Nacházíte se zde: Úvod Služby Všeobecné podmínky služby eDDO pro uživatele s průkazem ZTP/P s těžkým poškozením zraku

Všeobecné podmínky služby eDDO pro uživatele s průkazem ZTP/P s těžkým poškozením zraku

Instrukce pro poskytování služby dodávání dokumentů

I. Úvod

eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy poskytuje službu dodávání dokumentů nebo jejich tiskových nebo elektronických kopií z fondu Národní knihovny ČR.  Přístup uživatele do eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku je umožněn prostřednictvím uživatelských kont. Uživatelská konta jsou webovské stránky zřízené pro jednotlivé uživatele; umožňují uživatelům komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby.


II. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1 Prostřednictvím systému eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku je oprávněným uživatelům definovaným v bodě III část 1.1 poskytována služba typu „document delivery“.

1.2 Poskytování služby je podmíněno zřízením uživatelského konta v Servisním centru eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku, jímž je Národní knihovna ČR, a poskytnutím nezbytných osobních údajů pro evidenci uživatelů v databázi uživatelů.

1.3 Služba je poskytována zdarma.

1.4 Uživatel se zavazuje využívat poskytnuté rozmnoženiny pouze pro osobní potřebu/interní potřebu, studium, vědu a výzkum.


2. Typy poskytovaných dokumentů

 • Části knih, v rozsahu objednaném uživatelem (nejvíce však 20 stran na objednávku)
 • Články z periodik
 • Části sborníků v rozsahu objednaném uživatelem (nejvíce však 20 stran na objednávku)
 • Dokumenty z Digitální knihovny, pokud k nim má digitalizační pracoviště oprávněný přístup (vydané před méně než 100 lety)


3. Lhůta pro vyřízení objednávky

3.1 Standardní lhůta pro vyřízení objednávky na kopie dokumentů z fondu kteréhokoliv digitalizačního pracoviště je 48 hodin.

3.2 Pokud by digitalizační pracoviště nemohlo objednávku ve standardní lhůtě vyřídit, je povinno oznámit uživateli zpoždění včetně předpokládaného termínu vyřízení objednávky.


4. Úhrada služeb

4.1 Osobám s průkazem ZTP/P s těžkým poškozením zraku je služba poskytována bezplatně.


5. Reklamace služeb

5.1 Uživatel má právo reklamovat poskytnutou službu, pokud nebyla provedena v požadované lhůtě, rozsahu či kvalitě, nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího převzetí.

5.2 Lhůta na vyřízení reklamace je pět dnů od přijetí stížnosti.

5.3 Uživatel má právo odvolat se proti vyřízení reklamace digitalizačním pracovištěm, a to tak, že zašle písemnou stížnost Servisnímu centru eDDO na adresu scan.ms@nkp.cz. Servisní centrum vyřídí stížnost uživatele do čtrnácti dnů od jejího převzetí.III. Uživatelé služeb eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku

1. Uživatel služeb – majitel uživatelského konta

1.1 Uživatelem služeb eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku, tzn. majitelem uživatelského konta, se může stát:

 • Občan ČR starší 18 let, držitel průkazu ZTP/P s těžkým poškozením zraku, způsobilý k právním úkonům


2. Registrace uživatele

2.1 Uživatel služeb eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku uzavírá se Servisním centrem eDDO příslušnou smlouvu o uživatelském kontě; smlouva je vystavena na internetové adrese eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku http://doc.nkp.cz nebo ji na požádání Servisní centrum zašle e-mailem či poštou.

2.2 Vlastnictví čtenářského průkazu Národní knihovny uživatele však neopravňuje k využívání služeb eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku vázaných na zřízení uživatelského konta.

2.3 Záznam o uživateli vede Servisní centrum eDDO v databázi uživatelů do doby, dokud uživatel neukončí smluvní vztah s eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku. Databáze uživatelů je součástí systému eDDO a slouží k identifikaci uživatelů služeb - majitelů uživatelských kont. Databázi uživatelů spravuje Národní knihovna ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Národní knihovna ČR garantuje, že osobní údaje uživatele nezpracovává k jiným účelům a v souladu s § 13 zákona č. 101/2000 Sb. chrání tyto údaje před neoprávněným či nahodilým přístupem, zneužitím a jiným neoprávněným využitím.

IV. Uživatelské konto

1. Definice pojmu uživatelské konto

1.1 Uživatelským kontem se rozumí chráněný prostor na zabezpečeném serveru Národní knihovny ČR vybavený systémem autentizace přístupu, zejména za účelem autorsko právní ochrany děl a ochrany koncového uživatele před neoprávněným užitím sdělovaných děl.

1.2 Uživatelské konto je vyhrazeno pouze pro koncového uživatele a umožňuje komunikovat s Národní knihovnou ČR, objednávat i přijímat služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku.

1.3 Uživatelské konto smí být využíváno pouze koncovým uživatelem - držitelem uživatelského konta, s nímž byla uzavřena smlouva o uživatelském kontě. Jeden koncový uživatel může mít vystaveno pouze jedno uživatelské konto.

1.4 Ztrátu přístupového hesla je uživatel povinen neprodleně hlásit e-mailem Servisnímu centru eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku.

2. Zrušení

2.1 Uživatelské konto je zrušeno na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 30 dnů; začíná běžet dnem doručení výpovědi.

V. Práva a povinnosti Národní knihovny ČR ve vztahu k uživatelskému kontu

1. Národní knihovna ČR se zavazuje pro koncového uživatele :

 • zřídit, zpřístupňovat a spravovat uživatelské konto na serveru Národní knihovny ČR
 • zajišťovat spolupráci s digitalizačním pracovištěm Národní knihovny ČR poskytování služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku, objednané prostřednictvím uživatelského konta
 • vést na uživatelském kontě přehled a specifikaci poskytnutých a objednaných služeb eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku
 • poskytnout na konci kalendářního roku přehled všech služeb
 • vyřizovat reklamace související s poskytováním služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku
 • neumožnit užívání uživatelského konta neoprávněným subjektům
 • poskytovat služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku

VI. Práva a povinnosti Národní knihovny ČR v režimu služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku

1. Národní knihovna ČR je povinna zabezpečit koncovému uživateli službu eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku v souladu se smlouvou, právními předpisy a podmínkami pro poskytování služeb EDD/ZTP/P s těžkým poškozením zraku publikované a přístupné na serveru http://doc.nkp.cz a které jsou součástí smlouvy eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku.

2. Národní knihovna ČR je oprávněna dočasně přerušit poskytování služby v systému eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku, pokud zjistí porušení těchto Všeobecných podmínek ze strany koncového uživatele, a to až do doby odstranění vadného stavu nebo sjednání nápravy.

VII. Práva a povinnosti koncového uživatele ve vztahu k uživatelskému kontu

1. Koncový uživatel není oprávněn poskytovat přístupové heslo svého uživatelského konta třetím osobám a je povinen informovat ihned Národní knihovnu ČR o každém zneužití uživatelského konta nebo hrozím nebezpečí zneužití.

VIII. Práva a povinnosti koncového uživatele v rámci služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku

1. Koncový uživatel je oprávněn užívat poskytnuté elektronické dokumenty pouze pro vlastní potřebu a zavazuje se v souladu s autorským zákonem zhotovit z elektronické dočasné rozmnoženiny dokumentu pouze jednu finální uživatelskou rozmnoženinu v elektronické podobě ve formátu souboru dvouvrstvé pdf (obrázek + text) nebo v tištěné podobě.

2. Elektronická mezitímní rozmnoženina na zabezpečeném serveru knihovny bude po zpřístupnění (doručení) koncovému uživateli zničena automaticky po uplynutí 14 dnů po vystavení.

3. Jakékoli jiné užití rozmnoženiny dokumentu dodané prostřednictvím služby eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku, zejména zpracování (např. krácení, adaptace nebo překlad) s výjimkou zpracování pro osobní potřebu koncového uživatele, dále rozmnožování, rozšiřování a poskytování v elektronické nebo papírové podobě třetím osobám a užití pro podnikání a jiné hospodářské účely je výslovně zakázáno.

4. Koncový uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, opomenutí či nedbalosti, jež by vedly k ohrožení či porušení zejména osobnostních práv, autorsko majetkových práv autora, dědiců, správců díla.

5. Koncový uživatel je odpovědný za porušení smlouvy, autorského zákona, jakož i jiných souvisejících občanskoprávních a trestněprávních předpisů. Koncový uživatel bere na vědomí, že se jejich porušením vystavuje nebezpečí postihu včetně náhrady škody, která by nositelům osobnostních, autorsko majetkových práv z jeho protiprávního jednání vznikla, jakož i případného vydání bezdůvodného obohacení a ušlého zisku.

6. Koncový uživatel souhlasí s tím, že z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných držitelů autorských práv k dokumentu bude elektronická dočasná rozmnoženina poskytnutá Národní knihovnou ČR koncovému uživateli označena viditelně a neodstranitelně tímto textem : „EDD / NK ČR – tato rozmnoženina slouží výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia“. Je výslovně zakázáno toto označení elektronické a následné papírové rozmnoženiny jakkoli měnit, zakrývat nebo odstraňovat, jakož i měnit formát elektronické podoby dodaného dokumentu.

7. Koncový uživatel je zavázán k poskytnutí souhlasu s tím, že v případě doloženého porušení podmínek smlouvy o uživatelském kontě je Národní knihovna ČR oprávněna DILIA nebo příslušným nositelům práv poskytnout veškeré potřebné údaje o uživateli a o rozsahu porušení takových povinností.

8. Uživatel služeb eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku, který poruší své povinnosti uložené mu tímto Všeobecnými podmínkami služby eDDO pro uživatele s průkazem ZTP/P s těžkým poškozením zraku a smlouvou o uživatelském kontě, k jejichž dodržování se svým podpisem zavázal, může být zbaven práva užívat službu eDDO/ZTP/P s těžkým poškozením zraku na dobu určitou nebo trvale.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky pro uživatele s průkazem ZTP/P s těžkým poškozením zraku nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2013.

PhDr. Jana Huňová 
ředitelka odboru služeb, Národní knihovna ČR

Jana Huňová