Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Hudební oddělení Publikace

Publikace

CATALOGUS ARTIS MUSICAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE (Artis musicae antiquioris catalogorum series)
Fontes musicae
Varia de musica
Samostatné publikace k výstavám a jiným příležitostem

 

CATALOGUS ARTIS MUSICAE IN BOHEMIA ET MORAVIA CULTAE 
(Artis musicae antiquioris catalogorum series)

Tematické katalogy vybraných chrámových i světských hudebních sbírek s podrobnou dokumentací každé dochované skladby včetně detailního bibliografického aparátu. Katalog každé sbírky obsahuje studii o hudebně i obecně historickém zázemí, v němž byla sbírka využívána. Je doplněn překlady do němčiny a angličtiny a obrazovým materiálem.

Vol. X/1, 2, 3, 4
Catalogus collectionis operum artis musicae comitis Clam-Gallas
Composuit Eliška Šedivá
Pragae 2018, 1 456 p., initia musica, indices
Pars prima AC, pars secunda CM, pars tertia MV, pars quarta VZ

Hudební sbírka Clam-Gallasů z Prahy a Frýdlantu patří k nejobsáhlejším zámeckým notovým archivům v Čechách a představuje bohatý soubor pramenů, dokumentující podobu domácí aristokratické hudební kultury v 18. století. Tvoří ji především notový archiv zámecké kapely a dechové harmonie Kristiána Filipa Clam-Gallase a soukromá sbírka vokální (zejména operní) hudby jeho choti Marie Karolíny Josefy. Celek zahrnuje 1 572 signatur, přičemž jednotlivých skladeb je celkem 2 223.

Katalog je opatřen obsáhlým úvodem a ediční zprávou, jež jsou přeloženy do angličtiny a zachycují bohatou historii vzniku sbírky. Ta nabízí rovněž ideální podmínky pro výzkum filigránů v hudebním materiálu, neboť obsahuje velké množství datovaných hudebnin.

Vol. IX/1, 2
Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii Siloensis
Composuit Pavla Semerádová, Eliška Šedivá
Pragae 2016, 660 p., initia musica, indices
Pars prima A–N, pars secunda O–Z

Soupis jedinečných hudebních památek uložených ve sbírce kláštera premonstrátů v Želivě byl připraven za pomoci informačního aparátu Souborného katalogu budovaného v NK ČR a databáze RISM. Katalog je opatřen obsáhlým úvodem a ediční zprávou, jež jsou přeloženy do angličtiny a zachycují pozoruhodnou historii vzniku sbírky. Hudební sbírka želivského kláštera nabízí rovněž ideální podmínky pro výzkum filigránů v hudebním materiálu, neboť obsahuje velké množství datovaných hudebnin.

Želivskou sbírku hudebnin, o níž máme poměrně ucelený přehled z let 1707–1858, tvoří převážně chrámové skladby. Repertoár představuje všechny druhy chrámové hudby, mše nebo jen části mše Kyrie a Gloria, offertoria, litanie, nešporní žalmy, sekvence, hymny. Z jednotného charakteru sbírky se vymyká několik desítek skladeb, převážně symfonií, koncertů, skladeb pro de­chové nástroje a partit, které byly v devadesátých letech 20. století nalezeny na kůru. Sbírka chrámových skladeb, která vznikala péčí ředitelů chrámového kůru, pokrývá téměř celý liturgický rok. V době největšího rozkvětu klášte­ra v 18. století je zřetelný příklon také ke světské hudbě, zastoupené zejména skladbami pro dechové nástroje, různými ouverturami, kasacemi. Dochované hudebniny želivské sbírky tak ilustrují bohatý kulturní život želivského kláštera v průběhu celého roku.

Vol. VIII
Collectio operum musicalium quae in Bibliotheca Kinsky adservantur
Composuit Eliška Bastlová
Pragae 2013, 384 p., initia musica, indices

Hudební sbírka v knihovně Kinských, kterou spravuje Knihovna Národního muzea (CZ-Pn), byla poprvé podrobněji prozkoumána v roce 2010. Obsahuje přes 1000 jednotek hudebních dokumentů z konce 18. a první poloviny 19. století, buď sdružených do obsáhlých vázaných konvolutů, nebo ležících volně ve složkách či samostatných listech. Sbírka vznikla patrně sloučením několika soukromých hudebních kolekcí členů knížecího rodu Kinských. Díky četným vlastnickým podpisům a několika původním soupisům hudebnin bylo možné částečně rekonstruovat původní podobu jednotlivých celků sbírky, odhadovat jejich vývoj a množství dnes dochovaného materiálu oproti někdejšímu stavu. Tematický katalog hudební sbírky z knihovny Kinských, tak jak je zde prezentován, zahrnuje hudební rukopisy a hudební tisky s fotografickými ukázkami, je doplněn celkem osmi rejstříky a najdeme zde předmluvu v češtině a angličtině. Na vydání publikace se finančním příspěvkem podílela Nadace Českého hudebního fondu.

Vol. VII/1, 2
Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et Moravia reservatae
Composuit Michaela Freemanová
Pragae 2013, 828 p., initia musica, indices
Pars prima: Bohemia et Moravia I, pars secunda: Moravia II

Dvoudílný katalog navazuje na předchozí dílo autorky Collectio fratrum misericordiae Kukussiensis a shrnuje výzkum všech zbývajících hudebních sbírek milosrdných bratří, které se dochovaly v českých zemích. Jedná se o raritní prameny: kromě sbírky wroclawské a dvou malých sbírek, které pocházejí z konventů milosrdných bratří ve Štýrském Hradci a Vídni, se žádné podobné fondy na území někdejšího Rakouska-Uherska nedochovaly. S výjimkou kukské sbírky je však většina českých a moravských řádových hudebních fondů – z konventů v Čechách (Praha, Nové Město nad Metují, Kuks), na Moravě (Valtice, Prostějov, Brno, Letovice, Vizovice) a ve Slezsku (Těšín) – neúplná. Vytvoření jejich katalogu a zjištění jejich historické hodnoty patřilo tak k nejsložitějším a zároveň nejzajímavějším úkolům, které na sebe hudební historik mohl vzít.

Vol. VI/1, 2
Collectio fratrum misericordiae kukussiensis. Catalogus
Composuit Michaela Freemanová-Kopecká
Pragae 1998, 657 p., initia musica, indices.
Pars prima: Albrechtsberger–Labler, pars secunda: Lickl–Zimmermann et Anonymus

Katalog hudební sbírky hospitálu milosrdných bratří z Kuksu (18.–19. stol.), jež pro současnost představuje jeden z nejpozoruhodnějších a svým způsobem jedinečných fondů české provenience.

Vol. V/1, 2
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Catalogus
Composuerunt Jiří Sehnal et Jitřenka Pešková
Pragae, 1998, 979 p., initia musica, indices
Pars prima: Auctorum nominibus signata opera manu scripta. A–SW, pars secunda: Auctorum nominibus signata opera manu scripta. SW–Z. Opera manu scripta anonyma et collectanea auctorum diversorum. Opera typis edita.

Moravskou lokalitu Kroměříž (Kremsier) netřeba historikům barokní hudby představovat. Jako sídlo bohatého olomouckého biskupství a posléze arcibiskupství byla Kroměříž od počátku baroka oblíbenou biskupskou rezidencí, vybavenou vedle chrámových staveb a zámeckého komfortu i nádhernými zahradami a také zámeckou dvorní kapelou. Z dochovaného hudebního archivu poprvé těžili žáci a  odchovanci vídeňského semináře prof. Guida Adlera už na samém počátku 20. století. Materiály z kroměřížských biskupských fondů, obsahujících množství jinde nedochovaných děl skladatelů vídeňského a salcburského dvora, vycházejí v rámci edice Denkmäler der Tonkunst in Österreich (DTÖ) od roku 1905 do dnešních dnů. Podobně je tomu v edicích anglických (A. Bertali, A. Poglietti, J. H. Schmelzer ad.), italských (G. Carissimi), německých (P. da Palestrina), rakouských (G. Muffat), slovenských (S. Capricornus), slovinských (J. Handl-Gallus, J. K. Dolar) a samozřejmě českých (A. Michna, P. J. Vejvanovský, Ph. J. Rittler ad.). Mnoho z těchto děl už dávno proniklo do koncertního repertoáru řady evropských souborů.

Tematický katalog Liechtensteinovy sbírky přináší s veškerou dokumentací důkladný popis sbírky, vzniklé v letech 1664–1695. Svými 1088 katalogizačními jednotkami představuje kroměřížský biskupský fond “nejucelenější organicky vzniklou sbírku z druhé poloviny 17.  století ve střední Evropě” (J. Sehnal). Nejpočetněji zastoupeným autorem sbírky je zcela přirozeně kroměřížský “tubicen campestris” (polní trubač) a současně “chori praefectus” P. J. Vejvanovský (asi 1639–1693), který stál dlouhá léta v čele biskupské zámecké kapely. Nemenší význam má sbírka díky souboru skladeb H. I. F. Bibera, a to jak těch, které vznikly za jeho působení v Kroměříži, tak těch, které posílal od roku 1673 do Kroměříže ze svého nového působiště u arcibiskupského dvora v Salcburku. Vedle skladeb dalších českých autorů (Michna, Mazák, Melcelius, Wentzeli ad.) zaujme sbírka souborem skladeb autorů kolem vídeňského dvora včetně dvorních skladatelů Bertaliho, Sancese, Schmelzera ad.

Publikace obsahuje vedle tematického katalogu úvodní studii J. Sehnala, je zde přetištěn původní inventář z roku 1695, dále je publikace vybavena pokyny pro uživatele katalogu, obrazovými přílohami včetně průsvitek, příslušnými rejstříky a dalšími přílohami. Průvodní texty jsou rovněž v němčině a angličtině.

Vol. IV/1, 2
Ecclesia metropolitana Pragensis. Catalogus collectionis operum artis musicae
Composuit Jiří Štefan
Pragae, Editio Supraphon 1983, 1985, 480 p., 512 p., initia musica, indices
Pars prima: Auctorum nominibus signata opera manu scripta. A–K, pars secunda: Auctorum nominibus signata opera manu scripta. L–Z. Opera manu scripta anonyma, quaedam monogramatis signata. Opera typis exscripta

Sbírka z kůru pražského metropolitního chrámu sv. Víta obsahující přes 1700 skladeb má své těžiště v repertoáru 18. století. Vedle děl ředitelů svatovítského kůru je nejvíce zastoupen A. Caldara (90), A. Reichenauer (38), J. A. Hasse (34), J. J. Fux (19), F. Mancini (17), N. A. Porpora (14), F. B. Conti (11), A. Lotti (11).

Vol. III
Collectio Ecclesiae Březnicensis. Catalogus collectionis operum artis musicae
Composuit Jitřenka Pešková
Pragae, Editio Supraphon 1983. 381 p., initia musica, indices

Sbírka z kostela sv. Ignáce jezuitské koleje, kterou prošel též Václav Pichl a Jan Ev. Antonín Koželuh, obsahuje vedle regionálních autorů (J. J. Ryba) též hudebniny bavorské, vídeňské aj. provenience, a to včetně symfonií.

Vol. II
J. A. Seydl decani Beronensis operum artis musicae collectio. Catalogus
Composuit Jaroslav Holeček
Pragae, Editio Supraphon 1976, 201 p., initia musica, indices

Sbírka berounského děkana J. A. Seydla mj. dokládá absorbování především komorní hudby údobí klasicismu kulturním prostředím provinčního města.

Vol. I/1, 2
Domus Lauretana Pragensis. Catalogus collectionis operum artis musicae
Composuit Oldřich Pulkert
Pragae, Editio Supraphon 1973, 331 p., 127 p., initia musica, indices.
Pars prima: Catalogus, pars secunda: Operum artis musicae initia transcripta et indices.

Sbírka z kůru pražské Lorety patronované šlechtickým rodem Lobkoviců má kromě domácích mistrů bohatě zastoupeny vídeňské autory z doby klasicismu s nápadným množstvím děl Michaela Haydna.

 

Fontes musicae

Vol. III
Vinzenz Maschek: Smyčcové kvartety. Ed. Jiří Mikuláš. Praha, 2012. liii, 127 s.

Vol. II
Officium in Nativitate Domini. Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae, pars 18. Edidit Martin Horyna. Praha, 2009. xxx, 88 s.

Vol. I
Heinrich Isaac: Missa Presulem ephebeatum. K vydání připravil a studii napsal Martin Horyna. Partitura. Praha 2002. xxxii, 31 s., 6 stran faksimile

 

Varia de musica

Typologicky mnohostranná edice přinášející odborné studie, pramenné katalogy, bibliografie i kritické edice.

Vol. IX
Jiří Berkovec: Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825. Praha 2011. 206 s.

Vol. VIII
Jiří Záloha, Jitřenka Pešková: Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově. Redakce a komentáře Julius Hůlek. Praha 2006. 128 s.

Vol. VI [VII]
Miloš Müller: Jan Křtitel Krumpholtz. Život a dílo harfového virtuóza a skladatele. Praha 1999. 216 s.

Vol. IV [VI]
Vladimír Novák, Ludmila Mašlanová: Musicae navales pragenses. Pražské lodní hudby 18. století. Studie, texty, analýzy. Praha 1993. 178 s.

Vol. VI [V]
Jiří Berkovec: Musicalia v pražském periodickém tisku 18. století. Výběr aktuálních zpráv o hudbě. Praha, 1989. 263 s.

Vol. IV
Jaroslav Bužga: Drážďanský inventář Jana Dismase Zelenky z roku 1726. Praha, 1986. 114 s.

Vol. III
Jaromír Černý: Hudba české renesance: výběr polyfonních skladeb 16. stol. z rukopisů St. knihovny ČSR (XI B a, b, c, d) a Památníku nár. písemnictví (D. AII. 3). Praha 1983. LV, 67 s.

Vol. II
Jitřenka Pešková, Jiří Záloha: Českokrumlovská mozartiana: katalog skladeb W. A. Mozarta z Hudební sbírky Státního oblastního archívu Třeboň, pobočka Český Krumlov. Úvod Julius Hůlek; úvod, ediční pozn. a vysvětlivky do něm. přel. Žofie Brožková. Praha 1981, [v tiráži spr.] 1982. lxxviii, 154 s.

Vol. [I]
Marie Svobodová: Hudební periodika v českých zemích 1796–1970 a na Slovensku 1871–1970. Praha 1979. 185 s.


Samostatné publikace k výstavám a dalším příležitostem

Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky. Sestavil Marc Niubo. Úvod v češtině a angličtině Marc Niubo, Zuzana Petrášková. Praha 2014. 64 s.

Marc Niubo: Moji Pražané mě uctívají: Mozartův kult v Praze v 1. pol. 19. století a Mozartův památník v Klementinu. Praha 2006. 107 s.; též v anglické verzi: The people of Prague pay homage to me: the Mozart cult in Prague in the 1st half of the 19th century and the Mozart Memorial at the Klementinum. Prague 2006. 107 pp.

Caterino Mazzolà: La clemenza di Tito: dramma serio per musica in due atti da rappresentarsi nel Teatro Nazionale di Praga nel settembre 1791: in occasione di sollenizzare il giorno dell' incoronazione di sua maesta l'imperatore Leopoldo II. (Paměť Klementina 1). Praha 2006. 54 s.
Faksimile tištěné edice libreta z fondu Národní knihovny u příležitosti oslav 250. výročí narození W. A. Mozarta.

Franz Xaver Wolfgang Mozart: Allegretto per il cembalo (Paměť Klementina 2). Praha 2006. 4 s.
Faksimile rukopisu skladby uložené v Mozartově Památníku v hudebním oddělení.

Praga nascente da Libussa, e Primislao: drama. Faksimile italské verze původního italsko-německého textu libreta z fondu Národní knihovny ČR, sign. De 935 […] u příležitosti obnovené premiéry operního pasticcia Praga nascente da Libussa e Primislao 22. května 2004 v Míčovně Pražského hradu Praha 2004. [52] s.

Výběr vzácných rukopisů a tisků z fondu hudebního oddělení. The most Precious Manuscript and printed Music from the Collections of the Music Department. Sestavili Julius Hůlek a Zuzana Petrášková. Praha 24. – 30. 9. 1995. Vydala mezinárodní asociace bibliofilů u příležitosti jejího XIX. kongresu. Praha 1995. 39 s.

Wolfgang Amadeus Mozart: Quodlibet – Galimathias musicum (KV 32). Vydání faksimile z fondu Národní knihovny v Praze připravil Julius Hůlek; původní rukopis fotografoval Zdeněk Helfert. 1. vyd Praha 1991;  2. vyd. Praha 1994. 52 s.

Časoprostor Bohuslava Martinů: výstava k 100. výročí skladatelova narození. Bohuslav Martinůs Time and Space. An exhibition to commemorate the 100th Anniversary of the Composer‘s Birthday. Připravili Iša Popelka a Jitřenka Pešková. Praha 1990. 126 s.

Mozartův Don Giovanni. Mozart's Don Giovanni. Don Žuan Mocarta. Mozarts Don Giovanni: Výstava k 200. výročí světové premiéry v Praze 1787–1987, Praha 1987: Katalog. Připravili Tomislav Volek a Jitřenka Pešková. Praha 1987. 165 s.