spojeny, použije se typ záhlaví 6 podle 24.13; pokud nejsou, použije se typ 3 podle 24.13. Bez ohledu na použitý typ záhlaví je výsledek stejný: akce se zapíše  jako podřízená složka se jménem korporace. Záhlaví se zapíše do pole 110 (MARC 21) nebo 710 (UNIMARC).

 

 

 

 

Příklady:

      Proceedings of the 1989 Meeting of NCEES

 

   MARC 21

1102# $aNational Council of Examiners for Engineering and Surveying.$bMeeting

 

   UNIMARC

     

71002 $aNational Council of Examiners for Engineering and Surveying$bMeeting

 

 

Annual Conference of the Colored Pencil Society of America

 

 MARC 21

1102# $aColored Pencil Society of America.$bConference

 

 UNIMARC

    71002 $aColored Pencil Society of America$bConference           

 

 

LCRI  24.7. Konference, kongresy, zasedání atd.

 

24.7A. Výpustky

Vynechejte zkrácenou či úplnou formu označení roku ze jména konference, pokud je konference opakovaná a jméno konference je stále stejné s výjimkou zkráceného či úplného označení roku (data konání) a pro jméno je třeba vytvořit hlavní nebo vedlejší záhlaví.

Pokud se označení roku ze jména vynechá, připojte výraz „konference“ (nebo podobný český termín) jako kvalifikátor.

Pro seriál se vytvoří jedno záhlaví a toto záhlaví se používá pro všechny publikace z opakované konference.

 

MARC 21

    1112#  $aCAV (konference)

 

UNIMARC

     71002 $aCAV$ckonference

 

24.7B. Kvalifikátory

Nepřipojujte ke jménu konference atd. pořadové číslo konference, rok a místo jejího konání,  pokud jde o opakovanou akci, která se koná na stále stejném místě.Pouze pokud jméno konference/akce není jednoznačné, připojte vhodný kvalifikátor (v kulaté závorce jako součást podpole 111$a)

 

a)       místa

b)       datum konání

 

 

MARC 21

         1112# $aInternational Symposium on Quality Kontrol (1974-1980)

 

UNIMARC

          71002 $a$aInternational Symposium on Quality Kontrol$c1974-1980

     

H. Kubalová

J. Svobodová