Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit celb-ZKR

celb-ZKR

Ludmila Celbová

odd. zpracování speciálních dokumentů OZF NK ČR 

Zkratky ve jmenném zpracování 

ad/ ISBD, kap. 0.7 Zkracování a zkratky

:

Z uvedených instrukcí jednoznačně vyplývá, že s výjimkou speciálně předepsaného a povoleného zkracování a zkratek (0.7.1 až 0.7.3) zápis údajů v oblasti 1, 2 a 6 neobsahuje zkratky, pokud nejsou uvedeny v daném prameni popisu. To znamená, že "zakázáno" je zkracovat v názvových a autorských údajích (tedy v UNIMARCu pole 200), údajích o vydání (205) a edici (225). Pro tyto oblasti se doporučuje používat "normalizované" zkratky (s.l., et al. apod.). Tyto latinské zkratky se však používají pouze ve výše uvedených oblastech; v ostatních oblastech se zapisují údaje v jazyce katalogizační agentury, tj. např. v poznámkách by se měly používat tyto zkratky v češtině. (ISBD, kapitola 0.6 Jazyk a písmo popisu: "... Výrazy užité v oblastech 5, 7 a 8 ... se uvádějí v jazyce a/nebo písmu národní bibliografické agentury...")

Kromě těchto případů nevíme o instrukci, podle které by se nesmělo zkracovat. V příloze D k ISBD(NBM) a k ISBD(CF) jsou uvedeny doporučené zkratky pro příslušné druhy dokumentů, které se týkají vesměs fyzického popisu.

V příloze B k AACR2 jsou uvedeny zkratky v různých jazycích, vzájemně ne zcela sourodé (tj. pokud v angličtině, tak i v ostatních jazycích) - jsou zde hlavně zkratky anglické. Zkratky uvedené v angličtině a chybějící v češtině: jde většinou o zkratky pro oblast údajů o vydání (revidované, upravené, doplněné atd.), specifických údajů (např. matematické údaje u kartografických dokumentů) a některé údaje fyzického popisu, přičemž je zde uvedeno, že např. zkratka "sd." pro "sound" se nemá používat pro specifické označení druhu dokumentu, tzn. to je jediná instrukce, podle níž by se nemělo zkracovat v 215$a (nikoliv ve fyzickém popisu, jak tvrdila kdysi dr. Vodičková).

Návrh řešení:

Zdá se mi užitečné, požádat o doplnění seznamu zkratek (AACR) o výše uvedený druh zkratek, adekvátně k anglickým (tj. k údajům o vydání, běžně používané termíny ve fyzickém popisu, oblast speciálních údajů - soupis naše oddělení dodá, pokud se tato záležitost stane aktuální, máme jakž takž dané dohromady, bude potřeba konzultovat a příp. ještě doplnit v rámci pracovních skupin). Současně bude třeba sjednotit zkratky uvedené v tomto seznamu a Seznamu zkratek... dr. Vodičkové & spol., event. opravit zkratky (zřejmě staršího data) uvedené v seznamu k AACR. Jedná se např.:

Zkratky k AACR

Zkratky NK

č. (resp. chybně uvedeno "c.") = část

zkratka pro "část" v češ. neuvedena

čís. = číslo

č. = číslo

---

prům. = průmyslový

diam. = diameter (angl.) (česká zkratka neuvedena)

v češ. neuvedena, bylo by vhodné použít zkratku "prům." pro průměr (fyzický popis)

Vadí vůbec, pokud se táž zkratka použije pro více různých slov?

Zkratka "č." je naprosto jednoznačně používána v názvech v popisu zvukových dokumentů (např. Symfonie č. ...), což samozřejmě nenapíšeme jinak, poněvadž je to v názvu, v němž se přebírají zkratky, jak jsou na prameni popisu, pokud jsou zde v názvu uvedeny.

 Pokud budou verze zkratek v obou seznamech jednotné, přičemž náš seznam bude pokud možno úplný, měl by sloužit (krátký) seznam zkratek v AACR pro mezinárodní srozumitelnost nejběžnějších zkratek v důležitých oblastech (resp. povinné údaje), a "náš" seznam jako úplný pro orientaci katalogizátorů u nás (povinné použití pro oblast 2 - údaje o vydání + viz ISBD kap. 07, doporučené pro ostatní oblasti, tj. pro oblast 3, 4, 5, 7, 8 podle ISBD, pokud není v ISBD předepsáno jinak = v oblasti 3, 4). Přesto všechno bych doporučovala pokud možno nezkracovat.