Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Registrace uživatelů Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Tato norma je vydána v souladu se zněním Knihovního řádu Národní knihovny České republiky (účinný od 10. února 2014). Definuje výjimky ve vztahu k uživatelům, jež vyplývají ze specifického postavení Slovanské knihovny (dále též SK) v rámci struktury Národní knihovny České republiky (dále též NK ČR).

Část první
Registrace uživatelů a možnosti půjčování

Čl. 1) Čtenářské průkazy platné pro celou Národní knihovnu ČR se vystavují a obnovují v Hale služeb. Pro využívání služeb Slovanské knihovny se aktivuje samostatné čtenářské konto. Tato aktivace se provádí v půjčovně Slovanské knihovny.

Čl. 2) Všem registrovaným uživatelům jsou poskytovány prezenční výpůjčky s možností využití meziknihovní výpůjční služby.

Čl. 3) Absenční výpůjčky jsou podmíněny dosažením věku 18 let a jsou umožněny:

a) občanům ČR
b) cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem na území ČR
c) občanům zemí Evropské unie s dlouhodobým pobytem v ČR

Část druhá
Půjčování knihovních jednotek

Čl. 1) Absenční výpůjčky

Absenčně se půjčují z fondu Slovanské knihovny knihy vydané po roce 1950 (včetně).

Maximální počet absenčních výpůjček najednou je 30 svazků, pro občany zemí Evropské unie s dlouhodobým pobytem v ČR 5 svazků.

Čl. 2) Prezenční výpůjčky

1.  Pouze prezenčně se půjčují z fondu Slovanské knihovny:

a) knihy vydané před rokem 1950
b) historické fondy (unikátní materiály archivní povahy, rukopisy, staré tisky, obrazové materiály)
c) elektronické dokumenty
d) noviny a časopisy
e) bibliofilie, vzácnější obrazové publikace a publikace s vyšší pořizovací cenou
f) knihovní jednotky zařazené do příruční knihovny
g) knihovní jednotky, jejichž půjčování by bylo v rozporu s českým právním řádem
h) knihovní jednotky půjčené pomocí VMVS a MMVS

Čl. 3) Omezení výpůjčky

 1. Pokud by v případě absenční výpůjčky hrozilo knihovní jednotce poškození či zničení, může ředitel odboru, jeho zástupce, nebo vedoucí jednotlivých oddělení zařadit knihovní jednotku do kategorie s možností výhradně prezenčního půjčování.
 2. Unikátní a vzácné fondy, díla ohrožená nadměrným opotřebením, zničením či krádežemi a dokumenty dostupné v elektronické podobě se půjčují pouze ke zdůvodněným vědeckým účelům. Slovanská knihovna může rozhodnout o půjčení kopie.

Čl. 4) Výpůjční lhůty

 1. Slovanská knihovna poskytuje na absenční zapůjčení knihovních jednotek ze svého fondu následující výpůjční lhůty:
  a) základní výpůjční lhůta je 1 měsíc
  b) prodloužená výpůjční lhůta: 2 měsíce (vědečtí a pedagogičtí pracovníci ze slavistických oborů, překladatelé ze slovanských jazyků, členové vědecké rady Slovanské knihovny a zaměstnanci NK ČR)
 2. Maximální výpůjční lhůta po prodloužení je 6 měsíců, pro občany zemí EU s dlouhodobým pobytem 4 měsíce.
 3. Zařazení uživatele do kategorie s prodlouženou výpůjční lhůtou uskutečňuje pracovník oddělení služeb provádějící aktivaci čtenářského konta. Výjimky povoluje vedoucí oddělení služeb nebo ředitel odboru.

Čl. 5) Expedování knihovních jednotek

 1. Knihovní jednotky uložené v depozitáři v Klementinu jsou expedovány každou celou hodinu.
 2. Knihovní jednotky uložené v Centrálním depozitáři NK ČR v Praze – Hostivaři jsou zpřístupněny v půjčovně Slovanské knihovny druhý den odpoledne po obdržení objednávky.
 3. Při podání objednávky na noviny uložené v Centrálním depozitáři NK ČR v Praze – Hostivaři, která objemově přesahuje 10 svazků, budou žádané materiály zpřístupněny po dohodě ve studovně Centrálního depozitáře NK ČR v Praze – Hostivaři.

 

V Praze 1. srpna 2019

PhDr. Lukáš Babka
ředitel Slovanské knihovny