Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků Kontakty PhDr. Alena Richterová, CSc.

PhDr. Alena Richterová, CSc.

PhDr. Alena Richterová, CSc.

(* 1952, Praha)

Pracovní činnost v rámci oddělení

Katalogizace novověkých rukopisů, výzkum dějin knižní kultury, rešerše, publikační činnost, recenze, lektorování, připomínková řízení

Badatelské okruhy

- Rukopisné fondy 16. - 19. století

- Dějiny knihoven českých šlechtických rodů a významných představitelů vědy

- Dějiny komunikace v 16. - 18. století

- Dějiny rudolfinských sbírek

Projekty

- Výzkum knihovny arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (Grantová agentura Akademie věd ČR:  2009-2011)

- Rudolfinská alchymie a Rosarium philosophorum Jaroše Griemillera z Třebska  (Grantová agentura Akademie věd České republiky: 2010-2015)

- Výzkum dějin knižní kultury raně novověkých Čech (DRKVO Národní knihovny ČR, VaV, oblast č. 6: 2013-2015)

Další odborné aktivity

- Členka Komise pro soupis a studium rukopisů při Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR

 

Bibliografie

Monografie

- RICHTEROVÁ Alena, Soupis autografů  Bohuslava Balbína z fondů Státní knihovny ČSR, Praha: Státní knihovna ČSR, 1988 [List of Autographs of Bohuslav Balbín from Collections of the State Library CSR]

- RICHTEROVÁ, Alena, Vývoj roudnické lobkovické knihovny  (na základě průzkumu archívních pramenů). Praha, Státní knihovna ČSR, 1989 [Development of the Roudnice Lobkowicz library]

- RICHTEROVÁ Alena – BOLDAN Kamil – VOIT Petr, Středověké iluminované rukopisy Národní knihovny v Praze. Soubor 12 reprodukcí. Praha: Grafit, 1991 [Medieval Illuminated Manuscripts of the National Library in Prague]

- RICHTEROVÁ Alena – ČORNEJOVÁ Ivana a kolektiv, Jezuité a Klementinum. Publikace vydaná při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do zemí Koruny české, Praha: Národní knihovna ČR, 2006 (ISBN 80-7050-485-4) [The Jesuits and the Clementinum]

- RICHTEROVÁ Alena, Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha: Národní knihovna ČR, 2007 (ISBN 978-80-7050-531-1) [Děčín Manuscripts from the Collection of František Martin Pelcl (1734–1801), now in the Collections of the National Library of the Czech Republic]

- Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války. Národní knihovna České republiky. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (20) 2008. Praha, Národní knihovna České republiky 2008 (výkonná redakce) [Rare Books as Swedish spoils from the Thirty Years’ War]

- Intelektuálové zamilovaní do knih. Národní knihovna České republiky. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (21) 2011. Praha, Národní knihovna České republiky 2011 (výkonná redakce) [The Intellectuals in Love with Books]

Studie a články

- (s dalšími spoluautory) TDKIV- Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy, dostupná na https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ktd

- RICHTEROVÁ Alena, Několik příspěvků k problematice činnosti a produkce kanceláře Starého Města pražského v letech 1367-1419, Sborník archivních prací 34, 1984, s. 351-438 [Several Contributions to the Issues of the Activity and Production of the Chancellery at the Old Town in Prague in the Years 1367–1419]

- RICHTEROVÁ Alena, Lipské symposium „Kniha jako muzejní předmět,“ Zpravodaj Státní knihovny ČSR 22/2, 1985, s. 22-24 [Leipzig Symposium „Book as a Museum Object“]

- RICHTEROVÁ Alena, Nový přírůstek do fondu rukopisů Státní knihovny ČSR, Zpravodaj Státní knihovny ČSR 22/3, 1985, s. 20-22 [A New Acquisition to the Manuscript Collection of the State Library CSR]

- RICHTEROVÁ Alena, Několik poznámek k přípravám soupisu rukopisů roudnické lobkovické knihovny, Miscelanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 2/1985,  Praha: Státní knihovna ČSR, 1985, s. 17-28 [A Few Remarks to the Preparation of the Catalogue of Manuscripts from Roudnice Lobkowicz Library]

- RICHTEROVÁ Alena, Opět zájem o slavnou „Korvínku,“ Zpravodaj Státní knihovny ČSR 2, 1986,  s. 39-41 [Again an Interest in the Famous „Corvin-Book“]

- RICHTEROVÁ Alena, K výročí úmrtí Bohuslava Balbína, Zpravodaj Státní knihovny ČSR 4, 1988, s. 43-45 [On the Anniversary of the Death of Bohuslav Balbín]

- RICHTEROVÁ Alena, Prameny ke sledování vývoje roudnické lobkovické knihovny, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 3/1986, Praha: Státní knihovna ČSR, 1987, s. 5-22 [Sources for  Analysing the Development of Roudnice Lobkowicz Library]

- RICHTEROVÁ Alena, Zprávy Kašpara Bouška o vývoji roudnické lobkovické knihovny, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 4/1, 1987, Praha: Státní knihovna ČSR, 1988, s. 33-54 [Kašpar Boušek´s Reports about the Development of Roudnice Lobkowicz Library]

- RICHTEROVÁ Alena – KAŠPAR Oldřich, Breve instruccion o arte para entender le lengua común de los indios, Archiv orientální 55, 1987, s. 237-253

- RICHTEROVÁ Alena, Jedna z drobných genealogických prací Bohuslava Balbína, Ročenka Státní knihovny ČSR 1981/1985, Praha: Státní knihovna  ČSR, 1988, s. 275-283 [One of Small Genealogical Works of Bohuslav Balbín]

- RICHTEROVÁ Alena, Podíl Kašpara Bouška na zpracování Balbínovy pozůstalosti, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 5/1988, Praha: Státní knihovna ČSR, 1989, s. 231-241 [Kašpar Boušek´s Participation in the Description of Balbín’s Heritage]

- RICHTEROVÁ Alena, Skriptoria, in: Co je co v Praze, (kolektiv spoluautorů), Praha: Pressfoto, 1989, s. 466-467

- RICHTEROVÁ Alena, katalogová hesla č. 193, 203, 257, 312, 313, in: Památky národní minulosti. Katalog historické expozice Národního muzea v Praze v Lobkovickém paláci,  ed.  Josef Kočí - Vlastimil Vondruška, Praha: Panorama 1989, s. 64-66, 70, 87-88, 95-96 [Monuments of National Heritage]

- RICHTEROVÁ Alena, Vzácné rukopisy Státní knihovny ČSR – Velislavova bible, Čtenář 42/4, 1990, s. 126 [Precious Manuscripts from the State Library CSR – Velislav´s Bible]

- RICHTEROVÁ Alena, Vzácné rukopisy Státní knihovny ČSR – Kodex vyšehradský, Čtenář 42/1, 1990, s. 38 [Precious Manuscripts from the State Library CSR – Codex Vyssegradensis]

- RICHTEROVÁ Alena, Vzácné rukopisy Státní knihovny ČSR – Pasionál abatyše Kunhuty, Čtenář 42/6, 1990, s. 198 [Precious Manuscripts from the State Library CSR – Passional of Abbess Kunigunde]

- RICHTEROVÁ Alena, Vzácné rukopisy Národní knihovny – Bohuslav Balbín: Rozprava o kdysi šťastném, nyní však přežalostném stavu Českého království, Čtenář 42/10, 1990 s. 346-347 [Precious Manuscripts from the State Library CSR – Bohuslav Balbín]

- RICHTEROVÁ Alena, Založení sekce archívů a knihoven Československo-rakouské společnosti, Technická knihovna 34/10, 1990, s. 312-313 [Foundation of Archives and Libraries Section of Czechoslovak-Austrian Society]

- RICHTEROVÁ Alena, Opis neznámého  rukopisu Bohuslava Balbína, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 6/1, 1989, Praha: Národní knihovna v Praze,  1990, s. 191-214 [Transcription of an Unknown Manuscript of Bohuslav Balbín]

- RICHTEROVÁ Alena, Pozůstalost Michaela Adama Francka z Franckensteina ve fondech Národní knihovny v Praze, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1, 1990, Praha: Národní knihovna v Praze, 1991, s. 139-152 [Heritage of Michael Adam Franck of Franckenstein in the Collections of the National Library in Prague]

- RICHTEROVÁ Alena, Konference o dějinách výroby a obchodu s papírem a knihami, Archivní časopis 41, 1991, s. 220-223 [Conference about the History of Production and Trade with Paper and Books]

- RICHTEROVÁ Alena, Roudnická lobkovická knihovna, Documenta Pragensia 9/1, 1991 (1992), s. 235-243 [Roudnice Lobkowicz Library]

- RICHTEROVÁ Alena, Nález ztraceného opisu Relace Rašína z Riesenburka, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8/1991, Praha: Národní knihovna v Praze, 1992, s. 89-97 [Discovery of a Lost Transcription of Rašín of Riesenburk Report]

- RICHTEROVÁ Alena, Pražští knihkupci a knihvazači ve službách roudnických Lobkoviců, Documenta Pragensia 10/2, 1990 (1992), s. 281-290 [Prague Book-Sellers and Books-Binders in the Service of the House of Lobkowicz from Roudnice]

- RICHTEROVÁ Alena, Osudy písemné pozůstalosti Bohuslava Balbína, in: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví 29. - 30. 11.1988, Praha: Památník národního písemnictví – Köln (Weimar) Wien, Böhlau Verlag, 1992, s. 259-266 [Fate of the Written Heritage of Bohuslav Balbín]

- RICHTEROVÁ Alena, Dějiny roudnické lobkovické knihovny v archívních pramenech, in: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Historické knižničné fondy na Slovensku. Výskumy . 44. Osobné knižnice dejatel’ov. Zborník príspevkov zo seminára v Dolnom Kubíne v dňoch  6. - 7. júna 1989, Martin: Matica slovenská 1991 (1993), s. 101-105 [History of Roudnice Lobkowicz Library in Archival Sources]

- RICHTEROVÁ Alena, Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu, Národní knihovna. Časopis pro otázky  knihovnické teorie a praxe 4, 1993, s. 343-347

- RICHTEROVÁ Alena, Učený  návštěvník Klementina z roku 1730, Miscellanea oddělení rukopisů  a starých tisků 9/1992, Praha: Národní knihovna v Praze, 1993, s. 165-169 [Erudite Visitor of Klementinum in the Year 1730]

- RICHTEROVÁ Alena, Autografy Bohuslava Balbína v rakouské Národní knihovně ve Vídni, Miscellanea oddělení rukopisů  a starých tisků 10/2, 1993, Praha: Národní knihovna v Praze, 1994, s. 421-428 [Autographs of Bohuslav Balbín in Austrian National Library in Vienna]

- RICHTEROVÁ Alena, Ke vzniku CD-Rom disku „Paměť světa“, Čtenář 45/3, 1993, s. 146-147 [To the Creation of CD-Rom „Memory of the World“]

- RICHTEROVÁ Alena, Lobkowiczká knihovna z roudnického zámku, Antique 2, 1994, 8, s. 24 [Lobkowicz Library from the Roudnice Castle]

- RICHTEROVÁ Alena, Projekt UNESCO „Paměť světa“ v Národní knihovně v Praze, Studie o rukopisech 30, 1995, s. 131-134 [UNESCO Project „Memory of the World“ in the National Library in Prague]

- RICHTEROVÁ Alena, Služby čtenářům v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu, Informační bulletin Národní knihovny v Praze 3, 1995, s. 21-22 [User’s Services in the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel]

- RICHTEROVÁ Alena, Komunikace mezi Brunšvikem, Prahou a Encovany. Příspěvek k dějinám psaných novin na počátku 17. století, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11/1994, Praha: Národní knihovna v Praze, 1995, s. 32-61 [Communication between Braunschweig, Prague and Encovany. Contribution to the History of Written Newspapers at the Beginning of the 17th Century]

- RICHTEROVÁ Alena – HEJNOVÁ Miroslava, Z oddělení rukopisů a starých tisků, Národní knihovna České republiky, Praha: Národní knihovna ČR, 1996, s. 60-62 [From the Department of Manuscripts and Early Printed Books]

- RICHTEROVÁ Alena, Cestovní zpráva a vyúčtování služební cesty z Budyšína do Prahy v roce 1628, Miscellanea oddělení rukopisů  a starých tisků 12/1995, Praha: Národní knihovna ČR, 1996, s. 79-88 [Report and Accounts of a Business Trip from Bautzen to Prague in the Year 1628]

- RICHTEROVÁ Alena, Jeden z rukopisů Rudolfa II. v Leidenu, Miscellanea oddělení rukopisů  a starých tisků 13 /1996, Praha: Národní knihovna ČR, 1997, s. 13-23 [One of Manuscripts of Rudolf II in Leiden]

- RICHTEROVÁ Alena, Některé z rukopisů Rudolfa II. v Budapešti, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14 /1997, Praha: Národní knihovna ČR, 1998, s. 21-29 [One of Manuscripts of Rudolf II in Budapest]

- RICHTEROVÁ Alena, Nelahozeves (Mühlhausen a.d. Moldau). Roudnická Lobkowiczká knihovna (Raudnitzer Lobkowicz´sche Bibliothek), in: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 3. Tschechische Republik, Hildesheim: Olms-Weidmann 1998, s. 102-107, 111-115

- RICHTEROVÁ Alena, Geschriebene Zeitungen über den Braunschweiger Krieg für einen böhmischen Adeligen,  Wolfenbütteler Barock-Nachrichten 26, 1999, s. 165-199

- RICHTEROVÁ Alena,  Praga – aurea tota. Die Reflexion Prags in Drucken des 16. Jahrhundert,  Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. Leipzig 1999, s. 80-110

- RICHTEROVÁ Alena, Einige Überlegungen zur Literatur über die Geschichte von Feierlichkeiten in Prag  zwischen 15. und 17. Jahrhundert, Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig 1999, s. 111-142

- RICHTEROVÁ Alena, Památník Jiřího Leopolda von Stadl, in: Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, ed. Alena Pazderová a Lucila Bonelli Conenna, Praha: Národní galerie v Praze, 2000, s. 64-67 [Memoral of Jiří Leopold von Stadl]

- RICHTEROVÁ Alena, Rukopis z knihovny Rudolfa II. uložený dnes ve Wolfenbüttelu, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15/1998, Praha: Národní knihovna ČR, 2000, s. 78-86 [Manuscript from the Library of Rudolf II now preserved in Wolfenbüttel]

- RICHTEROVÁ Alena, Několik alchymistických rukopisů  Rudolfa II. v zahraničních knihovnách, in: Šťastná hodina III. Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění, ed. Luboš Antonín,  Kutná Hora: Nakladatelství a vydavatelství Martin Bartoš – Kuttna 2000, s. 21-24 [A Few Alchemistic Manuscripts of Rudolf II in Foreign Libraries]

- RICHTEROVÁ Alena, Teatralia v rukopisné sbírce Roudnické lobkowiczké knihovny, Opera romanica 1. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, ed. Jitka Radimská, České Budějovice 2000, s. 123-132 [Teatralia in the Manucript Collection of Roudnice Lobkowicz Library]

- RICHTEROVÁ, Alena, Praha v psaných novinách na počátku 17. století, Documenta Pragensia 19. Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství, Praha: Archiv hl. města Prahy, 2001, s. 225-232 [Prague in the Written Newspapers at the Beginning of the 17th Century]

- RICHTEROVÁ Alena, Inventář císařských uměleckých sbírek z roku 1619, uložený ve Wolfenbüttelu, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16/1999-2000, Praha: Národní knihovna ČR 2002, s. 286-294 [Inventary of Imperial Art Collections from the Year 1619, Preserved in Wolfenbüttel]

- RICHTEROVÁ Alena, Dva novověké rukopisy české provenience v Jagellonské knihovně v Krakově, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17/2003, Praha: Národní knihovna ČR, 2003, s. 204-212 [Two Early Modern Manucripts of Czech Provenance in the  Jagellonian Library in Kraków]

- RICHTEROVÁ Alena, František Martin Pelcl (1734-1801) a jeho rukopisná sbírka, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „ Čtenář a jeho knihovna“, Opera romanica  4, Edito Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice 2003, s. 323-337 [František Martin Pelcl (1734-1801) and his Manuscript Collection]

- RICHTEROVÁ Alena, Výstava „Praha – Čechy – Evropa“, Informační bulletin Národní knihovny ČR 8, 2003, s. 13 [Exhibition „Prague – Bohemia – Europe“]

- RICHTEROVÁ Alena, Císař a učenci: Dvůr Rudolfa II. v Praze, katalogová hesla č. 92, 94, 95, 96, 97, 114, 116, 117, 119, 121, 124, 145, 146, 175, in: Praha – Vídeň. Dvě metropole v běhu staletí. Katalog výstavy pořádané v Clam-Gallasově paláci v Praze od 26. října 2004 do 9. ledna 2005, Praha: Archiv hl. města Prahy, 2004, s. 204-205, s. 240-244, 255-261, 272-274, 284 [Emperor and Erudits: Court of Rudolf II in Prague, Catalogue Entries N. 92, 94, 95, 96, 97, 114, 116, 117, 119, 121, 124, 145, 146, 175]

- RICHTEROVÁ Alena, Novinové zpravodajství o císařském dvoře v Praze na počátku 17. století, in: Pražský sborník historický 33, Ústí nad Labem: Albis international, 2004, s. 59-83 [Newspaper Reporting about the Imperial Court in Prague at the Beginning of the 17th Century]

- RICHTEROVÁ Alena, Několik poznámek o rukopisu „Buch der heiligen  Dreifaltigkeit“ v Lotyšské  Národní knihovně v Rize, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 18/2003-2004, Praha: Národní knihovna  ČR, 2005, s. 400-406 [A Few Remarks on the Manuscript „Buch der heiligen  Dreifaltigkeit“ in the Latvian National Library in Riga]

- RICHTEROVÁ Alena, Osud knihoven Bohuslava Balbína a Michala Adama Francka z Franckensteinu, in: Barokní Praha – barokní Čechie 1620 – 1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. - 27. září 2001, ed. Olga Fejtová, Documenta Pragensia, Praha: Scriptorium, Archiv hl. města Prahy, 2005, s. 643-651 [Fate of the Libraries of Bohuslav Balbín and Michal Adam Franck of Franckenstein]

- RICHTEROVÁ Alena, La circulation d’ une information non censurée dans les nouvelles à la main au début du XVIIe  siècle dans les Pays Tchèques, in:  Libri prohibiti. La censure dans l’ espace habsbourgeois 1650-1850, ed. Marie-Elizabeth Ducreux  –  Martin Svatoš, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005, s. 203-221

- RICHTEROVÁ Alena a kolektiv, výkladová hesla, in: Informační věda a knihovnictví. Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výběr hesel v databázi TDKIV, ed. Miroslav Ressler, Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Národní knihovna ČR, 2006 [Dictionnary Entries]

- RICHTEROVÁ Alena, Staré letopisy české v rukopisech z knihovny Františka Martina Pelcla, in: Inter laurum et olivam. Acta Universitatus Carolinae. Phil et hist 1-2/2002. Z pomocných věd historických, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, 2007, s. 501-507 [Old Czech Annals in the Manuscripts of the Library of František Martin Pelcl]

- RICHTEROVÁ, Alena, Polyxena von Lobkowitz, geborene von Pernstein (1566–1642): Sammeln zwischen Politik und Frömmigkeit im katholischen Böhmen, in:  Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. (Wolfenbütteler Forschungen 126), ed. Jill Bepler –Helga Meise. Wiesbaden, Harrassowitz 2010, s. 229-242

- RICHTEROVÁ, Alena, katalogové heslo č. XV 6, in: Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo, ed. Lenka Stolárová –  Vít Vlnas, Praha: Národní galerie v Praze, 2010,  s. 575 [Karel Škréta 1610-1674. His Period and Work. Catalog Number XV 6]

- RICHTEROVÁ, Alena, Alchymické rukopisy ze sbírek Rudolfa II. v zahraničních knihovnách, in: Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, ed. Ivo Purš – Vladimír Karpenko. Praha:  Artefactum, 2011, s. 249-291 [Alchemical Manuscripts from Collections of Rudolph II in Foreign Libraries]

- RICHTEROVÁ, Alena, Historické spisování Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka – málo využitý pramen k českým dějinám první poloviny 17. století, in: Karel Škréta 1610-1674. Studie a dokumenty, ed. Lenka Stolárová – Vít Vlnas. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 385-397 [The Historical Writings of Vilém Slavata of Chlum and Košumberk – a Little Employed Source on Bohemian History of the First Half of the 17th Century]

- RICHTEROVÁ, Alena, The Historical Writings of Vilém Slavata of Chlum and Košumberk.  A Little Employed Source on Bohemian History of the First Half of the 17th Century, in:  Karel Škréta 1610-1674. Studies nad Documents, ed. Lenka Stolárová – Vít Vlnas,  Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 385-397, CD-ROM

- RICHTEROVÁ, Alena, Kniha návštěv pražské univerzitní knihovny 1782–1958, Knihovna: knihovnická revue 22, 2011, 2, s. 71-84 [Guestbook of the University Library in Prague 1782-1958]

- RICHTEROVÁ, ALENA, Chebské autografy Jana Josefa Nehra (1752–1820), in: Libri catenati Egrenses.  Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, ed. Kamil Boldan – Jindřich Marek, Praha: Národní knihovna ČR, 2013, s. 307-320 [Cheb´s Autographs of Jan Josef Nehr (1752-1820)]

- RICHTEROVÁ, Alena – KAŠPAROVÁ, Jaroslava – PURŠ, Ivo, Základní kontury knihovny a její analýzy, in: Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Díl I. Texty, ed. Ivo Purš – Hedvika Kuchařová, Praha: Artefactum, 2015, s. 55-60 [Basic Contours of Library and Its Analysis]

- RICHTEROVÁ, Alena – PETR, Stanislav, Rukopisy v knihovně a v kunstkomoře, in: Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Díl I. Texty, ed. Ivo Purš – Hedvika Kuchařová, Praha: Artefactum, 2015, s. 75-104 [Manuscripts in the Library and the Kunstkammer]

- RICHTEROVÁ, Alena – SANDBICHLER, Veronika, Literatura k festivitám, in: Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Díl I. Texty, ed. Ivo Purš – Hedvika Kuchařová, Praha: Artefactum, 2015, s. 361-373 [Literature to Festivities]

- RICHTEROVÁ, Alena a kolektiv, katalogová hesla, in: Knihovna Ferdinanda II. Tyrolského. Díl II. Katalog, ed. Ivo Purš – Hedvika Kuchařová, Praha: Artefactum, 2015 [The Library of Ferdinand II of Tyrol. Catalog entries]

- RICHTEROVÁ, Alena, Několik poznámek o psaných novinách z Prahy na přelomu 16./17. století dochovaných ve Vídni a v Drážďanech, Studie o rukopisech 46, 2016, s. 151-165 [A few Notes about written News from Prague at the Turn of the 16th and 17th Centuries Preserved in Vienna and Dresden]

- RICHTEROVÁ, Alena, Noviny o válce s Turky z července roku 1595, in: Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku, ed. Renáta Modráková – Tomáš Klimek, Praha: Národní knihovna ČR, 2016, s. 189-193 [News about the Fight with Turks from July 1595]

- RICHTEROVÁ, Alena, Alchemical Manuscripts in the Collections of Rudolf II, in: Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, ed. Ivo Purš – Vladimír Karpenko. Praha: Artefactum, 2016, s. 249-291

- RICHTEROVÁ, Alena, Osudy nejslavnějšího autografu Bohuslava Balbína, Dějiny a současnost 5, 2017, s. 30-32 [The Fate of the most Famous Autograph of Bohuslav Balbín]

- RICHTEROVÁ, Alena, Rukopisy zahraničních misionářů z řad Tovaryšstva Ježíšova, Dějiny a současnost 10, 2018, s. 22-23 [Manuscripts of Foreign Jesuit Missionaries]

- RICHTEROVÁ, Alena, Návštěvní kniha pražské klementinské knihovny, Dějiny a současnost 3, 2018, s. 30-31 [Guestbook of the Library in Klementinum, Prague]

- RICHTEROVÁ, Alena, Psané noviny z Prahy (1611, 1612) pro saský dvůr, in: Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, ed.  Marta Hradilová – Marie Tošnerová, Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i,  2018, s. 103-131 [Written News from Prague (1611, 1612) for the Court in Sachsen]

- RICHTEROVÁ, Alena, Ztracený a znovunalezený rukopis o Václavu IV. a husitských válkách, Dějiny a současnost 2, 2019, s. 24-25 [Lost and Rediscovered Manuscript about Wenceslas IV and Hussite Wars]

Recenze

- (rec.) INFODOC. Bibliotheken, Informations- und Dokumentationseinrichtungen in Österreich. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Wien 1989, 510 s.  I, 1991, s. 302

- (rec.) Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 3. odborné konference Olomouc 5. - 6. října 1993. Olomouc 1993, In: Archivní časopis 44, 1994, s. 265-266 [Problematic of Historical and Rare Book Collections from Czech, Moravia and Silesia]

- (rec.)  Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundesländern Deutschlands. Bestandaufnahme der ehemaligen Abeitsstelle „Zentralinventar mittelaterlicher  Handschriften bis 1500 in den Sammlungen der DDR“ (ZIH). Zusammengestellt und bearbeitet von Renate Schipke und Kurt Heydeck unter Verwendung der Beschreibungen von Jutte Fliege, Daniela Lülfing und Ursula Winter. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000 (Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz.  Kataloge der Handschriftenabteilung. Hrsg. Von Tilo Brandis. Sonderband), in: Bulletin codicologique 2001/2, Bruxelles  2001, B.499, s. 226-227

- (rec.) Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die Pergamenthandschriften aus dem Domkapitel Freising, I. Clm 6201-6316. Neu beschrieben von Günter Glauche. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis. III. Series Nova, pars 2,1), in: Bulletin codicologique 2001/2, Bruxelles  2001, B.530, s. 242-243

- (rec.) Die mittelaterlichen nichtliturgischen Handschriften des Zistercienserklosters Salem. Beschrieben von Wilfried Werner. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2002 (Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg, V.), in: Bulletin codicologique 2001/2, Bruxelles 2001, B.573, s. 264-265

- (rec.) HOFFMAN, František, Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá. Vol I. Rukopisy. Vol. II. Zlomky a rejstříky. Praha, Archiv Akademie věd české republiky. Klášter premonstrátů Teplá. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1999 (Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae monasterii Teplensis  ordinis Praemonstratensis), in: Bulletin codicologique 2001/1, Bruxelles  2001, B.151,  s. 63-64 [Catalogue of Manuscripts from the Library of the Premonstratensian Monastery in Teplá]

- (rec.) Manuscripta Historica. Bearbeitet von Peter  VOGEL. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2000(Die Handschriften der Universitätsbibliothek Kassel. Landesbibliothek und Murdhardsche Bibliothek der Stadt Kassel. Hrsg. vom Direktor der Bibliothek. 4,3), in: Bulletin codicologique 2002/1, Bruxelles  2002,  B.202, s. 76-77

- (rec.) Mittelalterliche Handschriften im Stadtarchiv Hildesheim bearbeitet von Irene Stahl, eingeleitet von Helmar Härtel. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2001(Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen, Kurzkatalog. Hrsg. vom Mediävistischen Arbeitskreis der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 4), in: Bulletin codicologique 2002/1, Bruxelles  2002, B.220,  s. 83

- (rec.) BÜTTNER, Frank Olaf. Mit Bildern beten. Der Psalter war im Mittelalter ein Buch mit Bildern und ein Bilderbuch von einzigartiger Vielfalt. (Extrait de: Aviso. Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern. 3/2001, p. 38-51), in: Bulletin codicologique 2002/2, Bruxelles  2002, B.395, s. 159-160

- (rec.) FABIAN,  Bernhard. Der Gelehrte als Leser. Über Bücher und Bibliotheken. Hildesheim-Zürich-New York, Olms – Verlag, 1998, in: Bulletin codicologique 2002/2, Bruxelles  2002, B.441, s. 177

- (rec.) Die juristischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. 1. Foliohandschriften (Cod. Jur. 2227-2482). 2. Quart- und Oktavhandschriften (Cod. Jur.  2483-2677). Beschrieben von Elke Matthes. Stuttgart. Dr. Ernst Hauswedell 2002 (Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg X.), in: Bulletin codicologique 2002/2, Bruxelles 2002, B. 502, s. 208

- (rec.) MILDE, Wolfgang.  Mediaevalia et Lessingiana. Kleine Schriften. Hrsg. von Wolfgang Maaz, Otto Mazal, Renate Schipke und Fritz Wagner. Hildesheim, Olms – Weidmann Verlag, 2002 (Spolia Berolinensa. Berliner Beiträge zur Geistes- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Hrsg. von Wolfgang Maaz und Werner Röcke, 19), in: Bulletin codicologique 2002/2, Bruxelles  2002, B. 545, s. 226-227

- (rec.) Die nichtarchivistischen Handschriften der Signaturengruppe Best. 191-992. Bearbeitet von Eef Overgaauw. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2002 (Mittelalterliche Handschriften im Landeshauptarchiv Koblenz II.), in: Bulletin codicologique 2003/1, Bruxelles  2003,  B. 497, s. 218-219

- (rec.) Handschriften in Goslar. Stadtarchiv. Stadtisches Museum. Marktkirchenbibliothek. Jakobigemeinde. Bearbeitet von Maria Kapp. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2001, 8°, 318 s., ill. (Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen. Kurzkatalog). Hrsg. von mediävistischen Arbeitskreis der Herzog August Bibliothek, 5), in: Bulletin codicologique 2003/1, Bruxelles  2003,  B. 460, s. 203-204

- (rec.) KUBIČKA, Roman – ZELINGER, Jiří. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha, Grada Publishing: 2004 (ISBN 80-247-9046-7), In: Národní knihovna. Knihovnická revue 15, 2004, s. 297-298 [Explanatory DIctionary: Painting, Graphics, Restoration]

- (rec.) SANTORO, Marco. Geschichte des Buchhandels in Italien. Übersetzt von Heribert Streicher. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003 (= Geschichte  des Buchhandels. Hrsg. Von Herbert G. Göpfert, Alberto Martino und Reinhard Wittmann. Bd. VIII.), in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 18/ 2003-2004, Praha: Národní knihovna, 2005, s. 447-450

- (rec.) HOFFMANN, Jürgen. Vita Adalberti. Früheste Textüberlieferung der Lebensgeschichte Adalberts von Prag. Essen, Klartext, 2005 (Europäische Schriften der Adalbert-Stiftung-Krefeld, Bd. 2), in: Bulletin codicologique 2007/1. Bruxelles 2007, B. 159, s. 60-61

- (rec.) WUNDERLE, Elisabeth. Die mittelalterlichen Handschriften der Studienbibliothek Dillingen. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2006, in: Bulletin codicologique 2007/1. Bruxelles 2007, B. 345, s. 142-143

- (rec.) LINDA Jaromír, Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 1. Plzeň: Studijní a vědecké knihovna Plzeňského kraje, 2005-2006, In: Studie o rukopisech 36, Praha 2008, s. 297­-298 [Catalogue of Manuscripts from the Study and Scientific Library of the Pilsen Region]

- (rec.), Studia bibliographica Posoniensa. Sestavila Miriam Poriezová. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2013 (ISBN 978-80-89303-40-3, ISSN 1337-0723), In: Knihovna: knihovnická revue, 25, 2014, 1, s. 126-129

- (rec.) KUBÍČEK, Jaromír: Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, Brno: Moravská zemská knihovna, 2019 (ISBN 978-80-7051-250-0), In: Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č.  2021-01-24, dostupné z:  https://bulletinskip.skipcr.cz/node/681

Výstavy

- Jezuité a Klementinum. Při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do zemí  Koruny české (2006), Národní knihovna ČR [The Jesuits and the Clementinum]

Zahraniční pobyty a stáže

- Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel  - projekt „Beziehungen zwischen der Raudnitzer Bibliothek und den Sammlungen Herzog Augusts,“  (4. 5.-23. 7.1992, 1. 6.-27. 8.1994,  4. 5.-31. 7. 1998,  1. 8.-27. 10. 2000)

- Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V., Leipzig – účast na  projektu „Die Metropolen Ostmitteleuropas: Regionalkultur-Nationalkultur-Europäische Kultur: Metropolen und Zentren. Ihre Entwicklung als Faktoren und Orte staatlicher Repräsentation sowie kultureller und gesellschaftlicher Integration in Ostmitteleuropa (15.-17. Jahrhundert)“  (4. 10.-17. 10. 1998, 11. 4.-25. 4. 1999)

Konference

- Konference „Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách“, pořádaná Památníkem národního písemnictví v Praze (29. - 30. listopadu 1988), Praha, příspěvek „Osudy písemné pozůstalosti Bohuslava Balbína“ [Fates of the Bohuslav Balbín´s Written Estate]

- 15. zasedání Archivu hl. města Prahy  Praha – město zpráv a zpravodajství“ (7. - 8. října 1997), Praha, příspěvek „Praha v psaných novinách na počátku 17. století“ [Prague in Written Newspapers at the Beginning of the 17th Century]

- Seminář „ K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven“ ( 19. - 30. října 1999), Český Krumlov, příspěvek “Teatralia v rukopisné sbírce Roudnické lobkowiczké knihovny“ [Teatralia in the Manuscript Collection from the Roudnice Lobkowicz Library]

- Konference „Libri prohibiti a cenzura 1650-1850“ (30. listopadu - 2. prosince 2000), Praha, Akademie věd České republiky, příspěvek „Necenzurované zpravodajství v psaných novinách 17. století“ [Uncensored News in Written Newspapers from the 17th Century]

- Seminář „Šťastná hodina III. Hornické, metalurgické a alchymické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění (10. - 11. května 2000), Kutná Hora, příspěvek „Několik alchymistických rukopisů v zahraničních knihovnách“ [A few Alchemical Manuscripts in Foreign Libraries]

- Workshop pracovní skupiny Höfe des Hauses Österreich „Der Habsburger Hof und Prag“  (5. - 6.  dubna 2001), Praha, Akademie věd České republiky, příspěvek „Die Berichterstattung vom Kaiserhof in den Zeitungen an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert“

- Konference „Barokní Praha – Barokní Čechie 1620-1740“, pořádaná  Archivem hl. města Prahy,  Anežský klášter a Clam-Gallasův palác (24. - 27. září 2001), Praha, příspěvek „Osud knihoven Bohuslava Balbína a Michala Adama Francka z Franckensteinu“ [The Fate of the Libraries of Bohuslav Balbín and Michal Adam Franck of Franckenstein]

- Konference „Schlossbibliotheken in den Ländern der böhmischen Wenzelskrone in der Frühen Neuzeit“ (30. března - 2. dubna 2004), Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, příspěvek „Die Erforschung der in der Nationalbibliothek Prag aufbewahrten Adelsbibliotheken“

- Konference “Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit”  (25 . - 29. září 2008),  Wolfenbüttel,  Herzog August Bibliothek, příspěvek “Polyxena von Lobkowitz, geborene von Pernstein (1566–1642): Sammeln zwischen Politik und Frömmigkeit im katholischen Böhmen”

Další aktivity

- Video Bohuslav Balbín a jeho odkaz [Bohuslav Balbín and His Heritage]

Úvodní stránka oddělení

PhDr. Alena Richterová, CSc.