Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle specializace Slovanská literatura

  Slovanská literatura

  Fond světové slavistické literatury systematicky doplňuje, zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje Slovanská knihovna.

  Bohemistická literatura je doplňována pouze výběrově, takže nedochází k nežádoucí duplicitě ve vztahu k Národní knihovně, v jejíchž sbírkách je zastoupena v úplnosti.

  Knižní fond Slovanské knihovny tvoří 13 oddělení: všeobecně slovanské (signatura A), bulharské (B), české a slovenské (Č), srbské, chorvatské, černohorské a bosenské (J), běloruské (K), lužickosrbské (L), makedonské (Mk), polské (P), ruské (R), oddělení ruské literatury 18. a 19. stol. (Sm), slovinské (S), ukrajinské (U), encyklopedie a slovníky (O).

  Slovanská knihovna má poměrně rozsáhlou sbírku rukopisů a starých tisků, vlastní také významné ucelené sbírky novějšího data, například tzv. Smirdinovu knihovnu, Rešetarovu knihovnu ragusian atd.

  Sbírka periodik se rozrůstá pravidelnou každoroční akvizicí o cca 350 titulů odborných slavistických časopisů a relevantních společensko-politických, odborných a kulturních časopisů a novin vydávaných jednotlivými slovanskými národy.

  Nejcennější část kolekce novin a časopisů tvoří periodika z fondu zrušeného Ruského zahraničního historického archivu (RZHA).

  Fond Slovanské knihovny dále zahrnuje řadu sbírek speciálních dokumentů listinné, umělecké, kartografické, notafilické a obrazové povahy.

  Akvizice

  Akviziční politika se důsledně řídí tematickým plánem doplňování z jednotlivých vědních oborů spojených s tematikou slovanských národů a států a jejich vzájemných vztahů:

  • historie a historické vědy;
  • etnologie a folklor slovanských národů;
  • filologické vědy;
  • ekonomika a ekonomické vědy – pouze základní díla z politické ekonomie a dějin hospodářství slovanských zemí;
  • politika a společenský život;
  • věda a kultura – v přírodních a aplikovaných vědách pouze díla nejznámějších slovanských vědců;
  • náboženství;
  • filozofie, pedagogika, psychologie – pouze díla encyklopedického rázu, základní příručky a díla slovanských vědců;
  • umění a vědy o umění (teorie a dějiny umění) – pouze základní a encyklopedická díla, umění slovanských národů, neslovanské sbírky na území slovanských států;
  • ostatní obory – pouze základní díla, která podávají všeobecný přehled o vývoji a stavu jednotlivých vědních a praktických oborů ve slovanských zemích; z literatury oboru práva, statistiky, vojenství, antropologie, sociologie, demografie, urbanizace, industrializace – pouze díla mající historický nebo jazykový význam pro studium Slovanstva, z cestopisné, vlastivědné a zeměpisné literatury pouze díla s významem pro studium Slovanstva;
  • původní prozaická a básnická tvorba slovanských autorů – výběrově;
  • bohemistická literatura – výběrově.

  Zpřístupnění

  Slovanská knihovna nabízí uživatelům několik druhů katalogů.

  • Základní informační bázi představuje elektronický katalog Slovanské knihovny v knihovním systému Aleph (báze SLK), který obsahuje údaje o převážné většině titulů
  • Uživatelé mají dále k dispozici dva základní knihovní katalogy v naskenované podobě (oba jsou již převedeny do elektronického katalogu Slovanské knihovny):
  1. Generální katalog
  2. Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu

  • Přímo v prostorách knihovny mohou uživatelé využít původní lístkové katalogy (jmenný, předmětový, systematický a další) a rovněž několik lístkových katalogů a služebních bází běžně nedostupných. Budování všech lístkových katalogů bylo ukončeno v roce 1997.
  • Inventární soupisy zpracovaných a katalogizovaných sbírek speciálních dokumentů jsou zpřístupněny prostřednictvím databáze Speciální sbírky Slovanské knihovny.
  • Registrovaní uživatelé Slovanské knihovny mohou využít služby vzdáleného přístupu k licencovaným online zdrojům a databázím Národní knihovny ČR, v jejichž rámci jsou dostupné též odborné slavistické elektronické databáze.
  • Slovanská knihovna postupně digitalizuje vybrané unikátní rukopisy a staré tisky ze svých sbírek, jež jsou dostupné v rámci digitální knihovny rukopisů a starých tisků Manuscriptorium.
  • Unikátní a vzácné části sbírky periodik Slovanské knihovny jsou postupně mikrofilmovány a digitalizovány. Periodika na mikrofilmech je možné objednat prostřednictvím elektronického katalogu Slovanské knihovny do studovny Slovanské knihovny. Digitalizované tituly jsou dostupné prostřednictvím digitálního systému Kramerius.
  • Informace o nových knihách ve sbírce Slovanské knihovny může uživatel získat pomocí elektronického čtvrtletníku "Přírůstky odborné literatury ve fondu Slovanské knihovny".
  • Ve studovně mají uživatelé k dispozici volný výběr cca 20 000 svazků a příručku slovníků a encyklopedií o rozsahu cca 3000 svazků.
  • V půjčovně je k dispozici volný výběr 120 titulů periodik.