Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit AACR2R

AACR2R

AACR2R/UNIMARC
ČESKÉ INTERPRETACE

Část I.

Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů při NK ČR

Pracovní skupina pro věcné zpracování dokumentů při NK ČR

Národní knihovna ČR 1997


OBSAH

 • 3 Přílohy

   Příloha 1: Seznam zkratek podle AACR2R (pouze v tištěném vydání)


  Edice Standardizace je vydávána Národní knihovnou ČR od roku 1994. Je standardizačním zázemím pro katalogizační politiku, která plně respektuje nejužívanější mezinárodní normativy a doporučení pro katalogizační praxi.

  Edice vychází ve třech barevně odlišených řadách. Sešity v oranžové obálce obsahují návrhy řešení určitého problému a očekáváme k nim Vaše připomínky, event. diskusi. Sešity v zelené obálce obsahují materiály doporučujícího či závazného charakteru - vykřičník na obálce zdůrazňuje jejich význam! Sešity ve fialové obálce obsahují teoretické příspěvky a studie z oblasti katalogizace a slouží k Vaší informaci, event. Vás vyzývají k diskusi na dané téma.

   Dosud byly vydány tyto sešity edice Standardizace:

    č. 1 (oranžová): Záznam pro souborný katalog

    č. 2 (zelená): Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis

    č. 3 (fialová): Hlavní rozdíly mezi AACR2R a stávající českou katalogizační praxí

    č. 4 (zelená): Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie

    č. 5 (fialová): Předmětový selekční jazyk v Národní knihovně ČR a Subject Headings Library of Congress (LCSH)

    č. 6 (fialová): Substantivní inverze u předmětových selekčních termínů

    č. 7 (fialová): Mezinárodní standardy v oblasti katalogizace a jejich využití ve Slovinsku a Chorvatsku

   

   Připravováno do tisku (v nejbližší době):

    č. 9 (zelená): Záznam pro souborný katalog : Výměnný formát. Tištěné monografie


    

   ÚVODEM


   Vážení kolegové,

   předkládáme vám k posouzení návrh 1. části českých interpretací AACR2R (v návaznosti na UNIMARC).

   Základními standardy pro českou katalogizaci, jež nám umožňují účast v mezinárodní komunikaci informací, jsou výměnný formát UNIMARC, katalogizační pravidla AACR2R a jednotlivá doporučení ISBD. Následující návrh českých interpretací k těmto standardům připravily pracovní skupiny pro jmenné a věcné zpracování dokumentů při Národní knihovně ČR.

   Podle našich poznatků přijali a pochopili čeští katalogizátoři koncepci a charakter anglo-amerických katalogizačních pravidel i výměnného formátu UNIMARC bez větších problémů. Je však logické, že některé údaje a způsob zápisu v AACR2R odpovídají praxi anglo-amerických zemí. Převzetí podobných instrukcí a doporučení často odporuje potřebám české katalogizační praxe. V takových případech je nutné připravit pro příslušná pravidla v AACR2R i UNIMARC jejich české interpretace. Jde především o volitelná a alternativní pravidla, nejasnosti a rozpory mezi UNIMARC, AACR2R a ISBD, absenci modelové situace pro zápis příslušného údaje podle některého ze základních normativů. Národní knihovna ČR bude postupně vydávat interpretace ve výše uvedeném smyslu a připraví postupně příručky pro praktickou katalogizaci jednotlivých druhů dokumentů podle AACR2R/UNIMARC (v roce 1997 vyjde Příručka pro praktickou katalogizaci knih podle AACR2R a UNIMARC).

   Používání těchto interpretací nutně předpokládá základní znalost AACR2R a UNIMARC. Domníváme se, že předkládaná podoba českých interpretací ke zmíněným standardům je zatím dostačující, jde o první návrh, který je možné podle připomínek změnit. Práce na interpretacích dále pokračuje.

   České interpretace AACR2R/UNIMARC obsahují stanoviska k pravidlům v AACR2R, kterými se zabývaly pracovní skupiny pro jmenné a pro věcné zpracování dokumentů, spolu se stanoviskem k zápisu příslušného údaje ve formátu UNIMARC (toto stanovisko je zapsáno kurzívou).

   V první části je uvedena tabulka, která znakem "+" nebo "o" označuje stanovisko k používání volitelných nebo alternativních pravidel v AACR2R.

   V druhé části jsou uvedena pravidla s interpretacemi v pořadí podle AACR2R včetně zápisu do formátu UNIMARC.

   Součástí této publikace jsou:

   1. Seznam zkratek podle AACR2R (příloha 1, pouze v tištěné podobě)
   2. Návěští poznámek (příloha 2)

   Veškeré připomínky i náměty na české interpretace včetně českých příkladů zasílejte na adresu:

   Národní knihovna České republiky
   odbor zpracování fondů
   Klementinum 190
   Praha 1
   dr. Hana Kubalová adresa: hana.kubalova@nkp.cz
   tel.: 21 663 300 ; fax: 21 663 301

   Březen 1997


   1 Používání volitelných a alternativních pravidel v AACR2R

   Poznámka k údaji "volitelnost":
   U volitelných pravidel se používají symboly +, o. U alternativních pravidel je stanovisko vyjádřeno v poznámce.

   + = povinné
   o = nepovinné
  • 1. úroveň = povinné údaje podle materiálu
   Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1996

  • 2. úroveň = údaje nad rámec povinných údajů uvedených v materiálu
   (odpovídá zhruba rozšířené druhé úrovni podle AACR2R)
   Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1996

   KAPITOLA 1

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   1.1C

   Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

   +

   +

  • vyjadřuje se pomocí slovních výrazů uvedených
   v materiálu Záznam pro souborný katalog

  • uvádí se v českém jazyce, s malým počátečním písmenem, v jednotném čísle a v nezkráceném tvaru

  • povinné, nezapisuje se pouze výraz "tištěný text"

  • specifické označení druhu dokumentu se uvádí v oblasti fyzického popisu

  • pro analytickou úroveň se doporučuje:

   u částí monografií a seriálů OODD neuvádět

   u částí speciálních druhů dokumentů vhodná kombinace údajů, uvedených v OODD a údajů pro specifické označení druhu dokumentu

  • 1.1E5

   Souběžné další názvové informace

   o

   o

   1.1F11

   Souběžné údaje o odpovědnosti

   o

   o

   1.1G2

   Popisná jednotka bez společného názvu

   popisuje se vždy metodou podle AACR2R, kap. 1.1G3

   1.2B4

   Chybějící označení vydání

   o

   o

   1.2B5

   Souběžné označení vydání

   o

   o

   1.2C4

   Souběžné označení vydání i údaj o odpovědnosti k vydání

   o

   o

   1.2C5

   Pouze souběžné údaje o odpovědnosti

   o

   o

   1.2E3

   Souběžný údaj o odpovědnosti u revidovaného vydání

   o

   o

   1.4C7

   Adresa nakladatele, distributora atd.

   o

   o

   1.4D2

   Souběžný název nakladatele

   o

   o

   1.4D6

   Distributor vedle nakladatele

   o

   o

   1.4E

   Funkce nakladatele, distributora

   o

   o

   1.4F5

   Datum copyrightu odlišné od data vydání

   o

   +

   1.4F7

   Přibližné datum vydání

   +

   +

   1.4F8

   Doplnění data ukončení vydávání dokumentu

   +

   +

   1.4G4

   Uvedení údajů o výrobci

   o

   o

   1.5A3

   Poznámka o další formě dokumentu, je-li dostupný v různých formách (např. text a mikrofilm)

   o

   +

   1.5B4c

   Přibližná doba přehrávky

   o

   o

   1.5B4d

   Přehrávací doba u vícedílných dokumentů

   o

   o

   1.5B5

   očet fyzických jednotek u kompletní popisné jednotky

   +

   +

   1.5D2

   Označení a rozměr obalu

   o

   o

   1.5E1

   Doprovodný materiál

   o

   +

   používá se pouze metoda uvedená pod bodem d (tj. uveďte počet jednotek a název, příp. další údaje dle úvahy katalogizátora)

   1.8B2

   Více ISBN

   +

   +

   1.8D

   Údaj o dostupnosti

   o

   +

   je-li na dokumentu uveden

   1.8E1

   Vysvětlivky k údaji o dostupnosti

   o

   +

   1.10C2

   Popisné jednotky složené z několika druhů dokumentů

   o výběru z metod uvedených pod a), b), c) rozhodne katalogizátor podle charakteru popisné jednotky

   Fyzický popis obalu (pouzdra)*

   o

   o

   * jedná se o fyzický popis obalu, v němž jsou všechny součásti popisované jednotky uloženy

   1.10D1

   Víceúrovňový popis

   používá se pouze metoda pod 1.10C, tj. nepoužívá se metoda víceúrovňového popisu
   KAPITOLA 2

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   2.1C

   Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

   +

   +

   U tištěných knih se OODD neuvádí. U knihy vytištěné Braillovým písmem či jiným taktilním systémem bude uvedeno pouze [slepecké písmo]
   Podrobněji viz 1.1C v tomto textu.

   2.2B3

   Chybějící označení vydání

   o

   o

   2.2B4

   Souběžné označení vydání

   o

   o

   2.4D1

   Distributor vedle nakladatele

   o

   o

   2.4E

   Funkce nakladatele, distributora

   o

   o

   2.4G2

   Údaje o tiskárně (místo, jméno, datum tisku)

   o

   o

   2.5B21

   Rozpis svazků

   o

   o

   2.5B24

   Zvětšené písmo

   o

   o

   2.7B4

   Změny v názvu (hlavní název též v latince)

   o

   o

   2.8C

   Údaj o dostupnosti (např. cena)

   o

   +

   je-li v knize uveden
   KAPITOLA 21

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   21.0D1

   Připojení označení autorských rolí ve edlejším záhlaví

   o

   o

   21.18B1

   Připojení zkratky autorské role k vedlejšímu záhlaví pro autora aranžmá, úpravy

   o

   o

   viz 21.0D

   21.27

   Připojení označení k vedlejšímu záhlaví pro praesesa, respondenta

   o

   o

   21. 28A1

   Záhlaví u souvisejících děl (u libret a textů určených ke zhudebnění

   alternativní pravidlo se nepoužívá)

   21.29G

   Použití vysvětlujících odkazů místo vedlejších záhlaví

   o

   o

   21.30L1

   Číslo svazku k vedlejšímu záhlaví pro edici

   o

   o

   21.36C1- 21.36C9

   Připojení označení pro účastníky soudních řízení ve vedlejším záhlaví

   o

   o
   KAPITOLA 22

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   22.3C2

   Osoby uváděné pod příjmením

   Alternativní pravidlo se nepoužívá

   22.17A

   Životní data u jmen osob

   +

   +

  • jsou-li zjistitelná z dokumentu

  • z životních dat se zapisují pouze roky

  • 22.18A

   Úplná forma jména jako doplněk pro rozlišení záhlaví

   +

   +

   je-li zjistitelná z dokumentu
   KAPITOLA 24

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   24.1B

   Romanizace jména korporace

   alternativní pravidlo se používá

   24.3A

   Jazyk (jméno korporace v různých jazycích)

  • alternativní pravidlo se nepoužívá

  • pokud AACR2R nestaví jinak, obecně se preferuje pořadí:

   a) v originální formě

   b) v české formě

   c) v anglické formě
   Poznámka: Bude ještě projednáno s ohledem na věcné zpracování

  • 24.7B2

   Pořadové číslo konference - vysvětlení nepravidelností v poznámce apod

   +

   +
   KAPITOLA 25

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   25.2A

   Zápis unifikovaného názvu v hlavním záhlaví bez hranatých závorek .

   o

   o

   25.5D

   Používání OODD

   o

   o
   KAPITOLA 26

   PRAVIDLO

   VOLITELNOST

   POZNÁMKA

   Číslo

   Název

   1

   2

   26.1Aa

   Vytvoření odkazu "viz též" ze záhlaví, pod nímž nejsou žádné záznamy

   o

   o

   26.2D2

   Vytvoření vysvětlujících odkazů pod různými samostatně psanými částicemi v příjmení*

   o

   o

   * dle úvahy katalogizátora lze odkaz vytvořit

   26.3A4

   Odkaz z iniciál bez teček i s tečkami na úplné jméno*

   o

   o

   * dle úvahy katalogizátora lzeo dkaz vytvořit

   26.4B2

   Vysvětlující odkaz a odkaz vylučovací (názvy části díla katalogizovaných samostatně)

   o

   o

   26.4D2

   Vysvětlující odkaz (názvy částí díla katalogizovaných samostatně)

   o

   o

   26.6A

   Hromadný odkaz místo většího počtu stejných vedlejších záhlaví

   o

   o

   26.6B

   Odkaz na hlavní záhlaví v rámci vedlejšího společného záhlaví

   alternativní pravidlo se nepoužívá    

   2.ČESKÉ INTERPRETACE AACR2R/UNIMARC

   Část 2 obsahuje interpretace k pravidlům, které v roce 1996 projednala (s ohledem na požadavky katalogizátorů) pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů při Národní knihovně ČR ve spolupráci s pracovní skupinou pro věcné zpracování dokumentů při NK ČR.

   Příslušné pravidlo obsahuje číselné označení včetně slovní charakteristiky podle AACR2R a text interpretace. Je-li připojen další text (zapsaný kurzívou), je poznámkou k zápisu údaje atd., jímž se pravidlo zabývá, ve formátu UNIMARC.


   O.5. Hlavní a vedlejší záhlaví

    
   S přijetím koncepce anglo-amerických katalogizačních pravidel byla přijata i koncepce hlavního a vedlejšího záhlaví.

    

   0.10. Přílohy k AACR2R

   PŘÍLOHA B ZKRATKY

    
  • Při používání zkratek se preferují AACR2R před doporučeními ISBD. S ohledem na současný stav (k dispozici je více seznamů zkratek) se doporučuje používání seznamů zkratek v pořadí:

   1. Příloha B Zkratky k AACR2R (v českém překladu AACR2R obsahuje tato příloha pouze základní instrukce pro používání zkratek). Související seznam zkratek však nebyl vzhledem k přílišné stručnosti v českém překladu AACR2R publikován, byl pouze doplněn do Seznamu zkratek pro jmenný a věcný popis, který vyšel jako 2. svazek v edici Standardizace. Vzhledem k tomu, že z mezinárodního hlediska se používají pouze zkratky uvedené v příloze B k AACR2R, publikujeme dodatečně vynechaný seznam zkratek jako přílohu tohoto sešitu (viz příl. č. 1); protože však české zkratky nejsou v tomto seznamu zastoupeny v potřebné míře, bude ALA (vydavatel AACR2R) pracovní skupinou pro jmenné zpracování dokumentů požádána o jejich doplnění výběrem českých zkratek z oblasti katalogizace

   !! Zvažte, prosím, doplnění dalších zkratek, které nejsou obsaženy v uvedených seznamech zkratek a které ve své praxi používáte!

   Dodatek ke zkratkám:

   Narozen

   nar.

   zemřel

   zemř.

   senior

   sr.

   junior

   jr.

   před Kristem

   př. Kr.

   2. Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis (Edice Standardizace, č. 2)


   PŘÍLOHA C ČÍSLOVKY

   • Číselné údaje se zapisují bez mezer.
   Např.:
   21.1.1996-22.3.1996
   1956-1997
    
   • Číselné údaje v kombinaci se slovními výrazy se píší s mezerami:
  • Např.: 21. ledna 1996 - 22. března 1996

    

   0.12. Jazyková preference

   Čeština nahrazuje v českém překladu AACR2R preferenci angličtiny, event. ve výčtu jazyků předchází angličtině.

    

   0.13. Transliterační tabulky

   Údaje psané cyrilicí se transliterují dle ČSN 01 0185 Transliterácia cyriliky. Údaje v ostatních nelatinkových písmech se uvádějí dle tabulek ALA. U seriálů se transliterace klíčových slov provádí podle kódů ISO.


    

   1.0A., 2.0B. Prameny popisu

   Národní knihovna připraví postupně soubory autorit, určujících jednotnou formu záhlaví. Zatím se pro zpracovatele doporučuje používat pro jednotný zápis jmen autorů tyto příručkové prameny:

   Slovník spisovatelů. - Praha : Odeon, 1966 - 1984. - Pozn.: Svazky obsahují přehled spisovatelů podle jednotlivých zemí.

   Lexikon české literatury. - Praha : Academia, 1985- . - [D.1] A-G. ; [D.] 2/I. H-J. 1993 ; [D.] 2/II. K-L. 1993 Nový slovník československých výtvarných umělců / sest. Prokop Toman. - 4. nezm. vyd. - Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993- .

   Národní bibliografie jednotlivých zemí

   Databáze Library of Congress

   OCLC

    

   1.0C., 2.0C. Interpunkce

   Nedoporučuje se doplňování interpunkce, oddělující jednotlivá podpole. Ve formátu UNIMARC může být předepsaná interpunkce předdefinována v souladu s možnostmi používaného automatizovaného systému. V těchto případech, až na povolené výjimky, interpunkci předepsanou pro uvozování popisných údajů nezapisujeme, aby nedocházelo k jejímu zdvojování.

   Povolená výjimka

   • rovnítko s pravostrannou mezerou (= ) pro souběžné názvy a další souběžné údaje
   • kulatá závorka uvozující kvalifikátor geografického jména v poli pro korporativní záhlaví s geografickým jménem jako vstupním prvkem - např. $aPraha (ČR)
   • * Používání zkratky ČR je návrh NK ČR, bude ještě projednáno pracovními skupinami!
   • kulatá závorka v poli pro zápis personálního záhlaví (700c), je-li třeba zapsat rozlišující výraz (22.19A), doplněk "duch" (22.14A)
   • v případě, že hlavní název zahrnuje interpunkční znaménka, nahrazují se na počátku hlavního názvu třemi tečkami a na konci hlavního názvu pomlčkou,
    např. $200a ... a růže budou kvést -

    

   1.0D., 2.0D. Úrovně rozsahu údajů v popisu

   1. úroveň         povinné údaje podle materiálu Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie.     - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1996. - 31 s.

   2. úroveň

       údaje nad rámec povinných údajů v materiálu Záznam pro souborný katalog


   1.0H1 iii Popis jednotky s několika prameny popisu

   V doporučeném pořadí jazyků se čeština předřazuje před angličtinu, za hebrejské písmo se doplňuje arabské písmo


   1.0H2. Vícedílné popisné jednotky

   Zápis označení části dokumentu

   V podpoli 200$h podle titulního listu; zápis celého označení podle prvního dílu; pokud se označení části
   na dokumentu vyskytuje ve zkrácené podobě, zapíše se ve zkratce, není-li zkratka na titulním listě uvedena,
   nevytváří se.
   Zkratka se zapisuje v jazyce dokumentu.


   1.1G., 2.1G.Popisné jednotky bez společného názvu

   Pro zápis názvů sebraných spisů platí: U sebraných spisů se zapíše do pole 200$a vlastní název každého svazku, který je součástí sbírky. Název Sebrané spisy apod. se uloží do podpolí 225$a a 410. Pokud v rámci sebraných spisů apod. názvy jednotlivých svazků chybí nebo jsou závislé, zapíše se název Sebrané spisy do podpole 200$a a závislé názvy se uloží do podpole 200$i.

   1.1., 2.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
   1.1B., 2.1B. Hlavní název
   C.2. Arabské versus římské číslice. Záhlaví. Bibliografický popis
   C.3. Arabské číslice versus číslovky vyjádřené slovně. Záhlaví. Bibliografický popis

   Zápis názvů začínajících číslicí nebo číslovkou vyjádřenou slovně pro řazení:

   Je-li základní číslovka v názvu vyjádřena slovně, do pole 200$a se zapíše s tímto slovním vyjádřením, pro variantu s číslicí se doporučuje pole 540 a naopak, je-li číslovka v názvu vyjádřena číslicí, do pole 200$a se zapíše s touto číslicí, pro variantu se slovním vyjádřením se doporučuje pole 532.

   Jde-li o římskou číslici, doporučuje se vytvoření varianty s arabskou číslicí v poli 540, pro variantu se slovním vyjádřením v poli 532 a odkaz na slovní vyjádření.


   1.2., 2.2. Oblast údajů o vydání

   V české katalogizační praxi se v katalogizačním záznamu uvádí i údaj o 1. vydání díla.

    

   1.2D3., 2.2D1. Reedice, dotisk, další náklad jako popisná jednotka

   Pro nezměněné vydání, dotisk, další náklad, soubor listů určený k vložení nebo výměně do určitého vydání díla, se nový záznam nevytváří.

    

   1.4., 2.4. Oblast nakladatelských údajů
    

   1.4B. Obecné pravidlo

   Jméno nakladatele se doporučuje uvádět v nejkratší srozumitelné a obecně známé formě.


   1.4B3., 2.4B1. Více než jedno místo vydání

   Je-li v knize uvedeno více míst vydání a více jmen nakladatelů, doporučuje se uvádět místa vydání a jména nakladatelů maximálně v počtu tří.


   1.6., 2.6. Oblast údajů o edici
    

   1.6E., 2.6B. Údaje o odpovědnosti vztahující se k edici

   Zápis dalších původců odpovědných za edici
   Původci se stejnou autorskou rolí se zapíší do podpole 225$f, odděleni čárkou


   1.6G1. Číslování v rámci edice

   Zapíše se v jazyce uvedeném v prameni popisu, pokud není uvedeno jinak; používají se zkratky - viz 0.10. tohoto textu


   1.7., 2.7. Oblast údajů poznámky
    

   1.7A1. Interpunkce

   Poznámky k jednotlivým oblastem se od sebe oddělují interpunkcí
   tečka-mezera-dva spojovníky-mezera (. -- ), jednotlivé poznámky v rámci oblastí a údaje v rámci jedné poznámky se oddělují interpunkcí mezera-dva spojovníky-mezera ( -- ).


   1.7A3. Forma poznámek

   Při uvádění jmen nebo názvů v původním nelatinkovém písmu se používá ČSN O1 0185 Transliterácia cyriliky.

   Poznámky se uvádějí podle pořadí ve formátu UNIMARC.

   Formalizovaná poznámka

   Návěští poznámek: viz příl. č. 2 této publikace. Zkratky návěští se nepoužívají.


   1.9., 2.9. Suplementy
   1.9B1. Nesamostatné suplementy

   Popisují se jako doprovodný materiál v rámci údajů fyzického popisu (bod a), event. v poznámce (bod b)   2.5. Oblast údajů fyzického popisu
   2.5B. Počet svazků a/nebo stránkování
   2.5B8. Údaj o komplikovaném stránkování

   Úroveň 1:

   U složitě stránkovaných dokumentů se doporučuje metoda uvedená v AACR2R pod bodem c) - tj. uveďte "1 sv.
   (různé stránkování)", "1 pouzdro" atd. podle potřeby.

   Úroveň 2:

   Doporučuje se metoda uvedená v AACR2R pod bodem b), tj. uveďte počet stran nebo listů v hlavním pořadí
   stránkování a připojte celkový počet zbývajících, různě číslovaných sekvencí v hranatých závorkách.


   2.5B24. Zvětšené písmo

   Výraz "zvětšené písmo" se jako doplněk k údaji o počtu svazků atd. nepřipojuje.


   2.5C. Ilustrace

   Údaje o ilustraci (zapisované v 215$c) zahrnují grafy, schémata, obrázky, fotografie.
   Údaje o ilustraci musí korespondovat s kódovaným údajem v poli 105   21.0A, 21.29. Volba selekčních údajů. Hlavní a vedlejší záhlaví

   • Forma jména osob i korporací v selekčních prvcích jmenného i věcného popisu je shodná. Pokud AACR2R nestanoví jinak, obecně se preferuje pořadí jmen:
   • 1. v originální formě
   • 2. v české formě
   • 3. v anglické formě
   Poznámka:Bude ještě projednáno s ohledem na věcné zpracování.
   • Hlavní či vedlejší záhlaví pro původce typu editor, zpracovatel apod. se vytváří s ohledem na význam těchto původců pro vytvoření popisné jednotky. Dílo typu chrestomatie, antologie, bibliografie apod. se v tomto kontextu nepovažuje za specifickou kategorii

   Zápis iniciál
   v polích 6XX, 700, 701, 702 se jednotlivé iniciály oddělují mezerami.
   V ostatních polích v bibliografickém záznamu se iniciály píší bez mezer. (Mezi poslední iniciálou a začátkem příjmení se dělá mezera!)   22. Personální záhlaví
   22. 1. Obecné pravidlo

   V poli 7XX (tj. $700 c, $701 c, $702 c) se doporučuje se zapisovat životní data (pouze roky) českých autorů. Event. doplňky k rodným jménům se uvádějí v jazyce katalogizační agentury.

   Povolená výjimka: lady, sir, jr., sr.

   Lze používat pole 701 pro zápis kolektivních autorů i v případě, není-li obsazeno pole 700   24. 4. Korporativní záhlaví
   24.4. Kvalifikátory
   24.4A1. Obecné pravidlo

   Kvalifikátory, které jsou obecným označením, se píší v českém jazyce, s malým počátečním písmenem a v nezkráceném tvaru.

   Kvalifikátory v závorkách se v bloku 7XX píší s malým počátečním písmenem. Pokud kvalifikátor není uváděn v kulaté závorce, zapisuje se podle pravidel daného jazyka.


   24.7. Konference, kongresy, zasedání
   24.7B. Kvalifikátory
   24.7B1. Obecné pravidlo

   Interpunkce v kvalifikátorech připojovaných ke jménu konference atd.
   Do polí UNIMARC se neukládá (pro tiskové výstupy a zobrazení se generuje znak : s oboustrannou mezerou).


   Státní orgány/organizace a státní činitelé
   24.18.-24.26. Státní organizace v podřízeném vztahu ke jménu státního/správního celku

   Pro českou katalogizační praxi platí typy korporací stanovené v AACR2R (24.18A)

   Forma záhlaví

   • vstupní prvek (stát, město) se zapíše česky, existuje-li jeho česká forma
   • je-li stát, město na pozici kvalifikátoru, zapíše se též česky, existuje-li jeho česká forma


   Jméno korporace, akce viz AACR2R, kapitola 24.3A. Obecně se preferuje pořadí jména korporace:

   1. v originální formě
   2. v české formě
   3. v anglické formě
   Poznámka: Bude ještě projednáno s ohledem na věcné zpracování.

   Např.: $aPraha (ČR)

   Formalizace korporativního záhlaví

   • Pokud jméno české korporace nezahrnuje jednoznačně jméno místa, které by bylo běžně použito jako kvalifikátor, uvádí se jako kvalifikátor spíše než jako nedílná součást názvu samotného
    Např.
    záhlaví typu Muzeum v Jindřichově Hradci
    $aMuzeum$cJindřichův Hradec, ČR
    nikoli
    $aMuzeum v Jindřichově Hradci
   • Formalizovaný zápis vyžaduje údaj Česká republika (ČR). Je-li jméno korporace uvedeno ve tvaru např. Českobudějovická galérie (v adjektivním tvaru), kvalifikátor místa ani údaj ČR se neuvádějí.
    Např.
    $aČeskobudějovická galerie  25. Unifikované názvy
  25.1. Použití unifikovaných názvů

  Tvorba unifikovaného názvu se doporučuje pro:

  právní dokumenty
  hudební díla
  posvátné knihy (bible, korán atd.)
  antickou literaturu řeckou, římskou aj.
  klasická anonymní díla
  krásnou literaturu jednotlivých národů (a to buď od určitého počtu vydání, či pouze tehdy, je-li věcná část názvu
  zakryta balastem)

  podle úvahy katalogizátora pro každý přeložený titul (s výjimkou beletrie lehčího žánru, např. Harlequin)
  Bude ještě projednáno pracovními skupinami.

  Skupinové unifikované názvy se uvádějí podle úvahy katalogizátora.


  Popis vícesvazkových monografií jedním záznamem

  Vícesvazkové monografie se popisují "zdola", samostatným záznamem pro každou část. Výjimku tvoří vícesvazkové monografie, které nemají názvy částí významné pro samostatné vyhledávání, ani různé autory jednotlivých částí. Typickými příklady těchto dokumentů jsou:
  a) sborníky
  b) encyklopedie
  c) vícesvazkové dokumenty, kde jednotlivé svazky vznikly z technických, nikoli z obsahových důvodů
  Pro tyto dokumenty se doporučuje popis "shora", tj. jediným záznamem. Předpokladem popisu vícesvazkového dokumentu jediným záznamem je rovněž příslušnost všech zahrnutých svazků k témuž vydání.


  PŘÍLOHA II

  NÁVĚŠTÍ POZNÁMEK

  Návěští generovaná z propojovacích polí a polí bloku souvisejících názvů:

  Soupis obsahuje návěstí generovaných poznámek, stejná návěstí se použijí i v případě zápisu údajů do pole poznámek (300 aj. UNIMARC, 046 aj. vým. formát MAKS):

  410

  Edice

  zpravidla ve 225*

  411

  Subedice (řady)

  zpravidla ve 225*

  421

  Suplement

  Suplement:

  422

  Hlavní publikace suplementu

  Suplement k:

  423

  Vydáno s

  Obsahuje:

  430

  Dříve jako

  Dříve jako:

  431

  Dříve částečně jako

  Dříve částečně jako:

  432

  Nahrazuje

  Nahrazuje:

  433

  Nahrazuje částečně

  Nahrazuje částečně

  434

  Absorboval

  Absorboval:

  435

  Absorboval částečně

  Absorboval částečně:

  436

  Vznikl sloučením

  Vznikl sloučením: a:

  437

  Oddělil se od

  Oddělil se od:

  440

  Dále jako

  Dále jako:

  441

  Dále částečně jako

  Dále částečně jako:

  442

  Po zániku nahrazen

  Po zániku nahrazen:

  443

  Po zániku částečně nahrazen

  Po zániku částečně nahrazen:

  444

  Zanikl včleněním do

  Zanikl včleněním do:

  445

  Zanikl částečným včleněnmím do

  Zanikl částečným včleněním do:

  446

  Rozdělil se na

  Rozdělil se na: a:

  447

  Sloučením s xxx vznikl

  Sloučením s: vznikl:

  448

  Zpětný návrat k

  Zpětný návrat k:

  451

  Jiná vydání na stejném nosiči

  *

  452

  Vydání na jiném nosiči

  *

  453

  Překlad

  Překlad:

  454

  Originál

  Originál: (přednost má použití unif. názvu)

  455

  Je reprodukcí

  *

  456

  Reprodukce

  *

  461

  Soubor

  nepoužívá se

  462

  Podsoubor

  nepoužívá se

  463

  Jednotka

  In: / //

  464

  Analytická jednotka

  nepoužívá se

  470

  Recenzovaný dokument

  Recenze na:

  481

  Přívazky

  Přívazek:

  482

  Přívazek k:

  Přívazek k:

  488

  Jiná související díla

  nelze specifikovat*

  510

  Souběžný název

  větš. ve 200d*

  512

  Obálkový název

  Obálkový název:

  513

  Název na doplňkové titulní stránce

  Název na doplňkové titulní stránce:

  514

  Hlavičkový název

  Hlavičkový název:

  515

  Živé záhlaví

  Živé záhlaví:

  516

  Hřbetní název

  Hřbetní název:

  517

  Další variantní názvy

  nelze specifikovat*

  520

  Předcházející název

  nepoužívá se

  545

  Název řady

  Název řady:


  Návěští generovaná z pole 327 a 336:

  Stejné návěští se zapisuje při použití pole 300 či 046 vým. formátu.

  327

  1. ind. = 0

  Obsahuje též:

  1. ind. = 1

  Obsahuje:

  336 Typ počítačového souboru:


  Formalizovaný zápis:

  Tato návěští se do poznámky vždy zapisují. Vedle návěští je uvedeno specifické pole UNIMARCU (většina z těchto polí zahrnuje i další typy poznámek), stejná návěští se použijí i při zápisu do pole 300 či polí vým. formátu (046).

  Durata:

  300

  Název v tiráži:

  304

  Názvu předchází:

  304

  Na titulním listu nesprávně:

  304

  Proti titulnímu listu název:

  304

  Původní dokument:

  305

  Reprint:

  305

  Separát z:

  305

  Vydavatel:

  314

  Polemika s:

  311

  Bibliografie:

  320

  Diskografie:

  320

  Požadavky na systém:

  * negeneruje se, potřebná poznámka se zapisuje do pole bloku 3--

  E. Lichtenbergová