Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit AACR2R/UNIMARC - České interpretace

AACR2R/UNIMARC - České interpretace

 

Část II.

Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů při NK ČR

Pracovní skupina pro věcné zpracování dokumentů při NK ČR

Národní knihovna ČR 1997


OBSAH

Úvod

Zápis unifikovaných názvů, názvů originálu a dalších vedlejších názvových záhlaví

 • Úvod
 • Unifikovaný název a název originálu
 • Vedlejší záhlaví autor/název a vedlejší názvové záhlaví. Selekční poznámka k obsahu
 • Složité obsazení podpolí h, i Zápis jmen osob a korporací při jmenném a věcném zpracování
 • Jména osobností mezinárodního významu
 • Jména geografických oblastí
 • Jména mezinárodních korporací
 • Rozsah a použití kvalifikátoru místa a státu, jejich formalizace a způsob zápisu ve formátu UNIMARC
 • Formalizace korporativního záhlaví

  Edice Standardizace je vydávána Národní knihovnou ČR od roku 1994. Je standardizačním zázemím pro katalogizační politiku, která plně respektuje nejužívanější mezinárodní normativy a doporučení pro katalogizační praxi.

  Edice vychází ve třech barevně odlišených řadách. Sešity v oranžové obálce obsahují návrhy řešení určitého problému a očekáváme k nim Vaše připomínky, event. diskusi. Sešity v zelené obálce obsahují materiály doporučujícího či závazného charakteru - vykřičník na obálce zdůrazňuje jejich význam! Sešity ve fialové obálce obsahují teoretické příspěvky a studie z oblasti katalogizace a slouží k Vaší informaci, event. Vás vyzývají k diskusi na dané téma.

   Dosud byly vydány tyto sešity edice Standardizace:

    č. 1 (oranžová): Záznam pro souborný katalog

    č. 2 (zelená): Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis

    č. 3 (fialová): Hlavní rozdíly mezi AACR2R a stávající českou katalogizační praxí

    č. 4 (zelená): Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie

    č. 5 (fialová): Předmětový selekční jazyk v Národní knihovně ČR a Subject Headings Library of Congress (LCSH)

    č. 6 (fialová): Substantivní inverze u předmětových selekčních termínů

    č. 7 (fialová): Mezinárodní standardy v oblasti katalogizace a jejich využití ve Slovinsku a Chorvatsku

    č. 9 (zelená): Záznam pro souborný katalog : Výměnný formát. Tištěné monografie


   ÚVODEM

    

   Vážení kolegové,

   předkládáme vám k posouzení návrh druhé části českých interpretací AACR2R v návaznosti na UNIMARC. Tato část přináší návrh instrukce pro zápis originálu a dalších vedlejších názvových údajů v bloku propojovacích polí (4--) a návrh zápisu jmen osob a korporací při jmenném a věcném popisu.

   Návrh českých interpretací k těmto standardům připravily pracovní skupiny pro jmenné a věcné zpracování dokumentů při Národní knihovně ČR.

   Materiál je určen k testování a připomínkování, proto je také zveřejněn v oranžové řadě edice Standardizace.

   Vaše připomínky a náměty - nejpozději do 30. listopadu 1997 - zasílejte na adresu:

   Národní knihovna České republiky
   odbor zpracování fondů
   Klementinum 190
   Praha 1
   dr. Hana Kubalová adresa: hana.kubalova@nkp.cz
   tel.: 21 663 300 ; fax: 21 663 301

   Červen 1997


   ZÁPIS UNIFIKOVANÝCH NÁZVŮ, NÁZVŮ ORIGINÁLU A DALŠÍCH VEDLEJŠÍCH NÁZVOVÝCH ZÁHLAVÍ

   Úvod

   Předkládaný materiál shrnuje závěry jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů při Národní knihovně České republiky.

   Cílem tohoto jednání bylo vyhodnotit návrhy na zápis vedlejších selekčních údajů - názvů děl jednoho či více autorů vydaných společně a názvů originálů přeložených dokumentů. Ačkoli se jedná o údaje přesahující rámec údajů minimálního záznamu pro souborný katalog, projevila o tuto problematiku zájem většina zástupců knihoven a i přes odlišné využívání těchto polí různými knihovnickými systémy došlo ke sjednocení zápisu, které usnadní výměnu záznamů, jejich přebírání do souborného katalogu CASLIN a v neposlední řadě i práci katalogizátorů.

   Při stanovení pravidel zápisu vycházela pracovní skupina z těchto zásad:

    1) Při volbě selekčních údajů jsou v plné míře respektovány pokyny AACR2R, údaje předepsané AACR2R se zapisují do standardních polí UNIMARC.

    2) Selekční údaje zvolené nad rámec AACR2R lze zapsat v podobě názvového záhlaví do modifikovaných polí UNIMARC.

   Modifikace standardního propojovacího pole UNIMARC je umožněna dosazením hodnoty 9 na 1. pozici indikátoru. Při tomto způsobu zápisu propojovací pole (v našem případě 423, 454) již neobsahuje vazbu autor/název (zůstává jen název) a nemusí obsahovat tag vloženého pole 200 či 500 (řetězec $12001# či $150010 je proto v příkladech zapsán kurzívou).

   Pro usnadnění zápisu lze pro rozpis děl použít i modifikované pole 327, které lze po obsazení 2. indikátoru hodnotou 9 využít k zápisu selekční poznámky k obsahu.

   Pravidla použitá pro stanovení zápisu záhlaví pro více děl vydaných společně lze vyhledat podle odkazů u každého typu příkladů, u katalogizátorů se předpokládá jejich základní znalost. Příklady slouží především pro ilustraci popisu knih, způsob zápisu lze aplikovat i při popisu dalších druhů dokumentů.


   Unifikovaný název a název originálu

   Původní návrh, tzn. zápis všech názvů originálu do pole 500 unifikovaný název spolu s jazykem (který překračoval rámec pravidel) se v praxi NK neosvědčil, ostatní knihovny jej neaplikovaly.

   Vytvoření unifikovaného názvu se v AACR2R doporučuje pro:

  • právní dokumenty
  • hudební díla
  • posvátné knihy (bible, korán, atd.)
  • antickou literaturu
  • klasická anonymní díla
  • krásnou literaturu jednotlivých národů (vyskytuje-li se v mnoha vydáních a různých podobách - překlady, úpravy aj. nebo je-li třeba název s ohledem na řazení zkrátit / rozšířit / upravit.

   Unifikované názvy je třeba důsledně ověřovat v souborech autorit, pro díla zahraničních autorů se unifikované názvy přebírají z databáze Library of Congress!

    

   Do pole 500 (unifikovaný název) budou zapisovány unifikované názvy pouze v případech uvedených výše. Ostatní názvy originálu se doporučuje zapisovat takto:

    a) neuvádět vůbec (zejména u literatury "lehčího" žánru) Příklad Ie

    b) uvádět pro informaci v poznámce v poli 300 formátu UNIMARC Příklad Id

    c) uvádět v poli 454, modifikovaného hodnotou indikátoru 9 na 1. pozici a podpolem $9 pro jazyk (v NK má toto podpole označení $m) Příklad Ib

    Název originálu se v poli 454 uvádí bez vazby na autora, proto má indikátor na první pozici hodnotu 9 (signalizuje národní využití pole), pole 454 nemusí obsahovat řetězec znaků $1... indikující propojení a název lze uvádět bez členů a znaků pro vyloučení z řazení Příklad Ib, příklad Ic


    Příklady I.

    Unifikované názvy, názvy originálů

    a) Jednoduchý příklad pro unifikovaný název v poli 500

    200 1 $aZabiják$fÉmile Zola
    500 10 $aAssommoir$mČesky
    700 #1 $aZola$bÉmile$f1840-1902$4070

    b) Jednoduchý příklad pro název originálu v poli 454 9X

    200 1 $aOheň z nebes$fMary Renaultová
    454 91 $12001#$aFire from heaven$9Česky
    700 #1 $aRenault$bMary$4070

    c) Komplikovanější příklad zápisu názvů v původním jazyce v poli 454 9X, v jazyce popisné jednotky v poli 423 či 327

    200 1 $aThe complete novels$fFranz Kafka
    423 91 $12001#$aąNSBąTheąNSEątrial
    423 91 $12001#$aAmerica
    423 91 $12001#$aąNSBąTheąNSEącastle
    454 91 $120010$aąNSBąDerąNSEąProzess$9Anglicky
    454 91 $120010$aAmerika$9Anglicky
    454 91 $120010$aąNSBąDasąNSEąSchloss$9Anglicky
    501 1# $aRomány$mAnglicky$eVýbor
    700 #1 $aKafka$bFranz$f1883-1924$4070

    nebo

    200 1 $aąNSBąTheąNSEą complete novels$fFranz Kafka
    327 19 aąNSBąTheąNSEątrial$aAmerica
    $aąNSBąTheąNSEą
    454 91 $120010$aProzess$9Anglicky
    454 91 $120010$aAmerika$9Anglicky
    454 91 $120010$aSchloss$9Anglicky
    501 1 $aRomány$mAnglicky$eVýbor
    700 #1 $aKafka$bFranz$f1883-1924$4070

    Zápis selekční poznámky k obsahu je vysvětlen v dalším textu.

     

    d) Jednoduchý příklad pro název originálu uvedený pouze v poznámce (pole 300)

    200 1 $aPřítel počítač$fDan Gookin
    300 $aOriginál: Dos for dummies
    700 #1 $aGookin$bDan$4070

    e) Jednoduchý příklad pro název originálu nikde neuvedený

    200 1 $aPamela se nevzdává$fClaudia Bergenová
    210 $aPraha$cIvo Železný$d1996
    225 0 $aKVPL$iS knížecí korunkou$vsv. 185
    410 #0 12001#$aKnihovnička večerů pod lampou$iS knížecí korunkou
    700 #1 $aBergen$bClaudia$4070

    Vedlejší záhlaví autor/název a vedlejší názvové záhlaví

    Selekční poznámka k obsahu

    a)

     Vedlejší záhlaví požadovaná AACR2R pro různá díla různých autorů mají podobu autor/unifikovaný název či autor/název, tzn. pole 423 obsahuje vložená pole 500 či 200 pro název a 700 pro jméno autora.

     První pozice indikátoru není obsazena a pole 423 obsahuje řetězec znaků $1... indikující propojení u každého vloženého pole. Příklad II-6

    b)

     Vedlejší záhlaví, požadovaná AACR2R pro díla jednoho autora, která obsahují unifikovaný název, mají podobu autor/unifikovaný název, tzn. vložená pole 500 pro unifikovaný název a 700 pro autora.

     První pozice indikátoru není obsazena a pole 423 obsahuje řetězec znaků $1... indikující propojení u každého vloženého pole. Příklad II-2

    c)

     Všechna další vedlejší názvová záhlaví jsou tvořena pouze názvem bez vazby na autora, proto má indikátor na první pozici hodnotu 9 a pole 423 nemusí obsahovat řetězec znaků $1... indikující propojení.

     Má-li být z pole 423 generována poznámka "Obsahuje:" má indikátor na druhé pozici hodnotu 1. Příklad II-4a, II-4b

     Nemá-li být generována poznámka, má druhý indikátor hodnotu 0. Příklad II-3

    d)

     Namísto poznámky generované z polí 423 91 lze zápis zjednodušit použitím selekční poznámky k obsahu, která se zapisuje přímo do pole 327, modifikovaného na 2. pozici indikátorem s hodnotou 9. Jedná se o regulérní poznámku k obsahu vytvořenou v souladu s AACR2R, která má navíc tu výhodu, že jednotlivé názvy uvedené v podpolích $a jsou vyhledatelné. Příklady Ic, II-2, II-4b, II-5b

     Jsou-li však v podpoli 327a zapsány ještě další údaje, např. údaje o odpovědnosti, označení částí apod., nelze selekční poznámku k obsahu použít, názvy určené pro vyhledání se musí zapsat do pole 423 90. Příklady II-7, II-11


    Příklady II.

    Další vedlejší záhlaví - modifikované pole 423

    Selekční poznámka k obsahu - modifikované pole 327

    Díla jednoho autora

    Dvě díla

     (viz AACR2R 25.7)

    POZOR! Regulérní pole 423 se v tomto případě použijí pouze pro záhlaví autor/unifikovaný název

     

    1) Dvě díla bez společného názvu

    Př. 1

    200 1 $aTragický příběh Hamleta, prince dánského$aKrál Richard III.$fWilliam Shakespeare
    423 #0 $150010$aKing Richard III$mČesky
    $1700#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616
    500 10 $aHamlet$mČesky
    700 #1 $aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$4070

    Požadujeme-li selekční údaj i pro název 2. díla uvedený v poli 200$a, zapíšeme:

    423 90 $12001#$aKrál Richard III.

    2) Dvě díla se společným názvem

    Př. 2

    200 1 $aDvě tragedie$fWilliam Shakespeare
    327 1# $aTragický příběh Hamleta, prince dánského$aKrál Richard III.
    500 10 $aHamlet$mČesky
    423 #0 $aKing Richard III$mČesky
    $1700#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616
    700 #1 $aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$4070

    Požadujeme-li selekční údaje i pro názvy děl uvedené v poznámce k obsahu, může být namísto pole 327 pole 423 91 nebo v poli 327 na pozici 2. indikátoru uvedena hodnota 9.

    19 $aTragický příběh Hamleta, prince dánského$aKrál Richard III.
    nebo
    423 91 $12001#$aTragický příběh Hamleta, prince dánského
    423 91 $12001#$aKrál Richard III.

    Tři a více děl:

     (viz AACR2R 25.8, 25.9, 25.10, 25.11)

    POZOR!

     Oproti původnímu rozhodnutí navrhujeme použití pole 501 (Skupinový unifikovaný název)

    1) Tři a více děl bez společného názvu

    Př. 3

    200 1 $aHordubal$aPovětroň$aObyčejný život$fKarel Čapek
    501 1 $aRomány$eVýbor
    423 90 $12001#$aPovětroň
    423 90 $12001#$aObyčejný život
    700 #1 $aČapek$bKarel$f1890-1938$4070

    2) Tři a více děl se společným názvem

    Př. 4a

    200 1 $aTrilogie$fKarel Čapek
    423 91 $12001#$aHordubal
    423 91 $12001#$aPovětroň
    423 91 $12001#$aObyčejný život
    501 1 $aRomány$eVýbor
    700 #1 $aČapek$bKarel$f1890-1938$4070

    nebo

    Př. 4b

    200 1 $aTrilogie$fKarel Čapek
    327 19 $aHordubal$aPovětroň$aObyčejný život
    501 1 $aRomány$eVýbor
    700 #1 $aČapek$bKarel$f1890-1938$4070

    Pozn. k 1) a 2)

     Pro skupinové unifikované názvy platí stejná zásada jako pro unifikované názvy, nepoužijí se u méně významných děl např.:

    Př. 5a

    200 1 $aTři případy a Mike Farraday$fBasil Cooper
    423 91 $12001#$aChladný dech smrti
    423 91 $12001#$aBumerang
    423 91 $12001#$aŽádné zprávy ze záhrobí
    700 #1 $aCooper$bBasil$4070

    nebo

    Př. 5b

    200 1 $aTři případy a Mike Farraday$fBasil Cooper
    327 19 $aChladný dech smrti$aBumerang$aŽádné zprávy ze záhrobí
    700 #1 $aCooper$bBasil$4070

    Díla více autorů

    Díla bez společného názvu

     

    1) Dvě díla bez společného názvu

     (viz AACR2R 21.7C1)

    Př. 6

    200 1 $aTragický příběh Hamleta, prince dánského$fWilliam hakespeare$cPoslední dobrodružství Dona
    Juana$fMoliére
    423 #0 150010$aDom Juan$mČesky$1700#0$aMoliére$f1622-1673
    500 10 $aHamlet$mČesky
    700 #1 $aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$4070

     Požadujeme-li selekční údaj i pro název 2. díla, uvedeného v podpoli 200c, zapíšeme:

    423 90 $12001#$aPoslední dobrodružství Dona Juana

    Díla se společným názvem

     (viz AACR2R 21.7B1)

    1) Dvě nebo tři díla se společným názvem

     (viz AACR2R 21.7B1, druhý odstavec)

    Př. 7

    200 1# $aDvě hry
    327 #1 $aTragický příběh Hamleta, prince dánského / William Shakespeare$aPoslední dobrodružství Dona Juana /
    Moliére
    423 #0 $150010$aHamlet$mČesky
    $1700#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616
    423 #0 $150010$aDom Juan$mČesky
    $1700#0$aMoliére$f1622-1673

     Požadujeme-li selekční údaje i pro názvy děl, uvedené v poznámce k obsahu, zapíšeme:

    423 90 $12001#$aTragický příběh Hamleta, prince dánského
    423 90 $12001#$aPoslední dobrodužství Dona Juana

    2) Více než tři díla, ale pouze se dvěma nebo třemi autory

     (viz AACR2R 21.7B1, třetí odstavec)

    Př. 8

    200 1 $aČtyři hry
    327 1 $aTragický příběh Hamleta, prince dánského
    $aMacbeth$aOthello / William Shakespeare$aPoslední dobrodružství Dona Juana / Moliére
    423 #0 150010$aDon Juan$mČesky$1700#0$aMoliére$f1622-1673
    701 #1 $aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$4070

     Požadujeme-li selekční údaje i pro názvy děl, uvedené v poznámce k obsahu, eventuelně další názvy, zapíšeme:

    423 90 $12001#$aTragický příběh Hamleta, prince dánského
    423 90 $12001#$aOthello
    423 90 $12001#$aMacbeth
    423 90 $12001#$aPoslední dobrodužství Dona Juana

     

    3) Čtyři a více děl více než tří autorů se společným názvem

     (viz AACR2R 21.7B1, čtvrtý odstavec)

    Př. 9

    200 1 $aFour new comedies
    701 #1 $aGraves$bWarren$4070 (autor prvního díla)

    Složité obsazení podpolí 200 h, i:

    Obsahuje-li dokument několik názvů částí na stejné hierarchické úrovni, nezapisujeme je do jednoho výskytu podpole 200i, ale použijeme zápis do pole 423 nebo poznámku k obsahu v poli 327:

    Př. 10a

    200 1 $aPoznámky k dějinám filozofie$h 4
    423 91 $12001#$aStředověká islámská a židovská filozofie
    423 91 $12001#$aFilozofie renesance a reformace
    700 #1 $aBondy$bEgon$4070

    nebo

    Př. 10b

    200 1 $aPoznámky k dějinám filozofie$h 4
    327 19 $aStředověká islámská a židovská filozofie$aFilozofie renesance a reformace
    700 #1 aBondy$bEgon$4070

     Obsahuje-li dokument několik názvů částí na stejné hierarchické úrovni včetně jejich označení, postupujeme např. takto:

    Př. 11

    200 1 $aNázev souboru$hSv. 5
    327 1 $aČást I. Název první části$aČást II. Název druhé části
    423 90 $12001#$aNázev první části
    423 90 $12001#$aNázev druhé části

    ZÁPIS JMEN OSOB A KORPORACÍ PŘI JMENNÉM A VĚCNÉM ZPRACOVÁNÍ

    Materiál, týkající se zápisu jmen osob a korporací při jmenném a věcném zpracování, připravila pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů při Národní knihovně ČR, které se zúčastnili zástupci pracovní skupiny pro věcné zpracování dokumentů při Národní knihovně ČR.

    Účelem následujícího materiálu je návrh instrukce na základě AACR2R tak, aby umožnila jmenným i věcným katalogizátorům používat jednotnou formu selekčních údajů.

    Obsahuje návrh zápisu jmen osobností, přesahujících svou působností národní rámec, jmen osobností obtížně geograficky zařaditelných, dále návrh zápisu jmen geografických oblastí a jmen mezinárodních korporací historického či mezinárodního charakteru a zápis jmen podřízených složek těchto korporací. Zabývá se použitím a rozsahem kvalifikátorů místa a státu, jejich formalizace a způsobem zápisu ve formátu UNIMARC.

    AACR2R, kapitola 21. Volba selekčních údajů, kapitola 22. Personální záhlaví, kapitola 23. Geografická jména, kapitola 24. Korporativní záhlaví

    Forma jména osob i korporací v selekčních údajích jmenného i věcného popisu je shodná. Pokud AACR2R nestanoví jinak, obecně se preferuje pořadí jmen:

   1. v originální formě
   2. v české formě
   3. v anglické formě

   V případě osobností, přesahujících svou působností národní rámec či v případě osobností obtížně geograficky zařaditelných, dále v případě mezinárodních korporací, používaných v českém prostředí pod českou oficiálně uznávanou formou jména, platí výjimka z tohoto ustanovení:


   Jména osobností mezinárodního významu, jména geografických oblastí a jména mezinárodních korporací zapisujte následovně:

   a) jména osobností mezinárodního významu

    Viz AACR2R, 22.1, 22.1A, 22.1B, 22.3B2, 22.3B3

  • jména osobností literárně činných, které jsou zařaditelné do příslušné národní literatury zapisujte ve formě, uvedené v: Slovník spisovatelů. - Praha : Odeon, 1966-1984. - Svazky obsahují přehled spisovatelů podle jednotlivých zemí
  • řecká, římská i orientální starověká a středověká jména osobností literárně činných zapisujte ve formě, uvedené v: Slovník spisovatelů. - Praha : Odeon, 1966-1984. - Svazky obsahují přehled spisovatelů podle jednotlivých zemí.
  • jména osobností, které nejsou literárně činné a u nichž je známa česká forma jména, zapisujte v počeštěné formě

   Příklad: 600 -0 $aJana z Arku

  • řecká, římská i orientální starověká a středověká jména osobností, které nejsou literárně činné, zapisujte ve formě, uvedené v: Encyklopedie antiky. - Praha : Academia 1973. - 741 s. a v: příslušných oborových slovnících
  • jména evropských panovníků, panovnických rodů a jednotlivých významných osobností zapisujte ve formě uvedené v: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. - Praha : Nakladatelský dům OP 1993. - 711 s.

   Ostatní varianty jmen odkazujte.

   Sporné případy shromažďujte a hlašte dr. Bartlovi, tel. 21 663 350, nově 21 663 322. Budou se řešit v oddělení národních autorit, případně dohodou na poradě pracovních skupin pro jmenné a věcné zpracování dokumentů při NK ČR a budou publikovány v edici Standardizace.


   b) jména geografických oblastí

    Viz AACR2R, 23.2A

   Použijte obecně používanou českou formu místního jména. Tato forma jména se řídí zeměpisnými slovníky či jinými příručkovými prameny, vydanými v česky mluvících zemích.

   Příklad: Itálie, Francie, Velká Británie, Španělsko, Londýn, Paříž, Řezno, Žitava ...


   c) jména mezinárodních korporací

    Viz AACR2R, 24.3A, 24.3C2

   Jestliže se jméno korporace historického nebo mezinárodního charakteru ustálilo v české formě v české jazykové oblasti, zapište českou formu jména této korporace.

   Následující výčet není úplný, bude postupně podle potřeb doplňován a publikován v edici Standardizace:

   Evropská unie
   Evropské společenství
   Organizace spojených národů
   Světová zdravotnická organizace
   Světová organizace duševního vlastnictví
   Světová poštovní unie
   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
   Světová obchodní organizace
   Rada vzájemné hospodářské pomoci

    

   Příklad:

   7XX 02 $aEvropská unie
   601 02 $aEvropská unie
   7XX 02 $aOrganizace spojených národů
   601 02 $aOrganizace spojených národů

   Jména podřízených složek těchto korporací, pro které neexistuje oficiální český překlad, zapište v anglické formě event. v úředním jazyce korporace.

    

   Příklad:

   7XX 02 $aOrganizace spojených národů
   $bAd hoc Committee on the Indian Ocean
   601 02 $aOrganizace spojených národů
   $bAd hoc Committee on the Indian Ocean

   Rozsah a použití kvalifikátoru místa a státu, jejich formalizace a způsob zápisu ve formátu UNIMARC

    Viz AACR2R, kapitola 24.4., 24.6

   1. Všechny kvalifikátory uvádějte v jednom výskytu podpole $c
   2. Vyskytuje-li se u jednoho vstupního prvku zároveň obecný kvalifikátor (tj. kvalifikátor vysvětlující tento vstupní prvek po obsahové stránce) i kvalifikátor místa, obecný kvalifikátor uveďte v pořadí jako první.
   3. Interpunkce: kvalifikátory stejného druhu oddělujte čárkou, kvalifikátory různého druhu oddělujte mezerou - dvojtečkou - mezerou.

    Příklad:
    $aKostel sv. Michala$cStaré Město, Praha, ČR
    $aJitro$cchlapecký pěvecký sbor : Hradec Králové, ČR

   4. Jako součást kvalifikátoru místa nepoužívejte úplnou formu jména České republiky, ale pouze zkratku ČR.

   Formalizace korporativního záhlaví

   Při formalizaci korporativního záhlaví vycházejte z AACR2R, pravidel 24.1 a 24.2, která obsahují ustanovení, týkající se výběru formy jména, pravidla 24.4C1, jež umožňuje připojit kvalifikátor nejen tehdy, potřebujeme-li rozlišit jinak stejná jména korporací, ale i tehdy "... pokud tyto kvalifikátory přispějí k pochopení podstaty a účelu korporace", dále z doporučení IFLA Form and Structure of Corporate headings, London, IFLA 1980 - "pokud název korporace zahrnuje název místa, které by bylo běžně použito jako kvalifikátor, uvádíme jej jako kvalifikátor spíše než jako nedílnou součást názvu".

   a) Není-li místní jméno součástí běžně známého jména české korporace, uveďte jej spíše jako kvalifikátor než jako nedílnou součást jména samotného. Kvalifikátor země se uvádí vždy a má formalizovanou podobu ČR.

   Příklad:

   Muzeum v Jindřichově Hradci
   $aMuzeum$cJindřichův Hradec, ČR
   Západočeská univerzita v Plzni
   $aZápadočeská univezita$cPlzeň, ČR

   b) Je-li místní jméno nedílnou součástí běžně známého jména české korporace, použijte kvalifikátor místa vždy, což znamená, že označení místa se v kvalifikátoru opakuje:

   (! Bod b) nahrazuje text v AACR2R/UNIMARC. České interpretace. Část I, s. 29 Forma záhlaví ...)

   Příklad:

   Albertina icome Praha
   $aAlbertina icome Praha$cPraha, ČR

   Příklad:

   Českobudějovická galerie
   $aČeskobudějovická galerie$cČeské Budějovice, ČR
   Muzeum města Jihlavy
   $aMuzeum města Jihlavy$cJihlava, ČR

   c) Kvalifikátor místa doplňujte vždy i u jedinečných institucí (typu Divadlo Spejbla a Hurvínka, Stavovské divadlo, Náprstkovo muzeum), jednotlivých univerzit a vysokých škol:

   Příklad:

   $aDivadlo Spejbla a Hurvínka$cPraha, ČR
   $aUniverzita Karlova$cPraha, ČR
   $aMasarykova univerzita$cBrno, ČR
   $aČeské vysoké učení technické$cPraha, ČR

    

   d) Je-li součástí této autoritní formy i její podřízená složka, např. fakulta uvedená v podpoli $b, vložte kvalifikátor místa zapsaný v podpoli $c mezi vstupní prvek $a a podpole $b. Bude tím zdůrazněna uniformita autoritní formy a autoritní formy univerzity i jednotlivých fakult, které se tak budou v přístupových souborech řadit u sebe.

   Příklad:

   $aUniverzita Karlova$cPraha, ČR
   $aUniverzita Karlova$cPraha, ČR $bPedagogická fakulta


   Je-li sídlo fakulty odlišné od sídla univerzity (vysoké školy), uveďte jeho jméno v dalším výskytu podpole $c, které následuje za údajem uvedeným v podpoli $b.

   Příklad:

   $aUniverzita Karlova$cPraha, ČR
   $bPedagogická fakulta$cBrandýs nad Labem, ČR

    

   Jména fakult uvádějte v přirozeném pořadí:

   Příklad:

   Strojnická fakulta, Chemická fakulta, Fakulta informatiky

    

   Jako kvalifikátor místa se uvádí poslední forma jména státu. Existovala-li instituce v období dnes již zaniklého státního útvaru, použijte jako kvalifikátor nejnovější formu jména státu.

 • E. Lichtenbergová