Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Varianty věcného zpřístupnění informačních zdrojů

Varianty věcného zpřístupnění informačních zdrojů

Varianty věcného zpřístupnění informačních zdrojů

aplikované např. při popisu historických fondů

 

Věcné zpřístupnění

 

Představuje informační zpřístupnění dokumentů a informací v nich obsažených prostřednictvím věcných údajů; předpokládá obsahovou analýzu dokumentu, pomocí níž získáme indexační/selekční obraz dokumentu/informačního zdroje.

 

Obsah dokumentu nebo jednotlivých témat – základních i dílčích – může být vyjádřen prostřednictvím lexikálních jednotek (řízených a neřízených termínů),  znaků umělého jazyka – systematického, např. MDT, kombinací obou předchozích prvků, jako je tomu u předmětové kategorizace pro potřeby Konspektu, případně pomocí  kódovaných údajů.

Při věcném popisu dokumentů je možno zvolit metodu tzv. řízené indexace tj. výběr termínů z autoritního souboru, nebo tzv. volnou indexaci, která spočívá v  přiřazování neřízených termínů (volně tvořených klíčových slov). Doporučuje se metoda řízené indexace: preferuje se používání autoritních termínů.

Typologie věcných selekčních prvků – formát UNIMARC

 

personální záhlaví                        pole 600

korporativní záhlaví                       pole 601

jméno rodiny/rodu                        pole 602

autor/titul                                     pole 604

anonymní dílo                               pole 605

obecné téma                                pole 606

geografický termín                        pole 607

formální deskriptor                        pole 608

neřízený předmětový termín           pole 610

chronologický údaj                        pole 965

skupina Konspektu                       pole 615

 

Konkrétní varianty věcného zpřístupnění v BIB a metadatových záznamech

 

Pro potřeby věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích či útvarech se jeví jako užitečné stanovit varianty věcného zpřístupnění heterogenních informačních zdrojů.

 

Jednotlivé varianty se liší přítomností či nepřítomností a úplností uváděných věcných selekčních prvků:

„nulová“ varianta

minimální varianta

střední varianta

úplná varianta

„Nulová“ varianta věcného zpřístupnění

Aplikuje se v subminimálním záznamu

Záznam o dokumentu obsahuje pouze identifikační údaje, NEOBSAHUJE věcné selekční prvky vytvořené katalogizátorem. Minimální věcný přístup je zachován i v tomto případě, protože slova z názvů a podnázvů přinášejí minimální věcnou informaci. Nevýhodou této varianty je, že není ve všech případech zajištěn věcný přístup k informacím v mateřském jazyce, dále že věcná informace vyplývající z názvu a podnázvu je v mnohdy zavádějící (např. název „Naše drahokamy“)

 

Minimální varianta věcného zpřístupnění

 

Aplikuje se v minimálním záznamu.

Dokument je podle obsahu zařazen do hrubších obsahových kategorií, tj. skupin Konspektu vyjadřujících obsah dokumentu a označujících typ dokumentu.

V záznamu o dokumentu je možno fakultativně připojit chronologický údaj týkající se obsahu dokumentu zapsaný do pole 965 a neřízený předmětový termín (volně tvořené klíčové slovo) zapsané do pole 610.

Přehled polí

neřízený předmětový termín         pole 610  - fakultativní údaj

chronologický údaj                      pole 965  - fakultativní údaj

skupina Konspektu                     pole 615  - povinný údaj

Počet skupin Konspektu

Skupina Konspektu zařazuje dokument nebo informace v něm obsažené do oboru a do kategorie dokumentů. Univerzální verze obsahovala původně jednu skupinu Konspektu 09 Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla; pro potřeby popisu prvotisků a starých tisků  bylo připojeno detailnější členění této skupiny:

093       Prvotisky

094       Staré tisky

094.5    Tisky (19.stol.)

095/096 Vzácná díla

Katalogizátor při věcném popisu dokumentů může připojit dvě skupiny Konspektu: pro obsahovou i formální charakteristiku dokumentu.

Příklad

2001|a Praktisches Handbuch für Lehrer in Bürger= und Landschulen |f Von Villaume

210|a Brünn |c gedruckt bei Johann Sylvester Siebler |d 1787

215|a XXX, [2], 333 s. |d 8°

307|a Jednoduché dvojlinky, ozdobná linka

316|a Původní vazba z barevného papíru

317|a Provenience: (štítek) Deutsches Staatsgymnasium in Brünn. Lehrerbibliothek; (razítko) Státní pedagogická knihovna v Brně

318|a Chybí druhý list v první složce?

615|n37.016|a Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

615|n094|a Staré tisky

965 |a1751-1800

700 1|a Villaume |b Peter |f 1746-1808 |4 070

801 0|a CZ |b BOA002 |c 19980000

910|b PK-A-0010.347

978|a Siedler |b Jan Silvestr |c Brno |f 1787

Střední varianta věcného zpřístupnění

Aplikuje se v základním záznamu

V záznamu se podle potřeb přidělují údaje

kategorie osob                        (pole 606)

kategorie institucí                    (pole 606)

označení místa                       (pole 607)

formální deskriptor                   (pole 608)

chronologický údaj                   (pole 965)

neřízený předmětový termín      (pole 610)

skupina Konspektu                  (pole 615)

Fakultativně je možné přidělit i personální (600), rodina/rod (602), korporativní záhlaví (601), autor/titul (604), anonymní dílo (605), tyto údaje však nejsou povinné

Příklad

2001     |a Ecloga de nuptiis doctissimi viri, M. Adami Cholossij, inclytae Reipublicae Lunensis Notarij: et pudicisimae virginis Annae     Rosummaeae, sponsae eius. |f Scripta et edita per M. Vincentium Makovvinum, a Makovva                                                

210|a     Pragae |c in officina Georgij Melantrychi, ab Auentino |d Anno Domini 1574

6060      |a měšťané |y Česko |z 1551-1600

6060      |a sňatky |y Česko |z 1551-1600                                               

6060      |a česká literatura (latinsky) |z 1551-1600                           

6060      |a humanismus (literatura) |z 1551-1600                              

608        |a příležitostná poezie

608        |a epithalamia

615        |n 394 |aVeřejný a společenský život. Každodenní život

615        |n 094 |aStaré tisky

965        |a 1551-1600

620        |d Praha |a Česko   

Úplná varianta věcného zpřístupnění

Aplikuje se v úplném záznamu

Dokumentu jsou přidělovány věcné selekční prvky v plném rozsahu

kódované údaje

personální záhlaví                    (pole 600)

korporativní záhlaví                   (pole 601)

jméno rodiny/rodu                    (pole 602)

kategorie osob                         (pole 606)

kategorie institucí                     (pole 606)

označení místa                         (pole 607)

formální deskriptor                    (pole 608)

chronologický údaj                    (pole 965)

neřízený předmětový termín       (pole 610)

skupina Konspektu                   (pole 615)

Příklad

2001     |a Ecloga de nuptiis doctissimi viri, M. Adami Cholossij, inclytae Reipublicae Lunensis Notarij: et pudicisimae virginis Annae     Rosummaeae, sponsae eius. |f Scripta et edita per M. Vincentium Makovvinum, a Makovva                                                

600 1     |a Cholossius |b Adam |f 1544-1591

600 1     |a Rozumová z Bílejova |b Anna |f zemř. 1582

6060      |a měšťané |y Česko|z 1551-1600

6060      |a sňatky |y Česko|z 1551-1600                                               

6060      |a česká literatura (latinsky) |z 1551-1600                          

6060      |a humanismus (literatura) |z 1551-1600                              

608        |a příležitostná poezie

608        |a epithalamia

660        |a e-xr---

661        |a t5u0

615        |n 394 |aVeřejný a společenský život. Každodenní život

615        |n094|a Staré tisky

965        |a 1551-1600

620        |d Praha |a Česko                                                    

U všech variant věcného zpřístupnění je možné použít pole 610 k zápisu neřízených předmětových termínů, které slouží k upřesnění obsahu dokumentu

Tematické lexikální jednotky

Při věcném popisu dokumentů se používají jednoslovné i víceslovné lexikální jednotky (adjektivní spojení, předložková vazba). Respektuje se celistvost termínu, rozklad víceslovné lexikální jednotky je méně častý.

Dodržuje se přirozený slovosled a pravopisná norma, transliterace se řídí platnými normami. Počitatelná substantiva se uvádějí v plurálu, abstrakta,  počitatelná použitá jako abstrakta a názvy vědních oborů se uvádějí v singuláru. Cizojazyčné termíny se používají v případě, neexistuje-li adekvátní překlad a je-li termín v oboru běžně používán. Preferuje se rozepsaná forma zkratky,  zkratka se odkazuje. U synonymických termínů se stanoví preferovaný termín, ostatní se pomocí směrování odkazu viz na tento preferovaný termín odkazují.  Různé významy homonym se důsledně rozlišují specifikací termínu, případně uvedením kvalifikátoru (relátoru) v závorce,  který je součástí deskriptoru.

Při výběru vhodných termínů se doporučuje konzultovat soubor věcných autorit, do kterého se postupně přiřazují návrhy autoritních termínů kooperujících institucí.

  M. Balíková