Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Zkratky v AACR2R a ISBD

Zkratky v AACR2R a ISBD

Hana Kubalová

odd. jmenného zpracování OZF NK ČR

 

Zkratky v AACR2R a ISBD
(průřezová studie)

Kapitola v ISBD (v každém ze souboru textů ISBD): 0.7 Zkracování a zkratky

ISBD

přináší pokyny pro zkracování pouze v popisných údajích, nikoli pro zkracování v záhlaví a v unifikovaných názvech.

V oblastech 1, 2, 3, 6 se údaje nezkracují, s výjimkou zvlášť povoleného a předepsaného zkracování a zkratek nebo pokud zkratky nejsou uvedeny v příslušném prameni popisu.

 Výjimky:

ISBD povoluje výjimečně zkrácení délky údaje v bibliografickém popisu (např. délka hlavního názvu, souběžného názvu, další názvové informace), pokud se tím nezmění význam údaje, nedojde ke ztrátě podstatných informací a k uvedení nesprávné gramatiky. Výpustka se označuje znaky pro vynechání.

Povolené a předepsané zkratky:

- i.e. (0.10)

- et al. (1.5)

- s.l. (4.1)

- s.n., etc. (4.2)

V některých pravidlech souboru ISBD (např. 2.1., 5.2, 5.3, 6.6) jsou ustanovení pro používání normalizovaných zkratek, ale není předepsána jejich konkrétní podoba. ISBD doporučují v těchto případech řídit se normou ISO 832-1975 Documentation -Bibliographical References - Abbreviations of Typical Words nebo příslušnou národní normou pro používání zkratek, a ISO 4-1984 Documentation - Rules for abbreviation of title words and titles of publication.


Kapitola v AACR2R: Příloha B Zkratky, 1.0F, 1.1B4, 1.1E3, 1.1F5, 1.1F7, 1.2B, 1.4C3, 1.4C6, 1.4D7, 1.4F6, 1.6G1, 1.8E + odpovídající pravidla v kapitolách pro jednotlivé druhy dokumentů, 22.15B, 22.17, 22.19B, 23.4, 24.4C2, 24.9, 25.18A2

AACR2R

stanovují používání zkratek v příloze B Zkratky. Příloha obsahuje základní metodiku používání zkratek v bibliografickém popisu, při zápisu obdobných slov v různých jazycích, při zápisu složených slov, pro flektivní formy slov, přehled schválených zkratek v latince, cyrilici, řečtině a hebrejštině, zkratky používané při citování bibliografických pramenů, zkratky jmen vybraných zemí, států, provincií atd. (v Austrálii, Kanadě a USA) a zkratky kalendářních měsíců.

 Seznam zkratek, uvedený v AACR2R, nebyl v českém překladu otištěn (viz bod 3 tohoto materiálu). Dodatečně byl publikován v edici Standardizace, č.8).

Zkracování a používání zkratek je v AACR2R stanoveno takto: 

 • v názvových údajích

je možné výjimečné zkrácení délky údaje v bibliografickém popisu (týká se délky hlavního názvu, další názvové informace, souběžného názvu), ale jen tehdy, nedojde-li ke ztrátě podstatné informace, nikdy se nevynechává prvních pět slov, výpustka se označí znakem pro vynechání

v údajích o názvu a odpovědnosti, včetně údaje o odpovědnosti v oblasti údajů o vydání, údajů o názvu a odpovědnosti edice a v poznámkách k obsahu je možné použít zkratek

 1. již použitých v předepsaném prameni popisu pro jednotlivé oblasti popisu
 2. i.e., et.al.
 3. a jejich ekvivalenty v jiném písmu nebo jazyce

v ostatních oblastech záznamu se dále zkracují slova, pokud jsou uvedena v seznamu zkratek v příloze B

 • v oblasti údajů o vydání

v označení vydání

 • v oblasti specifických údajů

kartografických dokumentů (oblast matematických údajů),

u hudebnin (oblast údajů o formě hudebniny),

u seriálových dokumentů (oblast údajů o číslování 

 • v oblasti nakladatelských údajů
 • doplňku (jména země, státu atd.) k místu vydání nebo distribuce
 • při zápisu chybějícího místa vydání (s.l.)
 • při zápisu chybějícího jména nakladatele (s.n.)
 • jméno nakladatele se doporučuje uvádět v nejkratší mezinárodně srozumitelné a
  obecně známé formě
 • ve jménech firem a jiných korporací

Pokyny pro zkracování jména nakladatele (převzato z interpetace LC)

 • vynechává se úvodní člen
 • vynechává se fráze typu "incorporated", "limited" atd.
 • vynechává se slovo označující funkci nakladatele
 • vynechává se výraz označující obchodní charakter korporace
 • vynechává se příp. zkracuje (i na iniciály) jméno nakladatele
 • u komerčních nakladatelství lze vynechat složky organizační hierarchie, pokud nejsou nutné pro identifikaci
 • ve jménu nakladatelství se zachovává fráze označující, že nakladatelství má jinou než nakladatelskou funkci
 • nezkracuje se další příjmení nakladatele
 • nezkracuje se jméno firmy, pokud úplný název má popisný charakter co do typu materiálu
 • výpustka výrazu "press" záleží na úsudku katalogizátora
 • v oblasti údajů fyzického popis
 • v údaji o rozsahu
 • při zápisu dalších fyzických údajů
 • při zápisu údaje o rozměru
 • při zápisu údaje o doprovodném materiálu
 • v oblasti údajů o edici

při zápisu číslování v rámci edice

 • v oblasti údajů poznámky

pouze v rozmezí zkratek povolených v rámci jednotlivých oblastí popisu (např. sv. 1), ve jménech zemí, míst, států atd., ve jménech firem a korporací

 • v oblasti údajů o standardním čísle a dostupnosti

při zápisu vysvětlivky, uváděné v souvislosti se standardním číslem, či údajem o dostupnosti

 • v záhlaví
 • ze používat zkratky, jež jsou nedílnou součástí záhlaví, pokud osoba či korporace zkratku používá
 • pro jména větších míst, připojovaná ke jménu jiného místa nebo ke jménu korporace
 • některé výrazy uváděné spolu s životními daty
 • rozlišující výrazy připojované ke jménům osob, pokud jsou zkracovány v pramenech, ze kterých byly převzaty
 • v unifikovaných názvech
 • pokud jsou nedílnou součástí názvu
 • pro označení částí díla
 • značka & při uvádění více jazyků

Otázky k diskusi + návrh řešení

 Do české překladu AACR2R nebyl zařazen seznam zkratek, který je v originálním vydání uveden. Důvodem bylo rozhodnutí o používání zkratek, které se opíralo o ISBD. ISBD jako mezinárodní norma pro bibliografický popis byl pro české katalogizátory prvním závazným mezinárodním normativem před aplikací AACR2R, takže doporučení, uvedené v ISBD - používat pro zkratky mezinárodní normu ISO 832-1975 event. příslušnou národní normu - se zdálo být správné. Proto také byl v roce 1994 vydán Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis (edice Standardizace, č.2), který doplnil a aktualizoval ČSN 01 0169 Zkratky slov ve jmenném záznamu s ohledem na výše zmíněnou ISO 832-1975, a proto byl také doporučen katalogizátorům.

Důsledná aplikace AACR2R však vyžaduje i používání zkratek podle seznamu zkratek, který je v AACR2R uveden, a tak vznikla otázka, který seznam zkratek má být katalogizátory používán, zda Seznam zkratek v AACR2R nebo Seznam zkratek publikovaný v edici Standardizace.

 1. Je třeba rozhodnout o závazném standardu pro používání zkratek ve jmenném a věcném popisu a opravit českou interpretaci, povolující používání národní normy pro zkratky a zkracování.
 2. Závazným standardem by měl být Seznam zkratek v AACR2R (Příloha B)

  Je třeba přijmout zásady zkracování podle AACR2R, odstoupit tedy od dosavadní praxe (zkracování mimo povolené oblasti a údaje).

  Problémem zůstává přílišná stručnost seznamu zkratek v AACR2R. Českých zkratek je předepsáno celkem 7. Podle závěru jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů bude ALA Národní knihovnou požádána o doplnění českých zkratek. Zároveň by měla být v této souvislosti ALA dotázána, v jakém vztahu jsou ISO 832-1975 a seznam zkratek v AACR2R. U českých zkratek, uvedených v AACR2R, byly zjištěny odchylky od ISO v následujících případech.

AACR2R

ISO (Seznam zkratek ve jm.

a věc.popisu)

část

číslo

facsimile

c.

čís.

facsim.

-

č.

faks.

 • Které české zkratky do seznamu v AACR2R doplnit?
 • (O doplnění kterých zkratek by měla být ALA požádána?

   • o české ekvivalenty zkratek v Příloze B AACR2R?
   • zkratky používané ve jmenném a věcném popisu v ČR (viz materiály dalších kolegů)

  Návrh na úpravu používání zkratky ČR (v kvalifikátorech)

  do roku 1918

  České země nebo Česko

  1918-1968

  Československo

  1968-1992

  ČR

  Československo (v případě korporací, zaniklých v tomto období)

  1993

  ČR nebo Česko

  1. V české interpretaci stanovit, že forma některých zkratek odpovídá českému pravopisu (ca, cm + zkratky, jejichž koncová část je tvořena-cm, -mm)